หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122,1123 14 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1122 , กลุ่ม 2 ห้อง 1123
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122,1123 15 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1122 , กลุ่ม 2 ห้อง 1123
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1134,1133 14 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1134 , กลุ่ม 2 ห้อง 1133
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1134,1133 15 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1134 , กลุ่ม 2 ห้อง 1133
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1126,1125 14 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1126 , กลุ่ม 2 ห้อง 1125
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1126,1125 15 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1126 , กลุ่ม 2 ห้อง 1125
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ห้อง อาเซียน , จริยธรรม 14 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 เก็บตัวห้อง 1114 แข่งห้อง อาเซียน , กลุ่ม 2 เก็บตัวห้อง 1124 แข่งห้อง จริยธรรม
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ห้อง อาเซียน,จริยธรรม 15 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 เก็บตัวห้อง 1114 แข่งห้อง อาเซียน , กลุ่ม 2 เก็บตัวห้อง 1124 แข่งห้อง จริยธรรม
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารกันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1433,1434,1431,1432 14 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 เก็บตัวห้อง 1422 แข่งห้อง 1433,1434 , กลุ่ม 2 เก็บตัวห้อง 1423 แข่งห้อง 1431,1432
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารกันเกรา ชั้น 3 ห้อง 1433,1434,1431,1432 15 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 เก็บตัวห้อง 1422 แข่งห้อง 1433,1434 , กลุ่ม 2 เก็บตัวห้อง 1423 แข่งห้อง 1431,1432
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1136,1135 14 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1136 , กลุ่ม 2 ห้อง 1135
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1136,1135 15 ก.ย. 2559 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1136 , กลุ่ม 2 ห้อง 1135


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]