รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงอารียา  ภัทรโชคชัย
 
1. นางเตือนใจ  วรรณปะโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  แก้ววิเศษ
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวพัฒชโลธร  ลครพล
 
1. นางสาวรัตนาวดี  คำทองหลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  ชิตตระกูล
 
1. นายสุทัศน์  ดีแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวจันทร์จิรา  การถาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  คำทองหลาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวัชรพล  จันทะเขตต์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิรัฐฏิกานต์  โลหากาศ
2. นางสาวภักดิ์ศิริ  ร่วมรส
3. นางสาวศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำโลงลุน
2. เด็กหญิงนิรมล  ทองวิไล
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
2. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววรรณพร  ข้องนอก
2. นางสาววิภาลักษณ์  รันสันเทียะ
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐินีย์  คิดรอบ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยณรงค์
3. เด็กหญิงสุภกัญญา  สวามิชัย
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวคนึงนิจ  จิตเงินมะดัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญคำมูล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พลหาร
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายนรพนธ์  ลายนอก
2. นายวุฒิชัย  สุวรรณโคตร
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีพูน
2. นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  เสือโต
2. เด็กหญิงสิรภัทร  กุงนอก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มแก้ว
 
1. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกาญจนา  ขอยวนกลาง
2. นางสาวชนัญชิดา  ในวิกุล
3. นางสาวปาริฉัตร  คมขำ
 
1. นางปิ่นแก้ว  สระแก้ว
2. นางวัฒนา  จงท่องกลาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชยารพ   ขานโคกกรวด
2. นายรัชโยธิน   เพ็งจันทา
3. นายอภิชาติ  มานอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวปาริฉัตร   คนชาญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพงษ์   พุฒหล่า
2. นายธนายุทธ   ภู่ระหงษ์
3. นายพิชิตพงษ์   ลองสันเทียะ
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวกนิษฐา  ธีร์จันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายนราธิป  พิมพ์จ่อง
2. เด็กหญิงนุชสรา  กล่องเนียม
3. เด็กชายวิทวัฒน์  บุษย์ศรี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ปาลเกิด
2. นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวนรีกานต์  ออกมา
2. นางสาวประนิตดา  ฐานียกุล
3. นางสาวสิรินทรา  กองนอก
 
1. นางสาวพนิดา  กระทุ่มนอก
2. นางสาวณัฏฐ์ธญา  โชติภัทร์สิริกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ประจิตร
 
1. นายอภิชาติ  ชลเทพ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรรินทร์  กาภา
2. นายพิชญ์ประชา   คงประทีป
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤตนพัฐ  จิตรสายธาร
2. เด็กชายจิราวุฒิ  แป้นท้วม
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายวรวิทย์  ภักดีสุวรรณ
2. เด็กชายเจษฎา  แก่นพุดซา
 
1. นายคณิศร  ท้าวนอก
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายจิราญุ  ศรีบุญเรือง
2. นายดำรง  อุดมชุม
3. นายสราวุฒิ  รานอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. นายมนตรี  มาปะเม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงนัฐกรณ์  ทุมทำมา
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แสวงนอก
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันสด
4. เด็กหญิงอารียา  เลิกนอก
5. เด็กหญิงเย็นฤดี  นิยะนุช
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวจินตรา  ประวัน
2. นางสาวพรพรรณ  ทาวัน
3. นางสาวศศิประภา  ศิริมาตร์
4. นางสาวสุจิตรา  ชาลี
5. นางสาวสุพรรษา  บุญทด
 
1. นายกิตติพจน์  สุวรรณรัตนากร
2. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  แพงหนองยาง
3. เด็กหญิงบุริมนาถ  ศรีโคตร
4. เด็กหญิงเกสินี  บุญทบ
5. เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีนอก
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายชิงชัย  คำพันธ์
2. นางสาวช่อทิพย์  มงคลกิจ
3. นายพีรวัส  กว้างนอก
4. นางสาวรัชนีกร  มุ่งยอดกลาง
5. นางสาวสุกัญญา  ป่าตาล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางสาวสุภาศิณี  สุขสำราญ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงนันทิชา  เลิกนอก
2. เด็กหญิงรจนา  กริ้งพะไล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ละครพล
4. นางสาวอภิภาวดี  สีสงัด
5. เด็กหญิงเมศินี  ดีไร่
 
1. นายอนุศาสน์  จันภิรมย์
2. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  พันทะกัน
2. นายคมสันต์  เพชรนอก
3. นายปริญญา  ดุมกลาง
4. นางสาวพรนภา  แสวงนอก
5. นางสาววันเพ็ญ  สร้อยนอก
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกพร  แก้วใสย์
2. นายจักรพงศ์  ดอกพิกุล
3. นายชัยรัตน์  ทอนกลาง
4. นางสาวชุติภา   วรรณพฤติ
5. นายณฐกร  รวมครบุรี
6. นายนพรุจ  ประจงจิตร
7. นางสาวนริศรา  ชาญนอก
8. นางสาวนันท์ฐิตา   บวรวัชรภิรมย์
9. นางสาวปิยธิดา  ชนยุทธ
10. เด็กชายภัทรพล   รัศมี
11. นายวรวุฒิ  ชัยสงคราม
12. นายวายุ  เสนีนันท์
13. นางสาววิลาสินี  พิมพ์ใหม่
14. นายศุภกร   ปานขุนทด
15. นางสาวสาวิตรี  คุณบุราณ
16. นางสาวสุนิตรา  ศรีเมือง
17. นายองอาจ  ไกรสีห์
18. นายอนุชิต  เพ็ญสุข
19. นางสาวอภิญญา  มณีรัตน์
20. นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนวิชัย
 
1. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
2. นายอภิชิต  มีสวรรค์
3. นายสุชาติ  หวังก่อกลาง
4. นางสาวทศรัตน์  บุญตา
5. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงนัยนา  สวายน้อย
 
1. นางสาววิสา  มุ่งยุทธกลาง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิรินภา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสมเจตน์  ใช้ช้าง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสันติธรณ์
2. เด็กชายโชติพงศ์  ศรีละม้าย
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสนดี
2. นางสาวปัญญานุช  ศรีวิไสย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชุติเทพ  สารปา
2. นางสาวศศิธร  ภักดีแก้ว
 
1. นางพัชรี  หิรัญเรือง
2. นางสาวนฤมล  คลังอุดม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พึ่งโคกสูง
3. นางสาวจิราภา  แคสันเทียะ
4. นางสาวณัฐฌณัญญา  ข้องนอก
5. นางสาวณัฐภัสสร  จงสง่ากลาง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นาคดี
7. เด็กหญิงมาริษา  ชินนอก
8. เด็กหญิงวรรณภา  สารนอก
9. เด็กหญิงวีรณี  ดอนธงขวา
10. นางสาวสุกัญญา  นาคโทน
 
1. นางสาวสิงขอน  ฉนำกลาง
2. นายอุธร  กุดหินนอก
3. นายสุธี  สมาเมฆ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วิเศษพลกรัง
2. นางสาวดารารัตน์  มุ่งดี
3. นางสาวธนพร  รุ่งฟ้า
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์  น้อยบัวทิพย์
5. นางสาวนภัสสร  จันจอหอ
6. นางสาวนัฏฐนิชา  ชื่นนอก
7. นางสาวนาริน  ขอร่วมกลาง
8. นางสาวปนัดดา  พูนประโคน
9. นางสาวปรีดาทิพย์  สุขสนวน
10. นางสาววรรษมน  ศรีนาคา
11. นางสาววรินดา  ธรรมวัด
12. นางสาวสุภาวดี  ดอนงี่ง้อ
13. นางสาวหัทยา  ส่องแสง
14. นางสาวอมรรัตน์  เรียงแก้ว
15. นางสาวเปรมประภา  กระจายกลาง
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายประสาท  วงศ์ชนะสิทธิ
4. นายอนุกูล  ปกสุข
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนภาพรรณ  จันทะกล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายสาธิต  ราชการกลาง
2. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวีรศักดิ์  อ่อนนอก
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายอดิศักดิ์  อินทรเพ็ง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวญาดารัตน์  ไพรเขียว
 
1. นายอโนชา  ประวันนา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายจักรี  เพียนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงทอง
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงพักตร์ศิริ  ขอย้ายกลาง
2. เด็กหญิงวัชราพร  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
2. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอังคณา  หมื่นเร็ว
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายสุทัศน์  คำแพงราช
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขแก้ว
2. เด็กชายทัศนะ  ศรีภูมิ
3. เด็กชายยุทธจักร  เมืองศรี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายพายุ  จันบัวลา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายวิทยา  การถาง
2. นางสาวสุพรรษา  เทนเกาะ
3. นางสาวอังศณา  ลือเทพ
 
1. นายอโนชา  ประวันนา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศินา  ชาวสวน
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์ุ  ไวบรรเทา
2. เด็กชายจักรี  ธรรมสุนา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างทำ
4. เด็กชายภัทรพล  ลือคำสิงห์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ลักษมีเศรษฐ์
 
1. นายอรรถพล  ชีววิโรจน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจิราวุฒิ  โกวฤทธิ์
2. นายชยพล  ไชยมาตร์
3. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
4. นายปฏิภาน  ขอพักกลาง
5. นายวีรนัน  มีนา
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดวินิจ
2. นางสาวกฤติยานี  ศรีนอก
3. นางสาวกัญญารักษ์  ชะไม่กลาง
4. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรเทียม
5. เด็กหญิงครีมา  นาราษฎร์
6. นายจตุรพร  สมีแจ้ง
7. เด็กชายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
8. นายจิราวุฒิ  โกวฤทธิ์
9. นายชฎายุ  จันประเทือง
10. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีผา
11. นายชยพล  ไชยมาตร์
12. นายชยุฒม์  สาระเกตุ
13. เด็กหญิงชัญญานุช  รักษาศรี
14. นายฐิติพงศ์  ศรีวีรพงศ์
15. นายณัฐพล  นาคนาม
16. นายถิรวัฒน์  แจ้งไพร
17. เด็กชายธนชัย  ขอจุลกลาง
18. นายธนภูมิ  สดมะเริง
19. นางสาวธนัชชา  เพียนอก
20. นางสาวนิฐินันท์  แก้ววิเชียร
21. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
22. นายปฏิภาณ  หวังคละกลาง
23. นางสาวปรีญาดา  แก้วกลาง
24. นางสาวพิมพ์รภัทร์  พงศ์สุวรรณ
25. นายพีรภัทร์  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
26. นางสาวภัทราภรณ์  มีกำปัง
27. นางสาวมัทนา  จิตจวง
28. นางสาวมาริณี  เยข้อ
29. นางสาวรสสุคนธ์  บริวงษ์
30. นายรัฐพงศ์  เพชรวงษ์
31. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
32. นางสาววราพร  เพียนอก
33. นายวรุฒ  แพนไธสง
34. นายวสันต์  จิตจวง
35. นายวีรนัน  มีนา
36. นางสาวศิริวรรณ  คิดรอบ
37. นางสาวสิริญา  อินทร์ภิรมย์
38. นางสาวสุนิศา  รอดวินิจ
39. นางสาวหฤทัย  เตี้ยไธสง
40. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
4. นางมณีกานต์  วาวแวว
5. นายมนูญ  มูลบุญ
6. นายณกุล  เนาว์ช้าง
7. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
8. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วันทะวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจุฑาพัชร  เก่งนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายนัฐวุฒิ  บุญทา
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวสิริกัลยา  คำมี
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปาลิดา  เสนนอก
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายกฤษฏิ์  ศรีพูน.
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาววิจิตรา  สาติ
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ชามัย
2. นายกฤษณะ  รองสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชื่นกระจ่าง
4. นางสาวชญานี  ชินภา
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขชาติ
6. เด็กหญิงรสธร  เพ็ชรนอก
7. เด็กหญิงอิศราภรณ์  มนตรีหาญ
8. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
9. เด็กหญิงเนติมา  เพชรเลิศ
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
2. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์   จีนกลาง
2. เด็กหญิงนาตยา  รอรักกลาง
3. เด็กชายปฏิภัทร   ขอด่านกลาง
4. เด็กชายประวีณพล   โยแก้ว
5. เด็กชายปรัชญา  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงพรพรรษา   ขยันกลาง
7. เด็กหญิงวรัญญา  กนกพรพรรณ
8. เด็กชายศตวรรษ   หวังหมู่กลาง
9. เด็กชายสรายุทธ   บุญทูล
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  แขสันเทียะ
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรรณิการ์   ถินกลาง
2. นางสาวกิตติยา   ศรีนอก
3. นายขวัญชัย   ทองเพิ่ม
4. นายจิรานุวัฒน์  ปะระทัง
5. นายธนากร   พงษ์เพชร
6. นางสาวธิดามาศ   ศรีนอก
7. นายธีรวัฒน์   เสียดกำปัง
8. นางสาวสุดารัตน์   คงมงคล
9. นายเจษฎา   ลื่นกลาง
10. นางสาวเบญจวรรณ  แทงตลาด
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผลสันเทียะ
2. เด็กหญิงทยิดา  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงนนทิชา  รานอก
4. เด็กหญิงประมงกุฏ  รุ่งแจ้งรัมย์
5. เด็กหญิงปรารถนา  รานอก
6. เด็กหญิงมัทนา  อาดำ
7. เด็กหญิงวิภา  แท่นนอก
8. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มาคิทาโล
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐธิชา  พลซ้าย
2. นางสาวภัทราภรณ์  ดวงชิน
3. นางสาวศศิประภา  ปราบนอก
4. นางสาวสกาว  วงค์คำลือ
5. นางสาวสุพาภร  อาพัดนอก
6. นางสาวสโรชา  พลเรือง
7. นางสาวอมรา  อินทรเสนา
8. นางสาวอรุณกมล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดีแป้น
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ญาณะโค
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาทุม
4. เด็กหญิงชาลิสา  โลไธสง
5. นางสาวนรีรัตน์  แสงงาม
6. นางสาวปิยภรณ์  ทับสมบัติ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองภู
8. เด็กหญิงภัชรินทร์  แก้วงษา
9. นางสาวรัตติกาล  ทักษิณ
10. เด็กหญิงวรวลัญช์  พันตาเอก
11. เด็กหญิงวิรัลยา  มุ่งต่อบัว
12. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีเชียงสา
13. นางสาวสุภาลักษณ์  จันสิมมา
14. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยภูธร
15. เด็กหญิงอรอุมา  หลงมาดี
16. เด็กหญิงอริศรา  ใบพั้ว
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นายโชคอนันต์  มูลพิมพ์
3. นางอารยา  นาดี
4. นางอัจฉรา  โสวะตระกูล
5. นางอรไท  ผูกพันธ์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลธิชา   แก้วทองนาค
2. นางสาวทิพย์ระวี   ทองสูงนอก
3. นางสาวธีรนาฏ   อ่องพิมาย
4. นางสาวนันธิยา  นาประจักษ์
5. นางสาวประภัทศิริ  ประจันทะศรี
6. นายพัชรพล   ประหยัดกลาง
7. นางสาวพิชชาภรณ์  พันธุ์สวัสดิ์
8. นางสาวมัณฑนา   มีศิลป์
9. นายวรพจน์   อ่อนนอก
10. นางสาวศิรินภา   ประสิทธิ์นอก
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  แขสันเทียะ
12. นางสาวอารียา  แถวไธสง
13. นางสาวอินทิรา   เลื่อมใส
14. นางสาวเก็จมณี  ศรีสุขวัฒน์
15. นางสาวเบญจมาศ   ประทุมฝาง
16. นางสาวเบญญาภา   ภูริธร
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นายพงษ์พิพัฒน์  ด้วงจุมพล
3. นางสาวณัฐธิดา  เพ็ชรกิ่ง
4. นางสาวภูสุดา  บุญธรรม
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวกุลณัฐ  มาเยาะ
2. นางสาวฉัตรฑริกา  หิรัญภัทรสกุล
3. นายรัฐวิทย์  เศรษฐภักดี
4. นายวสันต์  จะชาลี
5. นายวัชระ   กล่องเนียม
 
1. นางกชพร  ชนะพาล
2. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคดี
2. เด็กชายอัฐพล  นกจันทึก
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
2. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ล้อคำ
 
1. MissShu Yao  Wu
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวปิยวดี  อาจธานี
 
1. นางสาววัลลี  กล้าพังเทียม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  กองแก้ว
 
1. MissPan  Chen
 
85 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายธนดล  พุ่มเฉี่ยว
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
 
86 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิรนันท์  มูลนิคม
2. นายปรัตถกร  พิรักษา
3. นางสาวพัณณิตา  ผ่านพูล
4. นางสาววิยะดา  ชาญนอก
5. นางสาวศุภนิดา  คำดี
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. MissZhang  xin
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  กุมพล
2. เด็กชายธรรณธร  ชำนาญศึก
3. เด็กชายนวพล  สำราญสุข
4. เด็กชายนิรุต  ฤทธิทิศ
5. เด็กชายวรายุทธ  เหล่าภักดี
6. เด็กชายวัชรากร  ปะวะภูตา
7. เด็กชายสราวุฒิ  สุมารินทร์
8. เด็กชายสุชาติ  สินโพธิ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
3. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายณัฐพล  แก้วมณี
2. นายธิติพงศ์  เจินกระโทก
3. นายศุภกร  ฝุ่นกลาง
4. นายสิทธิชัย  ก่อแก้ว
5. นายอนุรักษ์  เก่าแสน
6. นายอัษรายุทธ  สรสิทธิ์
 
1. นายนิสิทธิ์  ส่งสุข
2. นายณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
3. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนราวัลย์  นัคคัด
2. นางสาวนัชชา  เหง้าพรหมมินทร์
3. นางสาวปาริฉัตร  อุไรอำไพ
4. นางสาวปาริชาติ  อุไรอำไพ
5. นางสาวพิมพ์นิภา  เบียดกลาง
6. นายภาณุพงศ์  พัชรมุสิก
7. นางสาวมยุลิน  สุวรรณศรี
8. นางสาวรัชนีย์  ตะโพวิญญู
9. นายวัชรพล  จันทะเขตต์
10. นายอภิสิทธิ์  จงท่องกลาง
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
3. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จงนอก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุตรสะดี
3. เด็กหญิงศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุุฬารัตน์  ทองยอด
2. นางสาวศิลประภา  แก้วขันตี
3. นางสาวโชติมณี  แสนทวีสุข
 
1. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันทาแท่น
2. เด็กหญิงพนิดา  ชัยเสนหาร
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมถนัด
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายพิทยา  ปักนอก
2. นางสาววรินทร  ปะทิทัง
3. นายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชราพร   หร่ายณรงค์
2. นางสาวสลิลทิพย์  สุขมจรัสโรจน์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงปราณิสา  สระกลาง
2. เด็กหญิงศิรินภา  อุ่มกลาง
 
1. นายชนินทร์  วงศ์อินจันทร์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวสุกัญญา  ทบด้าน
2. นางสาวสุภาพร  เอกศิริ
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นายนัฐวุฒิ  ปานเพชร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายชรินทร  ชะชัย
2. เด็กชายสุทธิชาติ  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางอรุณรัตน์  เอี่ยมศิริวัฒนา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายพงศกร   หวังแอบกลาง
2. นายภานุวัฒน์  นามนัย
 
1. นางปัญชนิษฐ์  ไพศรี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงอัชราภา  ปักโกติโย
2. เด็กหญิงอารียา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปัทมพร   วงษ์อัง
2. นางสาววิลาสินี   เงื่อนกลาง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤตยชญ์  จานนอก
2. นายธนพล  ปักการะถา
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวเกศินี   ทวีแสง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชุติมา   มหาดไทย
2. นางสาวณัฏฐนิช   สุมินทนะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
2. นายอำพล  มีครไทย
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเสน่ห์ใน
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ม้วนนอก
3. เด็กหญิงศิริวดี  เรืองศิริ
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัลย์สุดา  มินาคำ
2. นางสาวประกายแก้ว  สุขนาแซง
3. นางสาวอรอนงค์  ทองดีนอก
 
1. นายอำพล  มีครไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายกรวุฒิ  วุฒิชัยภูมิ
2. นายชนะ  โพธิ์วิเศษ
 
1. นางอรุณรัตน์  เอี่ยมศิริวัฒนา
2. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายณภัทร  คิม
2. เด็กชายนฤเบศ  ปนิทานโต
3. เด็กชายวิศณุ  จันทร์คำ
 
1. นายนิคม  วุฒิยา
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายวนศักดิ์  พันธะ
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ไตรเนตร
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แก้วเนตร
 
1. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายตะวัน  ค้ำคูณ
2. นายธวัชชัย  บุญช่วย
3. นายมงคล  พันธะ
 
1. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพลวัตร  ขออ้อมกลาง
2. เด็กชายภีรภัทร  หมื่นหาญชนะ
3. เด็กชายอนุพงษ์  สีขาว
 
1. นายอดุลย์  โสดาดี
2. นายสมพร  สาโพนทัน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายจรัญ  เหลื่อมนอก
2. นายนภดล  ทองเรือง
3. นายอภิสิทธิ์  แก้ววงษ์
 
1. นายประดับ  ศิริปัญญา
2. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนิติกร  กัณหาแก้ว
2. เด็กหญิงนิลาวัณย์  มุ่งกลาง
3. เด็กชายอนุรักษ์  นามนาถ
 
1. นายประภาส  โสภณ
2. นางสาวสุธาสินี  สมีดี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวทิพนภา   เหล่าหวายนอก
2. นางสาวสุมาลี  กล้าหาญ
3. นางสาวสุวรรณา   มะโรง
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี  ภูบังเดือน
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์งอ
2. เด็กชายต่อพงษ์  ไอยรา
3. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
4. เด็กหญิงนริสรา  ดอกไม้
5. เด็กหญิงวัชราพันธ์  กองเกิด
6. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่
2. นางวนิดา  จำปามูล
3. นางสาววัลลี  กล้าพังเทียม
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมณพัจ  ปัจจัย
2. นางสาวมิณฑิรา  ดวงชานนท์
3. นายศราวุฒิ  อินคำแสง
4. นางสาวสาวิตรี  ภาวะกา
5. นายอนุธวัฒน์  ทัดวรพงศ์
6. นายอรรถพล  สุภารัตน์
 
1. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
2. นายโชคชัย  เสนนอก
3. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงรสริน  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงสริญญา  นาสอน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ่งเสมอ
 
1. นางประไพศรี  หวังค้ำกลาง
2. นางสาวชเนตตี  ภู่ตระกูล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาววรรณภา  ภักดีแก้ว
2. นางสาวสุธิดา  พระสุทา
3. นางสาวสุนิสา  อ่อนนอก
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นางสาวภรณ์ชนก  บุญจวง
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็งแพงต้น
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โรยนอก
3. เด็กหญิงมาลิสา  ทุมพิศาล
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
2. นางวนิดา  จำปามูล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวปัทมา  ชูชมกลิ่น
2. นางสาวลลิสา  แสงทอน
3. นางสาวอาภาพร  บุญโยธา
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประทิทน
2. เด็กหญิงชลิดา  บุญภักดี
3. เด็กหญิงอารญา  อินทกูล
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวนุชจรี  อุปมา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายนิรุต  กิ่งมิ่งแฮ
2. นางสาวมุกมณี  แคนดา
3. นางสาวอัญชลีกร  ชัยวงศ์
 
1. นางศิริลักษณ์  สิทธิมงคล
2. นายวิบูลย์   โง้วธนะวัฒน์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปิ่นมุก  สุขศรีพะเนา
2. นางสาววนิดา  ฉิมกลาง
3. นางสาวสุเมย์ธา  ศรีขัดเคร้า
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายกฤษณะ  หนูสุวรรณ์
2. นางสาวมนัญญา  ซาหลาบคำ
3. นางสาวเรณูมาศ  จันทร์งาม
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายสิทธิชัย  โกจินอก
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรพิรุณ  หินกำปัง
2. นางสาววิมลมาส  รัตนวิชัย
3. นางสาวศิริวรรณ  คำอ่อน
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิตติมา  ศรีเกาะ
2. นางสาวนวรัตน์  โพธิ์นอก
3. นางสาวปณิตา  สิงห์ชัย
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  เผนโคกสูง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบรัก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มโคกสูง
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์   ทองนำ
2. นางสาวราศิณี  จอดนอก
3. นางสาวสุลัดดา   ชนะดี
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธนัช  ซื่อสัตย์
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเทรวิทย์  อำนาจบรรจง
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วประโคน
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวสายสมร  สีเสน
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายโสภณ  พันธุ์พยัคฆ์
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  เสารางทอย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประจงค์
3. เด็กหญิงจันทิมา  คำหาญพล
4. เด็กหญิงจันธิมาภร  บุญประจง
5. นายณัฐิวุฒิ  นามบัวลา
6. นายตะวัน  วรรณปะเข
7. เด็กหญิงทิพาภรณ์  ไลนอก
8. นายนพดล  เทพวงษ์
9. เด็กหญิงนริศรา  ทำเทียมแก้ว
10. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พลเสน
11. นางสาวนุชรินทร์  โพธิ์ศรี
12. นางสาวบุศรินทร์  เจริญชัยทรัพย์
13. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
14. นางสาวปนัดดา  สวนดี
15. เด็กหญิงปิยรัตน์  คิดถาง
16. นายพิศิษฐ์  อาษา
17. นางสาวมุกรินทร์  หยวกวิ่ง
18. เด็กหญิงวาสนา  ลาดนอก
19. นายศุภกร  ขันบัวแก้ว
20. นายสมบัติ  เรืองแก้ว
21. นายสิทธิชัย  ไชยยา
22. เด็กชายสืบสกุลเกียรติ  แสนศึก
23. นายสุริยันต์  นิลสนิท
24. เด็กหญิงสุรีพร  หวังประสพกลาง
25. เด็กหญิงอมลธีรา  แทนค่ำ
26. เด็กหญิงอัญรฎา  ศักดีแสง
27. เด็กหญิงแพรวพราว  ปาปะเส
28. นายโสภณ  พันธุ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
3. นางสาววราภรณ์  เก่าแสน
4. นายจิตรกร  ยิ้มนอก