หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายประนูญ เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
3 นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
4 นายสุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช กรรมการอำนวยการ
5 นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา กรรมการอำนวยการ
6 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
8 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม กรรมการและเรขานุการอำนวยการ
9 นายกิตติภูมิ กำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการอำนวยการ
10 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการอำนวยการ
11 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายกิตติภูมิ กำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
13 นายเฉลิมพล ชนะพาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
14 นายประยุทธ แก้วอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
15 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
16 นายอภิชาต พรหมพื้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
17 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
18 นายวิชชา แก้วเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
19 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช กรรมการดำเนินงาน
20 นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช กรรมการดำเนินงาน
21 นายเนติวิชย์ ชารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช กรรมการดำเนินงาน
22 นายธนกร พันธะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
23 นายมานิต บุตรพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
24 นายบุญล้วน มารศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาแกวิทยา กรรมการดำเนินงาน
25 นายธีรภัทร แสนอามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนาม ครูชำนาญการ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
27 นายเวทย์ สุราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
28 นายอำนาจ โสภากุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ กรรมการและเรขานุการดำเนินงาน
29 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการดำเนินงาน
30 นายประยุทธ แก้วอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายวรายุทธ จันทร์ศรีชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
32 ดร.สุวิทย์ รัตนปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายสวัสดิ์ บัวนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายสมชัย อุณาพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายกฤษฎา เมืองมัจฉา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายศิริธรรม สอนจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายสมิง สงไพรสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายทิวากร มาเบ้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเรขานุการฝ่ายสถานที่
39 นายอุทัย หาระสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการฝ่ายสถานที่
40 นายสมคิด บัวกมล ครูผู้ช่วย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการฝ่ายสถานที่
41 นายอนุชิต ทุมแสง พนักงานราชการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการฝ่ายสถานที่
42 นายเฉลิมพล ชนะพาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
43 นางประทานพร แสนเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
44 นางสุภาพร จิตะรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
45 นางวัลลภา ศรีไวย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
46 นางสาวอุไร ทัพทะมาตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
47 นางพรรณพิลาส พลเสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
48 นางสาวศิริชนก จุลนาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
49 นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
50 นางหรรษกานต์ ภักดีพันดอน ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
51 นางอัญพัชญ์ เสริมศิรพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
52 นางสาวพัชรียา มุมสำ ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
53 นางภัทราวดี ศรีโนนยาง ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
54 นางสาวศิริญญา ดวงคำจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
55 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
56 นางภิญญาพัชญ์ อุดมรักษ์ ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
57 นางสาวกนิษฐา ศรีหริ่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
58 นางสาวเพชรสุดา ชาอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
59 นางสาวสุมิตรา สุนะไตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
60 นางสาวปารมี จันทา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
61 นางสาวกาญจนา พรหมซาว ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
62 นางสาวปนัดดา บุญเรือง ครูธุรการ โรงเรียนคำเเสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
63 ว่าที่ พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นายเฉลิมพล ชนะพาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางนาฏจพร ไชยคำภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางสาวศิริชนก จุลนาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางอรุณี บุญแสนแผน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางอัญพัชญ์ เสริมศิรพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเรขานุการฝ่ายการเงิน
69 นางสาวจิตติมา ปัญญาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการและผู้ช่วยเรขานุการฝ่านการเงิน
70 นายประยุทธ แก้วอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นายสมิง สงไพรสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นายกฤษฎา เมืองมัจฉา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางสาวธิภาพร แดดขุนทด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
76 นายสังคม อุ่นจิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
77 นายศิริธรรม สอนจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
78 นายทิวากร มาเบ้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
79 นายสมชัย อุณาพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
80 นายณัฐพงษ์ สุวรรณทอง พนักงานราชการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
81 นายจิรเดช เหตุเกษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
82 นายอนุชิต ทุมแสง พนักงานราชการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
83 นายณัฐวุฒิ มงคล ครูธุรการ โรงเรียนคำเเสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
84 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผอ.โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
85 นายนิคม บุญเรืองศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
86 นายอาทร สอนสุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
87 นางราตรี โสภากุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
88 นางวรรณพร จันทร์เขียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาแกวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
89 นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
90 นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ ครูชำนาญการ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
91 นางอัญพัชญ์ เสริมศิรพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
92 นางสาวสุภารัตน์ ไชยธงรัตน์ ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
93 นายอนันต์ ต้นสรรค์ ครู โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
94 นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์ ครู โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
95 นางอริศรา คำพันธ์ ครู โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
96 นางสาวละมัย โชคชัย ครู โรงเรียนนาแกวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
97 นางสาวกนิษฐา ศรีหริ่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
98 นางสาวเพชรสุดา ชาอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
99 นางสาวสุมิตรา สุนะไตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
100 นายชยพล ไชโยกุล เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
101 นางศิลามณี บุตรศรี ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียนระบบ
102 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนระบบ
103 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนระบบ
104 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผอ.โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
105 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช รองประธานกรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
106 นายสุวรรณ อินทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
107 นายอนนท์ ฤาชัยนาม ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
108 นางสุนทรี ผิวจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
109 นายวิทยา โสหา ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
110 นายอภิชาต พรหมพื้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
111 นางสาวนุสรา พิมพิศาล ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวัดผล/ประเมินผล
112 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
113 นางอมร นนทะนำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
114 นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
115 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ ครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
116 นางสาวนันฐวิภา คงไมตรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
117 นางสาวปารมี จันทา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
118 นางสาวพิรัญญา นากรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
119 นางสาวมัชนา พรมลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
120 นางสาวเพชรสุดา ชาอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
121 นางสาวสุมิตรา สุนะไตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
122 นางสาววิภาพร สวยกลาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
123 นางสาววิภารัตน์ ขจรนาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
124 นางเสงี่ยม อินทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
125 นางสาวนุสรา พิมพิศาล ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร
126 นางสาวระวีวัลย์ แก้วคำไสย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร บัญชีลงชื่อ และเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]