รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพีรพล  คำเหลือง
 
1. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนครินทร์  กับบุญ
 
1. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา  กาหลง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวเมธาภรณ์  วงศ์ไชยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา  กาหลง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ชาลี
 
1. นางสาวสุมิตรา  โคตรปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวประภัสสร  บ่อบัวเงิน
 
1. นางสาวสุมิตรา  โคตรปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกนก  จันทร์หนู
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภัทรวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ไตรดำรง
2. เด็กหญิงพัชรี  กุลพัฒน์
3. เด็กหญิงสุธิชา  ทัศนัตร
 
1. นางสาวพรนิภา  ปัญหาไชย
2. นายชัชวาลย์  โชตมลทิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีภารักษ์
2. นางสาวพรสวรรค์  สอนเสนา
3. นางสาวเมลิสสา  ภานุรัตน์
 
1. นางสาวพรนิภา  ปัญหาไชย
2. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  สีเทพ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  จุมพล
 
1. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
2. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจันทิมา  เวียงคำ
2. นางสาวดมิสา  มีศรี
 
1. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
2. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงรวิน  สวนคาย
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกฤษฎา   ริดกิ่ง
 
1. นางจิตรามาศ  คำดีบุญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มีเลข
3. เด็กชายศุภชัย  กิติอาษา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
2. นางสุดารัตน์  อริยะศิริวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขวัญศิริ  เหมืองทอง
2. นางสาวบุชาดา  พุทธคุณ
3. นางสาวศิรินทิพย์  พิมสุข
 
1. นายประเสริฐ  ทองทิพย์
2. นายเทวากร  ต่างโอฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะณีสวาท
2. เด็กหญิงสุธามณี  หมั่นมี
3. เด็กชายอิสราพงษ์  เมืองทา
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กล้าวิเศษ
2. นางมะลิวรรณ  รู้เจนทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิราพร  ผลมีบุญ
2. นางสาวนริศรา  บุตรศรี
3. นางสาวอรวรรณ  ตุ้มทอง
 
1. นางสุวนันท์  งามวิเศษ
2. นายธนากร  วรภาพ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายณัชทวี  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงอนุภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายจักรพันธ์  จันสองคอน
2. นางสาวจรัญญา   สีมาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายสนธยา  ทบแก้ว
2. นางสาวสุทธิดา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวกิตติยา  เพ็งเวลุน
2. นางสาวจรัญญา   สีมาพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กองเสนา
 
1. นางดาหวัน  มูลเมือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายทินกร  ชาพิมพ์
 
1. นายสมควร  มั่งมี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญวัย
2. เด็กหญิงพิยดา  ตาดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี   สุกรรณ
 
1. นางขวัญใจ  พลอยงาม
2. นางไพบูลย์  เสมอสมัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปิยะ  สุขรมย์
2. นายวิทวัส  ฐานวัฒนกิจ
3. นายวุฒิไกร  สามนต์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
2. นางเสาวลักษณ์  โอตาคาร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพรรณภษา  มาตา
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  พิสัยพันธ์
 
1. นางอรัญญา   บริจาค
2. นางสาวธนิยา  ธรรมวิเศษ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธันยากร  วุฒิชาติ
2. นางสาวบุษยา  แก้วพิลา
3. นายอดิศร  ชื่นชม
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงทิศารัตน์  แก้วอุ่น
2. เด็กหญิงรพีพร  ศักดิ์อุดมกุล
3. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  ประพันธ์มิตร
 
1. นางอัญชลี  โคดเมือง
2. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายทรงวุธ  วุฒิสิทธิ์
2. นายภาสกร  โคตรชมภู
3. นายสุรเชษฐ์  เวชสิทธิ์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ปริปุณณะ
2. เด็กชายธนากร  สีชมพู
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ทองเจริญ
 
1. นางจินตนา  โนนวงศ์
2. นางสาวจิราภา  ศิลาคม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายพัชรวัฒน์  ทองสะอาด
2. นายสุภัทรา  กาลจักร
3. นางสาวเอมอร  ฐานะ
 
1. นายเนติ  บุญพิมล
2. นางสาววารุณี  นิลมาตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  พิสัยพันธ์
2. เด็กชายพานิชย์  ปะหุปะไพร
 
1. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายบวรศักดิ์  ลาธุรี
2. นางสาวอริยภา  ภานุรักษ์
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชาวดอน
2. เด็กชายบัณฑิต   อุปนันท์
 
1. นางสาวจิรัชยา   ศรีรงไชย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายกนกพล  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำภูมี
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เขียวสวาท
2. นายธนพล  ผ่องแผ้ว
3. นายศุภวัฒน์  ประภัสรางค์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  พลพิทักษ์
2. เด็กชายบารมี  ศรีสร้างคอม
3. เด็กหญิงพรธิตา  เหมืองทอง
4. เด็กหญิงพรรณวษา  สมศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  กิติอาสา
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง
2. นายพิชิต  สิงหศิริ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนิภาพร  วงษ์เชียงยืน
2. นางสาวพัชราภรณ์  สำราญวงค์
3. นางสาวมัชฌิมา  โคตรศรี
4. นางสาวสุวรรณี  จันทร์รัตน์
5. นางสาวอรุณโรจน์  ไชยธรรมมา
 
1. นางนำนภา  บุญสอน
2. นางวรรณรัตน์  อินพินิจ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัชธีรา  โยวะกา
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ดี
3. เด็กชายมงคลชัย  แสนวัง
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ดีรัดรัมย์
5. เด็กชายเอกพล  กำจอน
 
1. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สีสุก
2. นางสาวนุชจิรา  ไสยศาสตร์
3. นางสาวมณีรัตน์   แตงโยธา
4. นางสาววรวรรณ  โพธิ์ศรีกุล
5. นางสาวอภิญญา  มังคระ
 
1. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
2. นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้องามล้วน
2. นายชิษณุชา  ชนาราษฎร์
3. นางสาวณัฐพิชญา  นาคเสน
4. นายภูอาทิตย์  ภูงามนิล
5. นางสาวศิริลักษณ์  อนุนารถ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
2. นางสาวภัทราธร  บ่อทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพงศภัค  สวยสะอาด
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาววัชลาวลี  ยอดมงคล
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนกฤต  ปาปะโข
2. เด็กหญิงศราวิณี  ประจันติ
 
1. นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสนสุริวงค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ  จันสาลี
2. นายอรรถพล  ศิริรักษ์
 
1. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
2. นายนนทนันท์  สุนันทะนาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ
2. นางสาวชลลัดดา  ศรีตระการ
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
4. เด็กหญิงประภัสสร  สามัคคี
5. นางสาวพรมยุรินทร์  โยธะวงศ์
6. นางสาวรัตนาภรณ์  เยาวเสริฐ
7. เด็กหญิงวริศรา  ธรรมนัติ
8. เด็กหญิงสุนิตา  โยธาคุณ
9. นางสาวอริญา  ชมภูวง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรสุวรรณ์
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางนงเยาว์  อันทรง
3. นายณัฐพงศ์  น้อยลา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวจารุวรรณ  สิลาทก
2. นายธิชานนท์  หระวงษ์
3. นายนครินทร์  สาแก้ว
4. นางสาวพัชริดา  ผึ้งโสภา
5. นายพัฒนา  ทีหอคำ
6. นางสาวภาณุมาศ  อารีรักษ์
7. นายรณภพ  วงศ์ตระกูล
8. นางสาววรวรรณ์  จันทา
9. นายวัฒนา  ชุมนุมราษฎร์
10. นายวีระยุทธ  ส่วนบุญ
11. นายสมรักษ์  กลอจินดา
12. นายอรรถพงษ์  มโนชัย
13. นางสาวอารียา  วงศ์อนุ
14. นางสาวเบญจพร  สรสูงเนิน
15. นายเมธาสิทธิ์  นันทพล
 
1. นายชฎากร   สิงหศิริ
2. นายใหม่  ชัยยะ
3. นายปวิช  ปวรไชยกร
4. นายอภิสิทธิ์  มหาอุป
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปริศนา  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงศรัญยา  ภูสุวรรณ
 
1. นายอนิรุทธิ์  มุ่งเพีย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวปภัสสร  คำแสน
2. นางสาวเวสิยา  ภักตะภา
 
1. นายอนุชาติ  ทองจบ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายพิสิษฐ์  วรรณขาม
 
1. นายวสันต์  วอแพง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปิ่นสุดา  รมย์งาม
 
1. นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายวสันต์  วอแพง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายปิยะมงคล  อามาตย์มนตรี
 
1. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงผกาภรณ์  นาคพิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สานันต์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปาลิตา  คัทธะรินทร์
 
1. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คงแหลม
 
1. นายวสวัสดิ์สกุล  แก้วก่า
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวอภัสรา  อัปการัตน์
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิมบุตร
2. เด็กหญิงเจ้าวีนา  พลัดภูมิ
 
1. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาลัยไธสง
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  ขันตี
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษพร  พันธมาศ
2. เด็กชายพิเชษชัย  ล่องขาน
3. เด็กชายไตรภพ  งามสง่า
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
2. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายฤทธิเกียรติ  เหล่าทองสาร
2. นายสมหวัง  ผ่านแผ้ว
3. นายสุทัศน์  ไชยคำ
 
1. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายวงศธร  โจทจันทร์
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายปัญญา  โวหารา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจงธิกาญจ์  หงส์ตัน
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  พูลเพิ่มสิน
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนุช  กุชัว
2. นางสาวจิราพร  พุดชา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ทวี
4. นางสาวดาวประกาย  ช่วยเมือง
5. เด็กชายธีระวัฒน์  มะลี
6. นางสาวนพรัตน์  เจริญชัย
7. นางสาวนันทิดา  แสนศรีมนต์
8. นางสาวนุทิตา  เคหฐาน
9. นายบัลลังก์  คำสีทา
10. นายปัญญา  โวหารา
11. นางสาวพิมพิไล  พันธ์เพ็ง
12. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
13. นายรุ่งทวี  ดาสมกุล
14. นายวงศธร  โจทจันทร์
15. นางสาววิมลรัตน์  พูลเพิ่มสิน
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
2. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
3. นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง
4. นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ฟองระย้า
2. นางสาวจิราพร  พุดชา
3. เด็กหญิงชลธิดา  สุวรรณพุ่ม
4. เด็กชายณัฐพล  ภูมิยิ่ง
5. นางสาวดาวประกาย  ช่วยเมือง
6. เด็กชายธีรวัฒน์  มะลี
7. นางสาวนพรัตน์  เจริญชัย
8. นางสาวนันทิดา  แสนศรีมนต์
9. นางสาวนุทิตา  เคหฐาน
10. นายบัลลังก์  คำสีทา
11. นางสาวปริศนาพร  ทองพานิชย์
12. นายปํญญา  โวหารา
13. นางสาวพิมพิไล  พันธ์เพ็ง
14. นายมานพ  ศรีครั่ง
15. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
16. นายรุ่งทวี  ดาสมกุล
17. นายวงศธร  โจทจันทร์
18. เด็กหญิงวรรณภา  มากชุ่ม
19. นางสาววิมลรัตน์  พูลเพิ่มสิน
20. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  ปากขันตรี
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
2. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
3. นางสาวธัญญารัตน์  สานันต์
4. นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า
5. นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง
6. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
2. เด็กชายจีรกิต  เคหฐาน
3. เด็กหญิงชฎาพร  ประจิมทิศ
4. เด็กหญิงณิรัฐชา  สุวรรณวงษ์
5. เด็กหญิงพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์
6. เด็กชายโฆรวิส  เคหฐาน
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจตุพล  ผลจันทร์
2. นายฉัตรพงศ์  หอมชะเอม
3. นายชีวะ  สมบัติบุญส่วน
4. นางสาวณัฐวดี  สุปัญญา
5. นายทนันชัย  ศรีชมชื่น
6. นางสาวเอื้ออารีย์  บุญเลิศ
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ตรงซื่อ
2. นายจักรพันธ์  ปักคะมา
3. เด็กหญิงณัฐมล  คำดี
4. นายดนัย  กริดกระโทก
5. เด็กชายดวงกมล  ตันราสี
6. เด็กหญิงตะวัน  จำปาบุรี
7. นายทรัพย์เจริญ  ฉายจรุง
8. นายทิพประกรณ์  ประจงบัว
9. นายธีระศักดิ์  โตสงคราม
10. นายธีรโชติ  โลกธาตุ
11. นางสาวนราธิป  วรชินา
12. เด็กหญิงนริศรา  ภูงามเขียว
13. เด็กหญิงนุชนาช  นาหัวนิล
14. เด็กหญิงปณิดา  อ่อนสุวรรณ
15. เด็กหญิงปณิตา  ศรีมันตะ
16. นายพิทักษ์ภูมิ  คงประพัฒน์
17. นางสาวพิศประภา  เกิดไทย
18. นายภูวดล  อดกลั้น
19. นางสาวยุพาวรรณ  โพธิ์เงิน
20. เด็กหญิงรัชนีกร  ระดาฤทธิ์
21. นางสาววรรณภา  สิทธิมาตย์
22. เด็กหญิงวราภรณ์  นามเอี่ยม
23. นางสาววิภาพร  ปักคะมา
24. นายศราวุฒิ  วรรณโส
25. นางสาวศุวัณภา  กองวงศ์
26. เด็กหญิงสงกรานต์  บุญกว้าง
27. นายสัมฤทธิ์  พิมพมเรือ
28. นายสุขสันต์  สุทธิสาร
29. เด็กชายสุชาดา  อาจิณกิจ
30. นางสาวสุดารัตน์  ทุมโคตร
31. เด็กหญิงอภิวรรณ  โพธิ์จันทร์
32. นางสาวอัญชุลี  พังภี
33. นายอาทิตย์  วงเวียน
34. นางสาวอำภาวดี  มาตรา
35. เด็กชายอิสราพงษ์  เมืองทา
36. นางสาวเดือนเพ็ญ  นาคทัส
37. นางสาวเมวิไล  สีหะวงษ์
 
1. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกันตพงษ์  ศรีกุุลนาวา
2. นางสาวขวัญจิรา  ศรีอุดม
3. นายขุนเดช  ชูศรีโสม
4. นางสาวจรัสแสง  ดวงมาลา
5. นายจักรกฤษต์  นนนุศาสตร์
6. นางสาวจิราพร  ศรีอุดม
7. นายชัชวาลย์  มาราช
8. นายณัฐพงษ์  วรจักร
9. นายณัฐวุฒิ  เมืองชื่น
10. นายนศิทร  อรัญมาลา
11. นางสาวนุชจริยา  น้อยแก่นชู
12. นางสาวบุษยา  ในอินทร์
13. นายพรเทวัลย์  โพธิ์ศรี
14. นายพรเทวา  โพธิ์ศรี
15. นายภากร  แสงันทร์
16. นางสาวภาวิณี  น้อยหลุบเลา
17. นางสาวรจนา  วรนาม
18. นางสาวรัชนี  พักลา
19. นางสาววลัยพร  ถำวาปี
20. นายวิศรุต  เวียงยศ
21. นายศักรินทร์  แก่นวงษา
22. นายศุภชัย  นรินทรทรัพย์
23. นางสาวศุภรัตน์  เทานางาม
24. เด็กหญิงสรวีย์  ุ้ตุ้มภา
25. นายสหรัฐ  พิมพ์ประเสริฐ
26. เด็กหญิงสิริกัญญา  เอสเวคมาร์
27. นางสาวสิริมา  โคตรเพชร
28. นางสาวสุกัญญา  เนตรนอง
29. นายสุริยา  สุมงคล
30. นายอภิสิทธิ์  เกตุพันธ์
31. นายัจักรวาล  เหิมกระโทก
32. นายเกรียงไกร  แพร่ทอง
33. นายเสกสรร  ชมสำราญ
34. นายเสกสรรค์  โสภาจร
 
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายงามศิริ  นันทะรัตน์
 
1. นางสุธารัตน์  อุทัยแสง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายอนิรุส  ภูผาสูง
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพัชรีพร  โยธิกุล
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสรวิศ  เรืองสาย
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายเสกสรร  ชมสำราญ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิตวดี  ธรรมยุติ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวิทวัส  ผาโคตร
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพลกฤษ  หยวกกลาง
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจีรานันท์  ชาญชัยศรี
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพัชรีพร  โยธิกุล
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวิทวัส  ผาโคตร
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพลกฤษ  หยวกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  ระวงศ์
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวปรารถนา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
2. เด็กชายคธาวุธ  พิสัยพันธ์
3. นางสาวจิราภรณ์  สอนคำเสน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ราชบุรี
5. เด็กหญิงปพิชญา  ติธรรม
6. เด็กหญิงพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์
7. นายวิศรุต  เครือเพียกุล
8. เด็กหญิงศุพิศรา  เอกวงศ์ษา
9. นางสาวสุภาวดี  เทพสมพร
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัลยา  รักชวน
2. นางสาวจรวยภรณ์  วาทมณีกร
3. นางสาวจารุกัญญ์  วรรณพราหมณ์
4. นางสาวจิตรา  แก้ววิเศษ
5. นางสาวจิราภัทร  หนูมูล
6. นางสาวจุรีพร  ชัยสิทธิ์
7. นางสาวญาณี  ลีแก้ว
8. นางสาวฐิติกุล  ก้อมอ่อน
9. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญเรียง
10. นางสาวธัญยพร  คำสิงห์
11. นางสาวธัญรดา  สีหาบุตร
12. นางสาวนงคราญ  นนนุศาสตร์
13. นางสาวปนัดดา  จำปาบุรี
14. นางสาวปนัดดา  ธาตุวิสัย
15. นางสาวปภาวรินทร์  นาใจเย็น
16. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
17. นางสาวพรนัชชา  วูลฟ์
18. นางสาวพิมพ์ลัดดา  ดงบัง
19. นางสาวภัควดี  เอียมเวียง
20. นางสาวภาวินี  น้อยหลุบเลา
21. นางสาวรจรินทร์  ธรรมศิริ
22. นางสาววาสนา  มีชัย
23. นางสาววาสนา  ดงเจริญ
24. นางสาวศรีสุดา  ไชยราษรี
25. นางสาวสิริมา  บุตรศรี
26. นางสาวสิริวิมล  สุทธิไชย
27. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิกุล
28. นางสาวสุพิชชา  ผะกากอง
29. นางสาวอนงรัตน์  ไชย์ขันธ์
30. นางสาวอภิญญา  วงศ์คำ
31. นางสาวอลิษา  ชัยพันธ์
32. นางสาวอินธิรา  ธงหาร
33. นางสาวแพรงพรรณ  สอนสำโรง
34. นางสาวโชติรส  พิศเพ็ง
35. นางสาวไพลิน  ชินบุตร
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
2. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
3. นายธนากร  ทองธิราช
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จำเนียร
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สาสนาม
3. เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณกาล
4. เด็กหญิงชนิดาภา  วีระพันธ์
5. เด็กชายทรงพล  เดชน้อย
6. เด็กชายนครินทร์  คำสุนันท์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูกลาง
8. นายปฏิเวช  พิกุลทอง
9. นายศุภกิจ  พิมจักษุ
10. นายเกรียงศักดิ์  ผิวอ่อนดี
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
3. นางสาวเพ็ญพรรณ   จันทร์สว่าง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  วรรณศิริ
2. นายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. นายณรงค์ศักดิ์  มีฤทธิ์
4. นายณัฐพล  พลชนะ
5. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
6. นางสาวบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
7. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
8. นางสาวศิรินทิพท์  ปาปะขำ
9. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
10. นายอธิวัฒน์  ผ่านพิเคาระ
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสนชัยยา
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ธิวาศรี
4. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
5. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
6. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
7. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
8. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา   ธนุการ
3. นายพัลลภ  รักษาพล
4. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  วรรณศิริ
2. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
3. นางสาวบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
4. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
5. นางสาวพัชราภรณ์  โคตะวงษ์
6. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
7. นางสาวศิรินทิพท์  ปาปะขำ
8. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
4. นายพัลลภ  รักษาพล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสนชัยยา
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ธิวาศรี
4. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
5. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
6. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
7. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
8. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา   ธนุการ
3. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
4. นายพัลลภ  รักษาพล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนาลักษณ์  พลสงคราม
2. นางสาวจิตราพร  จิตรนิภรณ์
3. นางสาวนาลลดา  คมขำ
4. นางสาวปาริชาต  ปัตติยะ
5. นางสาวพรษุดา  โจ่ยสา
6. นางสาวสุภาวดี  ม่างคะลา
7. นางสาวอภิญญา  คำจินดา
8. นางสาวเกตวริน  ชัยมัง
 
1. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จำเนียร
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สาสนาม
3. เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณกาล
4. เด็กหญิงชนิดาภา  วีระพันธ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูกลาง
6. เด็กหญิงประวีณมัย  แพงไทสง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ใจธรรม
8. เด็กหญิงรัตนา  ดีลุนไชย
9. เด็กหญิงอารดา  นันอุดร
10. เด็กหญิงอินทุอร  วงศ์เนตร
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
3. นางสาวเพ็ญพรรณ   จันทร์สว่าง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวคุณัญญา  บุหนองขุ่น
2. นางสาวจิราพร  สุวรรณภา
3. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
4. นางสาวนภาพร  มหัศกุล
5. นางสาวปริยากร  ภูกองชัย
6. นางสาวพิมภสร  พรรณา
7. นายภาณุ  โยวาศรี
8. นางสาววรรณภา  อินทรานุรักษ์
9. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
10. นางสาวสกลรัตน์  จันทะโคตร
11. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
12. นางสาวสุจิตรา  อินทชุม
13. นายอนุวัฒน์  เดขุนทด
14. นายอภิสิทธิ์  อ่วมนอก
15. นางสาวเพชรรัตดา  จินากลึง
16. นางสาวเอมิกา  ประภัคปัญญา
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
3. นางสาวเพ็ญพรรณ   จันทร์สว่าง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  อุทา
2. นายฐาปกรณ์  โคตรมูล
3. นายดนัย  กริดกระโทก
 
1. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนิษฐา   นพเก้า
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชลดา  บาลไธสง
 
1. MissYi ZHe  Yang
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงมุทิตา   เพียศรี
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสุนิสา    สุรารัก
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทงษี
 
1. MissYuan  Wang
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกรรณิการ์  พลไธสงค์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสนชัยยา
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภัทรสุดา  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราพัชร  พลาหาญ
2. นางสาวรุจินันท์  ขันเงิน
3. นายวรวิทย์  วงศ์ไชยา
4. นายสหกานต์  ชาภิรมย์
5. นางสาวอารีญา  ชนูนันท์
 
1. MissLu  Zhang
2. MissMeng Jia  Dong
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัฐนิชา   ภูล้นแก้ว
2. นายธงไท   อ่อนพรม
3. นางสาวนันทิตา   ประเสริฐสังข์
4. นายรพีพัฒน์   ทองแสน
5. นายวธัญญู   ก่องขันธ์
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัฐษฎาภรณ์  ศรีมงคล
2. นางสาวสิริธร  อรรคบุตร
 
1. MissJun Ya  Zhao
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วบรม
2. เด็กชายนรัตน์  โคตรเจริญ
3. เด็กชายปฏิภาณ  โพนธาตุ
4. เด็กชายภัสกร  เพียชิน
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  กรไธสง
6. เด็กชายอานันทร  อ้วนแพง
7. เด็กชายเจตพล  แก้วกลั่น
8. เด็กชายเจษฎากรณ์  โสพลพงษ์
 
1. นายนิติภูมิ  พยุงวงษ์
2. นายจักรพงศ์  หมื่นรัตน์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายชวัลวิทย์  งามยิ่ง
2. นายถาวร  บุญพันธ์
3. นายวิทวัส  ศรีสร้างคอม
4. นายอนุสรณ์  จาหลี
5. นายอรรถพร  ชนูนันท์
6. นายอรรถพล  พิสัยพันธ์
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นายส่วน  ทองประเทือง
3. นายเฉลิม  ลิชัยมูล
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนกพร  ภูลาด
2. นายการันต์  เลิศวิไล
3. นายปองภพ  ปาปะโข
4. นางสาวปิยภัสสร  มะลาศรี
5. นางสาวพรสีนี  ศรีสวัสดิ์
6. นายวิทยากร  ศรีวิสัย
7. นางสาววิภาพร  ศรีหนองห้าง
8. นางสาวสิดาพร  อุทัยแพน
9. นางสาวสุธีรา  เพชรคนชม
10. นางสาวเกศแก้ว  สิงหานิล
 
1. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
2. นายปฏิพัทธ์  บูชากุล
3. นายนัฐพงษ์  น้อยลา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชญานิน  เสนาอาจ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีโคตร
3. เด็กหญิงณุญามาศ  จันทชำนิ
4. เด็กหญิงนัฐนันท์  ดอกบัวเผื่อน
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ชินรักชาติ
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  หล้าคอม
2. นางสาวจิราวรรณ  จันหล่น
3. นายธนากร  ไชยแสง
4. นางสาวปภานิจ  ลาภคุณ
5. นางสาวภควดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปริญญาพร  คำเคร่ือง
2. เด็กหญิงมลฤทัย  ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ขุนมนตรี
 
1. นางพรสวัสดิ์  สุมาพรม
2. นางกุหลาบ  คำดีบุญ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวพัชรพร  หงส์ษา
2. นางสาวพิศมัย  คำโฮง
3. นางสาวเมทวี  เกษระ
 
1. นางสาวกฤตยาณี  สีสลวย
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เดชกุมาร
2. เด็กหญิงประภาภัทร  จันท์พันแจ้ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สีชานิน
 
1. นางภัสธนนันท์  รัตนกิติพงศ์
2. นางรสรินทร์  พยุงวงษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจุติพร  หลักคำพันธ์
2. นางสาวธาวินี  ยกเทพ
3. นางสาวพาดี  พาที
 
1. นางนภาพร  สนิทบรรเลง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปริวัฒน์  กัณหา
2. เด็กชายภัทรกฤต  มะลาศรี
 
1. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
2. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒินันท์  ยกเทพ
2. เด็กชายภูมินทร์  ไชยวงษ์
 
1. นายวิทยา   มูลเมือง
2. นายวัชรการ  เจริญชัย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  โพธิ์ศรี
2. นายเนรมิต  ทานอุทิศ
 
1. นายวิทยา   มูลเมือง
2. นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  ทองสลับ
2. เด็กชายชลทิตย์  สุริยะลังกา
 
1. นายธีรพล  นามแสง
2. นางสาวเกวรินทร์  อุดมเพ็ญ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจตุพร  สรสิทธิ์
2. นายวราเทพ  แสงสุวรรณ
 
1. นายสมร  มาลา
2. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายพิชัย  นาชัยเพชร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สายสี
 
1. นายวิทยา   มูลเมือง
2. นางดาหวัน  มูลเมือง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายจิฏฏิภัค  พลหงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาเต๋
 
1. นางพิมลจันทร์  กิตติรัตนบุตร
2. นายสมร  มาลา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุยะพิตัง
2. เด็กชายพุฒธิพงษ์  สอนสำโรง
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายธินพัฒน์  ใจสุข
2. นายอัครพล  ดวงตา
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐทิรา  จันทะโม
2. นางสาวบุญย่า  บัวประกอบ
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรกนก  สีหามนตรี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วงทองหลาง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  หล้าคอม
 
1. นางสาวศุภากรณ์  จันทจร
2. นางสาวสุจริต  แสงสุวรรณ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิภา  เกษนัด
2. นางสาวพิชญรดา  เห็มสังหาร
3. นายอภิสิทธิ์  พรมสีหา
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญทัน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายจรัญศักดิ์  บุญพาด
2. นายชัยยา  พิมพเสน
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางสาวอนุสรา  ภิรมย์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายทศพร  พันธ์ศรี
2. นายพงศธร  กองเงิน
3. นายวัชรพล  ชารีราษฎร์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชนาธิป  สุระอุดร
2. เด็กชายวัชรชัย  พรนิติพล
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีกุล
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางอรัญญา   บริจาค
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายดนย์  อาจอำนวย
2. นายสถาพร  ศิริปัญญา
3. นายอภิวัฒน์  สังข์เมือง
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ปาทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วหอม
3. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  นันทะจันทร์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางอรัญญา   บริจาค
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววิลาสินี  ภักตะภา
2. นายวีรวุฒิ  ศรีหนองห้าง
3. นายศวกร  ทัศนัส
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นายนภกาญจน์  ผดุงศรี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายดนุพร  อุบลบาล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองสะโคม
3. เด็กหญิงวัลวิสา  ผาสุข
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
2. ดร.สุธินันท์  ภักดีวุฒิ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายจตุรงค์  เหลาทอง
2. นายทิวากร  สวนคาย
3. นายสารัมภ์จวน  เทศเรียน
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แพงมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ขาว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หว่านเกิด
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  ชาวยศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เทพธานี
3. เด็กหญิงณัทริณีย์  พาภักดี
4. เด็กหญิงพัชราวรินทร์  ผิวเงิน
5. เด็กหญิงพัชริดา  เดชพลมาตย์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาบมาลา
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
2. นางธัญญา  วังคะฮาด
3. นางกัลญภรณ์  คำสีลา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ชิณะวงษ์
2. นายดนัย  กริดกระโทก
3. นายทรัพย์เจริญ  ฉายจรุง
4. นางสาวประภาพร  อาจหาญ
5. นางสาวสุพัตรา  บุบพิ
6. นางสาวเมธาวดี  อ่อนวันนา
 
1. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
2. นางสาววาสนา  ศรียอด
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โองขากาศ
2. เด็กหญิงพรกนก  ยอดกลิ่น
3. เด็กหญิงพัชรียา  โยธวงศ์
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
2. นางธัญญา  วังคะฮาด
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขวัญฤทัย  อำนวยการ
2. นางสาวชลดา  สุวรรณรอด
3. นางสาวพรสินี  ดวงภักใต้
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงอินทุอร  ต้นพิกุล
3. เด็กหญิงอุไรพรรณ  สุทธิกุล
 
1. นายกรีฑาศักดิ์  อัดโดดอน
2. นายพิสิษฐ์  พิมพาเลีย
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพงศกร  กะลืมพันธ์
2. นายสิรวิชญ์  พลาหาญ
3. นายอนุวัฒน์  พลัดภูมิ
 
1. นางสมพร  ผมไผ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงห์ภูกัน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะอุดมกุล
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลาเหิม
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กงพา
2. เด็กหญิงรุจิรา  นาคหงษ์
3. เด็กหญิงศรินญา  ธุระศรี
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
2. นางสาวชนก  ชัยสะท้าน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  พรมจันทร์
2. นางสาวพรทิพย์  บุตรราศรี
3. นางสาวสุภัสสรา  ศักดิ์เพชร
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
2. นางสุภาพร  เอสลีย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฉัตรบงกช  หอมสมบัติ
2. เด็กชายณัฐพอน  เทศศรีเมือง
3. เด็กหญิงณัฐากมล  เทศสลุด
 
1. นายศักดิ์ชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล
2. นางอรพินท์  อึ้งวัฒนศิริกุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทร์แจ่ม  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาววิไลพร  โพธิ์เศษ
3. นางสาวเสาวภา  เกษาพันธ์
 
1. นายพัชรพันธ์  ธาตุระหัง
2. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หลวงสมบัติ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ชีพจำเป็น
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  นามสุดโท
 
1. นางสาวรัชณีย์  อุบลรัตน์
2. นางสาวศรัญญา  สุขล้าน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวปวริศา  ผาวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ร่างสม
3. นางสาวสุภาภรณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางวริศรา   จุลปาน
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  พันธะลี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วระนาม
3. เด็กหญิงมัสยา  ชื่นใจ
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
2. นางสมฤดี  สิมงาม
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายจตุพร  สีหะสุทธิ์
2. เด็กชายโกศล  โกษิต
 
1. นางสาววิภาพรรณ  สุธรรมฤทธิ์
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวปิยะธิดา  เพชรล้ำ
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายนัฐกานต์  สุทธิบุตร
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิจันทร์แก้ว
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายวัชรากร  ศิริเกต
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายศักรินทร์  แก่นวงษา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาว เอมมิกา  ประภัคปัญญา
2. นางสาวคุณัญญา  บุหนองขุ่น
3. เด็กหญิงจันทกานต์  จำเนียร
4. นางสาวจิราพร  สุวรรณภา
5. นายจุมพล  สูงสันเขต
6. นายชราธิป  ทวาภพ
7. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
8. เด็กชายทรงพล  เดชน้อย
9. นางสาวธมนวรรณ  สิงทิศ
10. นางสาวนภาพร  มหัศกุล
11. นายนัฐกานต์  สุทธิบุตร
12. นางสาวปริยากร  ภูกองชัย
13. นางสาวปิยะธิดา  เพชรล้ำ
14. นางสาวพิมภสร  พรรณา
15. นายพิเชษชัย  อยู่งาน
16. นายภาณุ  โยวาศรี
17. เด็กหญิงมัณฑิตา  หนูกลาง
18. นางสาววรรณภา  อินทรานุรักษ์
19. นายวัชรากร  ศิริเกต
20. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
21. นายศุภกิจ  แก่นนาคำ
22. นายศุภนัฐ  คำอิ่ม
23. นางสาวสกลรัตน์  จันทะโคตร
24. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
25. นางสาวสุจิตรา  อินทชุม
26. นายสุธิพร  ภูฉายา
27. นางสาวหทัยรัตน์  สีสมโภชน์
28. นางสาวอินทุอร  วงศ์เนตร
29. นายเจษฏา  ดาลม
30. นางสาวเพชรรัตดา  จินากลึง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
3. นางสาวเพ็ญพรรณ   จันทร์สว่าง
4. นายนิกร  คงทวี
5. นางสาวปวีณา  วนะภูติ
6. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
7. นายปวิช  ปวรไชยกร