รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  งิ้วใหญ่
 
1. นางยศวดี  บุตรกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  ชะเอมรัมย์
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  พิระชัย
 
1. นางสาวนองนิตย์  เตยจอหอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวอรัญญา  คุตรสูตร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พุทซาคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ไขอ่อน
 
1. นางสุชาดา  ประจำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวเฟื่องลดา  หมายใกล้กลาง
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนลินี  บพิตรสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาววรรณนภา  สีแดงกล่ำ
 
1. นางรำไพ  วันไธสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงธรากุล  กรุยกระโทก
2. เด็กหญิงพิมมาดา  ค้ำกระโทก
3. เด็กหญิงศุทธินี  พองผักแว่น
 
1. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  ยศกลาง
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พิมศร
 
1. นางเพียงพร  ทองภูบาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายจักรกฤษ  หลอดทอง
2. นางสาวมะลิตา  ดำกระโทก
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายบรรดิษฐ  ข่ากระโทก
2. เด็กชายพงษ์เพชร  ราชเจริญ
3. เด็กชายภานุ  บุญรอด
 
1. นายโรจน์พงษ์  วิธีโรจน์
2. นายชนิสร  หลอดคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นากระโทก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จำปาทอง
 
1. นายสรรญ์  มากทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทัดมาลา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  เจริญราช
2. เด็กหญิงวิลาพร  เย็นไธสง
 
1. นางสาวพิสมัย  ศรีภูธร
2. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทินกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายณัฐชานนท์  มะไลไธสง
2. นางสาวภรทิชา  จันทร์งาม
 
1. นายจำเริญ  ทองนำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินดาดวิทยา 1. เด็กชายชนวัฒน์  รักษาสัตย์
 
1. นางสาวกรชนก  แสวง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวศิวัชญา  ถือความสัตย์
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอริสรา  ปะนามะโก
3. เด็กหญิงอุษณา  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวจิรนันท์  พรหมลิ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวสุลักษณา  อรรถพันธ์กุล
2. นายอภิชาติ  พาดทองหลาง
3. นายอรรถพล   สว่างทองหลาง
 
1. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
2. นางสาวปิยรส  ลาภารัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชณชล  หมั่นคง
2. เด็กชายณัฐพล  ประทุมทอด
3. เด็กชายปวีณา  ทมกระโทก
 
1. นางสาวศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพุทธพงษ์  ด่านทองหลาง
2. นางสาวศิริรัตน์  เนื่องทองหลาง
3. นายอนุพงษ์  ตรงธิ
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สีสนอง
2. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  เปรื่องกระโทก
3. เด็กหญิงวานิสา  เงยกระโทก
 
1. นางสาววรางคณา  แก่นกระโทก
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขำผา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  คงพักกิจ
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ไกรกลาง
3. นายสุรเชษฐ  คำพิพจน์
 
1. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
2. นายธนาธิป  พันธุ์โหมด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายนัฐพีระ  ทองใหม่
2. เด็กชายอดิเทพ  อิินทะกนก
 
1. นางปริชาติ  เนตรทองหลาง
2. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธนาเทพ  ศิริวัชระกุล
2. นายหัตถกร  นนกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
2. นางสาวทิพย์ชนก  บัวเปีย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายฉัตรินทร์  คร่อมกระโทก
2. เด็กชายทักษิณ  งดกระโทก
 
1. นายวุฒิพงษ์  พากิจรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  มงคล
2. เด็กชายธนชล  ด้วงช้าง
 
1. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวบุญสิตา  ภาคกลางดอน
2. นายวิษณุ  เทากระโทก
3. นางสาวศศิวิมล  จันทร์แหยม
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
2. นายคงเดช  เนตรพล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อิ่มนาง
2. เด็กหญิงธิติมา  แผนผักแว่น
3. เด็กหญิงมีนา  ตะกุด
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คงแสงชู
5. เด็กชายอานนท์  เจิมกระโทก
 
1. นางสาวกัญญณัช  ใจจังหรีด
2. นางสาววนิดา  แดนดี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวพรนภัส  ปัตชัยโย
2. นางสาวพัชรี  เวียงสีมา
3. นางสาวรัชนีกร  จันทร์แจ้ง
4. นางสาวอัจจิมา  บุญสอน
5. นางสาวอัญชัน  คงวุฒิ
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงชัญญณัท  ทุมกระโทก
3. เด็กหญิงสุวพิชย์  บุญชาญ
4. เด็กหญิงอรวรรณ์  นนท์กระโทก
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุมสันเทียะ
 
1. นางสุกานดา  เตโพธิ์
2. นางสายใจ  คำหาญพล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวกิรณา  แก่นพุทรา
2. นางสาวจุฑาทิพย์   แจวจันทึก
3. นายนพเก้า  ขุนบุญนางรอง
4. นางสาวศศิมณฑล  แก้วพิมพ์
5. นางสาวสุวนันท์  คำยาง
 
1. นางสาวบุปผา  ราชโสภา
2. นางจุรีพร  นิกรรัมย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หมวกพิมาย
2. เด็กชายจิรายุ  อินทร์มะดัน
3. เด็กชายฉัตรพล  เข็มทิศ
4. เด็กชายประกิติ์  เทากระโทก
5. เด็กชายวัชรศักดิ์  หาญทองหลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
2. นางสาวพรรพรรณ  พิมยะมาตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกนกลักษณ์  ตาลไธสง
2. นางสาวกฤติกา  โลนไธสง
3. นายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
4. นางสาวสุวิพร  รื่นโพธิ์กลาง
5. นายอภิรักษ์  ทองนาค
 
1. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์นอก
2. นายสิปปนนท์  สายสินธุ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกรชนก  เสียงดัง
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  หมั่นทองหลาง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่ำกระโทก
5. เด็กชายธนพล  ไชยกระโทก
6. นายธนวัฒน์  เจิมกระโทก
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบภัย
8. เด็กหญิงปนัดดา  วิเศษนคร
9. เด็กหญิงพนิดา  ด่านกระโทก
10. เด็กชายพัชรพล  มงคุดครบุรี
11. เด็กหญิงลดาวัลย์  สังฆมานนท์
12. เด็กชายวรรธนะไชย  จันทร์พิทักษ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลาเสน
14. นายศุภกิจ  กาวกระโทก
15. เด็กชายอนุพันธ์  ขวางกระโทก
16. เด็กหญิงอัญวดี  ขอนกระโทก
17. เด็กชายอัศกร  นามพันเมือง
18. เด็กหญิงเกศวลิน  เคล้ากระโทก
19. เด็กชายเมธา  สวยครบุรี
20. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  นรินทร
 
1. นางสาวแสงนภา  ผูกไมตรี
2. นายพัฒนพงศ์  เกิดทรัพย์
3. นายสุรศักดิ์  อินกอง
4. นางสาววิภาดา  ชุ่มสีดา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงวัลนิภา  จันละออ
 
1. นางสาวปิลันธนา  แปลกจังหรีด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พิภักดี
 
1. นางสาววิณารัตน์  สงวนจะบก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มณีไสย
 
1. นางสมจิตร์  ศรีสุข
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่ตั้ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายปัฐกรณ์  ศรีสุวะ
2. นางสาวศรัญญา  ฝากไธสง
 
1. นางณิชารัศม์  พีระชัยดำรง
2. นางฉวี  โรจนพงษ์เพียร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   พรมสำราญ
2. เด็กหญิงกุลวดี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เซ็นทองหลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  ทุมสันเทียะ
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชัยจันทร์
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคพะเนาว์
7. เด็กหญิงสุภาภร  ช่อทองหลาง
8. เด็กหญิงสุมิตา  สร้อยมาลัย
9. เด็กหญิงอทิติยา  เหวนอก
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  กลับกลาง
 
1. นางสายใจ  คำหาญพล
2. นางสุกานดา  เตโพธิ์
3. นางวิไลรัตน์  พงษ์ภาลี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจุฬารักษ์  ทุมนาหาด
2. นางสาวชญานี  ปลั่งกลาง
3. นางสาวณัฐพร  ยิ้มน้อย
4. เด็กชายธนพล  แสนเวียง
5. เด็กหญิงธมนต์วรรณ  เกิดอุฤทธิ์
6. นางสาวธมลวรรณ  ที่รัก
7. เด็กชายบูรพา  บังทองหลาง
8. เด็กหญิงพัชรพร  นวนกระโทก
9. เด็กหญิงมุทิตา  ทนขุนทด
10. นางสาวยุพาพร  ภูศรี
11. เด็กหญิงสวัลยา  ประจันเต
12. นางสาวสุขใจ  วรรณชาดา
13. นางสาวสุวินันท์  ถนัดหมอ
14. นางสาวเกวลิน  ทินกระโทก
15. นางสาวแสนแก้ว  ดวงวงษา
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศิริอังกูร
2. นายนิติพงศ์  เที่ยงตรง
3. นางศจี  วิเศษ
4. นางผกามาศ  ลิ้มศิริอังกูร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายวรเชษฐ์  วรรณู
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวินัย  ท่อกระโทก
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. เด็กชายครรชิตพงษ์  ตะวงษ์
 
1. นายสุรพงษ์  ทิชาชาติ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นายยุทธนา  เดชภาณุวัฒน์
 
1. นายเฉลิมชัย  แสนพรมราช
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงสิรีธร  พูนนอก
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ถาดทอง
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหวพริบ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวภัทราพร  พัดทะเล
 
1. นายสมพงษ์  แสงทองสกาว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนิดา  ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  ราโซ
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
2. นางสาวณัฐรดา  จุดตา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  ตะวงษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  แสนพรมราช
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นายจีระพงศ์  ลาน้ำคำ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิชาชาติ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราค์ทิพย์  ผดุงเวียง
2. เด็กหญิงพิมณพัช  ราชัย
3. เด็กชายสุรภักดิ์  เรียนหมี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
2. นางปนารีย์  เทนอิสสระ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ป่วนกระโทก
2. นางสาวธิดารัตน์  ทุลดี
3. นายมงคล  เบี้ยกระโทก
 
1. นายสุรพงษ์  ทิชาชาติ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพีรภัทร  เพียรสร้างสสรรค์
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  สุนเจิม
2. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
3. เด็กชายปรเมศ  เอกตาแสง
4. เด็กหญิงพิสุทธิ์ศิลป์  ทิศกระโทก
5. เด็กชายพีรภัทร  ถั่วกระโทก
6. เด็กชายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
 
1. นายสุรีรัตน์  ประคำ
2. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
2. นายจิรภัทร์  จันขุน
3. นายธนกฤต  เขียนโคกกรวด
4. นายพัสกร  เพ็ชรมนมะดัน
5. นายอภิวัฒน์  ทิพย์โอภาส
6. นายเกียรติยศ  สารากุล
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
2. นายวชิระ  จำปาหอม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายจีรพงศ์  แสนพล
2. เด็กชายณรงค์เกียรติ  สุนเจิม
3. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  สุ่มอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐสินี  บุญฉิม
6. นางสาวดารณี  สุดทองหลาง
7. นายธรรมพร  พุฒนอก
8. เด็กหญิงนาถยา  สมนาม
9. นางสาวนุศรา  โฮตา
10. นางสาวปฏิอัญชญา  บุญเคลือบ
11. นายปรินทร  ทินกระโทก
12. เด็กชายปรเมศ  เอกตาแสง
13. เด็กชายพีรพล  โสรัยยะ
14. เด็กชายพีรภัทร  ถั่วกระโทก
15. เด็กชายมณฑวรรษ  บุญมาลา
16. นางสาวมณี  เสระ
17. นายยุทธชัย  นนกระโทก
18. เด็กชายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
19. เด็กหญิงวิลาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
20. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
21. เด็กชายสมสี   รอเพิ่ม
22. นายสราวุธ  คำกอง
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวนมะเริง
24. เด็กหญิงสุธดา  โกลาณี
25. เด็กหญิงสุธิมนต์  พันธ์วิลัย
26. นางสาวอนุตตรี  วิไธสง
27. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
3. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
4. นางสาวกัลยาวรรณ  พิมสงเคราะห์
5. นายสิทธิชัย  ชอบทองหลาง
6. นายนภัสกร  ชัยสุรชำนาญกุล
7. นางสาวนภาพร  ชัญญาสวัสดิ์
8. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. นายวุฒิศักดิ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยะดา  พรมภักดี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวนุชศรา  โฮตา
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  ดอกกลาง
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายปรีชา  ทิพย์ผักแว่น
 
1. นายสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายศรัณยู  วงศ์เชวงทรัพย์
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจงกลาง
 
1. นางสาวปราคณา  ชำนิประโคน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  ดอกกลาง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกรนันท์  อยู่ทะเล
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อัตขันธ์
4. เด็กชายนพรัตน์  เจนผักแว่น
5. เด็กชายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
6. เด็กชายภัคภาณุ  ชื่นบุปผา
7. เด็กหญิงภาวิณี  มิ่มกระโทก
8. เด็กหญิงลลิตา  เชื้อจอหอ
9. เด็กชายวรากร  บัวกระโทก
10. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
 
1. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฏฐิกา  กกกระโทก
2. นายธงชัย  ฤทธิ์ประสาท
3. นายธนวัฒน์  เอี่ยมเสริม
4. นายธนโชติ  กองทรัพย์
5. นางสาวพิมมณี  พิมพ์ทอง
6. นายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
7. นายศุภิชัย  ดึงกระโทก
8. นางสาวสุดารัตน์  นครราช
9. นางสาวอรวรรณ  ไหมกระโทก
10. นางสาวเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
 
1. นางภาวนา  มาลา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยังทะเล
2. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
3. เด็กหญิงทิพรดา  หลวงพินิจ
4. เด็กหญิงปณิดา  แก้วพิมพ์เมือง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  โหมดนอก
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ราดกระโทก
7. เด็กหญิงสุจินดา  จันมา
 
1. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
2. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกัลยาณิน  ศรีสุขพะเนา
2. นางสาวจารุมาศ  กว้างนอก
3. นางสาวชลลดา  รักมิตร
4. นางสาวชุติกาญจน์  นิลมณี
5. นางสาวญาดา  รุ่งเรือง
6. นางสาวทิพย์มณี  ถือสัตย์
7. นางสาวนุชรี  ศรีบุญชัย
8. นางสาวสาวิตรี  เที่ยงกระโทก
9. นางสาวสุดารัตน์  รัตนะวิชัย
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัทร  แก้วมาลุน
2. นางสาวจีรัตติกาล  อุไรพงษ์
3. นางสาวชลันดา  เกมะยุรา
4. นางสาวดวงฤทัย  เสนกลาง
5. นางสาวปิยะฉัตร  พลอยดี
6. นายภานุเดช  พึ่งขุนทด
7. นางสาวมุฑิตา  สมส่วน
8. นายวีรภัทร  เทียนขุนทด
9. นายวุฒิชัย  ชูใจ
10. นางสาวสุนิสา  พลอยดี
11. นางสาวสุภัสสร  เขียวมะดัน
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
2. นายธนูพิสิษฐ์  หรั่งทองหลาง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นายจอมพล  มหาสุขบุญวงศ์
2. นางสาวชลิตา  โค่นสังพะเนา
3. นายฐนภัทร  อุปพงษ์
4. นายธัญสรณ์  ทิศกระโทก
5. นายพันธุ์ศักดิ์  คุ้ยมอญ
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภู่ตระกูล
2. นายทินกร  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นายวิทยา  ดวงสุดา
2. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวปวีณา  แน่นกระโทก
 
1. MissZheng  weiping
 
81 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวปิยนุช  นาคศรี
2. นางสาวพรธิดา  หล่วงทองหลาง
3. นางสาววิชุดา  ไชยมะดัน
4. นางสาวสิลิิลรัตน์  คำลาย
5. นางสาวเกวลิน  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาวนิภาพร  ุคุ้มกลาง
2. MissChen  mingzhu
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายคมเพชร  สุนนนาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ข่ายกระโทก
3. เด็กชายนนทกาญจน์  ชำนาญพิเศษ
4. เด็กชายรัชชานนท์  เพิ่มพูล
5. เด็กชายวัชรา  การะเกษ
6. เด็กชายวีรวัฒน์  คะเซ็นเชื้อ
7. เด็กชายสุรศักดิ์  อึ่งสูงเนิน
8. เด็กชายอัคเดช  อินทอง
 
1. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
2. นายพานเงิน  ศรีสุข
3. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายจตุรนต์  เดิ่นกลาง
2. นายธนวัฒน์  ไกรกลาง
3. นายธีรพล  เพียรไธสง
4. นายธีรศักดิ์  เพชรจิต
5. นายนพวงศ์  ศิริปรุ
6. นายอวิรุทธิ์  ขันติ
 
1. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
2. นายสมปอง  ทะยอมใหม่
3. นายไกรสร  เรืองเวชภักดี
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกฤษณวรรณ  กริดกระโทก
2. นายจิรัฐติกาล  ภาโค
3. นายทรงกลด  สร้อยอุดม
4. นางสาวนิรชา  แปะกระโทก
5. นางสาวปรียานันท์  ศรีนาค
6. นางสาววาสนา  สมประสงค์
7. นางสาวอรอนงค์  อุกาวงศ์
8. นางสาวอริสรา  แตงกระโทก
9. นางสาวอำภา  พักกระโทก
10. นายไพรัช  กกกระโทก
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์บุญเสริม
2. นางพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชาตรี  ธนาภาพันธ์
2. นางสาวนันธิร์กา  นาคเกิดมะดัน
3. นางสาวปณิตา  เถรกระโทก
4. นางสาววาสนา  ศรีสุข
5. นางสาววิยากร  ปานนอก
 
1. นางจรินทร์  ภิรมย์กิจ
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. เด็กหญิงพิชญา  เอิบผักแว่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ช้างอินทร์
 
1. นายวิชัย  ก่ำกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฐิติชญา  ชาติชนะ
2. นายพีรพัฒน์  ชุ่มกระโทก
3. นายภานุพงศ์  วังกอเพชร
 
1. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
2. นายวิชัย  ก่ำกระโทก
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพรกนก  ถากกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมสุรินทร์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  มุขกระโทก
 
1. นายทินกร  ตาลพวง
2. นายสมเกียรติ  สงฆ์สังวรณ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐพร  พุทธพฤกษ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  นอกกระโทก
3. นางสาวสุรัสวดี  บุษดี
 
1. นายสมเกียรติ  สงฆ์สังวรณ์
2. นางชมพูนุช  ดอนพุดซา
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงยมลพร   อุ่นดีมะดัน
2. เด็กหญิงยมลภัทร  อุ่นดีมะดัน
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชาคร  คุ้มไพทูลย์
2. เด็กหญิงรื่นฤดี  ผมน้อย
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สวาดโพธิ์กลาง
2. นายศรัณภัทร  ไชยงาม
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  สอนบุตร
2. เด็กหญิงประภาพร  ชาวสวน
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธนพล  สุกตุม
2. นายปัทมากร  กองสีหา
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พลไธสง
2. เด็กหญิงปาลิต้า  กอบมาตร์
 
1. นางสาวอรนรินทร์  นุชงอน
2. นายธีรเดช  อนันตชัยกุล
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนวรรธน์  คำโส
2. เด็กชายสหัชชัย  คำโส
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายทองประสิทธิ์  จอมเกาะ
2. เด็กชายธนดน  ภูมินา
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชินกฤต  กอมันกลาง
2. นายณัฐ  สระทองหลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายสิทธิชัย  ทองยศ
2. นายอัครพล  คำพิทูล
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
2. นายสมพร  จงจอหอ
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงบุษญา  นันทไพร
3. เด็กหญิงอารยา  มีภุมรินทร์
 
1. นางสาวอังคณา  แนบสำโรง
2. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกุสุมา  ประเข
2. นางสาวพัชริดา  ค่ากระโทก
3. นางสาวพัฒนวรรณ  วัดอิ่ม
 
1. นางสาวอังคณา  แนบสำโรง
2. นางสาวสุภาพร  เดนซาพู
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายณัฐพล  จงฤทธิ์
2. นายรัตติชัย  จัดงูเหลือม
 
1. นายวีระพงษ์  ธูปบูชา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ขวัญมา
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายอิทธิพล  เกตุหมื่นไวย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โยไทยหาญ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  จันทรสุริ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชนะสิบทิศ  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายสหชาติ  ถอยกระโทก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แทวกระโทก
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  ด่านกระโทก
2. เด็กชายศราวุธ  กอกกระโทก
3. เด็กชายสุรศักดิ์  กมลธรรม
 
1. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุธาสินี  เปรี้ยวกระโทก
2. นายเบญจมินทร์  ช้างอินทร์
3. นายโยธิน  ช่องผักแว่น
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
107 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณพร  ดำรงธรรม
2. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงเมลิสสา  นาดอน
 
1. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
 
108 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธรรมนูญ  บุรีรัตน์
2. นางสาวสุพัตรา  จิตสม
3. นายอดิศร  พฤกษา
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตชัยโย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  หวดไธสง
3. เด็กชายอำนวย  โฮนทุมมา
 
1. นายธีรวัฒน์  ชาวชอบ
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ทนุศิริกุล
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ยอดบุญมา
2. นายปริวัตร  กรอบมาศ
3. นายภูมินทร์  ปัจยะโคนัง
 
1. นางกรณิศา  สำเร็จ
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ทนุศิริกุล
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  มาตา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  เมี้ยนจินดา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  แพงลุนหล้า
2. นายประวิทย์  แสงกล้า
3. นางสาวอรรวรรณ  รั้งกลาง
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางอุทัย  วงณรา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีรักษ์  สายสุด
2. เด็กหญิงปัทมา  ปัจจัย
3. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  พิมพ์สงเคราะห์
4. เด็กชายรัชชานนท์  อำมาตย์ไทย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์หาแก้ว
6. เด็กหญิงสุนันทา  ชาวป่า
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  นามวิเศษ
2. นางสาวดวงดาว  คันกลาง
3. นายธวัชชัย  ศรีหะ
4. นายพลวิทย์  ศรีหาชารี
5. นายศรายุทธ  บุญคำ
6. นายสันติภาพ  นนเมืองแด
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางญาณิศา  พลแดง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตันกระโทก
2. เด็กหญิงธนพร   ปลัดอิ่มพะเนาว์
3. เด็กหญิงวริศรา  โกนกระโทก
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินดาดวิทยา 1. นายธนสิทธิ์  วิเศษขลา
2. นายศาสตรา  พิมพ์ภักดี
3. นายสันติพัฒน์  ไชยนิล
 
1. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
2. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พูกระโทก
2. เด็กหญิงภิรดา  นอนทองหลาง
3. เด็กหญิงอิสราพร  ศิริกำเนิด
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
2. นายปภาวิน   เจียมผักแว่น
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายบริณต  ยิ่งนอก
2. นายภานุวัฒน์  อักขะแก้ว
3. นางสาวรุ่งรวี  ทองชา
 
1. นางกรณิศา  สำเร็จ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  มุ่งหวังกลาง
2. เด็กหญิงอนัญพร  ช่วยปานพะเนา
3. เด็กหญิงเพชรดา  เจ๊กมะดัน
 
1. นางสุพรทิพย์   บุญสุขวีระวัฒน์
2. นายสมนึก  พรมจันทร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  น้อยตั้ง
2. นางสาวนภัสสร  โสเพ็ง
3. นางสาวศิริรัตน์  เรียนปรุใหญ่
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นางสุพรทิพย์  บุญสุขวีระวัฒน์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เปลกไธสง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูจิต
3. เด็กหญิงสุวนิดา  เวียนนอก
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพรสวรรค์  ตากระโทก
2. นางสาวรุ่งนภา  ค่ำกระโทก
3. นางสาวสุกัญญา  สืบจะบก
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ชื่นโพธิ์
2. นายชัชวาล  ช้อยขุนทด
3. นางสาวณัฐกรานต์  เปลี่ยนโพธิ์
 
1. นางปราณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  โนนโพธิ์
2. นางสาวขนิษฐา  ต้นกระโทก
3. นางสาวนภาพร  เซียงหนู
 
1. นางทองคำ  กิ่งพุดซา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวพัชรา  ฤทธิ์ไธสง
2. นายศรันย์  รัตนเนตร
3. นายไตรทศ  วันละดา
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายทรงศักดิ์  จิตติมณี
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. นายณัฏฐากร  ชุ่มกระโทก
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  เมินกระโทก
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. นายเจษฎาภรณ์  กรวยทอง
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. เด็กชายกอบชัย  พิมพ์นนท์
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร