รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  จงเสริมกลาง
 
1. นางระเบียบ  จันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวสิริลักษณ์  อ่องแดง
 
1. นางสาวลั่นทม  ศอกกำปัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญรักษา
 
1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวธิชานันท์  เสียดขุนทด
 
1. นางสุพิชชา  หอขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขึมสันเทียะ
 
1. นางสาวปิยนันท์  โรจน์บูรณาวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลยวง
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายบัณฑิต  รวยสันเทียะ
 
1. นายวรกฤษณ์  อุ่นจังหาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กชายธนพล  เงินยวง
2. นางสาวสายธาร  บำรุงนา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวปณิฏฐา  จรกลาง
2. นางสาววรัญญา  ศรีม่วงกลาง
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจุฑารัตน์  เยื้องกลาง
2. นางสาวธนัชญา  ลอยประโคน
3. นางสาวเบญญทิพย์  โปสายบุตร
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  วงศรีไข
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงขวัญชนก   ช่างเรือง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงกลาง
3. เด็กหญิงพรประภา   รอดวินิจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางสาวปวีณา  เดชขุนทด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายธนนันท์  สุวรรณกลาง
2. เด็กชายนราวิชญ์  กลึงพุดซา
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางนันท์นภัสร์  ดังไธสงฆ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายณัฐพล  รอดสันเทียะ
2. นายสราวุฒิ  หงษ์ทอง
 
1. นายไกรพล  วอนอก
2. นางสาวอรณี  แพทย์มะลัง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายปริญญา  เดชพลกรัง
 
1. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักกลาง
2. เด็กชายวชิรพงศ์  สุระสา
3. เด็กชายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกรวิกา  โครตวิชัย
2. นางสาวนภาพร  เรืองสุกดี
3. นางสาวพัชรินทร์  อะช่วยรัมย์
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายธาดาพงษ์  มูลนอก
2. เด็กหญิงธาวิณี  เทียบสันเทียะ
3. เด็กชายธีรภัทธิ์  อั่วกลาง
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นายกลยุทธ  ทะกอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวชลธิดา  คุ้มจันอัด
2. นายวรภพ  มีเค้า
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  โกฏสันเทียะ
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นายกลยุทธ  ทะกอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงนันทญา  มงคลศรีสะอาด
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  รัตนาพันธ์ุ
3. เด็กหญิงวรสุดา  ลิ้มชูวงษ์
 
1. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
2. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกฤษณพงศ์  บุญกุศล
2. นางสาวณัชชา  จันทร์สว่าง
3. นางสาวประภัสสร  พุฒขุนทด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงศ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรมย์ไทย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิขำ
2. เด็กหญิงศศิภา  จงท่องกลาง
 
1. นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายจิระพงษ์  อิดชะรา
2. นายอนันตชา  พันธุ์แน่น
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นายกลยุทธ  ทะกอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พืมขุนทด
2. เด็กชายวุฒิชัย  แชงขุนทด
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายมฆวัน  เกขุนทด
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พลอยจันทึก
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายนันทวัตน์  แน่กลาง
2. นายรัชกฤต  รุจินวคุณ
3. นายวีระวุฒิ  เถระปัญญา
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังฟังกลาง
2. เด็กหญิงนิธิพร  หวังช่วยกลาง
3. เด็กหญิงปานทอง  เสริฐศรี
4. เด็กหญิงพรพรหม  แอบจันอัด
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  นวนสันเทียะ
 
1. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
2. นายพิชิต  จงรักกลาง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  คลื่นพลกรัง
2. นางสาวศุมลวรรณ  จอมสง่า
3. นางสาวสุชาวดี  ลมสูงเนิน
4. นางสาวอารีรัตน์  พร่องพรมราช
5. นางสาวเกวลิน  บุญเรือง
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางยุพิน  พลเยี่ยม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกนกศรี  มูลกลาง
2. เด็กหญิงชนิดา  ฝ่ายกลาง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมสายออ
4. เด็กหญิงลักษิกา  ปรุโปร่ง
5. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยกลาง
 
1. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
2. นางสาววรรณา  เภาภาร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวคีตภัทร  ทัพไชย
2. นางสาวดาราวัลย์  มุ่งเขตกลาง
3. นางสาวมาลิตา  คล้ากลาง
4. นางสาววรีภรณ์  สุวรรณกลาง
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  แพรวกลาง
 
1. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
2. นางสาววรรณา  เภาภาร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาวขุนทุด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรวิลา
3. เด็กหญิงปัญญาพร  อาษานอก
4. นายพรทวี  แถลงกลาง
5. เด็กหญิงอริสา  มุ่งเสริมกลาง
 
1. นายณัฐพงษ์  โพธิ์ถิรเลิศ
2. นายเสน่ห์  โกสุม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวปภาวี  แซ่อื้อ
2. นางสาวภัคจิรา  เอื้อเฟื้อ
3. นางสาวรสานันท์  เจิมขุนทด
4. นางสาวฤทัย  ต่วนสูงเนิน
5. นางสาววิจิตรา  แสงเพชร
 
1. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
2. นายโกวิทย์  ซื่อสัจลือสกุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกัญญา  กาวนอก
2. เด็กหญิงณัฐธันยา  ขันสาลี
3. นายธนพันธ์  พุทธดี
4. นางสาวธารทิพย์  อักษรสระน้อย
5. นางสาวนิภาภรณ์  จีนกลาง
6. เด็กหญิงประทุมทิพย์  เลิศหรู
7. นายปรัชฌา  มานะจิตร์
8. เด็กหญิงปรีณา  เล่าฮะ
9. นางสาวปรียาภรณ์  กำหัวเรือ
10. นายพงศธร  เติบโต
11. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
12. นางสาวภัทรวดี  ฝ่ายกลาง
13. เด็กชายรพีวิทย์  บินสุขฤทธิ์
14. นายวรสรณ์  แป้นกลาง
15. นายศิริชัย  โทนหงส์ษา
16. นางสาวอรวรรณ  ชะรากลาง
 
1. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
2. นายเชิดชู  ชัยยโก
3. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่้น
4. นายพิชิต  จงรักกลาง
5. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  เกินสันเทียะ
2. นายกิตติพงศ์  โสพัฒน์
3. นางสาวขวัญจิตร  นราจันทร์
4. นายจตุพล  บุตรกิจ
5. นายจราวุฒิ  เถื่อนทอง
6. นางสาวจามจุรี  ทนกิ่ง
7. นางสาวจินตรา  บุญนรา
8. นางสาวจุฑารัตน์  แซ่โล
9. นายณรงค์กร  บัวหอม
10. นางสาวธัญลักษณ์  มานพ
11. นายธีรภัทร์  นาคมณี
12. นายธีรศักดิ์  วันเพ็ญ
13. นายนนธวัช  สงนอก
14. นางสาวนิภาภรณ์  เอี่ยมตะขบ
15. นางสาวนุชนารถ  ใจเอื้อ
16. นายปวริศ  ดาศักดิ์
17. นายศรันธ์  ลีลาศ
18. นางสาวสโรชา  โคตรนะ
19. นางสาวอลิษา  รองชัยภูมิ
20. นางสาวเมยาณี  ยังสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางพิกุล  ตัณฑจรรยา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงปณิดา  รักษากุล
 
1. นางสาวประกาย  เอิบแจ้ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนิภาสิริ  บุญสงค์
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกิตติกา  นุ่นย้อย
2. เด็กชายวิศว  กิจขุนทด
 
1. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ
2. นางภัทรนันท์  ศรีทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายณัชพล  ถ้ำกลาง
2. นางสาวมณีรัตน์  สมัยกลาง
 
1. นางมยุรี  อุตตะเคียน
2. นางสาววรรณา  เภาภาร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงฐานิตา  ชากลาง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
3. เด็กหญิงนันทิพร  นิฤมล
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  โฉมสันเทียะ
5. เด็กหญิงปราณี  เฉียงกลาง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปราบนอก
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  หลังปรุงกลาง
8. เด็กหญิงสุมณฑา  ชากลาง
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ปรางค์โบราณนอก
10. เด็กหญิงอริสา  ฉลาดกลาง
 
1. นางมณี  จงท่องกลาง
2. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
3. นายเชิดชู  ชัยยโก
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอุษณีย์  เจนหนองแวง
 
1. นางนิตยา  พันธุ์ชัยเพชร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวใบเฟิร์น  เปรุนาวิน
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกาญจนา  อิทธิโกศล
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เนียมใย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวน้ำฝน  ไทยสันเทียะ
 
1. นายโอภาส  พูดขุนทด
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงปานรวี  หวังเขตกลาง
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวสุธิสา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชุติมา  อ้นสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เอสันเทียะ
 
1. นางณัฐกานต์  ทองมาก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลิงกระโทก
 
1. นายประถม  เปียนขุนทด
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายอภิชาติ  สุขเฉลิม
 
1. นางนิตยา  พันธุ์ชัยเพชร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายชลธิศ  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มะลิซ้อน
3. เด็กชายอนันทฉัตร  เอืื้อเฟื้อกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
2. นายรวิช  สงนอก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่กลาง
2. เด็กชายวิชาญ  ศรีศักดา
3. นายอนุชา  ขอยุทธกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
2. นายรวิช  สงนอก
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายกิตติชัย  งามสวัสดิ์
2. นายขวัญชัย  ชนะ
3. เด็กชายธีรพงษ์  พูนขุนทด
4. เด็กหญิงพรรณภัสษา  พับขุนทด
5. เด็กชายศุภกิจ  ล้วนดี
6. เด็กชายเจษฏาภรณ์  งันขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายนครินทร์  พรมเทวี
2. นายรัชชานนท์  สมแคล้ว
3. นายวรวุฒิ  ตนกลาย
4. นายวุฒิชัย  พรมมา
5. นายอรรถพล  อ่างทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายกรกรต  ชื่นกลาง
2. นางสาวกรวรรณ  พลับพลา
3. นายณัฐกานต์  วรรดี
4. เด็กชายณัฐพันธุ์  ธูปกลาง
5. เด็กชายทวีชัย  นะรานอก
6. เด็กชายธนบดี  ดังกลาง
7. เด็กชายธราเทพ  ดังกลาง
8. นายนนท์ธกร  ต่อศิริ
9. นายนพรัตน์  ล้วนกลาง
10. นายนัฐกาน  แจ้งไพร
11. นางสาวบุษราภรณ์  ใจเย็น
12. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
13. เด็กหญิงปารถนา  สว่างชล
14. นายปิยณัฐ  ธาระณะกลาง
15. เด็กหญิงปุณณิศา  ศรีโพธิ์
16. นายพงศกร  จงแผ่กลาง
17. นายพงศธร  เล่าฮะ
18. นายพิฆเนศร์  โถสันเทียะ
19. เด็กชายภูริภัทร  ชอบขยัน
20. เด็กหญิงลดารัตน์  แสดกำปัง
21. นายวิกรานต์  เนียนไธสง
22. นางสาววิกานดา  มีบุญ
23. นายศราวุธ  แสนศรี
24. เด็กหญิงศิริินันท์  หวังจุลกลาง
25. นายสมประสงค์  หวังมีกลาง
26. นายสรายุทธ  บุญช่วย
27. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
28. เด็กหญิงอรอนงค์  เคลือสูงเนิน
29. นางสาวอรัญญา  หวังสุขกลาง
30. เด็กหญิงอลิษา  เลียบสันเทียะ
31. นางสาวอังคณา  เกิดกิ่ม
32. นางสาวเกวลิน  เจนหนองแวง
33. นายเจนณรงค์  จีนสันเทียะ
34. นายเรวัฒ  ชำนาญกลาง
35. เด็กชายโอม่าร์  ยศกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
2. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
3. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
4. นายสมัย  คงนันทะ
5. นายรวิช  สงนอก
6. นายยุรนันท์  จรสายออ
7. นายสุดที่รัก  มหานาม
8. นางอรุพิน  คงนันทะ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายสัญญา  จันขุนทศ
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายณัฐกาน  แแจ้งไพร
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงนิยดา  ฝึกดอนวัง
 
1. นายธนัทถ์  สมบัติสิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายเจษฎากร  กุยแก้วพะเนา
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายเมธา  นาคะเวทิน
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิณจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาววณิชา  สวัสดี
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ใจกันธิยะ
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงณัฐชรี  สุหร่าย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวปวีณา  พรมวิโรจน์
 
1. นางจิรารัตน์  เพชรเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายนพรัตน์  แสบรบาล
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายนฤพลธ์  ใจเย็น
 
1. นางธัญชนก  พลไธสง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยเกิด
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายชินวัตร  ดีสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
3. นายธนวิชญ์  ธรรมจิตต์
4. นายบัณฑิต  เตยา
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  อรรถาสิงห์
6. เด็กชายภูวไนย  เจนหนองแวง
7. เด็กชายสหรัถ  เวกสันเทียะ
8. เด็กชายสุวิทย์  ขำจรครบุรี
9. เด็กหญิงอังคนา  เขียวหนู
10. เด็กชายเกียรติสุภัธ  การประดิษฐ์
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
3. นายจตุพร  ตรีศักดิ์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงคมคาย  ปราณีตพลารักษ์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปิ่นสังข์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เจิมขุนทด
4. เด็กชายตะวัน  นุโยก
5. เด็กชายธนพนธ์  คุมขุนทด
6. เด็กชายธิเบศ  เดินสันเทียะ
7. เด็กหญิงนริศรา  ดาสูงเนิน
8. เด็กชายบูรพา  ทูขุนทด
9. เด็กหญิงสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์ศร
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
2. นางสาวทัศวรรณ  นุสีอัน
3. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชัจกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
3. เด็กหญิงกานต์ระพี  ดวงสุดา
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
5. เด็กหญิงพัชราพร  พิพัฒโชติพงษ์
6. เด็กหญิงสุชานาถ  หุ่มขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นายธีรภัทร  วงศ์พวงเพชร
2. นายวายุพัด  พืบขุนทด
3. นายอชิตะ  ดับสันเทียะ
4. นางสาวอัญชลี  พริกจำรูญ
5. นายอัมรินทร์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกนขุนทด
2. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทราพร  ฟีสันเทียะ
 
1. Mr.Li   Jianhai
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวภาคินี  ภูมิมหาทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จั่นขุนทด
 
79 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปานวาด  ไกวัลเกษบุตร
 
1. นางสาวกรรณิกา  พรมมานอก
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายกษิดิส  หาญขุนทด
2. นายชาญเดช  กินขุนทด
3. เด็กชายทรงธรรม  ปลื้มใจ
4. เด็กชายนวภูมิ  แสนพันธ์
5. นายปกรณ์  ชอบเย็น
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  ช่อสูงเนิน
7. เด็กชายภครพล  กันตุ่ม
8. นายอรรถพล  ศรีพรม
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายชุติมันต์  เดชพลกรัง
2. นายดัสกร  ขิขุนทด
3. นายภูเบศร์  แก้วเพชร
4. นายศิริศักดิ์  ศรีสุข
5. นายสุธีร์  หุงขุนทด
6. นายอภิสิทธิ์  แก้วมีแสง
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสมชาย  หมายเจริญ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญชู
2. นางสาวธนาภา  บุญสุขมาก
3. นางสาวธิดารัตน์  ชอนขุนทด
4. นางสาวนุสิตา  บมขุนทด
5. นางสาวประภัสสร  เวินขุนทด
6. นางสาวพิมลพร  ลามูลชา
7. นายวินัย  มนขุนทด
8. นางสาวสุพัตรา  เบิกขุนทด
9. นางสาวอารียา  สุขสนิท
10. นางสาวเรืองลัดดา  ใจชอบ
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นายมนัส  ยืนยง
3. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวปาริชาติ  คำสุรีย์
2. นางสาวปิยฉัตร  สมณชื่น
3. นางสาวศศินภา  ชำนาญ
4. นางสาวสุรภา  พาบัว
5. นายอริยกะ  ตะนะคี
 
1. นางจารุพร  แสงสุขทินภัทร
2. นางบุญนำ  สุวรรณอำภา
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงปรางวลัย  แดงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุนัฐฐา   พรมตะพาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีกำปัง
 
1. นายธนเดช  มิรินทร์
2. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นางสาวธารารัตน์  สร้างนา
2. นางสาวนฤมล  มงคล
3. นางสาวปิยนุช  ชมชื่น
 
1. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
2. นายกฤษณะ  เทพจิตร
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัชพล  สุภเดช
2. เด็กชายอารักษ์  ติ้วไธสง
3. เด็กหญิงอารียา  คงชุ่มชื่น
 
1. นางระเบียบ  จันทา
2. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาววิชุดา  สุดสันเทียะ
2. นางสาวสุรีย์พร  เจตนากลาง
3. นางสาวอาริตา  พับจัตุรัส
 
1. นางระเบียบ  จันทา
2. นางทศพรรณ  จันทา
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปนิตา  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายเพชร  เตินขุนทด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญแย้ม
2. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  วิคสันเทียะ
2. เด็กชายภูดิศ  สกุลทัศนบรรจง
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธีระพัฒน์  เศษกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายอภิชิต  หอกขุนทด
2. เด็กชายอัครพล  ขุนแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายสิริชัย  หว้าน้ำคำ
2. นายอดิศักดิ์  จิตรจำนงค์
 
1. นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์
2. นางสาวจีรพรรณ  สีเมฆ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  แววสูงเนิน
2. เด็กชายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นางมยุรี  วัฒนครไพบูลย์
2. นางสมใจ  โพธิ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กหญิงธารินี  ก้านค้างพลู
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินตรา
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนพณัฐ  หนูสันเทียะ
2. นายพิศิษฐ์  ศิริเพชรอรุณ
 
1. นายกิตติภูมิ  ขำเทศเจริญ
2. นางสาววีระนุช  บุระกรณ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายสันติภาพ  กิตติเวทยานุสรณ์
2. นายสิทธิพงษ์  นาโพธิ์
 
1. นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์
2. นางสาวจีรพรรณ  สีเมฆ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เกษขุนทด
2. นายไชยวัฒน์  สิงห์คะ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวธัญชนก  เทียนธวัชกุล
2. นางสาวริญญ์รภัส  หมายมั่น
3. เด็กหญิงวรรณิภา  เบ้าจันทึก
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
 
99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวณัฏฐยา  ม่านกลาง
2. นายธนวัฒน์  งามจันอัด
3. นางสาวสุกัญญา  เชื่อมจอหอ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวพรชนก  ชัยมงคล
2. นางสาวเพชราภรณ์  ต่างสันเทียะ
 
1. นายสมพงษ์  โพคาศรี
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
2. เด็กชายวิจักษณ์  บุญเกิด
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายก้องไกล  วงค์กลม
2. นายประวิทย์  รักชาติ
3. นายพันกร  ต่างประเทศ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายวัชรศักดิ์  พอวังดอน
2. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์หัก
3. เด็กชายสรยุธ  ยอดทองหลาง
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กชายธัญญาทิตย์  เติมสันเทียะ
2. เด็กชายพงษ์วีระวัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายอัครพล  โค้งนอก
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายจอมพล  จำปา
2. นายภัทราวุธ  น้อยทวี
3. นายสิทธิพงษ์  จงรักษ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายยศภัทร  ใจอ่อน
2. เด็กชายอดิศร  คมขุนทด
3. เด็กชายอำนาจ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธงชัย   บุญบำรุง
2. นายประเสริฐ  บริรักษ์
3. นายพันธกาน  เพียรปรุใหญ่
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. เด็กชายชยุตม์  แกดขุนทด
2. นางสาวสาวิตรี  แบขุนทด
3. นายอัสดาวุธ  เทียนขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนพัชร  เพมขุนทด
2. เด็กหญิงชนิตา  พลากร
3. เด็กหญิงชลธิชา  พัดขุนทด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่ภักดี
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  รัตนธรรม
6. เด็กชายสุรชัย  ลิขุนทด
 
1. นางอรทัย  ศรีทอง
2. นายอุทิศ  ศรีทอง
3. นางสาวศุภรัตน์  เลิศกิจลักษณ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีนอก
2. นายทศพล  เครื่องกลาง
3. นางสาวธัญชนก  ชุ่มเกิด
4. นายวุฒิชัย  ฝ่ายกลาง
5. นายสรศักดิ์  เรียนจอหอ
6. นางสาวสุภาวดี  แป้งกลาง
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางสุดาพร  เสียนขุนทด
3. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. นายผดุง  หุงขุนทด
2. นายพรพิสิทธิ์  โพดขุนทด
3. นางสาวศิริพร  หาดขุนทด
 
1. นางสาวกาญจนา  แสบขุนทด
2. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  นามะลัง
2. เด็กชายศักดิ์ดา  เตียนขุนทด
3. เด็กหญิงเพลินจิต  อยู่พันดุง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทิสา
2. นางสาวศุภวรรณ  นุมขุนทด
3. นายอภิรักษ์  หาดขุนทด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ตาดี
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สาดสูงเนิน
3. เด็กหญิงอมิตตา  สุทธิปริญญานนท์
 
1. นางสาวอสมาภรณ์  นนทวิรัตน์
2. สิบเอกศิริวิมล  บุษยะมา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  มับสันเทียะ
2. นางสาวปรียาพร  ชอบใหญ่
3. นางสาวเกตุนารินทร์  ผิวทวี
 
1. นางสาวอสมาภรณ์  นนทวิรัตน์
2. สิบเอกศิริวิมล  บุษยะมา
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. เด็กหญิงพรรทิภา  หิตนุสรณ์
2. เด็กชายพลเทพ  บุญซ้อน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงขุนทด
 
1. นางสาวกาญจนา  แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาววรรณภร  รอนใหม่
2. นายวีรวุฒิ  เดชมะเริง
3. นางสาวสุพิชญา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
 
1. นางสาวปราณี  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรรณภา  สุขเเสวง
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงนิธาดา  หนูมี
3. เด็กหญิงล้อมดา  มุ่งทุ่งกลาง
 
1. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
2. นางสาวจอมขวัญ  แผนสันเทียะ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวชนัญญา  มากนาคา
2. นางสาวบุษกร  เครื่องกลาง
3. นางสาวสุนิสา  มุ่งสวนกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  วงศรีไข
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุดสันเทียะ
2. เด็กหญิงธนันญา  โชติสันเทียะ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แช่มช้อย
 
1. นางภัทรจิต  อมฤกษ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกิตติยา  ศรีทอง
2. นายอดิศักดิ์  ราชรัมย์
3. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นางจิรัชญา  วงษ์ภูดิศ
2. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พืมขุนทด
 
1. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม