หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพิชญ์สินี พวงจันทร์ ครู เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
2 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 นายสมชาย วันเฟื่องฟู ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
4 นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
5 นางมาลินี ศิริจารี ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
6 นางสายฝน บูรณพันศักดิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
7 นางศิริพร สุราวุธ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
8 นางรัตนาภรณ์ ภูชงค์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
9 นางโสภา วงษ์คำ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
10 นายสุพิศชัย สีวันทา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 นางสาวณัฐกานต์ พันชนะ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
12 นางกัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
13 นางอัญชรี สุระพันธ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
14 นางสาววีระรัตน์ ยี่สุ่น ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
15 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
16 นายสมชาย วันเฟื่องฟู ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
17 นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
18 นางสาวสุธี เดชะภิญโญ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
19 นายไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
20 นางสาวกิติมา เจียรสุมัย ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
21 นายสมยศ ตลอดนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
22 นายพัชรพัส ภัทรจารุ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
23 นางบุญฑริกา ภัทรจารุ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
24 นายปกรณ์ ปัญจการุญ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
25 นางพิกุล ยิ่งดัง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
26 นางจารุณี เรือนใหม่ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
27 นางสุภาภรณ์ ฝอยพิกุล ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
28 นางสาวสุวดี สาลี ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
29 นายเกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
30 นายสายันต์ ทองตัน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
31 นางทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
32 นางพรรณมณี แก้วมั่น ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
33 นางปวิชญา ฉายดิลก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
34 นางจีรนันท์ แสนลือชา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
35 นางสาวอำนวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
36 นางสุภัค เจียระกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
37 นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
38 นางจุฑามาศ ชูสกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
39 นายแสนชัย การงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
40 นายณัฐชา พัฒนา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
41 นางสาวอรนุช เฉยฉิว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
42 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
43 นางสาวปิยนุช อินทรีย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
44 นางสาวญาดา สันติธารายนตร์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
45 นางปารินทร์ มัฆวิมาลย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
46 นางสาวดารารัตน์ นกขุนทอง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
47 นางสาวสุกานดา สีทา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
48 นางนาตยา ศิริวัฒนสาธร ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
49 นางนิตยา ทองประภา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
50 นางชูชื่น ศาสตรา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
51 นางกิตติมา มหาสะโร ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
52 นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
53 นางขนิฏฐา เถาว์ทิพย์ โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
54 นางสาวอำนวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
55 นางสุภัค เจียระกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
56 นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
57 นางจุฑามาศ ชูสกุล ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
58 นายแสนชัย การงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
59 นายณัฐชา พัฒนา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
60 นางสาวอรนุช เฉยฉิว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
61 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
62 นางสาวปิยนุช อินทรีย์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
63 นางสาวญาดา สันติธารายนตร์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
64 นางสาวสุกานดา สีทา ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
65 นายบุญโย มัดทะปะนัง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
66 นางสาวสุดา จันทราช ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
67 นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
68 นางสาวพิมล บุสดี ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
69 นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
70 นางอรพินท์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
71 นางกานดา ศรีทองแท้ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
72 นายคงพจน์ คงวิมลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
73 นายสมควร อินทสังข์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
74 นางประกาศ โยธาแก้ว ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
75 นางสาวกอบเกื้อ อุตสาหกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
76 นางสุรางค์ พุฒกลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
77 นายสกล ดุริยศาสตร์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
78 นางรัธนาฏ กมลกลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
79 นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
80 นางชันม์จิรา ก่อสกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
81 นายสมาน ชูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
82 นายนริศสันต์ ลิศนันท์ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
83 นางลัดดาวัลย์ รักกุศล ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
84 นายสรวิชญ์ ลำเลียง ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
85 นางสาวสดใส สุขสุทธิ์ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
86 นายสมพล ระวังงาน ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
87 นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
88 นางสาวอัญชลี ขันตี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
89 นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
90 นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
91 นางขวัญเมือง แพชนะ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
92 นางดวงใจ บาลศิริ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
93 นางสาวสุรัตนา เนียมศรี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
94 นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
95 นายสถาพร ขำพรมราช ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.1-ม.3
96 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
97 นายพิทักษ์พงษ์ เพชรโต ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
98 นางนารีย์ เถื่อนบำรุง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
99 นายชัยวัฒน์ พวงสมบัติ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
100 นางสาวเกศสุดา ธรรมภิรานนท์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
101 นางสาววรรณิภา มณียารักษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
102 นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ม.4-ม.6
103 นายเดช ดีหมื่นไวย หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
104 นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรี ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
105 นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์ ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
106 นางนัยนา อรรถวิทยกุล ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
107 นางสุภาพร พรพิมานแมน ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
108 นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
109 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
110 นางกมลวรรณ คุณชื่น ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
111 นายฉัตรชัย ชาลีบัว ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
112 นางอำพร พลตะคุ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
113 นางสาวภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
114 นางสาววิมลลักษณ์ ชาดา ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
115 สิบเอกภีรนัทธ์ อินทร์แปลง ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
116 นางสาวมยุรี กกกลาง ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
117 นางสาวจุฑามาศ อาจอนงค์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
118 นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
119 นางสาวประทุม คำนาค ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
120 นายสมพร สุหัตถาพร ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
121 นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรม ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
122 นางเปรมฤดี รานอก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
123 นายสาโรจน์ จ้องสละ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
124 นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.1-ม.3
125 นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
126 นางสาวประทุม คำนาค ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
127 นายสมพร สุหัตถาพร ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
128 นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรม ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
129 นางเปรมฤดี รานอก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
130 นายสาโรจน์ จ้องสละ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
131 นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-ม.3
132 นายจักรพันธุ์ จงเพ็งกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
133 นายวรวัฒน์ ใยระย้า ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
134 นางโมลี หาญสงคราม ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
135 นางสาวกุมารินทร์ ชาลีแสน ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
136 นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
137 นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
138 นางสาวพรพรรณ โอฐน้อย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
139 นางสาวชุติมา สายสุข นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
140 นางสาวจันทิมา ศรัทธาทิตต์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
141 นางสาวณพัฐธิกา ธัญเมธีพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
142 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
143 นางสาวพัดชา มณฑาพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
144 นางสาวจิณัฐตา รวมดอน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
145 นางสาวสุภาพร แสงอรุณ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
146 นางสาวขวัญจิรา คนโทฉิมพลี นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
147 นางสาวปริศนา อินตา นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
148 นายฐากร อินทรพานิช นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
149 นายทรัพย์ศฤงคาร หลุ่งเป้า นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
150 นายจักรินทร์ คดขวาน้อย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
151 นายณัชพล บุตรเมืองปัก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
152 นายนฤดล ยิ้มละมัย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
153 นายณัฐพงษ์ นิลพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
154 นายราชัน พันธุรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
155 นายเอกศิษฏ์ บังเพลิง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
156 นางสาวนฎา ทองยัง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
157 นางสาวภัณฑิรา มงคล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
158 นายธีรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสุรรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
159 นายศิริมงคล เคนสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
160 นายชนายุทธ สุวรรณโท นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
161 นายสหัสวรรษ กมลกลาง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
162 นายศุภฤกษ์ ชัยพิลา นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
163 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
164 นายธนพล สะท้าน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
165 นายมกรพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
166 นายณันทภัทร ลือพงศ์พัฒนะ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
167 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
168 นายณัฐพงศ์ แสนแทน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
169 นายกิตติศักดิ์ จรครบุรี นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
170 นายพีระพัฒน์ ดำนิล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
171 นายพัทธพล วรธรรมปรีชา นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
172 นายภานุพงศ์ สุวรรณกูฏ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
173 นายพีรพัฒน์ กระจ่างโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
174 นางสาวกนกวรรณ ยันมะเริง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
175 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
176 นางสาวนฤมล ชาตินอก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
177 นายเหนือจักรวาล พลเจริญ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
178 นายคฑาวุธ อินทะวัง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
179 นางสาวสุธาสินี สวยสม นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
180 นายวันชนะ ทองอ่อน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
181 นายทัตธน กุสินรัมย์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
182 นางสาวจุฑามาศ ผลาผล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
183 นายศรีรัตน์ ปัญญาปรุ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
184 นางสาววินิจดา กองกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
185 นางสาวนิชนันท์ พลอยเจริญ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
186 นางสาวสุจิตรลดา บัวพรมตระกูล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
187 นายเพิ่มลาภ โพธิ์หล้า นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
188 นางสาววิรากานต์ เชื้อสีดา นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
189 นายณภัทร ฉัตรเมืองปัก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
190 นางสาวสุชานุช วิเศษอักษร นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
191 นางสาววาณิชย์ ยิ่งพิมาย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
192 นายเขตชัย คำมูลหนัก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
193 นายอิทธิพล ศรชัย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
194 นางสาวจิตตินันท์ ประสานกลาง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
195 นางสาวกนกพร พึ่งชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
196 นายธีรดนย์ เกลียวกลม นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
197 นายจักรวาล หวังกูล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
198 นางสาวศุภัชรา วงษ์ประวิช นักเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
199 นายพุฒิเมธ เติบสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
200 นางสาวจตุพร บูรณะ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
201 นางสาววรัญญา สีสุวอ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
202 นางสาวลรินญา สายอุ่นใจ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
203 นางสาวกัลยารัตน์ สาสีเสาร์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
204 นางสาวอรนงค์ ปานบุดดา นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
205 นางสาวสิริวัลณี ทิพศร นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
206 นายวุฒิชัย ขำหินตั้ง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
207 นางสาวสุขุมมาภรณ์ พรโคกสูง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
208 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
209 นางสาวพีรณัฐ ค่อยจะโปะ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
210 นางสาวมัณฑนา พุทธคม นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
211 นายภูมินทร์ จารย์โพธิ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
212 นายฐากูร จันณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
213 นางสาวชลดา กองแก้ม นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
214 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนภักดี นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
215 นางสุรชา สวนหนองปลิง ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
216 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
217 นายสมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
218 นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
219 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
220 นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ผุ้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นายชนุตร์ พัฒนโพธิวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
222 นางนัยนา พรหมดิเรก รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
223 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
224 นายมาณพ วงษ์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
225 นายจินตน์ ฟองสันเทียะ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
226 นายวินัย ใบโพธิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นางวิไลวรรณ หาทวายการ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นางสุภาภรณ์ ปานอ่ำ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นายวันชัย เกิดกรุง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นางสุกัญญา ชูเกียรติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นางสมศรี เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นายศรันย์ บรรจงปรุ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธาน
236 นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธาน
237 นายกฤษณะ เทพจิต ครู ประธาน
238 นางนันท์นลิน แหล่งสนาม ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
239 นางพัสตราภรณ์ ชินวงค์ ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
240 นายสดใส ศรีกุตา ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
241 นางธิติยา ผดุงสุนทร ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
242 นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
243 นายวันชัย เกิดกรุง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
244 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
245 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธาน
246 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธาน
247 นายผดุงศักดิ์ ศรีโท รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธาน
248 นายเกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธาน
249 นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธาน
250 นางกรวินท์ตา ทนงค์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
251 นายนรินทร์ โอภาสพันธ์สิน ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
252 นายอุทิศ ศรีทอง ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
253 นางทัศนีย์ ชื่นยง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
254 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
255 ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
256 นางอรุณ ดุริยศาสตร์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
257 นางสาวดารุณี ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
258 นายธนาชิต อาภานุพงศ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
259 นางสุมาลี ปรางค์นอก ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
260 นางสาวปิยะฉัตร ทองชะอม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
261 นางกนกพร อินรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
262 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
263 นายอำนวย บูรณพันศักดิ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
264 นายสมพงษ์ กลำเงิน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
265 นางสาวณิชานันท์ พิชญไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
266 นางสาวปรารถนา คิดถูก ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
267 นายบุญวิทย์ บูรณ์โภคา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
268 นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
269 นางสาวธิดาวรรณ กระต่ายทอง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
270 นางนลิตา นาถ้ำพลอย ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
271 นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
272 นางบุษยลักษณ์ อรชุน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
273 นางศศิ ทองทวี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
274 นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
275 นายพันธ์ยศ มวยมั่น ครูโรงเรียนพิมายดำรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
276 นางสุนีย์ พลอยดำ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
277 นายสกุลชัย ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
278 นางพิมพาภรณ์ จันทรชัยศร ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
279 นายวรพล ธุลีจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
280 นางทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
281 นางสาวสาวิตรี บรรจงรอด ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
282 นางสาวกัญจน์ณิชา ชาวเรือ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
283 นางธณัฐตา ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
284 นางสมลักษณ์ เหมือนวาจา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
285 นายนิรันดร์ โพธิราช ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการ
286 นายศุกภชัย นนท์ภายวัน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
287 นางสาวสุภาวดี แก้วระหัน ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
288 นายนพพร ฉลองกลาง ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
289 นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย ครูโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
290 นายชานนท์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
291 นางสุนิศา พัตรภักดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
292 นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
293 นายสันติสุข คำมูล ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
294 นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร ครูโรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
295 นางหทัยทัด ชวาลา ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
296 นายพลากร เนียมจะโปะ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
297 นายสถิตย์ธรรม ทบธรรม ครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
298 นางสาวสายฝน ชัยกาศ ครูโรงเรียนเทพาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
299 นางสาวโนรี บ่อเงิน ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
300 นางประทีป เวงสูงเนิน ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
301 นางรุ่งณภา สายานุรักษ์ ครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
302 นางสาริณี เพียรการ ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
303 นางสาวกนกอร โพธิ์กลาง ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
304 นายเชษฐ์ รักกลาง ครูโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
305 นางสาววราภรณ์ นวลโคกสูง ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
306 ว่าที่ ร.ต.สุขุม จงนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
307 นางสาวศลิษา กังศรานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
308 นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
309 นางสาววณิดา รัศมี ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
310 นายศิริมนตรี ดีสวน ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
311 นางมาธนี อินภู่ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
312 นางอุไร กลำเงิน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
313 นางสาวชลนภา คงคิด ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
314 นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
315 นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล ครูโรงเรียนเสิงสาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
316 นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
317 นายอำนวย บางขุนทด ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
318 นายสมยศ สมพงษ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
319 นายอดิเรก ฉลองกลาง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
320 นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
321 นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
322 นายธงชัย รวยสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
323 นางยุพา ตัดพุดซา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการ
324 นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
325 นางพรรณี จำปาโพธิ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
326 นางสุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
327 นางสาวพรรณิภา อพิญชพงศ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
328 นายอานุภาพ แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
329 นางคณิศร์พร วีระเกียรติกุล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
330 นายสมพงษ์ เกตุพุดซา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
331 นายพฤฒ ศรีจันทึก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
332 นางชญาภา อินทร์จำนงค์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
333 นางประเทือง จันทวีวัฒน์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
334 นางจีรภัทร์ สวยรูป โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 นายสุรจิตร บรรจงปรุ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
336 นางสุรีพร โชติวุฑฒากร โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นางมาลี พร้อมจะบก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
338 นางสาวเบญจมาศ บุดศรี โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
339 นางสาวแสงเดือน พรมกล่ำ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
340 นางสาวดารุณี บุญลอย โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
341 นางนารีรัตน์ เริงฤทธิ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
342 นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
343 นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
344 นางสาวพิมลพรรณ พุทชา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
345 นางกลอยใจ มุกดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
346 นางธันยชนก แก้ววิเศษ โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
347 นายส.จิระศักดิ์ คชินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
348 นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
349 นางสาวภาพร การหัตถ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
350 นางสุมารี มาหมื่นไวย โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
351 นายนิวัติ สีวัง ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
352 นางวัลลีย์ แสงสุข โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
353 นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
354 นางสาวสดใส เตียนพลกรัง ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
355 นางสาววาสนา เที่ยงสันเทียะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
356 นางสาวปิยวรรณ มุ่งพันธ์กลาง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
357 นางสาวปารียา ใจใหญ่ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
358 นายธีรเดช หนูโคกสูง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
359 นายชัยวัฒน์ หัวเพชร โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
360 นายกฤษฎา นากุดนอก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
361 นายธนันธร ลำพันดุง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
362 นางสาวชุติมา หนุนพลกรัง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
363 นายศุภณัฐ สุริยนต์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
364 นายอภิสิทธิ์ แยกสันเทียะ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
365 นายรชต พรมจันทึก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
366 นางสาวอุบลวรรณา โต๊ะมาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
367 นางสาวพริ้มเพรา เงินโคกสูง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
368 นางสาวมาริสา ทนโคกสูง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
369 นางสาวสุจิตรา ดุลสันเทียะ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
370 นางสาวณัฐธิดา พยัคฆา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
371 นายสรชัย จงกล ครู กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม ดนตรี
372 นายธีรศิลป์ นิยมสุข ครู กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม ดนตรี
373 นายปองวิชญ์ ศรีพิริยกุล ครู กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลปื
374 นางวรรณี อมัติรัตนะ ครู กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลปื
375 นายพรพิพัฒน์ รัตนสิงห์ ครู กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลปื
376 นางสาวศศิธร นพรัตน์ ครู กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม ทัศนศิลป์
377 นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์ ครู กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
378 นางสาวศุภวรรณ ทองลาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
379 นางสาวเพียงขวัญ แสนมณี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
380 นายสรศักดิ์ ไกรสูงเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
381 นายยุทธนา หินเมืองเก่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
382 นายกิตติพงษ์ กิ่งคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
383 นายสรเพชร ทองหนูด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
384 นายสำเภา กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
385 นายบุญลือ ชาญโพธิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
386 นายเอกพล ประเสริฐศิลป์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
387 นายอลงกต หาญชนะ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
388 นางกุลรภัทร อัครโชคอุดม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
389 นางนันท์สินี จอห์นสัน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
390 นายสนธยา ศรีเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
391 นางประยงค์ ไหมล้วน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
392 นางวารีย์ จันคำ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
393 นางสุกัญญา ดีทองหลาง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
394 นายสมโภชน์ ธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
395 นางกำไล อินทรศิริพงษ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
396 นางสาวนารี จันทร์ลิ่ม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
397 นางฉวีวรรณ จำนงถ้อย ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
398 นางสายฝน สมพงษ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
399 นายวินัย ใบโพธิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
400 นายธนศักดิ์ พินทุโธ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
401 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิสาขา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
402 นางสุทธสินี สุจริตรักษ์กมล ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
403 นายวิชชากร นิตใหม่ นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
404 นายภูมิพลัส เหมภูมิ นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
405 นายยงยุทธ ยี่คิ้ว นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
406 นายภูมิ ไชยทองศรี นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
407 นายณัฐดนัย ไพเราะ นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
408 นายวรเมธ รักษาแก้ว นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
409 นายธนกร หอมหวล นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
410 นายติณณ์ อัศวสรรพวัต นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
411 นายพงศกร กุตัน นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
412 นายอาชวิต บุญญประภา นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
413 นายปฏิภาณ ดวงบุปผา นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
414 นายภูมิพัฒน์ นาใจคง นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
415 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้ช่วยครู ดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
416 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
417 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
418 นางสมลักษณ์ เหมือนวาจา ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครููผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
419 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครููผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
420 นางสาวปิยะฉัตร ทองชะอม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
421 นางสาวธิดาวรรณ กระต่ายทอง ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]