สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองคง 70 32 9 111 85 27 14 13 126
2 เกล็ดลิ้นวิทยา 21 12 12 45 39 19 12 12 70
3 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 17 23 14 54 45 13 8 10 66
4 บัวใหญ่ 11 22 6 39 30 9 7 7 46
5 เทพาลัย 9 7 7 23 23 7 6 11 36
6 บึงพะไล 9 1 6 16 15 10 7 18 32
7 สีดาวิทยา 6 9 16 31 23 17 14 10 54
8 วัดประชานิมิตร 6 4 2 12 17 5 0 4 22
9 อมรศิลป์ 3 5 7 15 8 12 7 9 27
10 หนองบัวพิทยาคม 3 4 3 10 13 3 3 4 19
11 วานิชวิทยา 3 2 2 7 5 5 2 3 12
12 บัวใหญ่วิทยา 3 0 3 6 5 4 4 8 13
13 บัวลาย 2 3 3 8 7 10 11 10 28
14 ปรางค์ทองวิทยา 1 7 2 10 7 6 8 3 21
15 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 1 4 6 11 12 9 6 11 27
16 แก้งสนามนางพิทยาคม 0 1 2 3 3 3 2 8 8
รวม 165 136 100 401 337 159 111 141 607