รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 4
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงอินทร์ชญาพัชร  พระพายสำโรง
 
1. นางศิริพร  สุพรรณรัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวเบญจมาศ  บุญสายยัง
 
1. นางศิวพร  ปูนขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สร้างแก้ว
 
1. นางสาววรรณภา  ล่ำสัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางเสาวณี  แก้วแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพันทิพภา  สีหาวงค์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวศริญญา  ตุ้มสุวรรณ
 
1. นางหทัยรัตน์  บวกโพธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงร่มฉัตร  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดำริห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณภัทร  เปรียบจันทึก
 
1. นางพัชนี  บัณฑิตไพบูลย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายดนุพงษ์  แรมจะบก
2. เด็กหญิงปภาดา  บำรุงกาญจน์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เชียงคำ
 
1. นางศรินยา  กายสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธีรรัฐ  พงษ์พิมาย
2. นางสาวสุกิจตา  ผาพิมาย
3. นายอำนาจ  พงษ์เทศ
 
1. นายเสริมศักดิ์  ปรายกระโทก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงวริศรา  ผ่องขจีวรรณ
2. เด็กชายโภคิน  รุ่งพิมาย
 
1. นางหทัยวรรณ  โหจันทึก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวสุรีมาศ  เตาะหนองนา
2. นางสาวอารยา  เชาว์กลาง
 
1. นายศักดิ์ดา  พระอารักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายพุฒิเมธ   ตุลาบดี
 
1. นายสันติสุข  คำมูล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิราภรณ์   วรคำ
2. นางสาวปาณิสรา   รัตนชัยวัฒน์
3. นางสาวสุจิตรา   คมอนาเขต
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางพัทยา  ตาลสันเทียะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดอนจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  นวลจันทร์
3. เด็กชายรัฐกร  ชาวสวน
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
2. นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายธนวิชญ์   ศิริวงศ์ศาล
2. เด็กชายพชรพล    วรสุนทร
 
1. นายชูศักดิ์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวอ้อย  ทองภู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นายราชรักษ์  ศรีเรือง
2. นายศุภกร  พวงจำปา
 
1. นางศิริรัตน์  ถอยกระโทก
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมศรีอัษรแสง
2. เด็กชายชญานนท์   ศิริสวัสดิื์
3. เด็กชายสิริภพ  มิอุบล
 
1. นายณัฐชา  พัฒนา
2. นางปารินทร์  มัฆวิมาลย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปาณิสรา  เริงสูงเนิน
2. นางสาวฟริญา  บัวโภชน์
3. นางสาวสุฑาทิพย์  เขมภูษิต
 
1. นางจุฑามาศ  ชูสกุล
2. นางณภัชนันท์  ภาคินศุภเศรษฐ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ชิดขุนทด
2. เด็กชายศุภณัฐ  ปันแดง
3. เด็กชายสมรส  พิรักษา
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นายเจตพงษ์  โสภา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นายปรีชา  เพ็ชรจันทึก
2. นางสาววรรณวิสา  บริบูรณ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  อ้วนตา
 
1. นายเจตพงษ์  โสภา
2. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุหลาบ
2. เด็กหญิงพาณิภัค  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  วชิรเกยูร
 
1. นายธีระชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวขนิษฐา  นามโส
2. นางสาวภัณฑิลา  หวังชิวกลาง
3. นางสาวแพรนพรัตน์  ดีจันทึก
 
1. นายธีระชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงจุุฬาทิพย์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงทิพรดา  แรมจันทึก
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาววาสนา  โพธิ์สูงเนิน
2. นางสาวอรุโนทัย  สมศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ปานยิ้ม
2. นางสาวนิภาภรณ์  คำใส
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตู้สูงเนิน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แมมขุนทด
 
1. นายจำเริญ  วรหิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองครพิทยาคม 1. เด็กชายพุธศิริ  ผินใหม่
2. เด็กชายวุฒิชัย  กุสูงเนิน
 
1. นายสุรชัย  ชึรัมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปิยะฉัตร  ประทุมทอง
2. นางสาวพัชริดา  คำทะเนตร
3. นางสาวสุกัญญา  บัวใหญ่
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์จันทึก
2. เด็กหญิงกรกนก  ประจบจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีขวัญ
4. เด็กชายนวพล  หวานสูงเนิน
5. เด็กชายพงพัฒน์  ศรประดิษฐ์
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นางสาวสุพรรศา  สีโสดา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  มีสัจ
2. นางสาวมณีรัตน์  มาพลัย
3. นางสาวรัชนีกรณ์   เชื้อไร่
4. นางสาววนาลี  ตรงกลาง
5. นางสาวเอนธิตา   หัสดี
 
1. นางสาววรางขณา  รังกลาง
2. นางทิพยวรรณ  สุพล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงศศินา   ชาติจันทึก
3. เด็กหญิงสุธิษา  ราชสิงห์
4. เด็กหญิงสุวิมล  สิงโห
5. เด็กชายอุกฤษ  สินประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภัทร์ศยา  อ่อนอก
2. นางศิริรัตน์  วิลาบุตร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวจารุนาถ   เพ็งนอก
2. นางสาวชลธิชา   พลขุนทด
3. นางสาวช้องณาง  ลอยเลื่อน
4. นางสาวภัสร์วัลณ์   อภิรมย์ชวาล
5. นางสาวศิริลักษณ์   นีสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภัทร์ศยา   อ่อนอก
2. นางเกษณี  สมพีรพันธุ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1. นายนายพล  ยิ้มสูงเนิน
2. นายนิคม  จริงประโคน
3. นายพิชัย  เสฏฐพิทักษ์
4. นายวัชกร  บุตร์ดีวงษ์
5. นายอนันต์  ศรีกุลพล
 
1. นายชยพล  กิ่งทอง
2. นายภาณุงพงษ์  แก้วบุญเรือง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายกฤษนัย  กระแสโสม
2. นางสาวกิตติมา  อ่ำสันเทียะ
3. เด็กชายจักรี  โพธิ
4. เด็กชายจีรวัฒน์  มาศวรรณา
5. นายจุลจักร  ทองเพียร
6. นายดนุพร  เงินแก้ว
7. นางสาวทิพย์วรรณ  พานุช
8. เด็กชายธนพร  โปสูงเนิน
9. นายธีรพันธ์  สิทธิธรรม
10. นายธีรภัทร  หาญโคกกรวด
11. นางสาวนพรัตน์  ถวัลย์วีระวงศ์
12. นางสาวปวีณา   อมรเวช
13. นางสาวปัทมวรรณ   กาฬสินธ์
14. นายรัฐศาสตร์  ศาสตร์สมัย
15. นางสาววรรณวิษา   วงษ์สว่าง
16. นายสิทธิชัย  เจริญ
17. นางสาวอภิญญา  คำเขียว
18. นางสาวอังคณา  ดอกบัวเผื่อน
19. นางสาวอัจธิมา  เรืองสมุทร
20. นางสาวอินทิวร  เดชสิงห์
 
1. นายสิทธิพร  ตั้งยอดชมญาณ
2. นายฐาปกรณ์  รามเกียรติศักดิ์
3. นางสาวสุพิน  ใจเย็น
4. นางพจนา  ปลอดสมบูรณ์
5. นางสาวฐิภาพรรณ   โถมใย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงลลิตา  รอดเย็น
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวมธุรดา   กอบคำ
 
1. นางสาวอรนุช  ทองสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   บุญใหญ่
2. เด็กหญิงสุรางคนางค์  เกตุยั่งยืนวงศ์
 
1. นางผ่องศรี  สุกุมลจันทร์
2. นายสมมิตร์  พลดงนอก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐพล  จินตบุตร
2. นางสาวตรีเนตร  พิศนอก
 
1. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
2. นางอุษา  วิเชียรณรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กชายณัฏฐพล  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แผลงจันทึก
4. นายนพคุณ  โพธิ์ศิริ
5. นายนันทวุธ  โยบสูงเนิน
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภูวนา
7. เด็กหญิงวัลลภา  พิบูลชัยสิทธิ์
8. นายศิริพัฒน์  นิพันธุ์พงษ์
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เร็วจันทึก
10. เด็กชายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
 
1. นางสุวิภา  นานอก
2. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
3. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกานต์ชนก  เยสูงเนิน
2. นางสาวคชาภรณ์  ปัญชาหมาย
3. นางสาวจีรนาฏ  พุทธาวงษ์
4. นายจีรวัฒน์   เหมพรหมมา
5. นางสาวจีรานันท์  ช้างชู
6. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ศรีไสว
7. นายธรรมรัตน์  ราชจันทึก
8. นางสาวพรพิมล  ไฝจันทึก
9. นายภูริพัฒน์   ภูวนา
10. นายวัชรพล  พรมบล
11. นางสาวศศิกานต์  เกตจูม
12. นางสาวสุภัสสร ธิมา  ธิมา
13. เด็กชายอธิวัฒน์   ศรีจันทึก
14. นางสาวอมรทิพย์   หมายนัดกลาง
15. นายอรรถชัย   ประสพโชค
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
2. นางจินตนา  ผายพิมาย
3. นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
4. นางสาวอำพันธ์  วัดกิ่ง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาประทีป 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สัจจะปรเมษฐ์
 
1. นางสาวสุขยา  ถวิลประวัติ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิดาพร  สอนอาจ
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จ้อยสูงเนิน
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายทศพล  ภักดีสกุลชัยเจริญ
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพุทธการ   สอนการ
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายนครราชสีมา  นพคุณ
 
1. นายพรชัย  ปรางค์ชัยเวศน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองครพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  คะเชนชาติ
 
1. นางฐิติมา  ฤทธิ์จันทึก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงนภิสา  ควรสำโรง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางสไบทิพย์  ระย้าอินทร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วิชัยสุทธิ์
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายรัชพล  ทิพพิบูล
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา   วีระนนท์
2. เด็กชายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
3. เด็กหญิงอาจรีย์  คิริพันธ์ุ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางสไบทิพย์  ระย้าอินทร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายชยุต  อินทร์สาลี
2. นายธนะดิตถ์  จันทสิทธิ์
3. นายภาคภูมิ  นวมขุนทด
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นายยุทธชัย  อาญาเมือง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายธนาทร  อุดมใจรักษ์
2. เด็กชายธนู  โพธิมินทร์
3. เด็กชายธีรภัทร  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงพรปวีย์  เหมืกจันทึก
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  หล้าจันทึก
6. เด็กชายอังศนันท์  ศรีวิชา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
2. นางสาวสินีนาถ  แสงเดือน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชานนท์  คงพัฒนานนท์
2. นายทักษิณ  เรื่อศรีจันทร์
3. นายพงศกร   บุญเรือง
4. นายวันทรงชัย  ศรีจันทร์
5. นายเจนณรงค์  ดนตรีรส
6. นางสาวโยชิตา  โชติช่วง
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายวิวรรธน์  เสารยะวิเศษณ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกมลตา   ทองแก้ว
2. นายกฤษดา   สิทธิปัญญา
3. นางสาวคคนางค์   นุ่มยองใย
4. นายคณาชัย   สีงาม
5. เด็กหญิงจนิสตา   สินจันทึก
6. นางสาวจิรนันท์   ธงพุดซา
7. เด็กชายจิรวัฒน์  เกลื่อนสันเทียะ
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ศรีศิริ
9. นางสาวชฎาพร   พลจันทึก
10. เด็กชายชานนท์  คงพัฒนานนท์
11. นางสาวชุศิธาภรณ์   ชาญสูงเนิน
12. นายณรงค์ฤทธิ์  เรือนจันทึก
13. เด็กชายณัฐภัทร์  อาจหาญ
14. เด็กหญิงดิษญาภรณ์  ชมทองหลาง
15. เด็กชายตวงทอง  พุ่มมะลิ
16. นายทักษิณ  เรื่อศรีจันทร์
17. นางสาวทิพย์วิมล   หริรักษ์การะเวก
18. เด็กชายธนกร   หลักหาญ
19. เด็กชายธีรัช  กัลยาลัง
20. เด็กชายปฏิภาณ   วรรัมย์
21. นายพงศกร   บุญเรือง
22. เด็กชายพงศกร   จิไนหงษ์
23. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์  ใจเอื้อ
24. นางสาวพัณณิตา   คงสิบ
25. นายพิสิทธิ์   อยู่สบาย
26. เด็กชายภโวทัย  เข่งพิมล
27. นางสาวมินลดา   แก้วเจิม
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  ประดิภาวิวัฒน์
29. นายวันทรงชัย  ศรีจันทร์
30. นางสาววิมลรัตน์    เอนกนวล
31. เด็กชายวีรชาติ  จันบัวลา
32. เด็กชายศุภกฤต  แจ้งกลาง
33. เด็กหญิงสุภาวดี   ภู่ขวัญ
34. นายสุรกิจ  สิงห์จันทึก
35. นางสาวสุรีมาศ  เตาะหนองนา
36. นางสาวอภัสสรา   สนแสบ
37. นางสาวอัจจิมา  เรืองสมุทร
38. นายเจนณรงค์  ดนตรีรส
39. นางสาวโยชิตา  โชติช่วง
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
3. นายไสว  ดลพิมาย
4. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
5. นายอำพล  เหงขุนทด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. นายณิชกานต์  อินทรศร
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายพงษ์นัชที  สวัสดีแดง
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายปิตินันท์  มุขมนตรี
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงพรปวีย์  เหมิกจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวโยชิตา  โชติช่วง
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายภมรินทร์  มะเริงสิทธิ์
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. นางสาวชินารมณ์  ธีระกุลชัย
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวัสดี
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ยี่จอหอ
3. นายถิรพงศ์  เหมจันทึก
4. เด็กชายนพวุฒิ  เจริญเดช
5. เด็กหญิงปาณิสรา  งามพานิชกิจ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภู
7. นายยุทธนา  ทำมา
8. เด็กชายราเชนร์  ปาทาน
9. เด็กชายวุฒินันท์  รอดจันทึก
10. เด็กหญิงเบ็ญจมาพร  โพธิรุด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
2. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปินะสา
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  อิ้วจันทึก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินสุทธิ
4. เด็กชายทัศนัย  มิ่งคำมี
5. เด็กชายพงษ์ศธร  จงร่วมกลาง
6. เด็กหญิงพสธร  บรรจงปรุ
7. เด็กหญิงพีรัญพัช  อิทธิไชยรุจกร
8. เด็กชายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  มาพลัย
2. นายปัฐวิกรณ์  พิมพ์เสน
3. นางสาววิภาพร  เกษแก้ว
4. นายวีระยุทธ  สุขทอง
5. นายสิทธิพงษ์  โกศากล
6. นางสาวสุพรรษา  ชายกระโทก
7. นายอภิสิทธิ์  บัวชาบาล
8. นางสาวอลิสรา  วงษ์พยัคฆ์
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงฆราช
3. เด็กหญิงนงนภัส  ประสิทธิ์นอก
4. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
5. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
6. เด็กหญิงภาวิณี  อัณฑะพันธ์
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงคำน้อย
8. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญปัญญา
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกมลพร   นนสุธี
2. เด็กชายณัฐดนัย  สมัครกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
4. เด็กชายทัตพร   ขวัญชมภู
5. เด็กชายพันแสน   รักษากูล
6. เด็กหญิงวาสนา  บุญจันทึก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ชิดโคกสูง
2. นางสาวภัทรียา  จุลลัง
3. นางสาวภาวิณี  คร้อมสูงเนิน
4. นางสาวรัชนีกร  บุญหรรษา
5. นางสาววิภารัตน์  เมืองเส
6. นางสาวสุจิตรา  ปราบหนองบัว
7. นางสาวเบญญาภา  แรมจันทึก
 
1. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เหมือนทรัพย์
2. เด็กหญิงณัชชา  แว่นศิลา
3. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
4. เด็กหญิงปรางวิไล  ศักดิ์ดี
5. เด็กหญิงปุญญพัตร์    นาคยันยงค์
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ชูพลกรัง
7. เด็กหญิงวราภรณ์   สาดใหม่
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  สาหินกอง
9. เด็กหญิงศุภิสรา   ถิตย์รัศมี
10. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรภาชี
11. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
12. เด็กหญิงสุวิมล    คล้ายบรรจง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิราภรณ์  นาคหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงดิษยาภรณ์  ชมทองหลาง
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์   จาบจันทึก
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จงกลกลาง
5. นางสาวภูวนันท์  ข้องนอก
6. นางสาวมธุริน  การสูงเนิน
7. นางสาววีรดา  นันทเขตต์
8. เด็กหญิงสิมิรัน   เอี่ยมวิไล
9. นางสาวสุรัฏษวรินค์  อินทศร
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล
2. เด็กชายฌัฐพงษ์  นาห้วยทอง
3. เด็กชายนครชัย  เหมือนทรัพย์
4. เด็กชายวรโชติ  รุ่งหัวไผ่
5. เด็กชายสุทิวัส  โกจินอก
 
1. นางฐิติมา  ฤทธิ์จันทึก
2. นายขยพล  กิ่งทอง
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายคณนาถ  มีโชคชัย
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาลีมีน
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวเกษราภรณ์   ฤาชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
 
84 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลทิพย์   ผันกลาง
2. นายจตุรพล   ขานจันทึก
3. นางสาวจันจิรา   สาระกูล
4. นายชินกร    ภาสบุตร
5. นายพชร   นากระโทก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
 
85 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวมณฑลีญาน์   ช่วงพิมาย
2. นางสาววรัชยา   ว่องวัฒนากูล
3. นางสาวศิริรัตน์   โสนาคำ
4. นางสาวสุพรรษา   ประเสริฐการ
5. นางสาวสุวนันท์   คุณเผือก
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
86 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปาณิสรา   ชุ่มรอด
2. นางสาววิกานดา   โดดกระโทก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายชัชชัย  วิริยะเกิดชัย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผ่วนสูงเนิน
3. เด็กชายธนกร  แผลติตะ
4. เด็กชายธันยาบูรณ์  ครองตน
5. เด็กชายธีรพล  กุศล
6. เด็กชายพงศกร  พงศ์สิทธิ์ศักดิ์
7. เด็กชายพิสุทธิพงศ์  มะสูงเนิน
8. เด็กชายอดิสร  โอฐจันทึก
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  พิมพา
2. นายมณฑล  กองแสน
3. นายมิกุนา  เพลิดขุนทด
4. นายอนุชัย  สายสด
5. นายอาทิตย์  รัตนโพธิ์ศรี
6. นายเกียรติศักดิ์  นารีนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์   ลองจำนงค์
2. นางสาวชลิดา  อาบสุวรรณ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวญาณิศา  พลจันทึก
2. นางสาวณัฐวดี  ผึ่งสูงเนิน
3. นายนันทวัชร  พลช่วย
4. นางสาวบุญญารักษ์  แปลงจะโป๊ะ
5. นางสาวปติณญา  โคทนา
6. นางสาวพรญาณี  ภู่จันทร์
7. นางสาววาสนา  อัดสูงเนิน
8. นางสาวสุธินี  เรืองรัมย์
9. นางสาวหิรัญยา  เจือจันทร์
10. นางสาวเพ็ญภักดิ์  ประยุตเต
 
1. นายธิระชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกันทิมา   ทาจันทึก
2. นางสาวรุ่งวจี   ดำละกอ
3. นางสาวสุมาลี   จุ้ยนาม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงชญาดา  โคทนา
2. เด็กหญิงฐิติมา  วิสิฐอาทร
3. เด็กหญิงณัฐวิกา  พัวพัฒนเกียรติ
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองครพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โพธาราม
2. นางสาวนิอร  ดวงไมตรี
3. นางสาวประทุมทิพย์  พูนเกษม
 
1. นางปัทมารัตน์  ทุ่มสุวรรณ์
2. นางสาววาสนา  มิตตะขบ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายศุภกฤษ  แสนเมือง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศักดิ์เจริญเกียรติ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชมภูพาน
2. เด็กหญิงธนัญญา  เศษจันทึก
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายรัตนพงษ์  เรืองเจริญ
2. นางสาวเพชรรัตน์  ชิดสูงเนิน
 
1. นางอาทิตยา  แสนใหม่
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายธุวานนท์  เฝือสูงเนิน
2. เด็กชายวศิน  กิตติพาณิชย์พันธุ์
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายกองทัพ  ยี่ประชา
2. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางสุธัญญา  สิทธิกูลเกียรติ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  เฉลียวฉลาด
2. เด็กหญิงรัตนา  เหมกลาง
 
1. นางจิราพร  โชตินอก
2. นางสาววนิดา  จันทรนาคี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายนรุตม์  รักไท้
2. เด็กชายสหรัฐ  พับจัตุรัส
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นายอริญชย์  จงนบกลาง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนากร  อินทร์ศร
2. นายเกียรติศักดิ์  หาญชนะ
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  พลนำ
2. เด็กชายธวัชชัย  บัวประทุม
3. เด็กชายรุจพิชา  เมืองแสน
 
1. นางสาวอภิญญา  สมน้อย
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  ภักดีสูงเนิน
2. นายวรรณชัย  นิจาย
3. นางสาวศิริลักษณ์  ปลื้มกลาง
 
1. นางสาวอภิญญา  สมน้อย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายพรชัย  เกี้ยวสันเทียะ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ไทยลาว
 
1. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
2. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร  หาดทรายทอง
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชัชวาลล์  มอมขุนทด
2. เด็กชายปฎิมากร  ระดาฤทธิ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ดิษพงษา
 
1. นายวชิระชัย  ชาวสันเทียะ
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายธนกร  เดชสูงเนิน
2. เด็กชายมิฬธาฎา  ชิดสูงเนิน
3. เด็กชายเมธาวิวัฒน์  เพ็ชรสุรสีห์
 
1. นายสมบูรณ์  ใยทอน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  ตรีเกษม
2. เด็กชายนัฐพล  เศรฐวงศ์
3. เด็กชายอนุชา  ทุยยะค่าย
 
1. นายปรนันต์  มั่นฉิม
2. นางสาววันวิไล  เรืองแสน
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวกานดา  บินสันเทียะ
2. นางสาวชฎาพร  จอมสูงเนิน
3. นางสาวอภิวรรณ์  เยินสูงเนิน
 
1. นายณัฐพงษ์   วงค์กาสิทธิ์
2. นางบุรานันท์  โรมรัน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปริศนา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงปาจารีย์  วิริยะ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ดีดพิมาย
 
1. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
2. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายปกรณ์  แปนบ้าน
2. นางสาวพิมผกาทิพย์  ขันสูงเนิน
3. นางสาวพิมผกาวรรณ  ขันสูงเนิน
 
1. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
2. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงสิริมา  เปล่งวาจา
3. เด็กหญิงสุธาวิณี  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสาวพรศิริ  ศิริวัฒน์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  หนูน้อยจันทึก
2. นางสาวกัญญารัตน์  แตงพิมาย
3. นางสาวสุภาพร  จรงูเหลือม
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางบานชื่น  แก้วสง่า
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สำนักแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยสวย  เดชขุนทด
3. เด็กหญิงพัชราภา  หาสูง
 
1. นางสาวนวลนภา  ช่วงสูงเนิน
2. นางศิริลักษณ์  บุญเติม
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยคำ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุดสวาท
3. เด็กชายภูมินทร์  พรมสาด
 
1. นางณฐกมล  สีแก้วสิ่ว
2. นายชัยชนะ  ไชยบุตร
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวรสริน  โตจันทึก
2. นางสาวศิริวรรณา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวสุกานดา  กลิ่นพิกุล
 
1. นายชัยชนะ  ไชยบุตร
2. นางณฐกมล  สีแก้วสิ่ว
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายศุภชัย  ร่วมสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนัชชา  เรือนคำจันทร์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เหมือนทรัพย์
2. นายจตุรพล   ขานจันทึก
3. นายจิรายุ  เฟื่องจันทึก
4. นายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
5. เด็กชายชินกฤต  พินพ์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงณัชชา  แว่นศิลา
7. นายณัฐกานต์  แสดง
8. นายธนพันธ์  วงศรีวอ
9. นายธนัชชา  เรือนคำจันทร์
10. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
11. นายธีรภัทร์  หาญโคกกรวด
12. นายปฎิภาณ  ใจงาม
13. เด็กหญิงปรางวิไล  ศักดิ์ดี
14. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
15. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ชูพลกรัง
16. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จงกลกลาง
17. นางสาวภูวนันท์  ข้องนอก
18. นางสาวมธุริน  การสูงเนิน
19. นางสาวรจิราภรณ์  นาคหมื่นไวย์
20. เด็กหญิงวราภรณ์   สาดใหม่
21. นางสาววีรดา  นันทเขตต์
22. นายวุฒิชัย  วาดโคกสูง
23. นายศราวุธ  กายสูงเนิน
24. เด็กหญิงศิริกัญญา  สาหินกอง
25. นายศุภชัย  ร่วมสุข
26. เด็กหญิงศุภิสรา   ถิตย์รัศมี
27. เด็กหญิงสิมิรัน   เอี่ยมวิไล
28. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรภาชี
29. นางสาวสุรัฏษวรินค์  อินทศร
30. นายอดิศร  ประเสริฐศรี
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
3. นางสาวจันธิดา   อุบลเทพชัย