รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภกร  บุญทองอ่อน
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  แสงสิมมา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ผาแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เนตรวงศ์อินทร์
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุระภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  แสนแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ผาแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษกร  สีดาพันธ์
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ขันป้อง
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐจรรยา  ภักดีไสย์
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวมาลินี  ศรียะมาต
 
1. นางอภิญญา  อุ่นจางวาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธิมาทา
2. เด็กหญิงสรารัตน์  แก้วกันยา
3. เด็กหญิงสุชญา  บุญโฮม
 
1. นางสุณี  ประจันนวล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายณัฐพงษ์  คำอ้อ
2. นางสาวดวงกมล  กุลบุตร
3. นางสาวมาริษา  ชนพอง
 
1. นางสุวรรรณา  พันธุระ
2. นางสาววารุณี  มาลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เปลี่ยนพิทักษ์
2. เด็กหญิงมาริษา  นิรงค์บุตร
 
1. นายอติเวทย์  งามชัด
2. นางเปรมวดี  รักความซื่อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายนครินทร์  ศรีสำราญ
2. นางสาวปนัดดา  หาแก้ว
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวัชรพล  คำโคตรสูน
 
1. นางศิริญญา  กองแก้วจินดา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายอดิศักดิ์  สีดามาตร
 
1. นายจิระเดช  เหตุเกษ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนลินนิภา  รัตนประเสริฐ
2. นางสาววราภรณ์  โคตรวงศ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สารวงศ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ศรีไวย์
2. นางอัญพัชญ์  เสริมศิรพงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธีรวัฒน์  แววเพชร
2. นางสาวบีลาวัลย์  ดงแก้ว
3. นายวงศกร  แพงสุ่ย
 
1. นายวิทยา  โสหา
2. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงนฤมล  ด่านพงษ์
2. นางสาวรสิกา  เทพเสนา
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นางลำปลาย  ไวยวัฒน์
2. นางทัศพร  ยุระศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรธิดา  อาจยุทธ์
2. นางสาวภิรมณ์พร  ชามนตรี
3. นายศิริชัย  ธนิกกุล
 
1. นายกฤษฎา  เมืองมัจฉา
2. นางสาวศิริพร  ดอใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หุตาชัย
2. เด็กชายเบญจพล  หนูนิล
 
1. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
2. นางสาวอัจฉรา  ธาตุเสียว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายยศกร  ศรีพันลม
2. นายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
 
1. นางสาวศิริชนก  จุลนาง
2. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ   รอดแสวง
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  ดอนโสภา
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาภัค  นนทะนำ
2. เด็กชายนวพล  สมบัติธีระ
3. นางสาวสุธาสินี  ศรีไวย์
 
1. นางอรุณี  บุญแสนแผน
2. นางช่อทิพย์  คาสเตลีน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนัฐภูมิ  พนมกุล
2. นางสาวรุ่งทิวา  บรรเทา
3. นางสาววชิรญา  พิมพ์พาเรือ
 
1. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจามจุรี  สีพารา
2. เด็กหญิงพฤกษา  อุลทา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วันสืบ
 
1. นายทศพร  จันศรี
2. นางสาวมยุรี  นาชัยสิทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกิตตินันท์  ทาดี
2. นางสาวปิยะภรณ์  ภูติวัติ
3. นายวิษณุ  ผาหัด
 
1. นางภิญโญ  สงไพรสน
2. นางสาวเพชรสุดา  ชาอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณรฐิกา  บุญมาตร
2. นายพงศ์พิพัฒน์  พรมโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มาตรนอก
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
2. นายวีรศักดิ์  เวียงสมุทร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวประภัสสร  โคตรชุม
2. นางสาวพิชชาพร  สีมะโฮงนาม
3. นายยศวริศ  คำผายจันทร์
 
1. นางสาวสวรรยา  ตาขำ
2. นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานทน
2. เด็กหญิงกิติญา  ปีกกลาง
3. เด็กชายภูรินทร์  จัตุจันทร์
 
1. นางภิญญาพัชญ์  อุดมรักษ์
2. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  นาจทรง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาภักดี
3. นางสาววรรณิภา  ดอกเป็ง
 
1. นางสาวละมัย  โชคชัย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงญาติกา  จอมพรรษา
2. เด็กหญิงปิยดา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวคณิตตา  โสภา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสายธาร  กิ่งของ
2. นางสาวอัญณิชา  จันทวงศ์
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนชัย  แก้วสำราญ
2. เด็กชายเดชา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวิทวัส  นิ่มนวล
2. นายศักดา  ดวงคำแก้ว
 
1. นายวีรศักดิ์  เวียงสมุทร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ไชยศรีดา
2. นายบัญชา  เกื้อปัญญา
3. นายเอกพันธ์  ปัทสินธ์
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางญานิกา  รอดถาวร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลนิภา  โยธารี
2. เด็กหญิงนุชรา  ศรีลาวัลย์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  อามาตย์มนตรี
4. เด็กหญิงอธิติยา  ยีรัมย์
5. เด็กหญิงเกศสุดา  ปางชาติ
 
1. นางสาวอาภรณ์  นันทะ
2. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวจุฑามาศ  อุคำ
2. นางสาวปริญญา  ศรีสุธรรม
3. นางสาวพรชิตา  แดงท่าขาม
4. นางสาววรนุช  หงษ์คำ
5. นางสาวอรัญญา  ดอนเสนา
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
2. นางสาววรรณภา  ประบุญเรือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายปฐมพงษ์  ธรรมวงศ์
2. นายมนตรี  นามวงศ์
3. เด็กหญิงวิรารัตน์  ศิริฮาด
4. เด็กหญิงสุวรีย์  ศิริฮาด
5. เด็กหญิงเกตุวดี  นามวงษา
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นางสาววิชชาลดา  สุทธิปัญโญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวคีตภัทรร์  วังชัยศิริ
2. นางสาวปวีนา  ศิลา
3. นางสาวพงค์สุภา  วงษ์จวง
4. นางสาวสาวินี  แสนคำ
5. นางสาวอรศยา  ดวงมา
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นายนัฐกานต์  ชาวเหนือ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ช้างคำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  โนรี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีหนองโคตร
5. เด็กหญิงเพชรลดา  สีหานาทัง
 
1. นายสมจิตต์  ดาก่ำ
2. นายอานนท์  อาสาสอน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ชัยมูล
2. นางสาวชนม์นิภา  ลวงชัย
3. นางสาวดรุณี  คำสุวรรณ์
4. นางสาวผนิดา  นาภูทัศ
5. นางสาวพัทธ์ธิรา  คณะวาปี
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายทวี  ตะโคตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกุลฤดี  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวจริยา  สิทธิโสภา
3. นางสาวจีรนันท์  จันทรโคตย์
4. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นรัตน์
5. นางสาวจุฑารัตน์  ภูตาคำ
6. นายจุมพล  วงคำภา
7. นางสาวฐิคำพร  สอนสุภา
8. นางสาวดวงหทัย  มักน้อย
9. นายธีรวัฒน์  ป้อมมะรัง
10. นางสาวนริศรา  แสนพาน
11. นายนิคม  ผาตากแดด
12. นายบริพัตร  สามิตร
13. นางสาวปิยนันท์  อาจหาญ
14. นายภารดร  แสงจิตร
15. นายศตวรรษ  สาริยา
16. นางสาวสิริมา  พรหมจินดา
17. นางสาวสุทิศา  โพธิ์นอก
18. นางสาวอรทัย  โอนวัง
19. นายอรรถพล  แพทย์สูงเนิน
20. นางสาวอินทิรา  เสพรม
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นายอำพล  เมฆวัน
3. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
4. นายอลงกต  ภูมิยิ่ง
5. นายวุฒิชัย  เพียรงาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจิรกิตติ์  โสมาลี
2. นางสาวจิราวรรณ  จันทรัตน์
3. นายชัชพงศ์  หล้าฤทธิ์
4. นายณัฐวุฒิ  เวชบรรพต
5. นายธีรนันท์  โนนทิง
6. นายธีรศักดิ์  ทองมา
7. นายนพวิชญ์  แสนบริสุทธิ์
8. นายนันทวัช  ผันผ่อน
9. นางสาวพัชราภรณ์  หินชัด
10. นายพิษณุพร  อุปรีย์
11. นายพีระพัฒน์  ชุมแสง
12. นายมณัฐพงษ์  บุญโฮม
13. นางสาวศิษดาภา  ชินศรี
14. นายศุภกิตติ์  นาคอก
15. นายสถิติ  พินิจมนตรี
16. นายสหัสวรรษ  จันทะบุญ
17. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิพรม
18. นางสาวเนตรทราย  ศาลางาม
19. นางสาวเฟื่องลดา  ศรีอินทร์
20. นายแสงชัย  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
2. นางสาวสุภาพร  เยาวเสริฐ
3. นางจาตุพร  เลพล
4. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
5. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมสนิท
 
1. นางอมร  นนทะนำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริภา  บุรีเลิศ
 
1. นางนาฎจพร  ไชยคำภา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรละคร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญเต็ม
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นายอนุวัฒน์  หลักหนองบุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โยที
2. นายโฆษิต  ตอแก้ว
 
1. นางจิติมา  หาระสาร
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ธิมาทา
3. เด็กหญิงดรุณี  วิเศษจอมเขา
4. นางสาวนิตยา  จันทีนอก
5. นางสาวน้ำฝน  สุตะพรรณ
6. นางสาวปนัดดา  นิสา
7. เด็กหญิงพรธิตา  สุทธิอาจ
8. นางสาวรัชนีกร  ทองจินดา
9. เด็กหญิงวรินธร  ลางไธสง
10. เด็กหญิงสกาวใจ  ศรีเหลื่อมงาม
 
1. นางจิระนันต์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนภาพร  นันช่วง
3. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขำบริสุทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  เชื้อนาหว้า
3. เด็กหญิงชลธิชา  มธุรส
4. เด็กหญิงชลิตา  มธุรส
5. นางสาวชลิตา  ประสพสิน
6. เด็กหญิงฐิติมา  อัมภวา
7. เด็กหญิงณัฐชา  สามัญ
8. เด็กหญิงทานตะวัน  โพธิ์เงิน
9. นายธีรภัทร์  ลุนไชย
10. เด็กหญิงพนิดา  ภูเก้าแก้ว
11. เด็กหญิงสุกัญญา  เนาแสง
12. เด็กหญิงสุนิสา  อรัญวาส
13. เด็กหญิงอนิตยา  พนมเขต
14. เด็กหญิงอรณีนุช  ธิมะสาร
15. เด็กชายเป็นหนึ่ง  บู่คาม
 
1. นายวีรยุทธ  ดวงปทุม
2. นายอังคาร  พรรณขาม
3. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
4. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวณิชมนพรรณ  กิ่งพา
2. นางสาวพัชริดา  บุตรเรือง
 
1. นายพฤหัส  สอนสะอาด
2. นางสาวอรุณนิรัตน์  ขานนาม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายพงศธร  โพธิ์เมือง
2. นายโชคชัย  ภักดีผล
 
1. นายมนัส  เสี่ยมแหลม
2. นายธีรวัฒน์  เรืองสาย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เจริญยศ
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวญานิศา  สาริยา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงอรพินท์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดารณี  เทียบพระ
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายวายุ  ภูพันนา
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายคมสันต์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรพิมล  มหาหิงสุ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  จันทร์เชย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ด้วงก้อน
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายนิพิฐ  นครศรี
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  อินทะสร้อย
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายดนัย  นามพร้าว
2. นายทัศนพงษ์  สมชัย
3. เด็กชายสมใจ  คุ้มดิถี
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  ฉิมณี
2. นายปณิธาน  ศรีอ่อนน้อย
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  คำลือ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  รัชวง
3. เด็กชายปราโมทย์  จิตพานิช
4. เด็กหญิงปิยนันท์  วรสุทธิ์
5. เด็กชายพงศพัศ  อินทสิทธิ์
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
2. นายสมิง  สงไพรสน
3. นายอุทัย  หาระสาร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายกัณฑภณ  เทพศิริ
2. นางสาวดารารัตน์  นามทอง
3. นางสาวธัญวรรณ  เตชะแก้ว
4. นายภาณุพงศ์  ศรีพัศยศ
5. นายภาณุพงศ์  มณีวงศ์
6. นายอภิสิทธิ์  ทิพกัณฑ์
 
1. นายวัลลา  วงษ์เสียงดัง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  พิชัยช่วง
2. เด็กชายคุณวุฒิ  อุตมารัตน์
3. นายจตุรงค์  โพธิบุตร
4. นายจักรพันธ์  เสมอใจ
5. นางสาวจันทิมา  ยอดตา
6. นางสาวจิราพร  สาริยา
7. นายจิรายุ  ตุนานัน
8. เด็กชายจิรเดช  เรือนนา
9. เด็กชายจุลจักร  สาริยา
10. เด็กหญิงชไมพร  หนันคำจร
11. เด็กหญิงญาณิกา  คำมาทิตย์
12. นายณรงค์  โสภาวรรณ
13. เด็กหญิงนันทนาพร  สุดใช
14. เด็กหญิงนันทิชากร  พลศิริ
15. นางสาวนัยนา  โง่นหงส์
16. เด็กหญิงบุษยมาศ  นามบุญลา
17. เด็กหญิงปทุมพร  ทั่งทอง
18. นางสาวพิมพ์พิไล  บางวิเศษ
19. เด็กหญิงพิยดา  แก้ววรรณา
20. นางสาววะวีวรรณ  ภูมี
21. เด็กชายวัชระ  วรทรัพย์
22. นางสาวศศิธร  บุญเร่ง
23. เด็กหญิงศิริรักษ์  พรมเรือง
24. นายสิทธิพงษ์  แพไธสง
25. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญอาจ
26. นางสาวสุดารัตน์  สุดตาสอน
27. เด็กหญิงสุภิสรา  ติ๊นา
28. เด็กหญิงสุวิสา  พิชัยช่วง
29. เด็กชายอดิเทพ  ศรีทอง
30. เด็กหญิงอนันตญา  สุขดี
31. นายอนุพงศ์  สาวิสิทธิ์
32. นายอภิวัฒน์  มุธรโกษา
33. นางสาวอรพรรณ  คำเพียวงศ์
34. นางสาวอารียา  เอี่ยมมา
35. เด็กหญิงเกสรา  สีนาค
36. นางสาวเอกาไลย  คำอินทร์
37. นายโชคชัย  โทคะ
 
1. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวขลดา  ทับสีดา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เจนจบ
4. นายชัชชล  ชื่นใจ
5. นายชิตพล  ภูมิผักแว่น
6. นางสาวฐิติรัตน์  พรหมราช
7. นายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์โลก
8. นายธนากร  แสงเพชร
9. นางสาวนันทนิยา  ศรีบุญเรือง
10. นายบรรดิษฐ์  คลื่นแก้ว
11. นายปณวัตร  เจริญสุข
12. เด็กหญิงประภาพร  พลแสง
13. นางสาวปานฝัน  บุญเต็ม
14. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อริยะ
15. นายพงศกร  อินทสิทธิ์
16. นายพงศธร  อินทสิทธิ์
17. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พิมพ์ดี
18. เด็กหญิงวชิรญา  สอนสาระ
19. เด็กหญิงวนิดา  ปางชาติ
20. นางสาววนิดา  อ่อนละมุน
21. นายวศิน  ทองโคตร
22. นางสาวสิริลักษณ์  บุตรศรีทัศน์
23. เด็กหญิงสุธาสินี  สูงสันเขตร
24. เด็กชายสุรเดช  ดอนลี
25. นายอนุกิตติ  เสวนา
26. เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงรส
27. นายอภิสิทธิ์  สิมลี
28. เด็กหญิงอรทัย  แสนแก้ว
29. นายอัษฎา  ทุมชะ
30. นางสาวอาทิตยา  ประมังคะตา
31. นายอิศราวุธ  อุตรชีพ
32. นายเกียรติพร  ค้องอ้อย
33. นางสาวเจนจิรา  พรมวิเศษ
34. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุทธิรักษา
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมิง  สงไพรสน
3. นายสมชัย  อุณาพรหม
4. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
5. นางสาวเขมวิกา  สุนะไตร
6. นางสาวสุธิดา  ชนะพาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายอดิศร  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนาวุฒิ  บุญเลี้ยง
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  พิลาดี
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวธัญวรรณ  เตชะแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  แก้วแดง
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  จันทะกูล
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงดลยา  กองเงิน
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  คุณงามพร้อม
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิวัฒน์  คำภูแก้ว
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนพล  มาตรงามเมือง
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะไกล
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปริศนา  หล้าฤทธิ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  แก้วแดง
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธีรวัฒน์  ลาภชน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิกุลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชนิดา  การพินิจ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายคัมภีร์  คำเรืองศรี
2. เด็กชายนิธิพงษ์  พลอาวุธ
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์หอม
4. เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์  เกษกุล
5. เด็กหญิงวนิดา  ภูมองชัย
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  สัตตะโส
7. เด็กชายศรัณย์  นาบับ
8. เด็กชายอนุชา  กระเป๋าทอง
9. เด็กหญิงอภิญญา  ไพริน
10. เด็กหญิงอรทัย  รุ่งระมา
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นางสาวน้ำฝน  มีศิลป์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายณัฐพล  เบ้าธรรม
2. นายพงศกร  ประเสริฐศรี
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  เต้จั้น
4. นายมงคล  ศิลประเสริฐ
5. นางสาวมัณฑนา  วรยศ
6. นางสาวยุวธิดา  เสียงล้ำ
7. นางสาวศิญาดา  ชาวเกษตร
8. นายสถาพร  ภูพลผัน
9. นางสาวสุกัญญา  ราชขันธ์
10. นายสุรชัย  สร้อยพรม
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนพล  จันทโบราณ
2. นายพงศ์ศิริ  ศรีคำม่วง
3. นางสาวพรรณทิภา  ปางชาติ
4. นายวีระพงศ์  พลเคน
5. นางสาวอภิญญา  วงศ์ทอง
6. นางสาวอรทัย  อาจกล้า
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงฐิติมา  เพียรเขียว
2. เด็กหญิงบุษบง  โล่คำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  โสจันทร์
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงวัชรินทร์  สัตตะโส
6. เด็กหญิงอภิญญา  ไพริน
7. เด็กหญิงอรทัย  รุ่งระมา
8. เด็กหญิงอารียา  จำปามั่น
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายอาดิชัย  ผุยผาย
4. นางสาววรรณภา  ประบุญเรือง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลเคหา
2. นางสาวกฤษณา  ทวิลา
3. นางสาวกัลยรัตน์  หาญกล้า
4. นางสาวนิตยา  มูลจันทร์
5. นางสาวพิมพ์กมล  แห่งภูเขียว
6. นางสาวศศินา  หงษ์คำ
7. นางสาวสุทธิพร  คำคลี่
8. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธิ์ทอง
4. นางสาวอัจฉรา  ธาตุเสียว
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ดอนแป๊ะ
2. นางสาวจันทรา  ขุนหมื่น
3. เด็กชายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวมี
5. นางสาวณัฐธิดา  จันทะกูล
6. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัณหา
7. นางสาวนัดฑมล  ดื้อภูเขียว
8. นายนันทวัฒน์  ไชยศรีดา
9. เด็กหญิงปิยนุช  กล้าหาญ
10. นางสาวมลิดา  นาคเสน
11. นางสาวศิริขวัญ  ต่อปี
12. นายศิริศักดิ์  จันทะกูล
13. นายสถาพร  ศรีหาทับ
14. เด็กหญิงหัทยา  โคตะคำ
15. นายอิทธิพล  วงค์คำจันทร์
16. นางสาวแพรวนภา  มะสีผา
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายธีรเดช  ศรีชัย
3. นายกิตติ  แก้วกัณหา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ดอนแป๊ะ
2. เด็กชายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
3. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัณหา
4. นางสาวยุพิน  สีปา
5. นายศิริศักดิ์  จันทะกูล
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  พุฒพุ่ม
2. เด็กชายพีระพงศ์  ผาโคตร
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
2. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิจารย์
 
1. นางคัทลิยา  จรัสศิริรัตน์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายฤทธิไกร  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมซาว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  พลัน
 
1. นางสาวมัญชนา  พรมลี
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุตรศรีทัศน์
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมซาว
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยมาส  คานสี
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมซาว
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทิพย์สูงเนิน
 
1. นางสาวมัญชนา  พรมลี
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกนกพร  พรมทองดี
2. นายธนาวุฒิ  ชินบุตร
3. นางสาวธัญญรัตน์  สายพรม
4. นางสาวพัชรีภรณ์  คำพรมมี
5. นายอภิสิทธิ์  สาริยา
 
1. นางคัทลิยา  จรัสศิริรัตน์
2. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวปิยะฉัตร  สุนา
2. นางสาววรรวิภา  สุวรรณภูมิ
 
1. นางคัทลิยา  จรัสศิริรัตน์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกันต์รพี  จีระพรพันธ์
2. เด็กชายจิรายุทธ  แสงจันทร์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  แววเพชร
4. เด็กชายนนทวัฒน์  สะสม
5. นายพลพล  ดวงมาลา
6. เด็กชายพุทธิพงษ์  จิตเจริญ
7. เด็กชายศุภโชค  ยิ้มพังเทียม
8. เด็กชายอิศม์เดช  อันอาษา
 
1. นายวัณชัย  วศินวัฒนา
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
3. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญเจิม
2. นางสาวจุฑามาศ  กามะ
3. นางสาวปริณาพรรณ์  แสนศักดา
4. นายวัชชิระ  แซงสว่าง
5. นายสันติภาพ  วงศ์ใหญ่
6. นายอภิวัฒน์  โสเก่าข่า
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
2. นายสาคร  เห็มพรมมมา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงศักดิ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชมภูชัย
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อินทร์ดาโคตร
4. เด็กหญิงเปรมสุดา  บัวระภา
5. เด็กหญิงเมทนี  คำโคกสี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาวณิชากร  แสนบุตร
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกัญญารักษ์  สมภาร
2. นางสาววนิศรา  หนูแก้ว
3. นางสาววรางคณา  ขลังวิเชียร์
4. นางสาววิกานดา  บัวละภา
5. นางสาววิมลศิริ  ลอยนอก
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงวธิดา  ชาภักดี
2. เด็กหญิงสัตกมล  เพ็งธรรม
3. เด็กหญิงสุภักดิ์ศร  ดอนเมืองพรม
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  อยู่บัว
2. นางสาวศศิกานต์  มะลิวงษ์
3. นางสาวสุพิชญ์ชญา  ศรีโคตรโพธิ์
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  กุลนะ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวันชัย  สุรินทร์
2. เด็กหญิงอลิชลา  ใจมอย
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวรัตนาพร  ประทุม
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชวนพิศ  ยอดดี
2. นางสาวดวงฤทัย  ปาสานะเก
3. นางสาวสรวงสุดา  ไพริน
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนราวุฒิ  โยธี
2. เด็กชายวัชรากร  น้ำใจดี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวสันต์  จันทร์เขียว
2. เด็กชายอภิชัย  รัตนะพร
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปราณี  แก้วสาลี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คอนจั่น
2. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  เหี้ยมเหิญ
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธีรยุทธ์  ดวงสาลา
2. นายวงศกรณ์  ประทุมรัตน์
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  เรืองเทศ
2. เด็กหญิงไอลดา  ทองโชติ
 
1. นางชลนา  มณีชม
2. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงดาว
2. เด็กชายอัคนี  คำภีระ
 
1. นางนันทิยา  งามชัด
2. นายภัทรกฤต  สวนดี
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวสันต์  เชื้ออุ่น
2. เด็กชายศิระ  ศรีรัตน์
 
1. นางศิลามณี  บุตรศรี
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันจันทร์
2. นายสราวุฒิ  ยอดกุล
 
1. นายนพฉัตร  ปาประลิด
2. นายสุรินทร์  เลพล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายศุภกิจ  ลำโกน
2. นายเกรียงไกร  ศรีสงคราม
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายคมวิทย์  แดงนา
2. นางสาวอริยดา  สุวรรณเสรี
 
1. นายนพฉัตร  ปาประลิด
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามขำ
2. เด็กหญิงณัฐวานี  มุขภักดี
3. เด็กหญิงอรชร  ไทยอาสา
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร   จันทร์กัน
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายณภัทร  ชิณศรี
2. นางสาวศุภษร  สารีแก้ว
3. นางสาวอรนุช  อินทะชัย
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร   จันทร์กัน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายภานุภาพ  ชื่นนอก
2. นางสาววราภรณ์  ปรินทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
2. นางสาวนริศรา  สัจจเขต
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธันวา  จันจวง
2. เด็กชายธิวัตก์  ทัพพิมล
3. เด็กชายประวิช  สนสุรัตน์
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายชนรัฐ  ชฏาวงศ์
2. นายยุทธนา  ชาวดง
3. นายสุทัศน์  เทพวงษา
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กชายจักรติพงษ์  ศรีพรรณนา
2. เด็กชายชัยชนะ  ทวีคูณ
3. เด็กชายวาคิม  แสนโคตร
 
1. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายธนัฐพล  รองจำนงค์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูพันธ์หงษ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  สิงหมาตย์
 
1. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
2. นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายฐากร  สีหา
2. เด็กชายวรเดช  จันทพันธ์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ทะราช
 
1. นายอาคม  คลังชำนาญ
2. นายสุวัฒน์   คงขุนทด
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธวัชชัย  สุรินทร์
2. นายวรวุฒิ  วรวุฒิ
3. นายวุฒิชัย  วงศ์มหาจักร
 
1. นายสุวัฒน์   คงขุนทด
2. นายพงษ์ระวี   กลางหล้า
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายคมสัน  แสนเมือง
2. เด็กหญิงณัฐธิรา  ราชัย
3. เด็กหญิงปรางฉาย  ภูติยา
 
1. นายปรเมศวร์  เสพธรรม
2. นางกนกพร  เสพธรรม
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  ป้องมี
2. นางสาววรรณนิภา  บุญถาวร
3. นางสาวสุภัสษร  อิภา
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงธิญาดา   สุขสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชรานันท์  จันทร์ไทย
4. เด็กหญิงพิจิตรา  นาเหนือ
5. เด็กหญิงสุจิตรา   กวนหล้า
6. เด็กหญิงสุนิสา  จันทะคูณ
 
1. นางราตรี  โสภากุล
2. นายอำนาจ  โสภากุล
3. นายชาญวิทย์  จันทร์เขียว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  สมบูรณ์
2. นางสาวภาวิณี  คำแสงดี
3. นายมนุเชษฐ์  พันก่ำ
4. นายวัชระ  ภูนางาม
5. นายศุภชัย  ทองแสน
6. นางสาวสุภัทสร  ทองแสง
 
1. นางราตรี  โสภากุล
2. นางจารุวรรณ  กุลชนิ
3. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สมหนองอ้อ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  เสมอใจ
3. เด็กชายอรรถพล  ประเสริฐแท่น
 
1. นายกมล  บุตรพรหม
2. นางบัวทอง  พลพงษ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยะพร  แก้วอุดม
2. นางสาวสิริยากร  อุตรักษ์
3. นายสุริยา  พุทธสีมา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยดา  กองสมบัติ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  เทพอินถา
3. เด็กหญิงอภินันท์  ดีหลอด
 
1. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
2. นางสาวฌานตา  รักน้ำเที่ยง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิตยา  ทารส
2. นายพลภัทร  ปัดคำ
3. นางสาวอนงค์จิตร  วิชาเงิน
 
1. นายศราวุฒิ  เสตถา
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คูณทวี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สร้อยบับ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มะลี
 
1. นางเอมอร   ชันติโก
2. นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชลลดา  ทิวาเนียม
2. นางสาวปานฝัน  บุญเชิดชู
3. นางสาวภัทรวรรณ  ศรีนาง
 
1. นางสาวคณิตตา  โสภา
2. นางสาวสุภารัตน์  ไชยธงรัตน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิติยา  ผ่องสุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วิชัยยา
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  บุตรโคตร
 
1. นางจารุวรรณ  กุลชนิ
2. นางกุลฑิรา  จันทร์อุทัย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพิมพ์รภัทร  นามสี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ช้างดี
3. นางสาวอาภัสรา  ภูเงิน
 
1. นางเอมอร   ชันติโก
2. นางจีรวรรณ   ศรีนวล
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งอังคาร  สุวรรณละ
2. เด็กหญิงศิรดา  ตาลอรัญ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  คำมณีจันทร์
 
1. นายประหยัด  ดีแฮ
2. นางชัญญานุช  แว่นศิลา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุสุมาพร  ทองด้วง
2. นางสาวธัญสุดา  บริวรรณ
3. นางสาวสุภักตรา   กุลชนิ
 
1. นางจารุวรรณ  กุลชนิ
2. นางมยุรี  นาใต้
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพันลม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  มงคลเคหา
3. เด็กหญิงวธูสิริ  นามบุญเลิศ
 
1. นายณัฐวัชร  กองพล
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  ราสา
2. นางสาวอรทัย  เสริฐเจิม
3. นางสาวเนตรนภา  บัวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ภูมิชัย
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สายโสภา
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอชิตพล  เวฬวะนาทอน
 
1. นายเกรียงไกร  พรมดาว
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายศุภชัย  มาโสภา
 
1. นายศรุต  จงอบกลาง
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนครินทร์  สิงคำโม
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายฉัตรมงคล  พลชัย
 
1. นายฐนพล  เสนมิม
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกสิกร  ศิริขันแสง
2. นางสาวกัญญารัตน์  สาวรัมย์
3. นายจิรวัฒน์  บุญทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  แข็งขัน
5. นางสาวชลลดา  ทับสีหลัก
6. เด็กชายชินวัตร  บุญกว้าง
7. นางสาวทิพวรรณ  พั้วทอง
8. นายธนพล  จันทโบราณ
9. นางสาวนันทนิยา  ศรีบุญเรือง
10. เด็กชายนิพัฒน์  ชินพร
11. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์หนองแล้ง
12. นายบัณฑิต  คลื่นแก้ว
13. เด็กหญิงบุษบาบัณ  บุญแสนแผน
14. นางสาวบุษยมาศ  ภักดี
15. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนมณฑา
16. นายพงษ์ศิริ  ศรีคำม่วง
17. นางสาวพรรณทิภา  ปางชาติ
18. เด็กชายภูริพัฒน์  ชมพูโคตร
19. เด็กชายรัชภูมิ  โพธิ์ชัย
20. เด็กชายรัฐพงศ์  สุวรรณสน
21. นางสาววนิดา  อ่อนละมุล
22. เด็กชายวสุพล  ตาลไธสง
23. เด็กชายวีระพงศ์  พลเคน
24. เด็กหญิงศิระประภา  แก้วชารี
25. นางสาวอคิราภ์  กมลผาด
26. นายอภิวัฒน์  โสเก่าข่า
27. นายอิศราวุธ  อุตรชีพ
28. เด็กหญิงเกศสุดา  ปางชาติ
29. นางสาวเจนจิรา  พรมวิเศษ
30. เด็กชายเดชา  ดวงคำแก้ว
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
2. นายสมิง  สงไพรสน
3. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง