หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 4
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2 นายสมชาย วันเฟื่องฟู ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
4 นางมาลินี ศิริจารี ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
5 นางสายฝน บูรณพันศักดิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
6 นางศิริพร สุราวุธ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
7 นางรัตนาภรณ์ ภูชงค์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
8 นางโสภา วงษ์คำ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
9 นายสุพิศชัย สีวันทา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
10 นางสาวณัฐกานต์ พันชนะ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 นางกัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
12 นางอัญชรี สุระพันธ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
13 นางสาววีระรัตน์ ยี่สุ่น ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
14 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
15 นายสมชาย วันเฟื่องฟู ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
16 นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
17 นางสาวสุธี เดชะภิญโญ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
18 นายไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
19 นางสาวกิติมา เจียรสุมัย ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
20 นายสมยศ ตลอดนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
21 นายพัชรพัส ภัทรจารุ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
22 นางบุญฑริกา ภัทรจารุ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
23 นายปกรณ์ ปัญจการุญ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
24 นางพิกุล ยิ่งดัง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
25 นางจารุณี เรือนใหม่ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
26 นางสุภาภรณ์ ฝอยพิกุล ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
27 นางสาวสุวดี สาลี ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
28 นายเกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
29 นายสายันต์ ทองตัน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
30 นางทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
31 นางพรรณมณี แก้วมั่น ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
32 นางปวิชญา ฉายดิลก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
33 นางจีรนันท์ แสนลือชา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
34 นางสาวอำนวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
35 นางสุภัค เจียระกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
36 นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
37 นางจุฑามาศ ชูสกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
38 นายแสนชัย การงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
39 นายณัฐชา พัฒนา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
40 นางสาวอรนุช เฉยฉิว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
41 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
42 นางสาวปิยนุช อินทรีย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
43 นางสาวญาดา สันติธารายนตร์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
44 นางปารินทร์ มัฆวิมาลย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
45 นางสาวดารารัตน์ นกขุนทอง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
46 นางสาวสุกานดา สีทา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
47 นางนาตยา ศิริวัฒนสาธร ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
48 นางนิตยา ทองประภา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
49 นางชูชื่น ศาสตรา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
50 นางกิตติมา มหาสะโร ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
51 นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
52 นางขนิฏฐา เถาว์ทิพย์ โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
53 นางสาวอำนวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
54 นางสุภัค เจียระกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
55 นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
56 นางจุฑามาศ ชูสกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
57 นายแสนชัย การงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
58 นายณัฐชา พัฒนา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
59 นางสาวอรนุช เฉยฉิว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
60 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
61 นางสาวปิยนุช อินทรีย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
62 นางสาวญาดา สันติธารายนตร์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
63 นางสาวสุกานดา สีทา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
64 นายบุญโย มัดทะปะนัง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
65 นางสาวสุดา จันทราช ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
66 นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
67 นางสาวพิมล บุสดี ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
68 นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
69 นางอรพินท์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
70 นางกานดา ศรีทองแท้ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
71 นายคงพจน์ คงวิมลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
72 นายสมควร อินทสังข์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
73 นางประกาศ โยธาแก้ว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
74 นางสาวกอบเกื้อ อุตสาหกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
75 นางสุรางค์ พุฒกลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
76 นายสกล ดุริยศาสตร์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
77 นางรัธนาฏ กมลกลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
78 นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
79 นางชันช์จิรา ก่อสกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
80 นายสมาน ชูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
81 นายนริศสันต์ ลิศนันท์ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
82 นางลัดดาวัลย์ รักกุศล ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
83 นายสรวิชญ์ ลำเลียง ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
84 นางสาวสดใส สุขสุทธิ์ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
85 นายสมพล ระวังงาน ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
86 นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
87 นางสาวอัญชลี ขันตี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
88 นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
89 นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
90 นางขวัญเมือง แพชนะ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
91 นางดวงใจ บาลศิริ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
92 นางสาวสุรัตนา เนียมศรี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
93 นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
94 นายสถาพร ขำพรมราช ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
95 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
96 นายพิทักษ์พงษ์ เพชรโต ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
97 นางนารีย์ เถื่อนบำรุง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
98 นายชัยวัฒน์ พวงสมบัติ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
99 นางสาวเกศสุดา ธรรมภิรานนท์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
100 นางสาววรรณิภา มณียารักษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
101 นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
102 นายเดช ดีหมื่นไวย หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
103 นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรี ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
104 นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์ ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
105 นางนัยนา อรรถวิทยกุล ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
106 นางสุภาพร พรพิมานแมน ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
107 นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
108 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
109 นางกมลวรรณ คุณชื่น ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
110 นายฉัตรชัย ชาลีบัว ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
111 นางอำพร พลตะคุ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
112 นางสาวภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
113 นางสาววิมลลักษณ์ ชาดา ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
114 นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
115 นางสาวประทุม คำนาค ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
116 นายสมพร สุหัตถาพร ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
117 นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรม ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
118 นางเปรมฤดี รานอก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
119 นายสาโรจน์ จ้องสละ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
120 นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
121 นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
122 นางสาวประทุม คำนาค ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
123 นายสมพร สุหัตถาพร ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
124 นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรม ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
125 นางเปรมฤดี รานอก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
126 นายสาโรจน์ จ้องสละ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
127 นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
128 นายจักรพันธุ์ จงเพ็งกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
129 นายวรวัฒน์ ใยระย้า ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
130 นางโมลี หาญสงคราม ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
131 นางสาวกุมารินทร์ ชาลีแสน ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
132 นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
133 นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
135 ดร.สมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
136 นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
137 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
138 นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
139 นายชนุตร์ พัฒนโพธิวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
140 นางนัยนา พรหมดิเรก รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
141 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
142 นายมาณพ วงษ์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
143 นายจินตน์ ฟองสันเทียะ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
144 นายวินัย ใบโพธิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
145 นางวิไลวรรณ หาทวายการ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
146 นางสุภาภรณ์ ปานอ่ำ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
147 นายวันชัย เกิดกรุง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
148 นางสุกัญญา ชูเกียรติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
149 นางสมศรี เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
150 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
151 นายศรันย์ บรรจงปรุ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
152 นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา
153 นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธาน
154 นางนันท์นลิน แหล่งสนาม ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
155 นางพัสตราภรณ์ ชินวงค์ ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
156 นายสดใส ศรีกุตา ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
157 นางธิติยา ผดุงสุนทร ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
158 นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
159 นายวันชัย เกิดกรุง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
160 นางจินดา เสือบุญ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธาน
161 นางกรวินท์ตา ทนงค์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
162 นายนรินทร์ โอภาสพันธ์สิน ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
163 นายอุทิศ ศรีทอง ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
164 นางทัศนีย์ ชื่นยง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
165 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
166 ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
167 นางอรุณ ดุริยศาสตร์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
168 นายธนาชิต อาภานุพงศ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
169 นางสาวดารุณี ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
170 นางสุมาลี ปรางค์นอก ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
171 นางสาวปิยะฉัตร ทองชะอม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
172 นางกนกพร อินรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
173 นายอำนวย บูรณพันศักดิ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
174 นางสาวณิชานันท์ พิชญไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
175 นายสมพงษ์ กลำเงิน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
176 นางสาวปรารถนา คิดถูก ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
177 นายบุญวิทย์ บูรณ์โภคา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
178 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
179 นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
180 นางสาวธิดาวรรณ กระต่ายทอง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
181 นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
182 นางนลิตา นาถ้ำพลอย ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
183 นางบุษยลักษณ์ อรชุน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
184 นางศศิ ทองทวี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
185 นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
186 นายพันธ์ยศ มวยมั่น ครูโรงเรียนพิมายดำรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
187 นางสุนีย์ พลอยดำ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
188 นายสกุลชัย ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
189 นางพิมพาภรณ์ จันทรชัยศร ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
190 นายวรพล ธุลีจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
191 นางทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
192 นางสาวสาวิตรี บรรจงรอด ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
193 นางสาวกัญจน์ณิชา ชาวเรือ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
194 นางธณัฐตา ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
195 นางสมลักษณ์ เหมือนวาจา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
196 นายนิรันดร์ โพธิราช ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
197 นายศุกภชัย นนท์ภายวัน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
198 นางสาวสุภาวดี แก้วระหัน ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
199 นายนพพร ฉลองกลาง ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
200 นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย ครูโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
201 นายชานนท์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
202 นางสุนิศา พัตรภักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
203 นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
204 นายสันติสุข คำมูล ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
205 นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร ครูโรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
206 นางหทัยทัด ชวาลา ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
207 นายพลากร เนียมจะโปะ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
208 นายสถิตย์ธรรม ทบธรรม ครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
209 นางสาวสายฝน ชัยกาศ ครูโรงเรียนเทพาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
210 นางสาวโนรี บ่อเงิน ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
211 นางประทีป เวงสูงเนิน ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
212 นางรุ่งณภา สายานุรักษ์ ครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
213 นางสาริณี เพียรการ ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
214 นางสาวกนกอร โพธิ์กลาง ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
215 นายเชษฐ์ รักกลาง ครูโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
216 นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
217 ว่าที่ ร.ต.สุขุม จงนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
218 นางสาวศลิษา กังศรานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
219 นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
220 นางสาววณิดา รัศมี ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
221 นายศิริมนตรี ดีสวน ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
222 นางมาธนี อินภู่ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
223 นางอุไร กลำเงิน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
224 นางสาวชลนภา คงคิด ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
225 นายอดิเรก ฉลองกลาง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
226 นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
227 นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล ครูโรงเรียนเสิงสาง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
228 นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
229 นายอำนวย บางขุนทด ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
230 นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
231 นายสมยศ สมพงษ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
232 นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
233 นางยุพา ตัดพุดซา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการ
234 นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
235 นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
236 นางสาวพิมลพรรณ พุทชา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
237 นางธันยชนก แก้ววิเศษ โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
238 นายศักดิ์ดา พระอารักษ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
239 นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
240 นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
241 นางสาวภาพร การหัตถ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
242 นางนิลุบล สวัสดิผล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
243 นางสาวพาชิต ทวีกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
244 นางนันทนา มีสัจจ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
245 นางอรพิน ประกาลัง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
246 นางศรีจันทร์ อาจทวีกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
247 นางสุชญา สอนเสริม ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
248 นางณษมา นิยมพล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
249 นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธร ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
250 นางสาวกุมารีรัตน์ กุมารสิงห์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
251 นางสาวสุจินดา ธงสันเทียะ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
252 นางสาวกัญญารัตน์ จิ๋วนอก ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
253 นางสาวพรดา อินทปัญญา ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
254 นางสาวโสพรรณวดี กลิ่นสุมาลย์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
255 นางณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
256 นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ ทองมี ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
257 นางวัลภา ศิริมานนท์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
258 นางศศิธร นีรนารถเบญจ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
259 นางสาวอัจฉรา คุ้มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
260 นางสาวบุษยา ปักการะนัง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
261 นางปิยะธิดา อาจิณกิจ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
262 นางยุภา บุญเพ็ง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
263 นางศริยา กายสิทธิ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
264 นางศิริพร สุพรรณรัง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
265 นางแวว บำรุงนา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
266 นางสุจรี วัฒนชนสรณ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
267 นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
268 นางหทัยวรรณ โหจันทึก ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
269 นางเสาวณี แก้วแจ้ง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
270 นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
271 นางสาววรรณภา ล่ำสัน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
272 นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
273 นางสาวกนกวรรณ ดำริห์ พนักงานราชการโรงเรียนปากช่อง กรรมการ
274 นางสุมารี มาหมื่นไวย โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
275 นางบุญส่ง กันทะเขียว ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
276 นางวัลลีย์ แสงสุข โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
277 นางจงใจรัก ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]