รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติยากร  วงศ์อ่อน
 
1. นางสาวรำไพ  นันทะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายศักดาวุธ  วัฒนาสุข
 
1. นายทรงเจิม  กองอุดม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา  ผาแดง
 
1. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกัญญารัส  เสียวสุข
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจมาพร  จาง
 
1. นางเกษร  กิจประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศรมณี  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงวาศิตา  กอโพธิ์ศรี
 
1. นายพชร  ศิริรัตนศรีสกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายฐิติยงค์  สิมมาหลวง
 
1. นางเกศินี  คำพูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนคุณ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เปียคล้าย
3. เด็กชายโชติ  สุขรมย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  วัฒนสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชฎากร  อู่ทรัพยศาสตร์
2. นางสาวพิริยา  ผุดผ่อง
3. นางสาวยลรดี  ธรรมจักร
 
1. นางเจนกานท์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คำปัน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  คำภูนา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถำวาปี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นางสาวชยุดา  สกัดกลาง
2. นางสาวบุญนิยม  สระอุบล
 
1. นางสุกัลญา  แก้วหิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วิตารัตน์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แจ้งไชย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายปรเมษฐ์  ศุภกิจเรืองโรจน์
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงชุติภา  กองอุดม
2. เด็กหญิงวันรพี  หงษ์ไทย
3. เด็กชายศิวกร  เลื่อนแก้ว
 
1. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
2. นางไพจิตร  สุขเกษม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  รักษาภักดี
2. นายวัลลภ  พรมมา
3. นายอธิวัฒน์  โคตรชมภู
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หล้าวงศ์ษา
2. เด็กชายภูวดล  บุตรสี
3. เด็กชายสุวรรณหงส์  ผิวเหลือง
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นายวิมล  พลทะอินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พ่วงไผ่
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรชมภู
3. นางสาวสุจิตรา  วงศ์งาม
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุดจริง
2. นางขนิษฐา  ศรีบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายวิทวัส  คัตตะภา
2. เด็กหญิงอรปรียา  นามแสง
 
1. นางเพ็ญสิริ  บุญยืน
2. นางสาวปิยวรรณ  พระภิเภก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิราภรณ์  ถามูลเลข
2. นางสาวอารียา  ราชหุ่น
 
1. นางพิชญานี  สรรพศิลป์
2. นางสาววิจิตรา  จอมสวรรค์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุทธาสิณี   ศรีระษา
 
1. นางปนัดดา  เนินนิล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพีรญา   อุทุมพร
 
1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรพร  วนานุกุล
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  ศิริสมบูรณ์พัฒนา
3. เด็กหญิงเปมิกา  อนันตกิจโสภณ
 
1. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกนกพร  ฉายา
2. นางสาวพรรณิพา  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวอภิรดี  สีลา
 
1. นายตรีเทพ  ถาบุตร
2. นายธรรมนูญ  ผ่านสำแดง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินต์จุทา  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงอรณิช  คำเหลือง
3. เด็กหญิงอรรถณพ  จิตมาลย์
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวปฏิญญาภรณ์  สุขรมย์
2. นางสาวลักคณา   วระคัน
3. นายวุฒิชัย  สืบเป็งติ
 
1. นางสาวศิวรรณ  อะวะตา
2. นางสาวเปรียววดี  โลกานิตย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงพรทัพย์  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงพรทิพา  โคตะวิน
3. เด็กหญิงวิรุณลักษ์  บุญกัณฑ์
 
1. นางสาวจิราภา  ธิโสภา
2. นางสาววิมลรัตน์  ลิตรักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  ซิมโพธิ์คัง
2. นายอภิศักดิ์  ทรงฤทธิ์
3. นางสาวออย  นาคบัณฑิต
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง
2. นางสุภพ  ทักษิณธานี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  เบ้านู
2. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สุระคาย
3. เด็กหญิงภัคจิรา  อินไธสง
 
1. นางสาวลภัสชวัล  วิจิตรพรวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายภานุ  ทองโพธิ์
2. นางสาววรันภร  ใจใส
3. นายสุรชิน  อุดมลาภ
 
1. นางฐิชารัศม์  อินทร์ชั้นศรี
2. นางนัฐชานันท์  คำจำปา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  ชาปากดี
2. เด็กชายพงศกร  มูลวงศรี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว
2. นายธนภัทร  หันจรัส
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นายทศพร  หนันต๊ะ
2. นายพรชัย  พันธุระ
 
1. นายธนภัทร  หันจรัส
2. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วเทพ
2. เด็กชายภานุพงษ์  สีจันทร์ดา
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายวิศรุต  แคล้วจันทึก
 
1. นายกฤษฏา  แก่นท้าว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายคริษฐา  นาวะบุตร
2. นายวัชรินทร์  ทองประเทือง
3. นายสรัล  นิลเกตุ
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนวงษ์
2. นายธนวัฒน์  โพธิดา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุมารสิงห์
2. เด็กหญิงชญานุตน์  อนนต์ศิริพร
3. เด็กหญิงพนิชา  คำสว่าง
4. เด็กชายวชิราวิทย์  โปตเวชน์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คำจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
2. นางสาวจารุพรรณ  ศรีบุญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิรายุ  มั่งมูล
2. นายรุ่งโรจน์  โพธิ์ชัยศรี
3. นางสาวสุภาพร  อุปฮาด
4. นางสาวสุรางคณา  คอนสาคู
5. นางสาวอินทุอร  พลสุวรรณ์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
2. นางสาวจารุพรรณ  ศรีบุญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  จันดา
2. เด็กหญิงดารุณี  อินทาน
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เหมุทัย
4. เด็กชายรัชพล  มีธรรม
5. เด็กชายวรรณ์พิมล  ปังคะบุตร
 
1. นางสาวกาญจนา  กาลบุตร
2. นางสาวสุวรรณี  คำเมืองคุณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวชลลดา  คำแพงศรี
2. นายฐฺติวัฒน์  รักขเสน
3. นางสาวปฎิมา  มหาชัย
4. นางสาวยศวดี  โคตรชมพู
5. นางสาววิภาวดี  แก้วอุ่นเมือง
 
1. นางพวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร
2. นางสาวณัฎฐวี  ศรีอุปัชฌาย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ชาวผาตั้ง
2. เด็กชายนภเดช  อยู่เดช
3. เด็กชายนิชนันท์  จันทวงษ์
4. เด็กชายพฤษจิกา  วิชาชาติ
5. เด็กหญิงรัชฎากร  ปัตตายะโส
 
1. นายมานะ  กองสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายชัยณรงค์   ยศภูมี
2. นายธนาดล   ชวลิตปฏิญญา
3. นายศิวภัทร   บทมาตย์
4. นายสืบศักดิ์   วงค์ไชยนาท
5. นายอภิสิทธิ์   พุ่มไพจิตร
 
1. นายธนากร  จันดา
2. นายพิษณุ  สาระจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  หมอยาเก่า
2. นางสาวจุฑารัตน์  มังษา
3. นายนนทนันท์  สุขขีชล
4. นางสาวประกายวรรณ  ศรีพุทธา
5. นายปริญญา  ภูปรางค์
6. นางสาวปรียาพร  แก้วอาษา
7. นางสาวปิยภรณ์  บุญเลิศ
8. นางสาววาสินี  จันดี
9. นางสาววิชณีย์  ชัยประเสริฐ
10. นายวิทวัฒน์  แก้วสอนดี
11. นายศักดิ์นรินทร์  แก้วตา
12. นางสาวศิริลักษณ์  โคตรจรินทร์
13. นายสหรัฐ  ศรีสว่าง
14. นายสุทธิราช  ต่อฤทธิ์
15. นางสาวสุพัตตรา  วงศ์ษาไชย
16. นายสุวัฒน์  นัยลี
17. นายอภินันท์  อิ่มอาจคำ
18. นายเจษฎา  บุญเพ็ง
19. นายเสกสรรค์  ทิพย์สมบัติ
20. นางสาวโพธิ์ชัย  ไพวัลย์
 
1. นายสมฤทธิ์  ไชยจันพรหม
2. นายศุภชัย  โคตรชมภู
3. พระมหาเอกชัย  วิสุทโธ
4. นางอังคณา  สุวรรณไตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายจักรภัทร  อนันตสกุลวงศ์
2. นายจักรภัทร  ศศิประภาพร
3. นายจิรวัฒน์  เกิดเงิน
4. นายธีรพัฒน์   ทองทา
5. นายนายประสิทธ ิ์  แทนทุมมา
6. นายประสิทธิ์   เเทนทุมมา
7. นายปรัตกร  บัวใหญ่รักษา
8. นางสาวปิ่นกมล   มุนิวงศ์
9. นางสาวพชรกชกร   ชาวชายโขง
10. นายมีชัย  เที่ยงตรง
11. นายวชรพล  ทีปสว่าง
12. นายวัชระ   ศรีต้นวงศ์
13. นายวิศวพงษ์   พลนาคู
14. นายศรายุทธ   แสนทิพย์
15. นายศุภกฤต   หมอยา
16. นายสุชิน  แสนพิมพา
17. นายอรรถพล   สิงหา
18. นางสาวเบญจมาศ  จินดา
19. นายโชคชัย   ทิพย์สมบัติ
 
1. นายคำนึง  เลื่อนเเก้ว
2. นางสาวปัทมภรณ์  แสงเลข
3. นางสาวกาญจนา  ธุระพะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายณรงฤทธิ์  คำดี
 
1. นางปราณี  มูลสาร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  รอดจุ้ย
 
1. นางปราณี  มูลสาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายธราเทพ  โครตชมภู
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทินาเทศ
 
1. นางวาสนา  แซ่ตั้ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายคมศักดิ์  เขตรเจริญ
2. นางสาวอรินญา  ศรีจุ้ย
 
1. นางกชพรรณ  มหิศนันท์
2. นางจิรภทร  อิตถาฤิทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ภูมี
2. นางสาวณิชารีย์  อนุรักษ์
3. นางสาวธารารัตน์  สิงห์กลาง
4. เด็กหญิงนภาพร  ดุลแสง
5. เด็กหญิงยลดา  หอมสมบัติ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  เหล่าม่วง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่นุช
8. เด็กหญิงสุนิษา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงอัจนภ  สิงห์กลาง
10. นางสาวเวณุกา  ดวงสว่าง
 
1. นายกุญชร  นำสงค์
2. นางประภาพร  ฉายมงคล
3. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกฤษฎา  คำเคน
2. นายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
3. นายณัฐพงษ์  บรรหาร
4. นายณัฐวัฒน์  คำบา
5. เด็กหญิงนันธิฌา  ฤทธี
6. นายนายณัฐฐิชา  เชยคำดี
7. นายภงศธร  คำภูมี
8. นายภานุวิชญ์  โมรา
9. เด็กหญิงมานิตา  ทวีสุข
10. เด็กหญิงลภัสลดา  บุตรสามี
11. นางสาวศิริวรรณ  ธงภูเขียว
12. นายสุทธิพัฒน์   เตียนสายอ๋อ
13. เด็กหญิงสุมินตรา  สืบมงคล
14. นางสาวเจนจิรา  อุปสาแก้ว
15. เด็กหญิงเมธาพร  แฝดกลาง
 
1. นายเจริญ  รอดมา
2. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
3. นางสาวจริตา  แสงมณี
4. นางสาวณัฐริยา  วงศ์โยธา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  พลเนตร
2. นางสาวสุรีรัตน์  คำบัวภา
 
1. นายจันทร์ดี  แสนวัง
2. นายสมคิด  ศรีประดิษฐ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นางสาวนุชบา  พรมมา
2. นางสาวพรไพลิน  วิโทจิตร
 
1. นายจันทร์ดี  แสนวัง
2. นายสมคิด  ศรีประดิษฐ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิรัตน์
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  ทองสะคม
 
1. นายไกรรวี  สุวรรณชัยรบ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัลณ์กมลณ์  ธนรัตนไกร
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวศิริรัตน์  พินธะ
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุปราณี  ชาวสวน
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวอารีรัตน์  วานิช
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีทอง
 
1. นายเจษฎา  อังสนั่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  หูตินุ
 
1. นายนิรันดร  พันทรัพย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  โคตรชมภู
2. เด็กหญิงอรนุช  แสงสุข
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
2. นางศิริวรรณ  ช่อช้อย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุราณเดช
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  พรหมวงศา
 
1. นายนิรันดร  พันทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายทักษิณ  ศาลารักษ์
2. นายพิทวัส  แก้วสีฟอง
3. นายโชคชัย  แก้วคำมี
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวรัชนีกร  เสระพล
2. นางสาวสุกัญญา  กิงวาจา
3. นางสาวสุขฤทัย  ส่องใส
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นายวชิรพงศ์  ใจปานแก่น
 
1. นางสาวปาริชาต  เวียงอินทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นายเพชร  สิทธิพร
 
1. นางสาวปาริชาต  เวียงอินทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  พละวัตร
 
1. นางสาวขวัญใจ  ผิวอ่อน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงจิดาภา  อุบลรัตนประทีป
2. เด็กชายจิรทีปต์  อวิรุทธ์ชีวิน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงหาราช
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชื่นใจ
5. เด็กชายภัทรภณ  เปลี่ยนมณี
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
2. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
3. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีวงศา
2. นายภานุพงษ์  คำดี
3. นายวัชรากร  วังก้อน
4. นายสหัสวรรษ  สมสี
5. นายอรรถพร  รองแขวง
 
1. นายภักดี  วงค์ษาเนา
2. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ติ๋ภิญโย
2. เด็กหญิงกอหญ้า  หรมมหาชัย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  องอาจ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  จงรักษ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  สามัคคี
6. นายณัฐพงษ์  เจริญฐิตธานนท์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีเลิศ
8. เด็กชายดลลัชนัย  แสนกระจาย
9. นายธนชาด  อินทา
10. นายธนวัฒน์  สมัครการ
11. นายธีรพล  แก้ววิเศษ
12. เด็กชายนพรัตน์  สอนอร
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขวัฒน์
14. นายปฏิภาร  ศรีหทัยกุล
15. นายปริญญา  แดงทองดี
16. นายปวเรศ  โยธาธร
17. เด็กหญิงพนิดา  พรหมคำ
18. เด็กหญิงพรรณิกานต์  ภิญโย
19. นายพลวัช  พรพิรุณโรจน์
20. นายภานุพงษ์  คำดี
21. นายวรรณศิลป  คุณวิบูลย์
22. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์แก้ว
23. เด็กชายศรวัสย์  แสนพันธ์
24. นายศิริศักดิ์   ศรีสว่าง
25. นายศุภกฤต  คชวงศ์
26. นายสหัสวรรษ  สมสี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  ประวรรณ
28. นายสุทธิชัย  วงศ์สมบัติ
29. นายอรรถพร  รองแขวง
30. เด็กชายเบญจรัตน์  เครือน้อย
31. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลมอ่อน
 
1. นายไฉน  นามราช
2. นายภักดี  วงศ์ษาเนา
3. นายนันทภพ  บุพศิริ
4. นายวรวุฒิ  ใจดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายพรมแดน  ดีนาค
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1. นายสุริยา  คำมีทอง
 
1. นายวินัย  คำอ้อ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อาศักดา
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวเนตรนภา  ริยะบุตร
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายพลาดล  พลเนตร
 
1. นายนิคม  ชมโลก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายจิราวัฒน์  คุสุพราช
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ขุนใหญ่
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  ปัดกอง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  โพธิ์ศรีขาม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  หล้าเรืองแสง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฉัตรศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธีรศักดิ์  ทำมาก้อม
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทหารกลาง
 
1. นายศุภชัย  โคตรชมภู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมนต์  วิริยะแสงจันทร์
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายทวิน  เพ็ชรภูมี
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นายธีรศักดิ์  เหล่าอิน
 
1. นางสาวอัญชิสา  แก้ววิเศษ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  สัมฤทธิ์
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นางบานเย็น  สิงห์จินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เตโช
2. เด็กชายกิตติ  มะลาศรี
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  มณีศรี
4. เด็กชายณัฐฐกฤษ  ธีระพาพงษ์
5. เด็กชายธนบัตร  จิตไพศาล
6. เด็กชายมาร์คทัยรอน  กัณทิศักดิ์
7. เด็กชายสุรวีร์  พิทักษ์
8. เด็กชายหัสนัย  โคตเถร
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
2. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
3. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกวินภพ  โยธาทัย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุลชนะ
3. เด็กชายจอห์น  ปาเกท
4. เด็กชายจิรชัย  อุฎามาร
5. เด็กชายธนภัทร  ใสงาม
6. เด็กชายธนารักษ์  พรมตา
7. เด็กชายธีรภัทร  ถนัดค้า
8. เด็กชายธีระพงษ์  จันทะสาร
9. เด็กหญิงนัทนา  ทองอาสา
10. เด็กชายนิธิ  มณีรัตน์
11. เด็กชายปฐมพงษ์  มงคลสืบสกุล
12. เด็กหญิงปริยาภัทร  พิมดา
13. เด็กชายปลวัช  พ้นพาล
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรอาจ
15. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ประวรณา
16. เด็กชายปุณนริส  จตุรงค์พรไพศาล
17. เด็กชายพงษ์วิษณุ  กิจติราช
18. เด็กชายภาณุวัฒน์  รัตจันดา
19. เด็กชายมีชัย  สิงหาราช
20. เด็กชายยษศกร  รักสมบัติ
21. เด็กชายยุทธนา  มาลาศรี
22. เด็กชายวรวิทย์  อรรคราช
23. เด็กชายวิทยา  สาบ้านบัว
24. เด็กชายวีรภัทร์   ชีวันธรสกุลธาดา
25. เด็กชายศิวกร  โคตรชัย
26. เด็กชายสหภาพ  บุตรประเสริฐ
27. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่ลิ้ม
28. เด็กชายสุทธิพงษ์  สิงห์แก้ว
29. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุพระวงค์
30. เด็กชายสุรสีห์  พลศรี
31. เด็กชายอภิชัย  เหมเมือง
32. เด็กหญิงอรพรรณ  คำลือ
33. เด็กชายอาโนไท  สีหาราช
34. เด็กชายเจษฎา  ชารีแสน
35. เด็กชายเจสัน  หนูพันธ์ พรมบุบผา
36. เด็กหญิงเบญจพร  วันศึกษา
37. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฮามวงศ์ธีรโชติ
38. เด็กชายเอกพล  จ่าทา
39. เด็กชายไกรวิทย์  วุฒิยา
 
1. นายอนุชิต  เพียงกระโทก
2. นายเอกรินทร์  สีหานาจ
3. นายทินกร  จันทะผล
4. นางสาวชนิญญา  ลีนาราช
5. นางสาววิลาวัณย์  กระแสร์
6. นายกฤษดากร  บุษปฤกษ์
7. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
8. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายกฤษดา  พิลาพร
2. นายกอบชัย  อาสนะชัย
3. นายกิตติพงษ์  ทองเฟื้อง
4. นายกิตติศักดิ์  วิภาทิน
5. นางสาวชุติมา  วงษ์ดินดำ
6. นางสาวณัชชา  แก้วสาร
7. นายทินกร  กองโพธิ์ชัย
8. นายธนวัฒน์  แสงไสย์
9. นายนราธิป  เงาเรือง
10. นางสาวนริศรา  วรราช
11. นายนัฐวัฒน์  รักขะเสน
12. นางสาวน้ำทิพย์  นามโคตร
13. นายบูรพา  สุวานิช
14. นางสาวปฏิญญา  หงส์พิพิธ
15. นายปตินัย  พะโคดี
16. นายปรีดา  กาญบุตร
17. นางสาวปิยดา  บุตรโคตร
18. นายพงศธร  มาลาน้อย
19. นางสาวพัชรินทร์  ถินแดง
20. นางสาวพิมพ์ชนก  พินิจเจริญ
21. นายภานุวัฒน์  โสตลาด
22. นายมงคลศักดิ์  ธงไชย
23. นายรณชัย  วงศ์มะลิ
24. นางสาววราพร  พิมพ์ดี
25. นายศุภกร  สอนหลง
26. นางสาวสกาวใจ  ปัตรัตน์
27. นางสาวสงกรานต์  ดีนอก
28. นางสาวสมฤดี  วงค์ยะฤทธิ์
29. นายสหัสวรรษ  เหล่าเกตุกรรณ์
30. นางสาวสุทธิดา  รามสีดา
31. นางสาวสุธิตา  เวียงชัย
32. นายสุนทร  พุทธิรักษ์
33. นายอภิชาติ  บุญชิ
34. นางสาวอภิญญา  แสงสีอ่อน
35. นางสาวอรณี  ไชยโวหาร
36. นางสาวอรอนงค์  ลักขะเสน
37. นางสาวอรอุมา  หารินไสล
38. นางสาวอัญมณี  แก้วคำมี
39. นางสาวอารียา  ธิวะโต
40. นายเพ็ญเพชร  หานาม
 
1. นางอฬุณี  รัตนคุณ
2. นางรำไพ  ศรีทา
3. นางสาวพิสมร  วรรณศรี
4. นางสายสมร  ดลจิรพิสิฐ
5. นายวัชระเกียรติ  ชัยทองศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงชนิสรา  ถมปัด
2. เด็กชายฑีฆายุ   วงศ์คำภา
3. เด็กชายณัฐพล  บุญที
4. เด็กชายทักษิณ   ยอดประทุม
5. เด็กชายนราวิชญ์  นิตยรัตน์
6. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทองมน
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สุคนธนิยม
8. เด็กหญิงวิชชุลดา  นาสินสร้อย
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  บุษบา
10. เด็กชายเกรียงไกร  บุญส่วย
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  อุดมศิลป์
3. นายคฑากร  แก้วอุ่น
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายธนวิชญ์  ปัดธามาตย์
2. นายธีรวัฒน์  กว้างกลาง
3. นางสาวนฤมล  พรมโคตร
4. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด
5. นางสาวมาริสา  กิติรัตน์
6. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
7. นายวรเมธ  วรรณรักษ์
8. นางสาวสุทธาภรณ์  มิรินทร์
9. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
10. นายไชยวัธ  มารศรี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
2. นางสาววิภาพรรณ  เคณาอุประ
3. นางละอองฝน  กองแก้ว
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ชื่นนอก
2. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อินทร์แปลง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิตะบุตร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยวงศ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสงรุ่ง
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เผดิมศักดิ์
 
1. นางสิริภา  แก้วสำราญ
2. นางสาวฐิติพร  ชาญรอบรู้
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
2. นายธนากร  สีดามาตย์
3. นางสาวนริศรา  โทสาลี
4. นางสาววาสนา  พรมเทศ
5. นางสาวอมรรัตน์  พันทุกลาง
6. นายอัศฎา  สาสีรัตน์
 
1. นายอัครชัย  ศรีเชียงขวาง
2. นางสาววิจิตรา  แก่นพุฒ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดชไกร
2. นางสาวกิติยา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุรักษ์
4. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนคำวงษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงทยิดา  จันทะศักดิ์
7. เด็กหญิงประภาพร  นันทะรัตน์
8. เด็กชายวรเมธ  วรรณรักษ์
9. นางสาวศศิประพร  รัตนะพิมาตย์
10. นางสาวศศิประภา  รัตนะพิมาตย์
11. เด็กชายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
2. นางจารุภา  สาสนสิทธิ์
3. นางพัชราภรณ์  มูลมณี
4. นายปริญญา  อุณาพรหม
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทะพงษ์
2. นางสาวนริศรา  โทสาลี
3. นางสาวปณิดา  ทองสด
4. นางสาวปวีณา  วันดี
5. นางสาววรรณภา  แก่นสุวรรณ
6. นางสาววาสนา  พรมเทศ
7. นางสาวสุดารัตน์  พุทธชัย
8. นางสาวอมรรัตน์  พันทุกลาง
 
1. นายอัครชัย  ศรีเชียงขวาง
2. นางสาววิจิตรา  แก่นพุฒ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิรา  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงชัชณิน  สุวรรณแสง
3. เด็กหญิงดรุณี  ผิวอ่ำ
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ชัยปัญหา
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  เทพจันทา
6. เด็กหญิงสุภัสสร  ซุง
7. เด็กหญิงอารายา  มีรัตนคำ
8. เด็กหญิงเปรมวิกา  บุญเลิศ
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
2. นางวัชรี  วรรณสุทธิ์
3. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสัย
4. นางสาววิไลลักษณ์  ้เจริญสุข
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐกิตติ์  สีหาปัญญา
2. นายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
3. นายธนากร  สีดามาตย์
4. นางสาวนริศรา  โทสาลี
5. นางสาวปณิดา  ทองสด
6. นายปรัตถกร  บัวใหญ่รักษา
7. นางสาววาสนา  พรมเทศ
8. นางสาวสุดารัตน์  พุทธชัย
9. นางสาวอมรรัตน์  พันทุกลาง
10. นายอัศฎา  สาสีรัตน์
 
1. นายอัครชัย  ศรีเชียงขวาง
2. นางสาววิจิตรา  แก่นพุฒ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  พรมสมบัติ
2. นายชัยวัฒน์  ปราบพาล
3. นายทวีศักดิ์  มีลา
4. นายวัจกร  ปันจัย
5. นายโรจน์ศักดิ์  จันทาคีรี
 
1. นางกันธิมา  คำภูแก้ว
2. นางสาวละอองทราย  พาคำ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาววิภาวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวเกศนภา  ชาวงษ์
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวโสรวีร์  กิตติอาษา
 
1. Misscheng  lisha
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิพรม
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศิริรัตน์  กะมุทะเสน
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีผุย
 
1. นายธนากร   กายสง่า
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุธิตา  พฤกษ์หอม
 
1. MissHayoung  Park
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสกร  อาจมุงคุณ
 
1. Missli  yuanyuan
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวเยาวเรศ   เผ่าเงินงาม
 
1. Misscheng  lisha
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายโรนี่ปีเตอร์  แคปเพลิล์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุจิตราพร  องค์นาม
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวรัฐญา  พึ่งสุจริต
 
1. นายธนากร   กายสง่า
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวญรินดา  บัญดิษฐ์
 
1. นางสาวนรีพร  เลิศนาลัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิน  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวนาตยา  เปลื่อยหนองแข้
3. นางสาวปัญจรินทร์  ใฝ่สัจธรรม
4. นางสาวรักษณาลี  จันทะกิจ
5. นางสาวสุพรรณษา  บุตรเสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศิริยานนท์
2. Missli  yuanyuan
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิจินดา
2. นางสาวชินสุดา  ไวยพัฒน์
3. นายธนรัฐ  รัชตผดุง
4. นางสาวรินะ  ทะนะกะ
5. นางสาววิชชุดา  สิงหา
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
2. MissYumeko  Masaki
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นแสง
2. นายกีรติ  บุญตาระวะ
3. นายชินวัฒน์  ดอนขัน
4. นายณัฐพล  เทพศรีเมือง
5. นางสาวปาริชาต  แก้วอุ่น
 
1. MissHayoung  Park
2. นางสาวนรีพร  เลิศนาลัย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวบุญญรัตน์  พุทธวงษา
2. นายภัทรพงศ์  พลศรีลาภ
 
1. Misscheng  lisha
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาววิพาดา  ประสงค์เสรีนนท์
2. นางสาวอสมา  สารกุล
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวฉัตรชนก  เศรษฐีโพธฺ์
2. นางสาวนัฐลดา  ขุนใหญ่
 
1. นางสาวณัชชวกร  ชัยหงษา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอริศรา  พลากุล
2. นางสาวแพรวา  พรมดี
 
1. นายเอกชัย  สุขขวด
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายจิตรติศักดิ์  สุตตะนนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  โสภากุล
3. เด็กชายนิรันดร์  กิณเสน
4. เด็กชายบุญคุณ  คำพินันท์
5. เด็กชายพงศกร  บุรินันทร์
6. เด็กชายพิสิทธิ์  อุติเนตร
7. เด็กชายภูวดล  ขันภิบาล
8. เด็กชายวรวุฒิ  แสงสุวรรณ
 
1. นายธานินทร์  บุญประกอบ
2. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
3. นางสาวนิภาพร  บุตระมะ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  วันนาพ่อ
2. นางสาวฐิติพร  นามภา
3. นายดนัย  เดชนรสิงห์
4. นางสาวสุพัตรา  แก้วสะอาด
5. นายอดิศักดิ์  หาบุญมี
6. นายเลิศชัย  โสภากุล
 
1. นายธานินทร์  บุญประกอบ
2. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
3. นางสาวนิภาพร  บุตระมะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นางสาวจิตติมา  โพยมรัตน์
2. นายนิพนธ์  รัตนพิมาตย์
3. นายนิรวิทย์  คำเงิน
4. นายประกาศิต  แซ่บุ่ย
5. นางสาวพรภิมล  พระสลัก
6. นายรติพงษ์  สาวรีย์
7. นายอดิศร  พิมมาตย์
8. นายเกรียงไกร  โสภา
9. นางสาวเพชรรัตน์  คำเงิน
10. นายเอกรัตน์  ปั้นจอม
 
1. นายรฐนนท์  สุวรพันธ์
2. นางสาวกาญจนาภัษฐ์  วงษ์สวรรค์
3. นางรติมล  สุวรรณเกษี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวปัฐมาวดี  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวศศิวิมล  วรวิเวศ
3. นางสาวสิรินภา  กองศรี
 
1. นายทรงเจิม  กองอุดม
2. นางรัชนก  สุบิน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลิตตา   มณีรัตน์
2. นายศราวุธ  สีทะบาล
3. นายสิทธิกร  กวนเวียงจันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  คนยืน
2. นางสาววัฒนารมย์  พรหมมา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสนันท์ธร  อมฤกษ์
2. เด็กหญิงสุณีรัตน์  บุตรด้วง
3. เด็กชายอชิตะ  สีหไตร
 
1. นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  มีธรรม
2. นางสาวสุภาพร  เชี่ยงเจ้น
3. นางสาวอภิญญา  ชาธิรัตน์
 
1. นางศริญญา  ทหารนะ
2. นางเกศินี  คำพูล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สุขเกษม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คุณาสิงห์
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวจิตติพรรณ์  จันทร์ขาว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรด้วง
2. เด็กชายสนธยา  มีมาดี
 
1. นายเตชสิทธิ์  คล่องชัยนันต์
2. นางสาวเฉลิมวัน  นนทะปัญญา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชนชนินทร์  นนท์สุวัฒน์
2. นายชานน  ภาคีนุยะ
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหยก  ชัยเจริญ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ทูนดี
2. นายสุรพล  ปานิเสน
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
2. นางฤทัย  ศรีภูมิ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายกษิดิศ  ลาวตูม
2. นายภัคพงษ์  ทุมมานอก
 
1. นายเอกภักดิ์   ฉ่ำมณี
2. นางฤทัย  ศรีภูมิ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  วิริยะมั่งมี
2. นางสาวพาขวัญ  เศวตกนิษฐ์
 
1. นายสายัณห์  อินทมาตย์
2. นางสาวธิดาวรรณ  กุงโฮง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  รัตนติสร้อย
2. เด็กหญิงเปมิกา  อนันตกิจโสภณ
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญสิริ  ธรรมศร
2. เด็กหญิงปฏิพร  สมบูรณ์เรศ
 
1. นายสายัณห์  อินทมาตย์
2. นางสาวธิดาวรรณ  กุงโฮง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายทวีเดช  โอบอ้อม
2. นางสาวเมทีนี  เจริญพานิชกร
 
1. นายสุวิทย์  ดวงดี
2. นางปิยนุช  ดวงดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายจิรบุตร  ชัยเกษมพงศ์
2. นายนายรุตม์  สาระวีพล
 
1. นางทิพย์วาณี  บุญปรุง
2. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายกฤศยะ  ตู้นิลจินดา
2. นายจักรกฤษณ์  ชาวพรอน
 
1. นายปริญญา  อันภักดี
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจณิสตา  คำหาญพล
2. เด็กหญิงชลิตา  วันนา
3. นายเบ็ญจพล ริกกี้  ทองทิพย์
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐวัฒน์  จันทร์ผึ่ง
2. นางสาววันแจ้ง  พงษ์พัฒน์
3. นางสาวสุนิตา  นาสาลี
 
1. นายปริญญา  อันภักดี
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายจิรายุ  รอดสว่าง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์ชาลี
 
1. นายวิทยา  บุตรโยธี
2. นางสาวอรทัย  พินิจมนตรี
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภชัย  ไชยนา
2. เด็กชายสรสิช  แก้วโกมินทวงษ์
3. เด็กชายสิรภัทร  ปัญญา
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  เคณาอุประ
2. นางสาวภานรินทร์  ทวีมงคล
3. นายอัศวพงษ์  กุลสอน
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  กุลสอน
2. เด็กชายณัฐดนัย  นนยะโส
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  กัณฑิศักดิ์
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายจักรกฤต  กุนเสน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายดนัย  เดชนรสิงห์
2. นายประพันธ์  ราชบัญฑิต
3. นายสิทธิพล  สืบสุข
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายจักรกฤต  กุนเสน
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายทัตพงศ์   ชายันติ
2. เด็กชายธีรพล  พรหมวงศ์
3. เด็กชายเจนณรงค์  จันทะพล
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายจักรกฤต  กุนเสน
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายกิตติพล  ชินพาด
2. นายชินวัตร  พรมวงษ์
3. นายอภิสิทธิ์  หล่าไธสง
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
2. นายจักรกฤต  กุนเสน
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤษ  จันทาคีรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะศรี
3. เด็กหญิงชลธิญา  ใจหาญ
 
1. นายวิทยา  บุตรโยธี
2. นายครรชิต  เทพวงค์ษา
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  อุ่นเจริญ
2. นางสาวปนัดดา  อัคฮาด
3. นางสาวมินนี่  เปรมฤทธิ์
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายจรัญ  ธาตุไพบูลย์
2. นายปฏิภาณ  บุญมี
3. นายเกษมศานติ์  ทิพย์เนตร
 
1. นายปรีชา  ศรีทา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายดุสิต  คำศรี
2. นายวิทยา  ปาระมี
3. นายสุขสรร  พงษ์ทะวงษ์
 
1. นายสมบัติ  พุดนอก
2. นางสาวพัชญ์ชิสา  อภิกุลวราศิษฐ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สุนทองห้าว
2. เด็กหญิงปริญญา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงอรนิภา  สีทองหล่อ
 
1. นางนิตยา  เริงสุขเกษม
2. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวณัฐนรี  การาม
2. นางสาวพัชรินทร์  บุตรเดช
3. นายอดุลย์  ตราเงิน
 
1. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
2. นางนิศากร  ชัยวี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงทาริกา  สลาพิมพ์
3. นายประเสริฐศักดิ์  ชาธิรัตน์
4. เด็กหญิงภัสสร  สมใจ
5. นางสาวมณิภา  เขียวล้น
6. นางสาวสุภาวี  เขียวสี
 
1. นางแสงจันทร์  คันธภูมิ
2. นางสาวสุธิดา  สุขาวาปี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวนันทิดา  มหาวงศ์
2. นางสาวรัตนาพร  ปราบคนชั่ว
3. นางสาววรัญญา  บุตรเทศ
4. นางสาวสาวิณี  อินทะราช
5. นางสาวสุภิกา  สุระป้อง
6. นางสาวอรอนงค์  แคนหนอง
 
1. นางละอองฝน  กองแก้ว
2. นายวรวุฒิ  พันธ์ศิริ
3. นางอุษณีย์  ดีแป้น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐนิภา  คะศรีทอง
3. เด็กหญิงสุภัชญา  ธนบุตรศรี
 
1. นายกฤษดากร  บุษปฤกษ์
2. นางสาวตะวันฉาย  จ้อยกระจ่าง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายนภัสกร  พ่อค้าไทย
2. นางสาวพรชิตา  ชาวดอน
3. นางสาววิภาวี  วิธี
 
1. นางสาวอรุณศรี  ยศอ่อน
2. นางสาวอรทัย  พินิจมนตรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ศรีวะภา
2. นายรังสิมันต์  ตาลทอง
3. นายอนุภาพ  ทองน้อยยิ่ง
 
1. นางสมบูรณ์  เหลืองอิงคสุต
2. นางชญาณิศ  มงคุณแก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสิริรัตน์  คำจักร
2. นายสุรชาติ  ศรีไส
3. นายเศรษฐุ์  ตุชา
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
2. นายวิหาร  จันทฤทธิ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงลัคนา  เมืองพวน
3. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  สายกระสุน
 
1. นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร
2. นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวกิติมาพร  ชากุทน
2. นายศุภชัย  โคตรชมภู
3. นางสาวสาลี่  สีม่วง
 
1. นางนวลปราง  มะโยธี
2. นางสาวจงรัก  ธุระพระ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานานนท์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  วันทา
 
1. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ทองกาสี
2. นางสาวพรกมล  บุญชิ
3. นางสาวแคทลียา  อนุสาสน์
 
1. นางนวลปราง  มะโยธี
2. นางสาวจงรัก  ธุระพระ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัณทวงษ์
2. เด็กหญิงปนิตา  เลวัน
3. เด็กชายเจษฎา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
2. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  บุญชู
2. นางสาวสุภาพร  ชาปากดี
3. นางสาวเสาวภา  ศรีอุดม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว
2. นางลำเพย  ผิวอ่อน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงเกรษแก้ว  อุตมาบาล
3. เด็กหญิงเยาวพา  เผ่าสูง
 
1. นางลัดดา  ผิวฝาด
2. นางปนัดดา  ศิริดล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวปิยวรรณ  คำศรี
2. นางสาวอมรัตน์  สีสะเกษ
3. นางสาวอัจฉรา  คำบัวพา
 
1. นายสมบัติ  พุดนอก
2. นางสาวมัตติกา  ริยะนิจ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญชู
 
1. นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวทรายวลี  โพธิ์ศรี
2. นางสาวพรรรณิภา  ชมภูนาวัฒน์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  วันทาวงศ์
2. นางดรุณี  ไชยอยู่
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. เด็กชายวัสนกรศักดิ์  คงยืน
 
1. นางอรุณี  แสนคำคิด
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  โปรดสูงเนิน
 
1. นางสาวกุสุมา  โคตรชมภู
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุุขพรหมมา
 
1. นางสาวรัตนา  วิตะบุตร
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายศิขรินทร์  เยี่ยมลำ
 
1. นางสาวจินตนา  โฉมมงคล
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ศรีหาบุตร
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  หลักชัย
2. เด็กชายพัสกร  บุญธรรม
 
1. นายครรชิต  เทพวงค์ษา
2. นางสาวละอองทราย  พาคำ
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเสริม
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายทรพร  พุทธชัย
 
1. นายสียะตรา  คันธี
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายทัดชัย  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายมนตรี  ผาณิบุศย์
 
1. นางพีรดา  พููลเพิ่ม
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายทักษิณ  บุญคำ
 
1. นางสาวณัฐชา  อ่อนนอ
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายอนิวัฒน์  สิทธิบรรจง
 
1. นายสียะตรา  คันธี
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายทินภัทร  คำเดช
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  กองผ้าขาว
2. เด็กหญิงกิตติมา  พินิจ
3. เด็กชายคณิต  สมวงศ์
4. เด็กหญิงจินตนา  สีประสม
5. นางสาวดวงใจ  คำแพงอ้วน
6. นายทรพร  พุทธชัย
7. เด็กชายธนรัฐ  สุริยมาตย์
8. นางสาวธนัทอร  บุญยัง
9. นายนัฎฐนันท์  สายสี
10. เด็กชายบดินทร์  พรมเทพ
11. นางสาวปนัดดา  ลีพงษ์
12. เด็กชายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น
13. นางสาวปาริศา  สมวงศ์
14. นางสาวพิมพิลัย  บุญประสพ
15. เด็กชายพีรภัส  ผานิบุศย์
16. นายภาสกร  วงชารี
17. นายมนตรี  ผาณิบุศย์
18. นายรัชชานนท์  พลสงคราม
19. นายวีระชัย  มะรังศรี
20. นายวีระพงษ์  สมเพ็ชร
21. นางสาวสุทริตา  ชัยพรม
22. นายสุทัศน์  ปานา
23. นางสาวสุนิสา  ด้วงคำจันทร์
24. นางสาวสุภาภรณ์  เครือเกาะ
25. เด็กหญิงหทัยชนก  ชัยแสง
26. นางสาวหทัยภัทร  โคตรชมภู
27. นายอนิวัฒน์  สิทธิบรรจง
28. นางสาวอินทิรา  ศรีสุข
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผิวเหลือง
30. นายเอกรัตน์  วงชารี
 
1. นางพีรดา  พูลเพิ่ม
2. นายสียะตรา  คันธี
3. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
4. นายชัยอนันต์  ศรีวิิโรจน์วงศ์
5. นายพร้อมพงษ์  แก้วกัลยา
6. นางสาวขวัญใจ  ผิวอ่อน
7. นายสุเทพ  วานิชย์