หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนาและห้อง 4404-4406 24 ก.ย. 2559 08.00-17.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนาและห้อง 4404-4406 25 ก.ย. 2559 08.00-17.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 24 ก.ย. 2559 08.00-17.00 ส่งเล่มรายงานจำนวน 6 เล่ม ภายในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559(ดูวันประทับตราไปรษณีย์) มาที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000(โทรศัพท์ 089-8475875) หรือส่งด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 25 ก.ย. 2559 08.00-17.00 ส่งเล่มรายงานจำนวน 6 เล่ม ภายในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559(ดูวันประทับตราไปรษณีย์) มาที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000(โทรศัพท์ 089-8475875) หรือส่งด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 24 ก.ย. 2559 08.00-17.00 ส่งเล่มรายงานจำนวน 3 เล่ม ที่คณะกรรมการในวันรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 25 ก.ย. 2559 08.00-17.00 ส่งเล่มรายงานจำนวน 6 เล่ม ที่คณะกรรมการในวันรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร 4 โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 4304 และ 4310 24 ก.ย. 2559 08.00-17.00 1.ทีมแข่งขันห้อง 4304 ใช้ห้อง 4306 เตรียมความพร้อม ทีมแข่งขันห้อง 4310 ใช้ห้อง 4308 เตรียมความพร้อม ทีมที่จะเข้าแข่งขันสามารถเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาทีเท่านั้น2.ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 ชุด วันรายงานตัว
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร 4 โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 4304 และ 4310 25 ก.ย. 2559 08.00-17.00 1.ทีมแข่งขันห้อง 4304 ใช้ห้อง 4306 เตรียมความพร้อม ทีมแข่งขันห้อง 4310 ใช้ห้อง 4308 เตรียมความพร้อม ทีมที่จะเข้าแข่งขันสามารถเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาทีเท่านั้น2.ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 ชุด วันรายงานตัว
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 24 ก.ย. 2559 08.00-17.00 ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 ชุด พร้อมโปสเตอร์ขนาด 90x120 ซม. ที่คณะกรรมการในวันรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 25 ก.ย. 2559 08.00-17.00 ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 ชุด พร้อมโปสเตอร์ขนาด 90x120 ซม. ที่คณะกรรมการในวันรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ชั้นล่างอาคาร 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 25 ก.ย. 2559 08.00-17.00 1.ส่งใบงานการออกแบบในวันรายงานตัว 2.วัสดุในการประดิษฐ์ทุกชนิดไม่ผ่านการขึ้นรูปมาก่อน
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โดมอเนกประสงค์ วัดป่าศรัทธารวม 24 ก.ย. 2559 08.00-17.00 1.ส่งใบงานการออกแบบในวันรายงานตัว 2.วัสดุในการประดิษฐ์ทุกชนิดไม่ผ่านการขึ้นรูปมาก่อน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 4 และสนามฟุตบอล โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น 4 ห้อง 4401-4403 24 ก.ย. 2559
25 ก.ย. 2559
08.00-17.30 1.วันที่ 24 ก.ย.59 ประดิษฐ์ห้อง 4401-4403 วันที่ 25 ก.ย.59 แข่งขันที่สนามฟุตบอล 2.สัมภาระที่ใช้ในการบรรทุกคือดินน้ำมัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]