รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายวัศพล  ยุธาชิต
 
1. นางสายสมร  พิมสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวเจนจุฬา  เบาสูงเนิน
 
1. นางสาวสุธิดา   บรรดาศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายเวทิต  กัลย์จรัส
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวอัจฉรียา  สุทธาภรณ์
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์
 
1. นางพฤศจิ  วัฒนภูมิชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธันย์วรินท์   นิยมพล
 
1. นางณษมา  นิยมพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทันโคกกรวด
 
1. นางอรุนรัตน์  เกียรติสมวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัณณิกา   สุขบงกช
 
1. นางสาวพาชิต  ทวีกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   นิตยสุทธิ
2. เด็กหญิงพัชริดา   ศรีวิชา
3. เด็กหญิงสพรรณิการ์  เทินกระโทก
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   จิ๋วนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกมลทิพย์  เกณฑ์ขุนทด
2. นางสาวปรียาภรณ์  ศิริรวง
3. นางสาวสาธิดา  สวัสดิ์
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
2. นางปุณริศา  หิรัญชาต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนันทัชพร  ปรี่กลาง
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  แววโคกสูง
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
2. นางอรุณ  สุวรรณราช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวพิมพ์ประภา   ตอบกลาง
2. นางสาวเกศรินทร์    วิชาระโช
 
1. นางพัทธนันท์   กลิ่นศรีสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา   สันติลินนท์
 
1. นางสาววณิดา   รัศมี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนสุข
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทียนไทย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มพุดซา
 
1. นางศิริวรรณ  ไม้พรต
2. นางประทุม  ปราบจะบก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ทองระเริง
2. นางสาวนฤภร  จันทรกาล
3. นางสาวปิยะธิดา  สุราวรรณ์
 
1. นายวิภูษิต  จูงกลาง
2. นางจันฑิมา  ทองภูบาล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีพร  ดุนขุนทด
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ขำศิริ
3. เด็กหญิงรวิสรา  วงศ์ชาญศรี
 
1. นางวราพร  ไชยเดชะ
2. นายกิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  บูรณะปิยะสกุล
2. นางสาวภาวิณี  ยึดพวก
3. นางสาวเจนจิรา  หงษ์ขาว
 
1. นายเดช  ดีหมื่นไวย
2. นางสาววราภรณ์  นวลโคกสูง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  ระเบียบโพธิ์
2. เด็กชายไมตรี  หิรัญตียะกุล
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ทองชะอม
2. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  สมวงศ์
2. นางสาวนวศมณ  กุดกลาง
 
1. นางสาวภัทรวดี  สุภัทโรบล
2. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  ไกรวิศิษฏ์กุล
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ฉัตรสุวรรณกิจ
3. เด็กชายพีรวัส  อัครวนิชชา
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางอัจรา  โทแหล่ง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายฌาณ  จิตรนำทรัพย์
2. นายภูริต  บุญฤกษ์
3. นายอานนท์  เจริญพันธ์
 
1. นายสายันต์  ทองตัน
2. นางจีรนันท์  แสนลือชา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์   รุ่มเริง
2. เด็กหญิงปวีณา   ขอเหนี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงวิภาวณี   ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวศศิวิมล   ภูมิแดง
2. นายกิตติภพ   เพชรทิม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวกชพร   ทวีศักดิ์
2. นางสาวกัณณภัทร   ชมภูนุช
3. นางสาวนุชนาฎ  ขันคู่
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกรกลาง
2. นางฐิตธนัน   สุขคำมี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายดิษย์วิชชา  โสมจะบก
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายรัฐเกียรติ  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พันชนะ
2. นางมาลินี  ศิริจารี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายธีรภัทร  เขี้ยมงูเหลือม
2. นายพสิษฐ์  ฐาตุจิรางค์กุล
3. นางสาวเก็จมณี  เพิ่มลาภ
 
1. นายอำนวย  บางขุนทด
2. นายธีระพล  ร่มสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงฑาริกา  คลื่นพลกรัง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เนื่องธนากุล
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์นอก
 
1. นางนงลักษณ์  ประทุมพันธ์
2. นางสาวสุรางค์  นรโภค
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวนวพร  จำปีกลาง
2. นางสาวมัชญา  โคตะมูล
3. นางสาวศศิกานต์  วานนท์
 
1. นางนงลักษณ์  ประทุมพันธ์
2. นางสาวสุรางค์  นรโภค
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรพษา  ปักครึก
2. เด็กชายวินฐดา  เวิ้งจะบก
 
1. นางปิยลักษณ์  วงศ์ศรี
2. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายธันวา  รัตนพลแสน
2. นายวัฒนะ  เลิศวิวัฒน์
 
1. นายสุพัฒน์  วายโศกา
2. นายจิรพัฒน์   กัลปภิญโญกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดีหมื่นไวย
2. เด็กชายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนชิต  บูชาชัชวาลย์
2. เด็กชายธนากร  เทพกระโทก
 
1. นายอภิรักษ์  พูลสมบัติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายพงศกร  สถาวรินทร์
2. นางสาวสมฤทัย  รักษา
3. นางสาวสุวรรณภา  วารีเจริญชัย
 
1. นางชัญญาภัค  จงอุตส่าห์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนาเศรษฐ์  จันทราภิรมย์กุล
2. เด็กชายธุวานนท์  กสิพันธ์
3. เด็กชายภูดิษกรณ์  นพคุณ
4. เด็กชายศรัณย์  วัดพะเนา
5. เด็กชายสงกรานต์  ทองขาว
 
1. นางสุเนตร  พันธ์เพ็ง
2. นางสาววิภารัตน์  ด้วงสูงเนิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวณัฏฐ์นรี   หาดทราย
2. นางสาวนวรัตน์   อ้นนา
3. นางสาวนิลาวัลย์   คงเคลือ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  ค่อมกลาง
5. นางสาวศิริลักษณ์   ศิริล้วน
 
1. นางดาราณี   แก้วทองคำ
2. นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายชลนารถ  จิตพีระวัฒน์
2. เด็กชายพนธกร  ยุทธกิจ
3. เด็กชายพลวัต  เทอดโยธิน
4. เด็กชายวรัญญู  เลาห์พงศ์ไพศาล
5. เด็กชายสุรภูมิ  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
2. นายพลนิวัฒน์  เตชะสิทธิ์ปรีชา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวตรีรัตน์   นานกลาง
2. นางสาวน้องนุช   จันลิมมะดัน
3. นายปรเมษฐ์  จงดูกลาง
4. นางสาวศิริลักษณ์   ปลั่งกลาง
5. นางสาวโสรยา    จุ้ยกลาง
 
1. นางสาวนภาพร   ชาวอุบล
2. นางสาวธฤตวัน   แดนโคกสูง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐธพศวัต  ศรีดี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชาลีกุล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จูกระโทก
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  สุพรรณ์
5. เด็กหญิงเกศินี   อเนกเวียง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
2. นางสาวนิอร  สิงห์นอก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นางสาวจิตราภรณ์  ลี้ไพร
2. นางสาวรัตติกาล  ชินกลาง
3. นางสาววิภาดา  สาหร่ายพิมาย
4. นายอนุชา  ทยาอานุภาพ
5. นายแสนบุญ  มาสวัสดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายจักพัส   เหียงสูงเนิน
2. นางสาวชุติมา  เพชรสูงเนิน
3. นายณัชพล  หมื่นวิเวก
4. นางสาวณัฐกานต์  จากกระโทก
5. นายทศวรรษ  โทแก้วถาวร
6. เด็กชายธนทัต  คงฤทธิ์
7. นายธนพัฒน์  อธิคมสมบัติ
8. เด็กหญิงนันท์ชพร  กบสูงเนิน
9. นางสาวประทานพร   พรมพะเนาว์
10. นางสาวปวีณา    ศิริโสภา
11. เด็กหญิงปีนา  ดวงมะนี
12. เด็กหญิงศศิธร  ปานมน
13. นางสาวศิวพร  แคสันเทียะ
14. เด็กชายสมพร  ทองอ่อน
15. นายสหัษวรรษ  จันตรี
16. เด็กชายอุดมศักดิ์  ยิ้มย่อง
17. นางสาวอุไรรัตน์   พิมพ์มะละ
18. นายเมธัส  ศรีเผด็จ
19. นายโสภาสภูมิ  คัมภิราบุตร
 
1. นายนฤชล   ทุมโคตร
2. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
3. นางสาวยุพิน   โตนน้ำขาว
4. นางบังอร  ชูศรียิ่ง
5. นางสาววาสนา   เที่ยงสันเทียะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินนุกูล 1. นายกมล  สนโคกสูง
 
1. นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายสาธิน  ชาญพินิจ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชื่นชม
2. เด็กชายพรหมเทพ  ถาวรพรหม
 
1. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
2. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายคมศักดิ์   กองโตกลาง
2. นางสาวนิลาวัลย์   ญาณวุฒิ
 
1. นายสุรศักดิ์   ถนอมพจน์
2. นางมะลิวัลย์   เจิมจอหอ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัฒน   ไชยทา
2. เด็กหญิงจุฑาสิริ   ลายพรหม
3. เด็กหญิงณิชชา   ธันศรีชัย
4. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญสูงเนิน
5. เด็กหญิงฟาริดา   เพ็ชร์น่วม
6. เด็กหญิงภัทราพร   ศุภเมธานนท์
7. เด็กหญิงวรรณทิพภาภรณ์   ทิพยจันทร์
8. เด็กหญิงสิรามล   แปวกระโทก
9. เด็กหญิงสุวิภา   เหลืองปาน
10. เด็กหญิงอรธิดา   บรรดิษ
 
1. นางวรรณา  แผ่นทอง
2. นางพรทิพย์   เกตุแก้ว
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   โมฆะรัตน์
2. นางสาวกรรณิการ์   หวังฆ้องกลาง
3. นางสาวกานต์หทัย   ขำหินตั้ง
4. เด็กหญิงญาณิศา   กันงาม
5. นางสาวณัชชา   เชาว์วัฒนาพานิช
6. นางสาวดวงชนก   ณ หนองคาย
7. เด็กหญิงดารารัตน์   จำใจ
8. นางสาวปพิชญา   เทียนโพธิ์
9. นางสาวปิยฉัตร   กกแก้ว
10. เด็กหญิงพิชชาพร   ปลั่งกลาง
11. นางสาวพิมรัก   แย้มกลาง
12. เด็กหญิงสุญญตา   แถมวัฒนะ
13. นางสาวสุนิสา   ฤทธิ์สำอางค์
14. นางสาวเทียนรุ่ง   หลอดคำ
15. นางสาวไตรมณี   ทือเกาะ
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา   ประยูรพิทักษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอนงนาฏ   ศรีนอก
 
1. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายปราโมทย์  ขวัญกลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายขวัญชัย  ผิวทอง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินนุกูล 1. นางสาวดวงนภา  สงวนศักดิ์
 
1. นางสาวอธิติยา  อินทรกำแหง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทัชพร   ไชยสาสน์
 
1. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา   ดำรงค์ศักดิ์
 
1. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวรินกาญจน์   ศรีวิวัฒน์ปภา
2. เด็กหญิงศิริภัท   เทพเกาะ
 
1. นางสุภาวดี   ญาติบำรุง
2. นางกันยา   สุดสายเนตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณธาดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายพาทิศ   ทวีลาภภิรย์สุข
2. เด็กชายอรรถชัย   โชติกลาง
3. เด็กชายอลงกรณ์   รักชาติ
 
1. นายธีระพงษ์   สบายใจ
2. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกฤษณธรรศ  จันทวงศ์
2. นายสรศักดิ์   เชื่อมกลาง
3. นายอรรถพล   ลายนอก
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นายธีระพงษ์   สบายใจ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา   เอกศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชา   แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายมงคล   กั้นกลาง
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวณรรชพร   บุญสนธิ์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวรรณ   วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญมน   ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล   หนูกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา   ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชไมพร   เปลี่ยนนอก
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรียา   ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายรัตนะ  ฮุยนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร   ชนะภักดิ์
2. นางสาวกานต์มณี   ระหาญนอก
3. นางสาวชไมพร   เปลี่ยนนอก
4. นางสาวณัฐธยา   ฉับจันทึก
5. นางสาวณัฐนิชา   เอกศิลป์
6. นางสาวปิยวรรณ   อินทรโชติ
7. นางสาวหทัยกาญจน์   ภิงคะสาร
8. นางสาวแพรวรรณ   วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
2. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
3. นางกันยา   สุดสายเนตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร   ชนะภักดิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไทยบุรีรัมย์
3. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
4. นางสาวชนารดี   คุ้มมือ
5. นางสาวณัฐชา   แม้นพยัคฆ์
6. นางสาวธชาภรณ์   กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน   ปราโมช ณ อยุธยา
8. เด็กหญิงนันทิชา   แปวสูงเนิน
9. นางสาวนิรัชพร   ใหม่โพธิ์กลาง
10. นางสาวปิยวรรณ   อินทรโชติ
11. เด็กหญิงวรากุล   แวววุฒินันท์
12. นางสาวหทัยกาญจน์   ภิงคะสาร
13. นางสาวอักษราภัค   วงษ์กวน
14. เด็กหญิงอัจฉรียา   ภิงคะสาร
15. นางสาวแพรวรรณ   วรรณมานะ
 
1. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
2. นางกันยา   สุดสายเนตร
3. นางสุภาวดี   ญาติบำรุง
4. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี   ระหาญนอก
2. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวชไมพร   เปลี่ยนนอก
4. นางสาวณัฐชา   แม้นพยัคฆ์
5. นางสาวณัฐธยา   ฉับจันทึก
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พันพิพัฒน์
7. นางสาวณัฐนิชา   เอกศิลป์
8. นางสาวธัญมน   ปราโมช ณ อยุธยา
9. นางสาวปิยวรรณ   อินทรโชติ
10. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
11. นางสาวหทัยกาญจน์   ภิงคะสาร
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
2. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
3. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
4. นางรัตติมา   พานิช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฤทธิ์วัชร
2. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจตุรพร  วงศ์กีรติจินดา
4. เด็กชายชวนากร  เนาวิรัตน์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
6. นายธนากร  ทองคำดี
7. เด็กชายธีรพัฒน์  คุ้มญาติ
8. นางสาวนิสรา  แพงน้อย
9. นางสาวบุญสิตา  ปี่กระโทก
10. เด็กหญิงประภัสสร  พลดอน
11. เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์แสงรุ้ง
12. เด็กชายพันธกานต์  รักษาล้ำ
13. เด็กหญิงภานุมาศ  จักรสันเทียะ
14. เด็กชายภูริพัฒน์  บพิตสุวรรณ
15. นายรัตนะ  ฮุยนอก
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็ชรกลั่น
17. นางสาวอิสริยา  เปล้ากระโทก
18. เด็กชายเขตตะวัน  พันธศรี
19. นายเอกภพ  ภักดี
20. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นางสาวสุรัตน์ดา  โหมกจันทึก
4. นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุข
5. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพีรดา  มามะเริง
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  กุฎมพี
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  วนาภรณ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  หวานสูงเนิน
5. เด็กชายสุริยะพงษ์  มูลภักดี
6. เด็กชายอดิศร  โคตภูชร
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
2. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกฤษฎิ์กวิณ  โพธิ์รอด
2. นายชิษนุพงศ์  ปลั่งกลาง
3. นายณัฐพล  ศรีวิสุทธิ์
4. นายธนาธิป  มีระหันนอก
5. นายปฏิภาณ  ชำนาญในเมือง
6. นายฟีนระชัย  ลาดนอก
 
1. นายนฤทธิื  เกียรติโชคสกุล
2. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
3. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกฤติน  บัวขาว
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
3. นายกันตภณ  นิลบัวลา
4. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วพิชัย
5. นายชวนันท์  ฆ้องนอก
6. เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีตระกูล
7. เด็กชายฌานชัย  จรรยากุล
8. นางสาวฐาแพร  สกุลพัชรกุล
9. เด็กหญิงทิพกฤตา  ศรีภิรมย์
10. เด็กชายธงศักดิ์  เพ็งมะเริง
11. เด็กชายธนารัตน์  เถาพุทรา
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  งานจตุรัส
13. เด็กชายปกป้อง  ประดับสุข
14. เด็กชายปรมะ  เคยศึก
15. เด็กหญิงปริศนา  โทอึ้น
16. นายพัฒนเศรษฐ์  สุนทรเกษตร
17. นางสาวพิมพ์วิภา  สนิทสิงห์
18. เด็กหญิงพีรดา  คำพูล
19. เด็กชายพีรพัฒน์  เจียมเกาะ
20. เด็กหญิงภัทรสุดา  มารศรี
21. เด็กชายภูริภัทร์  ทองเงิน
22. เด็กหญิงลภัส  เบ้าอินทร์จันทร์
23. เด็กหญิงวรกมล  เป้าประจำเมือง
24. เด็กหญิงวรนุช  ขอหมั่นกลาง
25. นายวัชรพล  คีรี
26. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสิทธิ์
27. เด็กชายวิทยา  ทองมะดัน
28. นางสาวศรุตา  ต่อชีพ
29. เด็กชายศุภวัทน์  จงนบกลาง
30. นายศุภวิชญ์  ต่อทรัพย์
31. เด็กหญิงศุภารมย์  ธนรรถพงษ์
32. นายสรวิชญ์  สมชม
33. เด็กหญิงสุดธิดา  สานคล่อง
34. เด็กหญิงสุนารี  คุ้มทั่ว
35. เด็กหญิงสุปรียา  คงบุญวาท
36. นางสาวอนุชิตา  ปลอดกระโทก
37. เด็กชายอัครเดช  สงสันเทียะ
38. นายเกียรติศักดิ์  กรองมะเริง
39. เด็กหญิงเนตรนภา  อภินนพงษ์
40. นางสาวเพชร  หูกขุนทด
 
1. นายอนันต์  เพียรเกาะ
2. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
3. นายสมพร  สุหัตถาพร
4. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
5. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
6. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายศิวะพร  อาสากลาง
 
1. นายประดิษฐ์  อุ่นใจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสิทธาวัชร์  ทิพยศรจิระโชติ
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสิทธิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวอนุชิตา  ปลอดกระโทก
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกุลภัทร์  จุลฤกษ์
 
1. นายวีระศักดื์  สุภาพ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงสิรีธร   ทิพย์ทำมา
 
1. นางพรทิพย์   โดมขุนทด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวอัญมณี  ดาวดิส
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2   1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นายพัฒธนภู  มิตรสูงเนิน
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงแพรไหม  ภูดิสาพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์  เกษียรพรหมราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเชิด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายบฤงกฤษฎ์  พิทยาวิวัฒน์กุล
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ   ธิวงศ์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์   ประพิณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวมธุรดา   โขวัฒนา
 
1. นางสาวนาฎอนงค์   ประพิณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายธนาธิป  นวลงาม
2. นางสาวธัญญชนก  ขำโพธิ์
3. นางสาวปณิตา  หีบโคกสูง
4. นายวรเมธ  แซ่จิว
5. นายวรโชติ  พิพิธกุล
6. นายวุฒิภัทร  โสดา
7. นางสาวสมิตา  แซ่จิว
8. นายอัมรัตน์  ทรงศิริมงคลกุล
9. เด็กชายเอซูเกะ  วาตานาเบ้
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกรกนก  แก่นโพธิ์
2. เด็กชายกรรัตน์  ชอบการไร่
3. เด็กชายก้องภพ  ขุนทองพลัด
4. เด็กหญิงจันทรวิมล  พลอยหมื่นไวย
5. เด็กหญิงจิตรลดา  ตระกูลวิทยานนท์
6. เด็กหญิงจิรภัทร  ขันนอก
7. เด็กชายจีรภัทร  ปัญญา
8. เด็กหญิงชลลดา  หวังค่ำกลาง
9. เด็กชายชินวัตร  ค้าคุ้ม
10. เด็กหญิงญาณสิริ  พงศ์ชวรัตน์
11. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  การทหาร
12. เด็กชายธนพงษ์  สุขมนตรี
13. เด็กชายธีรภัทร  หอมจะบก
14. เด็กหญิงนภัทร  โฆษาศิวิไลซ์
15. เด็กหญิงนภัทร  เจียมเกาะ
16. เด็กชายนรินทร   นิลรัตน์
17. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีจะบก
18. เด็กหญิงปภัสสร  สาริโก
19. เด็กหญิงพัทธนัน  จักรพิมพ์
20. เด็กหญิงภูธเนศ  โก้กระโทก
21. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง
22. เด็กหญิงรัตติยา  พึ่งย้อย
23. เด็กชายวรวุฒิ  เถาวัลย์
24. เด็กชายวรายุทธ  แววรัตนชัย
25. เด็กหญิงวิสสุตา  ห่อสุวรรณ
26. เด็กหญิงศศิณา  รามสันเทียะ
27. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ผดุงชนม์
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร
29. เด็กชายศุภกิตต์  กระลาม
30. เด็กชายศุภชีพ  นิลคูหา
31. เด็กชายสิโรดม  ศรีพลายงาม
32. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พูคุ้ม
33. เด็กหญิงสุพัตรา  กะนารี
34. เด็กหญิงสุวรรณภร  อาจต้น
35. เด็กชายอนุกูล  เกยสันเทียะ
36. เด็กชายอนุวัฒน์  สมคำตึก
37. เด็กหญิงอมลธีรา  วงศ์เวชวศิน
38. เด็กหญิงอาริษา  ศักดิ์บวรกุล
39. เด็กหญิงเกวลิน  รัตนารักษ์
40. เด็กหญิงเสริมสิริ  ดอกจันทร์กลาง
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวรัชเกล้า  พึ่งย้อย
3. นายสุพล  จอกทอง
4. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนิษฐา  ทองกรวด
2. นางสาวกมลสิรา  แขขุนทด
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  วิจิตรดี
4. นางสาวกาญจนพร  สานคำ
5. นางสาวกุลณัฐ  ธิเขียว
6. นางสาวขวัญใจ  เมืองอินทร์
7. นายคณาธิป  รานอก
8. นางสาวจันทรัช  ธูปกระโทก
9. นายจิรานุพัฒน์  อินทร์แก้ว
10. นางสาวชนม์พรรษา  สมสุข
11. นางสาวณิชาพร  ขันทองคำ
12. นางสาวดารุณ๊  ดีแท้
13. นางสาวตรีทิพย์นิภา  บามขุนทด
14. นางสาวธนัตดา  แก้วมาพะเนา
15. นางสาวธิดารัตน์  สุรเสน
16. นางสาวปทิตตา  เนียดพลกรัง
17. นางสาวปนัดดา  กอบฟั้น
18. นายพงศ์พันธ์  พันธ์ชมพู
19. นายพงษชาติ  เฟื่องคำ
20. นายพิสิษฐ์  ภูมิพิทยานนท์
21. นางสาวภาชิตา  นาไพวรรณ
22. นายภาณุวิชญ์  บุญแดง
23. นางสาวมนฑิตา  ไท่กลาง
24. นายมาโนช  ยังพิมาย
25. นายระวิ  ลือพงศ์พัฒนะ
26. นายรัฐพงษ์  พันธมาศ
27. นางสาววรชา  กมลศิริประเสริฐ
28. นางสาววรางคนา  ราชวงศ์
29. นางสาววริศรา  ชิดเมืองปัก
30. นายวรโชติ  ดาวกลาง
31. นางสาววินัสชา  สบสายสิงห์
32. นางสาวศรีศุภร  เรืองสุวรรณ์
33. นายสิทธิพล  แสงแก้วพะเนา
34. นายสิทธิศักดิ์  ขำเกษม
35. นางสาวสุนิสา  หมอปะคำ
36. นางสาวอารียา  ฉลาดกลาง
37. นางสาวเจนจิรา  อ่อนตระกูล
38. นายเดชะวัฒน์  เนคะมานุรักษ์
39. นางสาวเพ็ญประพัทธ์  พินิจวงษ์
40. นายเอกลักษณ์  อินจั่น
 
1. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
2. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
3. นายชลิต   สุริยะสกุลวงษ์
4. นายอนันต์  เพียรเกาะ
5. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
6. นางเพียงพร  จินดามาตย์
7. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
8. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
2. เด็กชายณัฐธีร์  ธนกิจธีรพจน์
3. เด็กชายนิวัฒน์  จำลองมุข
4. เด็กชายบูรพา  รวยสิน
5. เด็กหญิงพลอยผ่องพรรณ  พาประจง
6. เด็กหญิงวริศรา  ริ้วทอง
7. เด็กชายวันชนะ  นับกระโทก
8. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ช่วยผักแว่น
9. เด็กชายโชคทวี  พ่วงชาวนา
10. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราชทะเล
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางนิยม  พื้นทะเล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
2. นายณรงค์  ปรายกระโทก
3. นางสาวณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
4. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
5. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
6. นางสาวภัทรศินี  ชวนเชย
7. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. นายสุรชัย  ใจหมั่น
9. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
10. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางนิยม  พื้นทะเล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรนิกา   งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชยาญ์   หิรัญตียะกุล
3. เด็กหญิงพรรษา   มะสูงเนิน
4. เด็กหญิงพัสดาภรณ์   ฮ่มป่า
5. เด็กหญิงหญิงณัฐณิชา   ป้อมบุบผา
6. เด็กหญิงเบญญาภา   เชื่อดี
 
1. นางสุชาดา   นิลกำแหง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะค่าวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ชิวดก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์ขาว
3. เด็กหญิงน้ำพึ้ง  ขอหมั่นกลาง
4. เด็กหญิงวิศนีย์  จงจิตร์กลาง
5. เด็กหญิงอรุณวดี  กลิ่นกลาง
6. เด็กหญิงอารียา  กาญจนลักณ์
 
1. นายเจษฎา  แซ่เตี๋ยว
2. นางอรวรรณ  สิงห์บัว
3. นางนิธินันท์  ธิมาชัย
4. นายณัฐยุทธ  เต้นปักษี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายกฤษณะ  สักคุณี
2. นางสาวจินต์จุฑา  เขมะศิริกุล
3. นางสาวจีรนันท์   กุลประดิษฐ์
4. นายณัฐวุฒิ  อมรพันธ์พร
5. นางสาวปาลิกา  มูลพรม
6. นางสาวพรทิพย์  รัตนโสภา
7. นายพลวัต  คิดที
8. นางสาวพิมลพัฒน์   ชิดขุนทด
9. นางสาวสิตา  พลจันทึก
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงฉันทิมา  สายมายา
2. เด็กหญิงชามาวีร์  ดีจันทึก
3. เด็กหญิงณัฐพร  บรรจงหมื่นไวย
4. เด็กหญิงธันยากร  ชมลัง
5. เด็กหญิงบุญญารักษ์  แซ่แต้
6. เด็กหญิงปวิชญา  วิชาผา
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายไพศรี
8. เด็กหญิงพิมรดา  ไกลจัตุรัส
9. เด็กหญิงฟ้าพราว  เทินสระเกษ
10. เด็กหญิงวนิดา  ถนอมศักดิ์
11. เด็กหญิงศลิษา  บวดขุนทด
12. เด็กหญิงสุกฤตา  ตรางด่านกลาง
13. เด็กหญิงสุภาวิตา  พิมพิศาล
14. เด็กหญิงสุรัตนวดี  โนใหม่
15. เด็กหญิงเมวดี  เกิดหมื่นไวย
 
1. นางสมาพร  แก้วปนทอง
2. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
3. นางสาวเกษร  คำมะกุล
4. นางสาวสุวรรณรัตน์  นามคำ
5. นางสาวพรสุดา  แสนประเสริฐ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายกรวิชญ์  สุคนธพงศ์
2. นายกฤษณะ  กล่อมกลาง
3. นางสาวพลอยชมพู  กลกลาง
4. นางสาวพิชญดา  หมายใยกลาง
5. นายสิทธา  วงศา
 
1. นางสาวณัฏยาภรณ์  แสนรัมย์
2. นายอนุชา  โพธิ์ขำ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธยศสิทธิ์  ศิลประสิทธิ์
2. นายพัตสรวง  สองเมือง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญดา   เอื้ออาภรณ์
 
1. MissYuan  Miao
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปรมาภรณ์   ป้อมสนาม
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  สืบมา
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายมนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวอัยย์ลดา   แซ่โค้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ   เทียนธวัชกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร   ยอดโยธี
 
1. Miss Park    Su ah
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  แสนนา
 
1. นางสาวมะลิซ้อน  กองดวง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวชนิกา  ศรศักดา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายอุกฤษฎ์  ดุนใหม่
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   ปริชาตินนท์
 
1. นางสาวอรวรรณ   เทียนธวัชกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส   อยู่คำ
 
1. Miss Park   Su ah
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายคณิน  วงษ์พิพัฒน์
2. นายณัฐนนท์  แก้วคำ
3. นายทัตธน  เที่ยงธรรม
4. นายปัณณวิชญ์  สินประกอบ
5. นายสนทรรศน์  คำไธสง
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
2. นางสาวสุนิษา  เสริมสิน
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกิตติศักดิ์   เมืองกลาง
2. นางสาวจันทรรัตน์    ตีบกลาง
3. นายณัฐพงศ์   อ่ำขำ
4. นางสาวดลนภา   โพธิ์ปานพันธ์
5. นางสาวอรวีย์   เอี่ยมศิริวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภิมุขมาตยา
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธนัชพร   บุพตา
2. นางสาววรันต์ภัทร์   กิรณะวัฒน์
3. นางสาวสุชาดา   จันทร์คำ
4. นางสาวเกศแก้ว   ปราชญ์กระโทก
5. นางสาวเอมรี่   ชาร์ลินา เอเวณ
 
1. นางสาวสุพัชริน   เอี่ยมประภัสสร
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัญชลิกา   อรรถเวทิน
2. นางสาวชุติสรา   เอื้อมเก็บ
3. นางสาวธัญจิรา   มั่นคง
4. นางสาววรพรรณ   มวยมั่น
5. นางสาวแพรพิไล  เพ็ญพิสุทธิชาติบุตร
 
1. Miss Park   Su ah
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธีรธรรม  แจวเจริญ
2. นายอินทัช  ลิ้มชูวงศ์
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท   ลิ้มวรรณเดช
2. นางสาวพิชญยาพร   โมฆะรัตน์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง   ชำนาญนาค
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนฤมล   ปานบุตร
2. นางสาวสหทัย   พูนสวัสดิ์
 
1. Miss Park   Su ah
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายณภัทร  คอนงูเหลือม
2. เด็กชายนฤบดี  ปลั่งกระโทก
3. นายนิติสิรภัทร  ปรุงโพธิ์
4. นายพุทธิพงษ์  กิ้นบุราณ
5. เด็กชายภูมินทร์  วนสันเทียะ
6. นายอนาคิน  ฤทธิ์เดช
7. เด็กชายเจษฎา  พลอยหมื่นไวย
8. เด็กชายไกรวิชญ์  อินมะณี
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายอำนวย  ทวี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายณัญธพัส  ชนะภัย
2. นายธนทัต  โปร่งสันเทียะ
3. นายนภัสกร  ไกยชาติ
4. นายพงศธร  มะเรืองศูนย์
5. นายมรกต  กองเกาะ
6. นายวรชัย  ภัคดีจอหอ
 
1. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
3. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วรา   สุขสันติวิจิตร
2. นางสาวภัทริกา   ทองสุข
3. นางสาวมัณฑน์กาญจน์   เปรมปรีดิ์
4. นางสาววีริยา   พรมเสนีย์
5. นางสาวศุภาพิชญ์   ลีลาสกุลชัย
6. นางสาวสมิตานัน   ศรีจันทร์
7. นางสาวสิปาง    สีหนันทวงศ์
8. นางสาวอันดามัน   ถมทอง
 
1. นางอาภรณ์   กุลใชย
2. นางอรทัย   บูรณธโสภณ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพสุธ์  บุณยชาต
2. เด็กหญิงพิยดา  แสงคำ
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  รักษาคลัง
4. เด็กหญิงมานิตา  จุฑาจินดาเขต
5. เด็กหญิงเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐพงษ์  พิมพาชาติ
2. นางสาวณัฐริกา  ปัญญาปรุ
3. นางสาวนริสา  ศรีสกุล
4. นางสาวปณัฐวัลย์  ถาวรวิสุทธิ์
5. นางสาวปิยวรรณ  จักรแก้ว
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจารุวรรณ   จันทร์กลาง
2. นางสาวรังสินี   เลากลาง
3. นางสาวเพ็ญประภา   มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางสาวประภาศรี   มีเกาะ
2. นางอรอนงค์  สีวัง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงโตทอง
2. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
3. นางสาวเบญจพร  บุพศิริ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชนัญชิดา  รัตนา
2. นางสาววรรธินี  สาธุรัมย์
3. นายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ราชตราชู
2. เด็กหญิงศิรินภา  ชุมสาย
 
1. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
2. นางธันย์นิชา  สุภาพรพิพัฒน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายรชานนท์  พูนศรี
2. เด็กชายอิทธิกร  สมคะเณย์
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางสุนิศา  อยู่เจริญ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายรุจนพงษ์  ผลช่วย
2. นางสาวอภิญญา  มรกต
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กชายจิรสิน  หวังล้อมกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์รักษ์
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางลำยอง  ชุนเกาะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายชาคริต  เศวตนลินทล
2. นายอนาวิล  จงอุ้มกลาง
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  นิติธรธรรมกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  พูนศรี
 
1. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
2. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายรวิโรจน์  โทแก้ว
2. เด็กชายสุเมธ  ภูอ่าง
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กชายพัสกร  ค้อไผ่
2. เด็กชายอธิวัฒน์  กิตติพลานนท์
 
1. นางสาวพิจิตตรา  สนุ่นไพบูลย์
2. นางลำยอง  ชุนเกาะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวรวุฒิ  ทรัพย์กลาง
2. นายอนันตยศ  แก้วละมุล
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางฉลวย  ทองโคกสูง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายณัฐพล  เซียงนอก
2. นายธิติ  ฉิมนอก
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์  ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณภัทร  ขันติโชติ
2. นายบูรพา  เจริญวัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอุเทน  เจริญภูมิ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   โชควณิชกุล
2. เด็กหญิงณิชกานต์   ขอถือกลาง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  โอ่งกลาง
 
1. นางสาวกริ่งหยก   หิรัญ
2. นางกนกวรรณ   ไกรศรี
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายยศกร   ปันกลาง
2. นางสาววิภวานี   อิ่มดำ
3. นางสาววิมลสิริ   ย่ามกลาง
 
1. นางสาวแก้วฤทัย   วันนิจ
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชลธิชา  ทนขุนทด
2. นายพงศกร  โพธิ์เนา
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายศศิกฤษฎิ์  ฤทธิอนันต์ศิริ
2. เด็กชายศิรปวีร์  สุวรรณ
3. เด็กชายเสกสรร  ตั้งประจักษ์
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นายนฤพล  จันคำ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายพงศกร  กันแตง
2. นายภัคภูมิ  ดวงดี
3. นายมนตรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
2. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ขอพลอยกลาง
2. เด็กชายถิรวิทย์   อ๋องพู่
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์   มุ่งเครือกลาง
 
1. นายขัตติย  แปลนดี
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐชนนท์  เทิดเกียรติภูมิ
2. นายนราวุฒิ  ชินกลาง
3. นายนราศักดิ์  ภักดีกลาง
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายธนากานต์  หาหวัน
2. เด็กชายอลงกรณ์  วีระวงศ์รัตนศิริ
3. เด็กชายเจษฏาพร  ด่านกระโทก
 
1. นายวรวัฒน์  ใยระย้า
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณรงค์วิทย์  อุเทนสุด
2. นายณัฐพงษ์  ขอพลอยกลาง
3. นายวิทยากร  พงษ์แผนศรี
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวปิยะดา   แก้วกลาง
2. นางสาววิลาวรรณ์  เฉียงกลาง
3. นางสาวศศิประภา  มีดินดำ
 
1. นางสาวอนงค์  ปลั่งกลาง
2. นางสมสกุล  แมบจันทึก
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายคณิศร  ส่งโสภา
2. นายทวัศักดิ์  กิ่งโคกกรวด
3. นายอรรณพ  สมวงษ์
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นายอลงกต  หาญชนะ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนวพล  เชื้อขุนทด
2. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
3. นายเขมนัฐ  หมากกลาง
 
1. นายภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
2. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะค่าวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  การเร็ว
2. นายวิษณุ  ช่วยงาน
3. นายสุริยา  แฟพุดซา
 
1. นายถาวร  หมายครอบกลาง
2. นายอริยพงษ์  ศรีสุพัฒน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวพรพิไล  บุตรไชย
2. นางสาววนัชพร  กิตติวราพล
3. นางสาววันทนีย์  นันทะรักษา
 
1. นายเกื้อ  สิริการ
2. นางทิฆัมพร  เหล็งนุ้ย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงกมนีย์   บัวกลาง
2. เด็กหญิงกาญจนา   ช่วยงาน
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ปลั่งกลาง
4. เด็กหญิงพรพิมล   แสงคำ
5. เด็กหญิงศิริวิภา   ซึมกลาง
6. เด็กหญิงศิริโสภา   ดอกแคกลาง
 
1. นางปัญญา   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน   ปะพาน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวดวงฤทัย   แท่นประยุทธ
2. นางสาวนิตยา   สุพรมอินทร์
3. นางสาวนุชนาฎ  แนบกลาง
4. นายบุญญฤทธิ์   แซ่อู้
5. นายศิริวัฒน์   สมนึก
6. นางสาวแพรวพรรณ  ดอกแคกลาง
 
1. นางปัญญา   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ   ดอกหว่านกลาง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะค่าวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิสา  ธรรมลี
2. เด็กหญิงนงนภัส  กัดกลาง
3. เด็กหญิงอนิศา  หนูดำ
 
1. นางพรพรรณ์  ช่วยสระน้อย
2. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชุลีกร   เย็นกุล
2. นางสาวลาวัลย์   มุ่งซ้อนกลาง
3. นายอุเทน   ปล้องพุทซา
 
1. นายบรรยง   ทั่งกลาง
2. นางสาวสมศรี   เจริญสุข
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายธีระเนศ  เพชรก้อน
3. เด็กชายปิยวิทย์  เทิร์นเลอ
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายธีรภัทร   ทองปาน
2. นายนพรัตน์   วิไลประเสริฐ
3. นางสาวสุนิสา   เจริญสุข
 
1. นางทิพวรรณ   ทั่งกลาง
2. นางนิตยา   จิตละม่อม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงมานิตา   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิริสตา   วงศ์ชามณี
3. เด็กหญิงสิริอาภรณ์   ปล้ำกลาง
 
1. นางสาววรรณี   กรรณทิพย์สกุล
2. นางบุษกร   ยุมิมัย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภาพิชญ์   มั่นพลศรี
2. นางสาวศศิภา   ทวีเภค
3. นางสาวสิริกมล   อ่อนน้อม
 
1. นางสาววรรณี   กรรณทิพย์สกุล
2. นางบุษกร   ยุมิมัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาญนอก
2. เด็กหญิงชนิดา  กลึงพุดซา
3. เด็กหญิงอริสา  วุฒิสันเทียะ
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เพราแก้ว
2. นางสาวนิภาพรรณ  จุ้ยหมื่นไวย
3. นางสาวอรอนงค์  วาพันดุง
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวนภัสสร  อุบลโพธิ์
2. นางสาวศศิประภา  เกาะกลาง
3. นางสาวเปรมมิกา  พืชทองหลาง
 
1. นางยุวดี  คงสัตย์
2. นางจิณห์จุฑา  อาจศรีไชย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงขวัญดาว  บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันลา
3. เด็กหญิงเก็จมณี  รอดผา
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นางอุดรทิพย์  ปราบปัจจามิตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวญาณิศา  อื้อจรรยา
2. นายธนัท  ดวงต่าย
3. นางสาวสิริลักษณ์  โอบโคกสูง
 
1. นางอุดรทิพย์  ปราบปัจจามิตร
2. นางวัฒนา  บุญเทียม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  โพ๊ะสูงเนิน
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายชูชาติ  ฤกษ์กลาง
 
1. นางจิราพรรณ   เพียนอก
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นามศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรุงเรือน
2. เด็กชายธีรเดช  ขอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริกร  นพพลกรัง
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
2. นางสุมารี  มาหมื่นไวย
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายเจษฎา  เพียขันทา
 
1. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายมงคล  เข็มทอง
 
1. นางวัชรีพรรณ  แก้วกงพาน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายอาทิตย์  หานุวงศ์
 
1. นางนงลักษณ์  ดวงโพธิ์ทอง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชูตานนท์
 
1. นางสุวาดี  ปานสกุล
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  หิตะชาติ
 
1. นางสาวเบญจภัทร  สายสมุทร
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นางยุพาภรณ์  ลอยมา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นาหมื่นไวย
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายรมย์ชัย  บุญชู
 
1. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกนกพล  กองทองหลาง
2. นายธารมงคล  จงพึ่งกลาง
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขอนโพธิ์
2. เด็กชายอมรเทพ  ถือพุดซา
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชัยวัฒน์  สิงห์เดชะ
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายพงศ์พนิชย์  พรหมมาแค่
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
 
1. นายพยุง  ครากกระโทก
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สมบัติ
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิตติเดช  โนคอน
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. นายกิตติเดช  โนคอน
3. เด็กชายกิรติกร  ก้อนวิมล
4. นายคมสัน  พรหมภักดี
5. นางสาวชนิกานต์  ปิยะไพร
6. นายชัยวัฒน์  สิงห์เดชะ
7. เด็กหญิงณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชมดอน
9. นางสาวณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
10. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
11. นางสาวธนาพร  สิทธิเดช
12. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
13. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
14. นางสาวนารีรัตน์  ถนอมเสรี
15. เด็กชายปัญญพัฒน์  ตะสิงห์
16. นางสาวปิยธิดา  กล้ากลาง
17. เด็กชายพงศ์พนิชย์  พรหมมาแค่
18. นางสาวพราวทราย  มวยหมั่น
19. นางสาวพัทธ์ธีรา  เกิดทองพูล
20. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
21. นางสาวภัทรศินี  ชวนเชย
22. นางสาววราภรณ์  สุวรรณ์
23. เด็กชายสวิช  ศรีอภิญญาโยธิน
24. เด็กชายสิรวิชญ์  ระคนจันทร์
25. นายสุรชัย  ใจหมั่น
26. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สมบัติ
28. นางสาวเจณิศตา  แสนภักดี
29. เด็กชายโชคทวี  พ่วงชาวนา
30. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราศทะเล
 
1. นายอนันต์  เพียรเกาะ
2. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
3. นางนิยม  พื้นทะเล
4. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
5. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
6. นายพยุง  ครากกระโทก
7. นางนงลักษณ์  สุมาลี