สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายวิทยา 64 20 9 11 93
2 ชุมพวงศึกษา 53 18 9 7 80
3 ภู่วิทยา 35 25 10 9 70
4 ประทาย 24 12 15 10 51
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 19 12 9 9 40
6 นิคมพิมายศึกษา 17 7 5 9 29
7 พิมายดำรงวิทยาคม 16 12 9 13 37
8 เพชรหนองขาม 12 8 2 6 22
9 วัดบ้านโคกหนองแวง 10 7 2 6 19
10 มิตรภาพวิทยา 9 5 6 5 20
11 สาหร่ายวิทยาคม 9 3 4 7 16
12 วังไม้แดงพิทยาคม 8 8 4 9 20
13 ช่องแมววิทยาคม 7 4 2 4 13
14 ท่าลาด 6 9 4 8 19
15 กระเบื้องนอกพิทยาคม 6 5 6 10 17
16 ตลาดไทรพิทยาคม 4 10 7 8 21
17 บ้านประสุข 4 5 3 4 12
18 บ้านโนนยอ 4 3 4 0 11
19 หันห้วยทรายพิทยาคม 2 4 5 7 11
20 บ้านสำพะเนียง 2 2 2 6 6
21 ดอนมัน 2 1 2 4 5
22 บ้านอ้อประชาสามัคคี 1 5 1 1 7
23 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 3 6 6 10
24 บ้านละโว้ 1 2 0 0 3
25 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 4 3 2 7
26 เมืองยางศึกษา 0 0 0 3 0
รวม 316 194 129 164 803