รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  คำอ้อ
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  อัมพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวสุวนันท์  วรรณสุข
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงภัทริกา  อภิไชย
 
1. นางสาวธันยธรณ์  อ่อนศรีไพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  ภูสมบัติ
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ภักดี
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวอุมาพร  ทวีพรม
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวศิริโสภา  ชินพันธ์ุ
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา  จันชาดา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หาญเชิงชัย
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
2. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวดาหวัน  เดชโมรา
2. นางสาวนฤมล  อุประ
3. นางสาวอภิกา  จันทรเสรีรักษ์
 
1. นายศิริชัย  หอมดววง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีหาบัว
2. เด็กหญิงอโณมา  ระหารสิม
 
1. นางสาวมัสยา  พิลาศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  โกษากุล
2. นางสาวสุภาภรณ์   ไม้กร่าง
 
1. นางแสงอรุณ  อัมพรัตน์
2. นางสาวสุธีวัลย์  คำสุริย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิช  หิรัญชวโรจน์
 
1. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชณาพร   ลาดพิลา
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  คินธร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   บุญโส
3. เด็กหญิงสิโรชา  บุญมี
 
1. นายมนเทียร  สอนเสนา
2. นางสาววัชรี   ภูทองดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นายสุรเชษฐ์  เหล่าโกทา
3. นางสาวอลิษา  ร้อยพรมมา
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
2. นางสาวสุรีย์วรรณ  แก้วมาตย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัษส์กมณ  นิตย์ด่านกลางกุน
2. เด็กหญิงศิรินทร  บุญรินทร์
3. เด็กหญิงโสภิดา  พลภิรโชติ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ชมจันทร์
2. นางสาวบัวผัน  เทสะพันธ์
3. นางสาววาสนา  อินเจริญ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
2. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพงษ์ธเนศ  วิเศษหอม
 
1. นางสาวพนิดา  พันชะโก
2. นางคณิตา  สาลี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ  ชามัชศิมา
2. นางสาวพุทธิดา  ดวงมาลา
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายปลายตะวัน  ทองประทุม
 
1. นายวิสันต์  จันละคร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจตุพล  ขอนจันทร์
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชินกฤต  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  เววิชัยโก
3. เด็กหญิงอารียา  โอษฐ์สัตย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย
2. นายวัชระ  ลีแวง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพงศกร  คำอินทร์
2. นายรณฤทธิ์  นุวงศ์ศรี
3. นายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแซง
 
1. นางบุษรากร  ขนันทอง
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีพัดยศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงธิมาพร  ธาตุชนะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภามาตร
 
1. นางเจริญ  พฤษกชาติ
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปฐมัญญา  จาระชร
2. นายภัทรพล  โสภาศรี
3. นางสาวมัณฑนา  อนุศรี
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นางสาวกาญจนา  ทองผิว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณฤดี  สุวรรณโสภา
2. เด็กชายพันธกานต์  อินทรเพชร
3. นางสาวรัชฎา  ชัยสงค์
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
2. นายวิรัตน์  แสงเลข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ธุระพะ
2. นางสาวจิราพร  ฝอดสูงเนิน
3. นางสาวอรยา  ชัยสงค์
 
1. นางทิพวดี  อัครฮาด
2. นางสาวนิชนันท์  ขันแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. เด็กหญิงสุพิญญา  คำหงษา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคณิตศร  สิงห์เส
2. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยสงค์
3. นางสาวอรณิชชา  ดำรงกุล
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  จันดีบาง
2. เด็กหญิงนริศา  มาน้อย
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณิชมน  หมีกุละ
2. นางสาวอัญชนา  มูลพลึก
 
1. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
2. นางพรพรรณ  ศิลา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วัฒนาสูงเนิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันโท
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  บุญประคม
2. เด็กชายวสิน  แคนติ
 
1. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวาน
2. นางสาวณัฎฐธิดา  แสงจันทร์
3. นางสาวประคำกรอง  วิศรีปัทย์
4. นางสาวศิริรัตน์   บุญไตร
5. นางสาวเพ็ญนภา   เสนบัว
 
1. นางสาวกุลริสา  สายบุปผา
2. นางสุจินดา  นามบำรุง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกันต์พิชญา  มูลเสนา
2. นางสาวถิรดา  ชาวชุมนุม
3. นางสาวพัชดาภา  กิริชี
4. นางสาววันวิษา  วิโรจน์ศิริ
5. นางสาวเกศสิริ  อินทะสี
 
1. นายเสงี่ยม  เจริญใจ
2. นางสาวพรหมลภัส  สมชาญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  ขอสุข
2. นางสาวนิราวัลย์  บำรุงภักดี
3. นางสาวภินญดา  ศรวิเศษ
4. นางสาววาสนา  ชาญณรงค์
5. นางสาวอาริสา  เอี่ยมนูญ
 
1. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรศักดิ์  พระสุวรรณ
2. นางสาวณัฐทิญาพร  ศิริวิ
3. นางสาวสมฤดี  สุพรมอินทร์
4. นางสาวหทัยภัทร  หารวาระ
5. นางสาวอรอนงค์  หันตุลา
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายทวีโชค  พินทา
2. นายนวพงศ์  ประกายะ
3. นายนิติพล  ต๊ะแก้ว
4. นายศุภกฤต  พุฒแย้ม
5. นายสิรวิชญ์  มะลิงาม
 
1. นายอนุวัฒน์  เถาแก้ว
2. นายทนงศักดิ์  วงศ์ชมภู
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  หารพรม
2. นายคุณากร  หารพรม
3. นายจิรวัฒน์  เข็มทอง
4. เด็กหญิงดลยา  แสงตัน
5. เด็กหญิงธิดารัก  สุนทะมาลา
6. เด็กชายประดิษฐ์  พาพวย
7. นางสาวปวีณ์ธิดา  วะจีประศรี
8. เด็กหญิงปาลิดา  เทชะ
9. นายมนัส  ธานี
10. เด็กหญิงวรรณภา  หลินภู
11. นายวัชรพล  ดาวังปา
12. เด็กหญิงวารัตดา  พรหมราช
13. นายศักดิ์เกษม  มูลเกษร
14. เด็กหญิงสาริณี  บุญหล้า
15. นางสาวสิริรักษ์  บุราญเดช
16. นางสาวสุทธินี  กรรณลา
17. นายอดิสรณ์  จันทร์หล่ม
18. เด็กหญิงอรยา  บัวระพา
19. เด็กหญิงอริษา  มุ่งแสง
20. เด็กหญิงเนตรนภา  สุคนธ์
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายธะวัช  มันทะรา
3. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
4. นายอุทุมพร  คูณเมือง
5. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมณศิกัญญา  เถื่อนมูลแสน
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  สิงห์ทิศ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสะอาด
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางจิดาภา  บุดดีคำ
2. นางจารุวรรณ  ศรีหอม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนากรณ์  โคตรกอก
2. นางสาวนุชนาฎ  หาสอดส่อง
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดสบาย
2. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ทองยืน
3. เด็กหญิงจิราพร  ละคร
4. เด็กหญิงฐิติยา  ต๊ะแก้ว
5. เด็กหญิงพิชญญา  โชคบัญฑิต
6. เด็กหญิงรชตวรร  อินทะวงษ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  จำบุญ
8. เด็กหญิงอภิศรา  พงษ์เซียงซา
9. เด็กหญิงอมรัตน์  ดอกไม้ไทร
10. เด็กหญิงอัญชลี  คูณแก้ว
 
1. นางสาวอุษณี  วิชาธรรม
2. นายอุทิศ  คงสมบัติ
3. นางทิพย์เรืองรอง  ปุณยเมธีดล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายคณิน  วงค์อนุ
2. เด็กหญิงชุนิตา  ศิลา
3. เด็กหญิงญาดาพร  ดอนโคตร
4. เด็กหญิงญาดาพร  ดอนโคตร
5. เด็กหญิงฐิติพร  จ่ายก
6. เด็กหญิงนันทัชพร  วรประเสริฐ
7. เด็กหญิงนันทิดา  มุขอาษา
8. เด็กหญิงปณิตา  พินิจมนตรี
9. เด็กหญิงสุชาดา  พรมจรรย์
10. เด็กหญิงสุนิสา  จิตเจริญ
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญงาม
12. เด็กหญิงสุวนันท์  สุรทรัพย์
13. เด็กหญิงอนุชรา  ชนะภูมิ
14. เด็กหญิงอารียา  เหล็กกล้า
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัดทาน
 
1. นายวุฒิ  บุตรสุริย์
2. นายสัญญา  บัวฮองแสง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  โททัสสะ
2. เด็กหญิงศศิธรณ์  ชินเกตต
 
1. นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณแสง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายทิวากร  แก้วแก่นตา
2. นางสาวอักษร  ศรีตระการ
 
1. นายฤทธิรงค์  บือกุศล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสนเห็มทอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  แก้วบ่อ
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรนัย   เยี่ยมชัยภูมิ
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจันทสร  ภูพวก
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยามช่วง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายคมกฤษณ์   โทรัตน์
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  ดวงโทลา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  ไมอักรี
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทิศเพ็ญ
2. เด็กหญิงพิมลภัส  รุ่งแจ้ง
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นายปราโมทย์  แน่กลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายวราวุฒิ  เมืองสีดา
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายสิทธิชัย  ชัยผล
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายพลาพล  วงศ์สีดา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ชัยชนะแสง
3. เด็กชายไวย์เพชร  วะนาคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภา  ขานโอง
2. นางสาวภานิชย์  ศิริธรรม
3. นายอนนต์  สุวรรณบล
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
2. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนันธิดา  หนึ่งคำมี
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวชิรินธร  นันคำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสุธินัน  บุราณสาร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณพร  พหล
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายธันกร  ทองชัย
2. นายนพนัย  ทองคำ
3. นายนวพล  ทองคำ
4. นายนันทวัฒน์  มิ่งพรมสกุล
5. เด็กชายปุริม  พิมเขตร
6. นางสาวพรชิตา  พิษวงษ์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า
8. นายวรพรต  ชินเป
9. เด็กชายวีรพัฒน์  พลร่ม
10. นางสาวศินีนาถ  สิงห์สุข
11. นายอธิวัฒน์  ทุมชะ
12. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
3. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
4. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยาพร  นาหัวดง
2. เด็กชายทวีทรัพย์  สมลี
3. เด็กชายธราดล  พิมพิลา
4. เด็กหญิงปิยะวดี  นุชิต
5. เด็กชายพีระพงษ์  แสงทวี
6. เด็กชายศุภกิจ  หนแสนดี
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกษมา  อุดด้วง
2. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
3. นายพยัคฆ์  ภูวิชัย
4. นายภควัฒน์  โคตรสุวรรณ์
5. นายอานนท์  แก้วขันตี
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ละลี
2. นางสาวกนกกร  เหล่าถาวร
3. นางสาวกมลวรรณ  ประเสริฐไทย
4. นางสาวกีรติกา  พิภักดี
5. เด็กหญิงคริษฐา  สุขแพทย์
6. นายจรัณ  บุญดี
7. นางสาวจารุวรรณ  คำมูล
8. เด็กหญิงจิราภร  แก้วพวง
9. เด็กหญิงจีรวรรณ  สายกระสุน
10. นางสาวชลดา  พาน้อย
11. เด็กหญิงธัญญานุช  ดำรงกุล
12. นายธีรภัทร์  บุตโคต
13. เด็กชายนนทกานต์  ศรีพันนา
14. นางสาวนรภัทร  พาน้อย
15. นางสาวนริศราพร  สีดาวงศ์
16. นางสาวนาถนภา  สิงห์สำราญ
17. นางสาวนารีรัตน์  สาน้อย
18. นางสาวน้ำฝน  สมนางิ้ว
19. เด็กหญิงพิระดา  สนธิสุข
20. นายภราดร  ชินตุ
21. นางสาววิภาวรรณ   พรมโสภา
22. นางสาววิลาวรรณ  ตาทอง
23. นางสาววิสสุตา  มหานวล
24. นายศราวุธ  บุญรักษา
25. นายสันติสุข  อินทร์วิเศษ
26. นางสาวสุนิสา  คล้ายทับทิม
27. นางสาวสุภาวินี  ทองบ่อ
28. นายอดิศักดิ์  พลงาม
29. นายอดิเรก  ประอินทร์
30. นายอภิชัย  สิงห์ขวา
31. นางสาวอรนุช  กุลสโมรินทร์
32. นางสาวอรพรรณ  ซุยทอง
33. นายอัยการ  ศรีดาวงศ์
34. นางสาวอารีรัตน์  คำจันทร์
35. นายอิสรันดร์  แสงบัณฑิต
36. นายเบียร์  สินทร
37. นางสาวเยาวเรศ   โมฆา
38. นายโกเมน  วงษ์แก้ว
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายภัสกร  ชัยเจริญ
3. นายศิริชัย  หอมดวง
4. นางสาวปวลีย์รัตน์   ชื่นอารมภ์
5. นายบุญทวี  พรหมใบ
6. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
7. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
8. นายจูมพจน์  จันทรเสนา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายวรัญชิต  อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนายรุ่งโรจน์  โฮมชัยวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณพร  หาญพรม
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรามล  ฐานะ
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  วงศ์จวง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมสิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  ตะโยธิน
 
1. นางสาวนันธิญา   ขันทสิทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายปุริม  พิมเขตร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัฏ  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นามเทศ
 
1. นายเรวัตร  นุชิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจักรินทร์  นิวงษา
2. เด็กชายจิรวิทย์  เหล่ามา
3. เด็กชายชัยมงคล  บุญบู้
4. เด็กชายนครินทร์  คลังสิน
5. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงพัชราพรรณ  แสนปอพาน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนใจบุญ
8. เด็กชายอัษฎายุทธ  บุญนิยม
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเกศ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  สีโนนยาง
6. เด็กชายวีระศักดิ์  สีกรอง
7. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
8. เด็กชายสุริยา  คำเกี้ยง
9. เด็กหญิงเย็นฤดี  วงษา
10. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
4. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจุรีพร  นนมุต
2. นายณัฐพล  จันทร์ชัย
3. นายธนธรณ์  เนตรนี
4. นายธนนนท์  ศรีหาบัว
5. นางสาวนริศรา  อินทปัญญา
6. นางสาวพุทธิชา  หาญสุริย์
7. นางสาวศิริณภา  ราชบัวศรี
8. นายสถาพร  ชาววาปี
9. นายสิรวิชญ์  มะลิงาม
10. นางสาวอานามิกา  ทิพย์เนตร
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
2. นายณัฐวุฒิ  มีเกศ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
5. นายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
6. นายสุริยา  คำเกี้ยง
7. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราณ
2. นายธีระวัฒน์  พลทอง
3. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
4. นางสาววิจิตรา  มีชัย
5. นางสาวสุนันทา  นนตรี
6. นายอลงกรณ์  แสนโท
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
3. นายณัฐวุฒิ  มีเกศ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
5. นายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
6. นายสุริยา  คำเกี้ยง
7. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราน
2. นายธีระวัฒน์  พลทอง
3. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
4. นางสาววิจิตรา  มีชัย
5. นางสาวสุนันทา  นนตรี
6. นายอลงกรณ์  แสนโท
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายชวกร  หนันดน
2. เด็กชายชัชนันท์  ไมยวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตไทยสงค์
4. เด็กชายตะวัน  สดชื่น
5. เด็กชายตะวันฉาย  เจริญวัย
6. เด็กชายธนาดล  พรมประโคน
7. เด็กชายธวัชชัย  โอชารส
8. เด็กชายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
9. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
10. เด็กชายภานุพงษ์  อะวันนา
11. เด็กชายมีนทาดา  เจ็กภู่
12. เด็กชายศักดา  นนท์ภักดี
13. เด็กชายอนุวัฒน์  สงคราม
14. เด็กชายอัจฉริยะ  แสนมา
15. เด็กชายอัษฏา  เหตุเกษ
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายกฤษณะ  ยืดยาว
2. นายจีระศักดิ์  บ่อคำเกิด
3. นายชัยนรงค์  น้อยเรียง
4. นายชัยวัฒน์  ประสมพืช
5. นายณัฐบดี  เครือภักดี
6. นายปิยะพงษ์  ราชพล
7. นายยืนยง  พรมคุณ
8. นายรัตนพล  บุญคาน
9. นายวุฒินันท์  สิมมา
10. นายศตายุส  หงษ์คอนบุรี
11. นายศราวุธ  ฝอยทอง
12. นายสยาม  พวงเพชร
13. นายสุรวุฒิ  ภูถมเงิน
14. นายอภิชาติ  หันตุลา
15. นายอภิวัฒน์  ชาชุม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรศักดิ์  เสมอบุญ
2. นายภัทรภพ  ยังปาน
3. เด็กชายวันชนะ  ขวัญใจ
4. นายสิทธิชัย  แสงพา
5. นายอดิศักดิ์  สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
2. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายวรเวช  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสรวุฒิ  แสนแก้ว
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงกาญจนพิชญ์  นาตรีชน
 
1. นางสาวรพีพร  พลดงนอก
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวเจนนิสา  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  บุตโคต
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมมา
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายชุติพงษ์  นามวงษ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  แก่นพ่อ
2. นายกฤษดา  หาญเชิงชัย
3. นายนพพล  แก้วเที่ยง
4. นางสาวมัทธนา  เพลินภูเขียว
5. นางสาวศุทธินี  เนตรดวงตา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายพิชัย  ศรีวิชัย
2. นายรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
3. นางสาวรัชนีกร  จันทรหาร
4. นายโชคทวี  คงเจริญ
5. นายไพศาล  โคตรอ่อน
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. MissAi  MORITA
 
103 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาววิภาพร  ภูตานนท์
2. นางสาวอังคณา  ธรรมกันหา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เล็งไธสง
2. เด็กชายธนพล  คำเวียง
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสงโนราช
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกธา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เมฆวัน
6. เด็กชายภูวนัย  อินกันหา
7. เด็กชายวีรพัฒน์  ล้านสา
8. เด็กชายอดิศร  พิกาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
3. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  อ่อนจันทร์
2. นายทิวานนท์  ค่ายเพชร
3. นายธีระพงษ์  ศรีหาบุตร
4. นายนันทวัฒน์  บุญประคม
5. นายศิระ  สินสุพรรณ์
6. นายอิทธิศักดิ์  โสสุด
 
1. นายประวิทย์  สุขแสน
2. นายฐิติพงษ์  บุญประคม
3. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  วงค์ดี
2. นางสาวชุตินันท์  จันทร์โสภา
3. นางสาวปวีณา  สุวรรณชาลี
4. นายพงษ์ศิริ  เดี่ยวผา
5. นายมงคล  ลาดบัวขาว
6. นางสาวรัชนี  วิริยะพันธ์
7. นายวิทวัฒน์  พิลามาตร์
8. นางสาววิภาดา  สาริคาร
9. นายศาสตราวุฒิ  คัมภีรพงษ์
10. นายอิสรา  ซุงหล้า
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
2. นายจิตรกร  แดงนา
3. นางสาวดารานี  อุดชา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตรมณี
3. เด็กหญิงชนานันท์  คมขำ
4. เด็กหญิงชลนิทา  คมขำ
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โกเมศมิตร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคณากร  คำเวียง
2. นางสาวชลธิชา   ตุมอญ
3. นางสาวดารินทร์  แสนสม
4. นางสาววรธิดา   สุขสำราญ
5. นางสาวอรอุมา  หันตุลา
 
1. นางสาวพัชรภรณ์   นะเวรัมย์
2. นางสาวสุภัตตรา  ขวาไทย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาวศิริ  กองพิลา
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  นิลนามะ
3. เด็กหญิงเกษมณี  ยางศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
2. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวปณิดา  กันหามอม
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  คำสี
3. นางสาวสุพิชญา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวคชาภรณ์  จุ้ยอ่างทอง
2. นางสาวพรรณภัสษา  เพียเพ็ง
3. นางสาวศิริพร  ภูหัวเพ็ก
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
2. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาววิภาดา  นาคขุนทด
2. นางสาววิภาวดี  นาคขุนทด
3. นางสาวศุภสุตา  ทวิสุวรรณ
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปู่หลุ่น
2. เด็กชายอนุชา  หาระดี
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายสุรรักษ์   พิมานคำ
2. เด็กชายสุรราม   พิมานคำ
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวดารุณี  โพธิ์พะนา
2. นางสาวพิมพ์รภัทร  นาคสมบูรณ์
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. นายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
 
1. นางสาวสุภิญญา   สุวอ
2. นายเดชา   ศิริกุลวิริยะ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายภานุวิชญ์   คันทะพรม
2. นายราเชนทร์   ราชบรรเทา
 
1. นายจักรพงษ์   ทองสว่าง
2. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์ชัย  สวยลึก
2. เด็กชายสุรวุฒิ  สังรวมใจ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนสอาด
2. นางสาวสุตาภัทร  อุตทิยะ
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายฐานันดร  เตชะมานิ
2. เด็กชายอัษฎากร  จิตผล
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวดารุณี  ภูดานุ
2. นางสาวเจนจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายนนทการณ์  เจนชัย
2. นายรัชชานนท์   มาพล
 
1. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกานต์ทิตา  พลวงศ์
2. นายธนพันธ์  ทองจุไร
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   ตั้งสกุลวิโรจน์
2. เด็กหญิงภัคจิรา   ขุนบาลยอ
3. เด็กชายวัชรพงษ์   ศรีบุญ
 
1. นายภานุพล   ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายณัฐภูมิ  วงศ์ลคร
3. นายฤทธิเดช  พลนุรักษ์
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  ชนพอง
2. นางสาวแพรวพลอย  แก้วมาตย์
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กชายนันทนัช  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกิตติกำธร  แก้วนารี
2. นางสาวธนุตรา  ช่วยเงิน
3. นางสาวพรภิรมย์  พลตื่อ
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญชัย  อรรถสาร
2. เด็กชายนันท์ธราวุฒิ  เสมอบุญ
3. เด็กชายสรศักดิ์  พรมโชติ
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายสุทธฺพงษ์  สุทธิคาร
2. นายอาทิตย์  อุ่นจิต
3. นายเกียรติศักดิ์  สมรักษ์
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกันต์ดนัย  เพ็ญศรีใส
2. นายณัฐพล  แสนเมือง
3. นายวรชาติ  ศรีภูธร
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  หร่องบุตรศรี
2. เด็กชายธนาดล  ดอนจันลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงศ์สีดา
 
1. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายคงศักดิ์  สายธนู
2. นายปริญญา  พรหมราช
3. นายภานุวัฒน์  งามศรี
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวดรัลพร  กลางจันทา
2. นายพิทักพงษ์  โพธิสาราช
3. นางสาวสุนิษา  ใจห่วง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคมสันต์   เทวะเส
2. นางสาวธีมาพร  สุริวงค์
3. นางสาวพรพรรณ  บุญผล
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสนจันทร์
2. เด็กชายกิตติ  ลีแก้ว
3. เด็กชายปฐวี  สอนเสนา
4. เด็กหญิงภาชินี  จินดาศิริ
5. เด็กหญิงมาลิษา  รินนอก
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาระกุล
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
3. นายสมคิด  จันทะวงศ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  จันทะนา
2. นายภานุวิทย์  ยาตาล
3. นายวุฒิพงษ์  กาลาม
4. นางสาวสุทธิณี  ศรีสอาด
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทิพเนตร
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขุนขาว
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
3. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนพล  พรมล้า
2. เด็กหญิงนิรันตรี  ภูสมบัติ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สมเทศ
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางอาสรา  คัวอักเถิง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามณี  ไชยเเสนภา
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองพันธ์
3. นายยงยุทธ  ผาเนตร
 
1. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
2. นางจีระนันท์  สุทธิโคตร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หล้าคำภา
2. นายฤทธิชัย  เวียงวิเศษ
3. เด็กหญิงอาริตา  พรหมนิล
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  สุขถาวร
2. นางสาวนภาพร  สิมมาสุด
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสงจันทร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เจิมชัยภูมิ
2. นายธีรพงษ์  สุทธิแสน
3. นางสาวพิมประภา  พวงพันธ์
 
1. นายขยัน  คตธมาตย์
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  มุจรินทร์
2. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  นำพวก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  อุ่นจันที
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายพงษ์พัฒน์  เพ็งกระโจม
2. นายสันติ  ชะฎาวงศ์
3. นางสาวอรทัย  ถูวะศรี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหล่าเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากร  แก่นสนธิ
3. เด็กหญิงอารยา  ถาทอง
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นายขยัน  คตธมาตย์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวพรรณนิดา  เพชรน้อย
2. นางสาวรุ่งนภาภรณ์  กัปโก
3. นางสาวลลิตา  สาฆะ
 
1. นายอารุญ  คุณมี
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงดวงดาว  หมู่หนองสังข์
2. เด็กหญิงดวงเดือน  หมู่หนองสังข์
3. เด็กหญิงวิภาดา   วงศ์อนันต์
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายจักรพันธ์  ธาบิดา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายปริญญา  ภูพูล
2. นางสาวสุธิตา  มาลาหอม
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายธนพล  คำคลี่
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายแก้วเกรียงไกร  มีปากดี
 
1. นายมงคล  ด่านพงษ์
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศราวุธ  ผดุงสันติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายวรพรต  ชินเป
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายปณต  ในทอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนวพล  ทองคำ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายูภูรินทร์  ศรีสงนาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายปิยบุตร  รัตนกุล
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์คีรี
2. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
4. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราน
5. เด็กชายณัฐพล  ฐานะ
6. นายณัฐวุฒิ  มีเกศ
7. เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนวงศ์
8. นายธีระวัฒน์  พลทอง
9. นายธีระเดช  อ่อนธรรม
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
11. เด็กหญิงนภาพร  พิมพิ์โพธิ
12. นายนวพล  บึงบาง
13. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
14. เด็กชายนันทวัฒน์  ห่อศรี
15. นางสาวนันทิดา  กาฬสินธุ์
16. นายปณต  ในทอง
17. นายภูรินทร์  ศรีสงนาง
18. เด็กชายมงคล  ชนะไชย
19. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
20. นางสาววิจิตรา  มีชัย
21. นายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
22. นายศราวุฒิ  ผดุงสันต์
23. นายสถาพร  ลีโนนลาน
24. นางสาวสุนันทา  นนตรี
25. นายสุริยา  คำเกี้ยง
26. นางสาวสุวิมล  พลีศักดิ์
27. เด็กชายอภิชาติ  วิลัยปาน
28. นายอลงกรณ์  แสนโท
29. นางสาวเสาวลักษณ์  งามทอง
30. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
2. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
3. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
4. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล