สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายวิทยา 64 20 9 11 93
2 ชุมพวงศึกษา 53 18 9 7 80
3 ภู่วิทยา 35 25 10 9 70
4 ประทาย 26 12 15 10 53
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 22 12 9 9 43
6 นิคมพิมายศึกษา 18 7 5 9 30
7 พิมายดำรงวิทยาคม 16 12 9 13 37
8 วัดบ้านโคกหนองแวง 14 8 2 6 24
9 เพชรหนองขาม 12 8 2 6 22
10 วังไม้แดงพิทยาคม 9 8 4 9 21
11 มิตรภาพวิทยา 9 5 6 5 20
12 สาหร่ายวิทยาคม 9 3 4 7 16
13 ช่องแมววิทยาคม 7 4 2 4 13
14 ท่าลาด 6 9 4 8 19
15 กระเบื้องนอกพิทยาคม 6 5 6 10 17
16 บ้านอ้อประชาสามัคคี 5 5 1 1 11
17 ตลาดไทรพิทยาคม 4 10 7 8 21
18 บ้านประสุข 4 5 3 4 12
19 บ้านโนนยอ 4 3 4 0 11
20 บ้านสำพะเนียง 3 2 2 6 7
21 หันห้วยทรายพิทยาคม 2 4 5 7 11
22 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 4 3 2 9
23 ดอนมัน 2 1 2 4 5
24 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 3 6 6 10
25 บ้านละโว้ 1 2 0 0 3
26 เมืองยางศึกษา 0 0 0 3 0
รวม 334 195 129 164 658