สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  คำอ้อ
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  อัมพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุวรรณพรหม
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ศรีศรมณี
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวหฤทัย  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุระแสง
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มูลพลึก
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองบุญมา
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายศักดิ์ดา  ภูดินดาล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวศุภรานันท์  สุดาจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพนิตา  พันธ์งาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิกา  ชนะเมือง
 
1. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมานิตา   สุภะเสถียร์
 
1. นางสาวศิริพร  แสนพิมพ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงสรุตา  เพชรสังคูณ
 
1. นายธนากร  คำยัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรศิริ  ศรีคำภา
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวสุวนันท์  วรรณสุข
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ทุมซะ
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวสุธิดา  สีหนองคู
 
1. นางสาวช่อลดา  สาการินทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวรุจิรา  ทองสิทธิ์
 
1. นางสาวธันยธรณ์  อ่อนศรีไพร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวภาวิณี  ยอดดำเนิน
 
1. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวรุจิรา  แสนเมืองชิน
 
1. นางสาวศุภรานันท์  สุดาจันทร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาววราภรณ์  บรรธร
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายสุทธิพงษ์  สุขสงคราม
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งฟ้า  จันทร์พลัด
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวพัชริน  ไชยรัตน์
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวเจนนิตา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวอรยา  ดอนบุราณ
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงภัทริกา  อภิไชย
 
1. นางสาวธันยธรณ์  อ่อนศรีไพร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อามาตย์มนตรี
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ศรีลุนทอง
 
1. นางสกาว  แหม่งปัง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรดา  ถาพร
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  กรีฑา
 
1. นายศรัญญู  ทวีสวย
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ลำต้น
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีภาบุญ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  คุณนาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณวษา  ทองใบ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิฐา  ธนอุด
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียากูล  จุปะมัตตัง
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  โสนะชัย
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงนิรัชฎา  ดุมเกษม
 
1. นายธนากร  คำยัง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงลา
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  ภูสมบัติ
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวณริสสา  ใจเปรียว
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายภูวนัย  ภาษี
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  มาบุดดา
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวทิติยา  วรรณขาม
 
1. นางสาวเพียงพิศ  สิริธนพงศ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวลักขณา  สิงห์บุบผา
 
1. นายคงเดช   แก้วมาตร์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวพรทิพย์  แสงเสน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ  แสนนาม
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  โมกสุวรรณ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวประกาย  เกตุสะ
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  โควะเลิศ
 
1. นายศรัญญู  ทวีสวย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรษา  ฤทธิพิพัฒน์
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ภักดี
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีขาว
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  บุญชูมา
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทิพย์คำมี
 
1. นางนิ่มนวล  ดวงดี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงสมฤดี  กัปโก
 
1. นางศศิธร  แสงพา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทพร  สมภาร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงปานทิพย์  คำทุย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีสุทอ
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลทิรา  แพมไธสง
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์สุ
 
1. นายธนากร  คำยัง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรหมพร  เนาโนนทอง
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวอุมาพร  ทวีพรม
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวอาริญา  แดงชาติ
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวอักษรสวรรค์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวธันยธรณ์  อ่อนศรีไพร
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวสุตาภัทร  กัลยาสนธ์
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอาภาสินี  คำมูล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวปราณปริญยา  ตะจันดา
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรจาริน  หอมอ่อน
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอทิตยา  ชุ่มอะภัย
 
1. นางนิ่มนวล  ดวงดี
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โตเจริญ
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  แถมสิริ
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายเบญจรงค์  ภูผาพลอย
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายภูริภัทร์  บัวนาค
 
1. นางสาวธันยธรณ์  อ่อนศรีไพร
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศกนกวรรณ  ป้องปิด
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พิมพิศาล
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สังขเวช
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วมณี
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริกาญน์  รัตนโนภาพ
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเศษรัตน์
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจพร  ทักขินัย
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงธนะวรรณ  หนูท้าว
 
1. นายธนากร  คำยัง
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลักคนา   ระวงษา
 
1. นางสาวศุภรานันท์  สุดาจันทร์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวอิสราพร  พุฒฝอย
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวศิริโสภา  ชินพันธ์ุ
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  ซุยทอง
 
1. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวศิรดา  วงชารี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พิมพิศาล
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวประกายฟ้า  ขันขวา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นายอภิเชษฐ์  บัวลา
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวสิรินทรา  ศรีเสน
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวสุวันนา  จันทร์หล่ม
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีหะ
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวนุสบา  เขียนจูม
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี  ธงยัน
 
1. นางสาวศุภรานันท์  สุดาจันทร์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา  จันชาดา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หาญเชิงชัย
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
2. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวชนนิกานต์  บุญเลิศ
2. นางสาวดวงหฤทัย  ชัยศรี
3. นางสาวภาวิณี  วิวิจชัย
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินตรา  บู่สุข
2. เด็กหญิงอรณิชา  บุญกว้าง
3. เด็กชายเขมชาติ  เชิญทิพย์
 
1. นางลักเลห์  ศรีลุนทอง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  พรมนิล
2. เด็กหญิงพัชราพร  บุญประคม
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงผกาวดี  วรรณโคตร
2. นางสาวพิจิตรา  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงอริสรา  อ่อนโพธา
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายวชรพล  นากร
2. เด็กหญิงอารดา  พะคะนวน
3. เด็กหญิงอาริตา  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยดา  ตาสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนทกานต์  เย็นวัฒนา
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  โสดาวัตร
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภัสรา  ตองสุพรรณ์
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  จิตราช
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  ทวิตชาติ
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหล่ามูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันดา
3. เด็กหญิงพรชิตา  มาพลับ
 
1. นายธนากร  คำยัง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวดาหวัน  เดชโมรา
2. นางสาวนฤมล  อุประ
3. นางสาวอภิกา  จันทรเสรีรักษ์
 
1. นายศิริชัย  หอมดววง
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  ยะสาธะโร
2. นางสาวสุชาดา  ประชามาตย์
3. นางสาวเยาวเรศ  สนิทนิตย์
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรีติ  บุญเอี่ยม
2. นางสาวจุทามาศ  กานุสนธ์
3. นางสาวศศิประพร  แนธิบุตร
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจันธิดา  พันธะเทพ
2. นายธวัชชัย  สีแสนตอ
3. นางสาวศลิษา  สารฆัง
 
1. นางลักเล่ห์  ศรีลุนทอง
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจันทนีย์  ศรีพลชัย
2. นางสาวประภาวดี  เข็มศรี
3. นางสาวสุวนันท์  เขียวเพชร
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุชาวดี  บุญเต็ม
2. นางสาวสุพัตรา  ขอเตือนกลาง
3. นางสาวสุรีย์มาศ  ชัยสอน
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายวัชระ  บุญชะโด
2. นายวีระศักดิ์  สีทาดี
3. นางสาวอรัญญา  ภูระบัตร
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐฐินันท์  การะฐา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ควรคำ
3. นางสาวพิกุลแก้ว  ศรีษะ
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
2. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวประวรรณรัตน์  ถามูลเลิศ
2. นางสาวปิยวดี  ศรีวิชา
3. นางสาวอรดา  พงษ์วิลัย
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีหาบัว
2. เด็กหญิงอโณมา  ระหารสิม
 
1. นางสาวมัสยา  พิลาศรี
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุคนธรส  บัวผาย
2. นางสาวสุจิตรา  คำทองทิพย์
 
1. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ทองน้อย
2. เด็กหญิงศศิธร  แสนพล
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
2. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันทรา
2. เด็กหญิงสาลินี  ดวงแสงจันทร์
 
1. นายธนากร  คำยัง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ม่วงสนิท
2. นางสาวเกษราภรณ์  นาคเจริญ
 
1. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัค  ธนกิจเจริญพัฒน์
2. เด็กหญิงอรปรียา  เหล่าเทพ
 
1. นางศศิธร  แสงพา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ประดับเพชร
2. เด็กหญิงอุษณี  หมั่นสีพรม
 
1. นางสาวศุภรานันท์  สุดาจันทร์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ดอนพันพล
2. นางสาวขนิษฐา  ฉัตรเฉลิม
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะวงศ์
2. เด็กชายทำรงศักดิ์  ศรีประจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีสวัสดิ์ฉิม
2. เด็กหญิงอภิญญา  สายโสภา
 
1. นางสาวนวลนภา  สุกรรณ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวริษา  คำภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คลังคำภา
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายชยภัทร  สะสมเพชร
2. เด็กหญิงวนิดา  ทองศรี
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สวัสดิ์พล
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสงคำ
 
1. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  โกษากุล
2. นางสาวสุภาภรณ์   ไม้กร่าง
 
1. นางแสงอรุณ  อัมพรัตน์
2. นางสาวสุธีวัลย์  คำสุริย์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปรีชญา  ปลาหนองโปร่ง
2. นางสาวแคทลียา  เนียงอาชา
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิษา  โคกสูงเนิน
2. นางสาวเบญจวรรณ  สัมนา
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวทิพวรรณ  พระสุวรรณ
2. นางสาวธีราพร  กล้าขยัน
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  ตุ่นเฮ้า
2. นางสาวแตงไทย  ลีทองดี
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายชนกันต์  คงเมือง
2. นางสาวปานตะวัน  สงบเงียบ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งโพธิ์
2. นายสุรวุฒิ  บุญลือชา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  โสดา
2. นางสาวนัทชรี  พระชัย
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิช  หิรัญชวโรจน์
 
1. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเรวดี  โพธิ์อุดม
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายสุระวีร์  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวปริมประภา  นาสมชัย
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิลาพร  กรรณลา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลาลัย  ชัยวงษ์
 
1. นางสาวเยาวภา  เยือกเย็น
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สีจันลา
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  แสนปอพาน
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขุนเทพ
 
1. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วล้วน
 
1. นางสาววิภารัตน์  โพธิ์รัตน์
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปลื้มวงศ์
 
1. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรดา  หลาบคำ
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงอารียา  เหล็กกล้า
 
1. นายอนัตตศาสตร์  อุ้ยเลิศ
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  ทรแสน
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชณาพร   ลาดพิลา
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวลลิตา  แสนเสนา
 
1. นางอัจฉริยา  สุวอ
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยเบ้า
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวทรรศนีย์  ศรีคำภา
 
1. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายสุธิชา  ภักดีสวรรณ
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นางสาวนัฐริกา  ลันวงษา
 
1. นางสาวสกุลตลา  แพงเพ็ง
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวกรณ์ภศิน  คุณโน
 
1. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ไชยโย
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  พรมรังษี
 
1. นายเจริญ  คนซื่อ
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวแพร  อุ้ยเลิศ
 
1. นายอนัตตศาสตร์  อุ้ยเลิศ
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายอิทธิพงษ์  นาใจคง
 
1. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  คินธร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   บุญโส
3. เด็กหญิงสิโรชา  บุญมี
 
1. นายมนเทียร  สอนเสนา
2. นางสาววัชรี   ภูทองดี
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.875 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผางหล้า
2. เด็กหญิงปิยดา  ชมภูพาน
3. เด็กหญิงพิยะดา  ยอดพงษา
 
1. นายอนัตตศาสตร์  อุ้ยเลิศ
2. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นายสุรเชษฐ์  เหล่าโกทา
3. นางสาวอลิษา  ร้อยพรมมา
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
2. นางสาวสุรีย์วรรณ  แก้วมาตย์
 
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวกรรณิการ์  ชำนาญ
2. นางสาวชนนิกานต์  จำปา
3. นางสาวไอรดา  ทองเชื้อ
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร    
163 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัษส์กมณ  นิตย์ด่านกลางกุน
2. เด็กหญิงศิรินทร  บุญรินทร์
3. เด็กหญิงโสภิดา  พลภิรโชติ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
 
164 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปรางวลัย  มะยมรัฐ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ฐานะ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  โนนทะบุญ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุทำมา
2. นางสาวเยาวภา  เยือกเย็น
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำโม้ง
2. เด็กหญิงอรปรีดา  สุรมะณี
3. เด็กชายอริสา  สว่างชุม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
2. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
166 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงพรนิชา  เอกทัศน์
2. เด็กหญิงมาริษา  สายทอง
3. เด็กหญิงวันวิภา  โสมาบุตร
 
1. นางสาวงามงอน  เมืองซอง
2. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนะวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  สูงยาง
3. เด็กชายอนันต์  เพียนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
2. นายเกษมสันต์  แสนศิลป์
 
168 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ชมจันทร์
2. นางสาวบัวผัน  เทสะพันธ์
3. นางสาววาสนา  อินเจริญ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
2. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
169 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  มาตย์วงค์
2. นางสาวสุธัญญา  สิทธิโสภา
3. นางสาวเสี่ยวหนาน  เซา
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวล้อมเดือน  สีดาทอง
2. นางสาวสงกรานต์  จักรพิมพ์
3. นางสาวสุธาทิพย์  ชัยเพชร
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  แสนปอพาน
2. นางสาวงามงอน  เมืองซอง
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวจนิตตา  ไชยดา
2. นางสาวทิตยา  สีเหลือง
3. นายเมธี  พระสว่าง
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
2. นางสาวอังศุมารินทร์  โกงซุย
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยเจริญ
2. เด็กชายพงษ์ธเนศ  วิเศษหอม
 
1. นางสาวพนิดา  พันชะโก
2. นางคณิตา  สาลี
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะแจ่ม
2. เด็กชายพัชนนท์  เรพล
 
1. นางสาววัชรี   ภูทองดี
2. นายบรรณรต  สกุณา
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีภูธร
2. เด็กชายสันติภาพ  วิชัยวงศ์
 
1. นายจุลจักร  วงศ์หาจักร
2. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธิญาดา  กาญจนะ
2. นายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
2. นางสาวทิพาพร  ชนะบุญ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายวันชัย  ศรีหะ
2. เด็กหญิงศุภมาศ  นาฬิกุล
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
2. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตนภา  หอมทรัพย์
2. เด็กชายวิทยากร  ขวัญศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายคุณวุฒิ  นามศรี
2. นายธนวัตน์  ชาบัวน้อย
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  แสนปอพาน
2. นางสาวงามงอน  เมืองซอง
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ  ชามัชศิมา
2. นางสาวพุทธิดา  ดวงมาลา
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจักรี  ศรีหะ
2. นางสาวพิยดา  อักษร
 
1. นายทองม้วน  แก้วก่า
2. นายอาคม  กำลังเร่ง
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวรัชนีกร  ประดับเพชร
2. นางสาวสุรัสดา  จักรโนวัน
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
2. นางสาวงามงอน  เมืองซอง
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวคนึงนิจ  ศรีสุทำ
2. นายชนาธิป  สิกขา
 
1. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายปลายตะวัน  ทองประทุม
 
1. นายวิสันต์  จันละคร
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไพรัลยา  นามรินทร์
 
1. นางเบญจพร  เหลาบับภา
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายราชานนท์  สุดชะวงค์
 
1. นางสาวนารินทร์  คำตานิตย์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายพงษพัฒน์  ธนูทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ใชยศรีษะ
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงศศธร  กุลาสา
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สนามทอง
 
1. นายเอกพงศ์  สุวรรณคำ
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีทะชัย
 
1. นางสาวอังศุมารินทร์  โกงซุย
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัษฎาพร  สายคูณ
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญประคม
 
1. นายปัญญา  สมคำพี
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงชญาดา  โพคะชา
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายธันดร  รัตนมงคล
 
1. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสกุณนา  ไชยะราช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสา  บัวคำ
 
1. นางสาววิจิตรา  จันทะสิม
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรภัทร  ผลผะเลิศ
 
1. นายอธิก  อินจันทร์
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจตุพล  ขอนจันทร์
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจิราพัชร  จันเทพ
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมุธิตา  ประสมศรี
 
1. นางศิริพร  คำภิหนู
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวเกษรา  ศรีเมือง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวิปิยธิดา  พรมรัศมี
 
1. นางสาวดวงสุดา  ภูเมฆ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  บุญกว้าง
 
1. นายเจริญ  คนซื่อ
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวสิริมา  คงสันเทียะ
 
1. นางสาวอังศุมารินทร์  โกงซุย
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอรวรรณ  แพงโสภา
 
1. นางสาวนารินทร์  คำตานิตย์
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาววิชุนัน  นันทบุตร
 
1. นางสาวงามงอน  เมืองซอง
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวกุสุมา  ภาษโส
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นางสาวชลดา  หลังกอลอ
 
1. นางสาววิภารัตน์  จะดี
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวพิมใจ  ยาวะระ
 
1. นายปัญญา  สมคำพี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวอาริษา  มีศิริ
 
1. นางคณิตา  สาลี
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชินกฤต  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  เววิชัยโก
3. เด็กหญิงอารียา  โอษฐ์สัตย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย
2. นายวัชระ  ลีแวง
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกีรกิตติ  สร้อยหล้า
2. เด็กหญิงชณิกานต์  ต้นงาม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำสี
 
1. นางพรพรรณ  ศิลา
2. นางสาวสาวิตรี  สร้างโสก
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิพล  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไชยเบ้า
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  โนนทิง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  โวเบ้า
2. นายสหกรณ์  เจริญใจ
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายชนวีร์  พันธ์ด้วง
3. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  พลบูรณ์
 
1. นายวัชรพล  สมบูรณ์
2. นางมัทนพร  เพชรนก
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงกฤษดา  นาสิงคาร
2. เด็กชายตรีเพชร  หลักตา
3. เด็กชายศิวกร  ต่อนสุรา
 
1. นางสาวแววเทียน  รังษี
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาติ  ขันทะนะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฤทธิ์มหา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สุรมะณี
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางสาวพรทิวา  คำหารพล
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงคิม  แพร์น่า
2. เด็กหญิงธนิดา  จันทร์บุญ
3. เด็กหญิงธัญญาพร  พลลี
 
1. นางสาวพนัสดา   มั่นคง
2. นางสาวบงกช   โมทะจิตร
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  บูรพางกูร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาสาสิงห์
3. เด็กหญิงอริสา   ชื่นชม
 
1. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
2. นายอุทัย  ชุ่มจิต
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรีธรา  ดวงพิลา
2. เด็กหญิงศิรดา  บุญเเน่น
3. เด็กหญิงสรันดา  เสนาไทย
 
1. นางสาวมณีณัฐกาญจน์  คณาจันทร์
2. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทการ  ธีระนันทกุล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พินิจมนตรี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปริปุนนัง
 
1. นางดาวเรือง  อุทัยพล
2. นางจรรยา  ตองสุพรรณ์
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กองมณี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  อนุศรี
3. เด็กหญิงนิลุบล  ภูแสนศรี
 
1. นางสาววชิราพร   ค่าภูเขียว
2. นางสาวพักตรวิภา  สุวรรณ
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้านคำมี
2. เด็กชายพรชัย  หอมพรมมา
3. เด็กหญิงพรฤดี  โสเพ็ง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนายุทธ  ชนะมาร
2. เด็กหญิงภัชราพร  ศรีบุตรา
3. เด็กชายสมชาย  สีบรรเทา
 
1. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
2. นางสาวอรพรรณ  เฉลียวดี
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพงศกร  คำอินทร์
2. นายรณฤทธิ์  นุวงศ์ศรี
3. นายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแซง
 
1. นางบุษรากร  ขนันทอง
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีพัดยศ
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญรัตน์  ตองสุพรรณ
2. นางสาวปารมี  หาญเชิงชัย
3. นางสาวสุจิตรา  พรมลา
 
1. นายตระกูลศักดิ์  ทนทาน
2. นางสาวพิสิตา  ตันวัฒนเสรี
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญเหลือ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ไชยสง
3. นางสาวพัชรี  ประทุมทอด
 
1. นายวัชรินทร์  สุพร
2. นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะดา  เสนาลา
2. นายพิชาญ  พรมจักร
3. นายอัชฌานันท์  บุญหลาย
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางสาวพรทิวา  คำหารพล
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวนุชนาฎ  พรหมหาร
2. นางสาวปานระพี  ชื่นชม
3. นายพันกร  นครไชย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางประกายแก้ว  ทองจันทร์
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวอุไรรัตน์  กองสมบัติ
2. นางสาวเกศติยา  เมืองแก้ว
3. นายเจตุพนน์  ศรีภูธร
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นายจักรกฤษณ์  เทพนวล
2. นายธีรภัทร  ทิศเพ็ญ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ถาธิราช
 
1. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
2. นางนปภา  ยางศรี
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวจาฏุพัจน์  แก้วมาก
2. นางสาวปิยะดา  ทองบุญชู
3. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวบงกช   โมทะจิตร
2. นางสาวพนัสดา   มั่นคง
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายธนากรณ์  พระสว่าง
2. นางสาวรจนา  บุตตะเสน
3. นางสาวสุดารัตน์  พิมพาเรือ
 
1. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
2. นายอาทร  เรือนยศ
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีหะ
2. นางสาวนพมาศ  อาจอำนวย
3. นางสาวเบญจพร  ดอนสาเกตุ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกเนตร  ห้าวหาญ
2. นางสาวปนิดา  จันทร์เฆ่
3. นางสาวภัทรวรรณ  เบ้าทองจันทร์
 
1. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
2. นางสาวอรพรรณ  เฉลียวดี
 
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายสิริชัย  จันเขียน
2. นายอาทิตย์  มหาชัย
3. นางสาวเตือนใจ  สุธรรมา
 
1. นางดาวเรือง  อุทัยพล
2. นางจรรยา  ตองสุพรรณ์
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวปลายฟ้า  พบสมัย
2. นางสาวสุธิตา  เพชรติง
3. นางสาวสุวรรณี  อามาตสมบัติ
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสาวมัทนา  นูนาเหนือ
 
236 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงธิมาพร  ธาตุชนะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภามาตร
 
1. นางเจริญ  พฤษกชาติ
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
237 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำพันธ์
2. เด็กหญิงสายใจ  พงษ์โคกศรี
3. เด็กหญิงอารีญา  เล็บขาว
 
1. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
 
238 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงม่วงอิน  ทองจุไร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีเสมอ
 
1. นางสาวพนมพร  รักษาภักดี
2. นางปรียานันท์  รอบคอบ
 
239 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.58 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ผาบสิมมา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  หมื่นชนะ
3. เด็กหญิงอรไท  เดชพละ
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
 
240 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.68 ทอง 5 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลเสน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  แสงทอง
 
1. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
2. นางวันนิสา  พันธ์ลี
 
241 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   สาจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วงษ์แสวง
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  สารุ
 
1. นายฉัตรสกุล  สมศรี
2. นายจักรพันธ์  ธาบิดา
 
242 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.05 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายภัทรสดากร  ละลี
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์ลุน
3. เด็กชายอติชาต  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางสาววชิราพร   ค่าภูเขียว
2. นางสาวพักตรวิภา  สุวรรณ
 
243 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร    
244 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพอฤทัย  บุญสิลชัย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงสมพร  กรรณลา
 
1. นางสาวภัทราณี  ท่อนคำ
 
245 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมชาติ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สิมาชัย
3. เด็กหญิงสกุลกานต์  กลนาม
 
1. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
2. นางสาวมัทนา  นูนาเหนือ
 
246 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปฐมัญญา  จาระชร
2. นายภัทรพล  โสภาศรี
3. นางสาวมัณฑนา  อนุศรี
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นางสาวกาญจนา  ทองผิว
 
247 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวศศิกานต์  สีหาเนตร
2. นางสาวสุทธิดา  กาดกล้า
3. นางสาวเบญจมาศ  ต้นกันยา
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นางสาววิมลสิริ  กงซุย
 
248 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนันท์นภัทร  อินทร์พิมพ์
2. นางสาววราภรณ์  ประวันนา
3. นางสาวสาวิตรี  แก้วขันตี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญพุ่ม
2. นางสาวพรพรรณ  วิวัฒน์ไพบูลย์
 
249 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  ดาน้อย
2. นางสาวสิริพร  อ่อนเครือ
3. นางสาวอารียา  อรศรี
 
1. นายปราโมทย์  ทองเนียม
2. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
 
250 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวกรวิภา  พรมตา
2. นางสาวปทุมพร  สายพันธ์
3. นางสาวปิยะณัฐ  ปิ่นคำ
 
1. นางดาวเรือง  อุทัยพล
2. นางสาวสาริสา  ปราเมต
 
251 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวมัฑนา  รามศิริ
2. นางสาวมิณธิรา  คตภูธร
3. นางสาวสุปราณี  ช่อปานา
 
1. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
2. นางสาวแววเทียน  รังษี
 
252 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณฤดี  สุวรรณโสภา
2. เด็กชายพันธกานต์  อินทรเพชร
3. นางสาวรัชฎา  ชัยสงค์
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
2. นายวิรัตน์  แสงเลข
 
253 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม   1. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
254 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร    
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ธุระพะ
2. นางสาวจิราพร  ฝอดสูงเนิน
3. นางสาวอรยา  ชัยสงค์
 
1. นางทิพวดี  อัครฮาด
2. นางสาวนิชนันท์  ขันแก้ว
 
256 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวน้ำทิพย์  คำแสน
2. นางสาวปนัดดา   พลศรีษะ
3. นางสาวสุมงคล  ศรีบัวภา
 
1. นายวัชระ  ลีแวง
2. นางอรวรรณ  ศรีพล
 
257 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายคเชนเทพ  บัวคลี่
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์เส
3. นางสาวน้ำทิพย์  หนองเส
 
1. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
 
258 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวช่อทิพย์  สินทร
2. นางสาวสิรินยา  อิ่มนาง
3. นายเกียรติศักดิ์  โสโท
 
1. นายจักรพันธ์  ธาบิดา
2. นายฉัตรสกุล  สมศรี
 
259 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวนุชจรินทรฺ์  ยมโคตร
2. นางสาวพรวิภา  ประวัติศรี
3. นางสาวรวิศรา  หวันลา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. เด็กหญิงสุพิญญา  คำหงษา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิ่นประภา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พาอ้อ
3. เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์เครือสอน
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวมัทนา  นูนาเหนือ
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงจานุสงค์
2. เด็กชายปัญจพล  พันแน่น
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ไชยนา
 
1. นางสาวภัสรา  ทิพย์ลม
2. นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธชวรรณ  จันทาคีรี
2. เด็กหญิงมาลินี  พุทธามา
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทา
 
1. นางนันทกา  คันธิยงค์
2. นางสาววัชรี  โพธิยา
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติกาล  ไพลวัลย์
2. เด็กชายวรโชติ  นวลสำลี
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หวีผม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงลา
2. เด็กหญิงนันทนา  ศรีธานิล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลนวล
 
1. นางสาวบงกช   โมทะจิตร
2. นางสาวพนัสดา   มั่นคง
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.38 ทอง 7 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  สมุห์เงิน
2. เด็กหญิงพิยดา  เกินกลาง
3. เด็กหญิงภนิดา  สุปัญญา
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นายอาทร  เรือนยศ
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิพล  ภูบุญคง
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  มาตบรรเทา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สูญกลาง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคณิตศร  สิงห์เส
2. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยสงค์
3. นางสาวอรณิชชา  ดำรงกุล
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวธิดารัตน์  แทนไธสงค์
2. นายปรินทร  กลางแม
3. นางสาวสุทาทิพย์  ลุนหล้า
 
1. นางสาวบงกช   โมทะจิตร
2. นางสาวพนัสดา   มั่นคง
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชยพล  นวลไชยดี
2. นางสาวธันย์ชนก   คำโมง
3. นางสาวภัทรวดี  รันรัตติยา
 
1. นางสาววราภรณ์  หัสโก
2. นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  รัตพลที
2. นางสาวลลิตา  บุญเจริญ
3. นางสาวสุวดี  เครือภักดี
 
1. นางประกายแก้ว  ทองจันทร์
2. นายอุทัย  ชุ่มจิต
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  ชฎาวงษ์
2. นางสาวณัฐชล  ช่วยศรี
3. นางสาวนิภาพร  พลเทพา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ไชยรถ
2. นายธีรพัฒน์  สุภาพ
3. นายภูมิสิทธิ์  ฮาตวิเศษ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  จันดีบาง
2. เด็กหญิงนริศา  มาน้อย
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาววิไลวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวสุปรียา  ศรีจันดี
 
1. นางนงนุช  อะโนวัน
2. นางสาวปิยะนุช  ชัยสงค์
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  วันทมาตย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทรเสนา
 
1. นายไพโรจน์  สุริยขันธ์
2. นางสาววรัชฎ์ฐนันท์  คตธมาตย์
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  นนทะราช
2. เด็กหญิงอมลดา  คำดี
 
1. นางมยุรี  บุญแจ่ม
2. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณิชมน  หมีกุละ
2. นางสาวอัญชนา  มูลพลึก
 
1. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
2. นางพรพรรณ  ศิลา
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธนายุทธ  โพธิจันทร์
2. นายพนมวัน  วันสุทธะ
 
1. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  ภูมิสายดร
2. นางสาวอภิชญา  โกเมฆกระโทก
 
1. นางชินาภา  โพธิศรา
2. นางสาวสุริยะพร  ยอดสง่า
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวทิพปราการ  มารมย์
2. นายทิวากร  แสงไสย์
 
1. นายวุฒิภัทร  ชาติภูธร
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายชัยยา  มาสุข
2. นายอมรเทพ  ไพยเสน
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
2. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วัฒนาสูงเนิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันโท
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรภณ  พิมพ์โตคร
2. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยสงคราม
 
1. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  มั่นคง
2. เด็กชายอนุชา  ศรีมานอก
 
1. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  บุญทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมตู้
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร์  ศรีเทพ
2. นายเทพวิมล  ปิ่นคำ
 
1. นายธวัชชัย  แสงเงี่ยมชัย
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายสัญลักษณ์  มาเก่าน้อย
2. เด็กชายไทยภิพัฒ  สุนนท์ชัย
 
1. นายอธิวัฒน์  ยางคำ
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายภานุวัฒน์  สร้อยสีทา
2. นายเกรียงไกร  รัตนปกรณ์
 
1. นางประภัสสร  เป้งไชยโม
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์  จันบัวลา
2. เด็กชายภาสวัฒน์  แสงป้อง
 
1. นางสาวศิริพร  คำดีราช
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  สาจันทร์
2. เด็กชายธีรวุุฒิ  สุภาพ
 
1. นายฉัตรสกุล  สมศรี
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์แสง
2. เด็กชายภูรินทร์  วงศ์ชมภู
 
1. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  บุญประคม
2. เด็กชายวสิน  แคนติ
 
1. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  นัยอินทร์
2. เด็กชายอดิศร  วอหล้า
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนากร  กลนาม
2. นายศุภกิตติ์  เฉิดฉาย
 
1. นางสาวพรรณี  สิริธนพงศ์
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายนราวิชญ์  วันนะ
2. เด็กชายศุภกิจ  ช้อยพรมมา
 
1. นางสาวชลลดา  พิลาแสง
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชินพัฒน์  สมใจ
2. เด็กชายอลงกรณ์  สอนสติ
 
1. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพงศ์  แดงวิมล
2. เด็กชายปัณณสิทธิ์  แสงแก้ว
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐยศ  แสงเสงี่ยมชัย
2. นางสาวสายใจ  ศิริอุดมจันทร์
 
1. นายปิยะพงค์  ที่ภักดี
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายเอกรัฐ  นิพวงลา
 
1. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนารินทร์
2. เด็กชายศุภชัย  มาสิน
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายบูรพา  อานโพธิ์
2. เด็กชายเจนฎากรณ์  จันทรลอย
 
1. นายจักรพันธ์  ธาบิดา
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  บุญประคม
2. นายนายจิรวัฒน์  พิสิษฐ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อิงเสน
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายปัณณธร  นนตรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  อาจหาญ
 
1. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  แน่นหนา
2. นายเฉลิมวงศ์  ต้นกันยา
3. นายเบญจพล  เสนาสิงห์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษณพฤกษ์   บำรุงบ้านทุ้ม
2. นายชาญชัย  สาขามุละ
3. นายวรชาติ  ศรีภูธร
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายทวีวัฒน์  คัวอักเถิง
2. นายภาสกร  ธรรมจักร์
3. นายอภิวัฒน์  ขยายวงศ์
 
1. นางอาสรา  คัวอักเถิง
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวาน
2. นางสาวณัฎฐธิดา  แสงจันทร์
3. นางสาวประคำกรอง  วิศรีปัทย์
4. นางสาวศิริรัตน์   บุญไตร
5. นางสาวเพ็ญนภา   เสนบัว
 
1. นางสาวกุลริสา  สายบุปผา
2. นางสุจินดา  นามบำรุง
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชมนาวัง
3. เด็กหญิงทิพประภา  คำหงสา
4. เด็กหญิงมลยาวี  เกษหอม
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฮ้อยก่ำ
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ทองหยี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลาพล
3. เด็กชายอธิชาติ  นิลดวงดี
4. เด็กหญิงอินทราณี  มูลดี
5. เด็กหญิงอินธิรา  เหล่ามูล
 
1. นางสาวดอกไม้  ไชยพะยวน
2. นางทิพย์เรืองรอง  ปุณยเมธีดล
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิง สโรชา   เพราะภูมิ
2. เด็กหญิงพรรณพสา  พลดอน
3. เด็กหญิงวนิดา   นามมูลน้อย
4. เด็กหญิงวิยะดา   ชัยราช
5. เด็กหญิงอรัญญา   เพราะภูมิ
 
1. นายสุรติ   จันทรสุริยะศักดิ์
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรหมสวัสดี
2. เด็กหญิงชลดา  ไชยยะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เอียว
4. เด็กหญิงศิญานันท์  โขงโกบ
5. เด็กหญิงสุภานาฏ  เหล่าพิลัย
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลวิชา  เทชะ
2. เด็กหญิงนัดชา  แรงจบ
3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บือกุศล
4. เด็กหญิงพรรณษา  โพธิปัสสา
5. เด็กชายอธิวัฒน์  ปทุมวัน
 
1. นางอุทุมพร  คูณเมือง
2. นายคำพันธ์  ภาดี
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงช่อกัลญา  หล่องตากล้า
2. เด็กหญิงธนิฎา  หมื่นฤทธิ์
3. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วก่า
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  เตชัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองแสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  หาญยะ
2. นางสาวยุพาพร  บุญญพันธุ์
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 8 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงนิรุชา  โนนทิง
4. เด็กหญิงประภาภัทร  พิมพาเรือ
5. เด็กหญิงมลดา  แสงสุวรรณ
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกันต์พิชญา  มูลเสนา
2. นางสาวถิรดา  ชาวชุมนุม
3. นางสาวพัชดาภา  กิริชี
4. นางสาววันวิษา  วิโรจน์ศิริ
5. นางสาวเกศสิริ  อินทะสี
 
1. นายเสงี่ยม  เจริญใจ
2. นางสาวพรหมลภัส  สมชาญ
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวชลลัดดา  หอมอ่อน
2. นางสาวชลิดา  มหาหิง
3. นางสาวบุษบา  นาหนองตูม
4. นางสาวพรทิมา  วิเวก
5. นางสาวมาริศา  ทับจันทร์
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรพรม
2. นางสาวทิพวรรณ  อรัญวาส
3. นางสาวธมลธรรม  อัครฮาด
4. นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์สีดา
5. นางสาวอารียารัตน์  รัตนเพชร
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัฒน์  นันทะแสง
2. นางสาวธนัฏดา  วงษ์ทองดี
3. นางสาววรดา  พาภักดี
4. นางสาวโชติกา  เงินขาว
5. นางสาวโสภิดา  เพชรดง
 
1. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
2. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  วงศ์นาม
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญเนตร
3. นายธีรศักดิ์  อะระยศ
4. นายวินัย  วงศ์แก้ว
5. นางสาวศศินา  ทองเพชร
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวมยุรี  นาคดี
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  ขอสุข
2. นางสาวนิราวัลย์  บำรุงภักดี
3. นางสาวภินญดา  ศรวิเศษ
4. นางสาววาสนา  ชาญณรงค์
5. นางสาวอาริสา  เอี่ยมนูญ
 
1. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสงนาง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  น้อยห้างหว้า
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  กรรณลา
4. เด็กหญิงสุมาลัย  ศรีสด
5. เด็กหญิงอรัญญา  ลิบหลี่
 
1. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
2. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  วงศ์ก่อ
2. เด็กชายนัฐพร  ดาวลอย
3. เด็กหญิงปคุณา  เพราะภูมิ
4. เด็กหญิงวาริสสรา  ปาจรียานนท์
5. เด็กหญิงเกษร  จันทีเทศ
 
1. นางสาวดอกไม้  ไชยพะยวน
2. นางสาวอุษณี  วิชาธรรม
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุนลณัฐ  สีลานนท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงพัชรพร  อุประถา
4. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  มะโนสุข
5. นางสาวอรนภา  นนธิสอน
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวนุจรินทร์  สายพิณ
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรศักดิ์  พระสุวรรณ
2. นางสาวณัฐทิญาพร  ศิริวิ
3. นางสาวสมฤดี  สุพรมอินทร์
4. นางสาวหทัยภัทร  หารวาระ
5. นางสาวอรอนงค์  หันตุลา
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  หารพรม
2. นายจิรวัฒน์  เข็มทอง
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  วะจีประศรี
4. นายวัชรพล  ดาวังปา
5. นายศักดิ์เกษม  มูลเกษร
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายธะวัช  มันทะรา
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  นิลนามะ
2. นางสาวขวัญสุดา  วงธานี
3. นางสาววราภรณ์  บึงใส
4. นางสาวศิริลักษณ์  โกศล
5. นางสาวอุไรวรรณ  ป้านภูมิ
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.49 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวณัฐกานต์  สายรัตน์
2. นางสาวทิพวรรณ  พระสุวรรณ
3. นางสาวพฤกษชาติ  รีรังกา
4. นางสาวสุดารัตน์  สันทัดลำ
5. นายสุธีมน  คำภิหนู
 
1. นางธิยาพร  พัฒนา
2. นายอนุพนธ์  ลุนาวัน
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายทวีโชค  พินทา
2. นายนวพงศ์  ประกายะ
3. นายนิติพล  ต๊ะแก้ว
4. นายศุภกฤต  พุฒแย้ม
5. นายสิรวิชญ์  มะลิงาม
 
1. นายอนุวัฒน์  เถาแก้ว
2. นายทนงศักดิ์  วงศ์ชมภู
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวชฎาลัย  สายคำ
2. นายชัชวาลย์  เพ็งปอพาน
3. นายนายชัยวัฒน์  วิชัยคำ
4. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
5. นางสาวมณีรัตน์  นครังสุ
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  สมอเหี่ยว
2. นายตระการ  อุดมา
3. นายธีรศักดิ์  พลหลง
4. นางสาวปะการัง  ใจสมุทร
5. นายอภินันท์  หน่อสีดา
 
1. นายคงฤทธิ์  มิงพันธ์
2. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวปวีณา  แก้วอาจ
2. นางสาวปิยฉัตร  ดาดวง
3. นายวรรธนัย  สุวรรณชัย
4. นายวิธาน  สีหานาท
5. นางสาวอรดา  พงษ์วิลัย
 
1. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
2. นางธิยาพร  พัฒนา
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  สุโพธิ์คำ
2. นางสาวประกายดาว  กองทรัพย์
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุดบอนิตย์
4. นางสาวอรอุมา  มาสุข
5. นายอัฐพล  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายชัยสิทธิ์  คำภู
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวชลัญธร  ปุนตุง
2. นายธวัชชัย  นามตะ
3. นางสาวพีระพรรณ  กองมณี
4. นายรุ่งอรุณ  พูลผ่าน
5. นางสาวสุดารัตน์  จีรกัญญา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เมฆวัน
2. นางประภัสสร  หินแก้ว
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวจิระประภา  ทองดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แลภูเขียว
3. นางสาวชฎาพร  บุญประคม
4. นางสาวรวีวรรณ  ทองโคตร
5. นางสาวอารีรัตน์  แก้วคง
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
2. นางกัญญาณัฐ  เกษมสุข
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐชัย  ราชวงศ์ษา
2. นางสาวณัฐณิชา  ตั้งตระกูลไพสิฐ
3. นางสาวปภาวดี  พรมชัย
4. นางสาววรรณฤดี   สีสุคง
5. นายวีระพนธ์  แสนพิมพ์
 
1. นางรัศมี  ทองผิว
2. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  หารพรม
2. นายคุณากร  หารพรม
3. นายจิรวัฒน์  เข็มทอง
4. เด็กหญิงดลยา  แสงตัน
5. เด็กหญิงธิดารัก  สุนทะมาลา
6. เด็กชายประดิษฐ์  พาพวย
7. นางสาวปวีณ์ธิดา  วะจีประศรี
8. เด็กหญิงปาลิดา  เทชะ
9. นายมนัส  ธานี
10. เด็กหญิงวรรณภา  หลินภู
11. นายวัชรพล  ดาวังปา
12. เด็กหญิงวารัตดา  พรหมราช
13. นายศักดิ์เกษม  มูลเกษร
14. เด็กหญิงสาริณี  บุญหล้า
15. นางสาวสิริรักษ์  บุราญเดช
16. นางสาวสุทธินี  กรรณลา
17. นายอดิสรณ์  จันทร์หล่ม
18. เด็กหญิงอรยา  บัวระพา
19. เด็กหญิงอริษา  มุ่งแสง
20. เด็กหญิงเนตรนภา  สุคนธ์
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายธะวัช  มันทะรา
3. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
4. นายอุทุมพร  คูณเมือง
5. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็งละคร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
3. นายจิโรจน์  โคตรณรงค์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแดงใส
5. เด็กชายนิติศาสตร์  สาโทน
6. เด็กชายปวรัฐ  บุตรดี
7. เด็กชายพีระภัทร  พิมพาเรือ
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีภักดี
9. เด็กชายภูมิภัทร  แก้วหนู
10. นายสนธยา  แสงแป้
11. เด็กหญิงสิรินยา  ไพรวัน
12. นางสาวสิริมา  คงสันเทียะ
13. นางสาวสุภาพร  พิมพาเรือ
14. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
15. นายอนุชา  เทซะ
16. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นายทวี  ไชยบุรมณ์
3. นายอาทร  เรือนยศ
4. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
5. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษฎา  เสมอหน้า
2. นายชนินทร์  ประสานตรี
3. นางสาวชลธิชา  ศรีคุณลา
4. เด็กหญิงธนพร  อัคนิจ
5. นายธีรภัทร์  พิมพา
6. นางสาวนิรัชชา  บุญวิเทียน
7. นางสาวปิยะฉัตร  ดาดวง
8. นายพงศธร  ทุมพันธ์
9. นายวรรธนัย  สุวรรณชาติ
10. นางสาวศิรินาท  สวนเถื่อน
11. นายศุภกิจ  จิตเจริญ
12. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ศรี
14. นางสาวสุทธิดา  ประภาสัย
15. นายสุวัชชัย  พนาโพธิ์
16. นางสาวสุวิดา  พิมพา
17. นายอธิพงษ์  กัลยะบุตร
18. นางสาวอภิญญา  ทีระภาค
19. เด็กชายอัครวุุฒิ  แข็งขัน
20. เด็กชายอาทิตย์  พลชา
 
1. นางธิยาพร   พัฒนา
2. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
3. นางสาวพงศ์พิศ   พลศรี
4. นางสาวกุลธิดา   พัฒนา
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมณศิกัญญา  เถื่อนมูลแสน
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรภิตา  นาเชียงเครือ
 
1. นางสาวเกศิณี  มังครัด
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนาพร  สุระมาตย์
 
1. นางสาวปิยนุช  ขันอาษา
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิประภา  แสนสะท้าน
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิมล  รีรัตน์
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสาวิกา  กมลคร
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  สิงห์ทิศ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลาเกตุ
 
1. นายจิตรกร  แดงนา
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีสะอาด
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางจิดาภา  บุดดีคำ
2. นางจารุวรรณ  ศรีหอม
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีไพร
2. เด็กชายอลัน  คัมปานา
 
1. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำเถื่อน
2. เด็กชายอดิศร  สุวรรณ
 
1. นางรุจิรา  วรชมพู
2. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายฉัตรธวัฒน์  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ค่อยชัยภูมิ
 
1. นางสาวบัวไข  วิเศษศรี
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.51 ทอง 5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  สมดี
2. เด็กหญิงอาภาพร  คำสิงห์
 
1. นางประภัสสร  สุดจิตรจูล
2. นายพงษ์ศักดิ์  เมฆวัน
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.49 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายสิริวัฒน์  สงค์รัตน์
2. เด็กหญิงอนุชรา   ชนะภูมิ
 
1. นางธิยาพร  พัฒนา
2. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.45 ทอง 7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร์  ไชยเบ้า
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  เที่ยงผดุง
 
1. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
2. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.44 ทอง 8 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัยนันท์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวิฑูรย์   อาจหาญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวมยุรี  นาคดี
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  เพียศักดิ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ถิรวิริยาภรณ์
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นางสาววรีรัตน์  สารีมาตย์
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.77 ทอง 10 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ช่วงไธสง
2. เด็กชายอนุชา  ตรุวรรณ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เพชรดง
2. นางธัญยรัตน์  พิมพ์วีรกุล
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.69 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายนพขจร  ค้อไผ่
2. เด็กหญิงอินทิรา  ผุริจันทร์
 
1. นางดวงเดือน  สุขันธ์
2. นางมลิวรรณ  สุวรรณศรี
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.38 ทอง 12 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้มเก่ง
2. เด็กหญิงวรนุช  ทัดทาน
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนากรณ์  โคตรกอก
2. นางสาวนุชนาฎ  หาสอดส่อง
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  แก้ววังปา
2. นางสาวสุวนันท์  สิลาศรี
 
1. นางวงเดือน  กุดทิง
2. นางสาวสุนิสา  ศรีนาควง
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกฤตวิทย์  เนื่องโคตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เส
 
1. นางสาวมยุรี  นาคดี
2. นายชัยสิทธิ์  คำภู
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.46 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวชลธิชา  ประทุมรัตน์
2. นายศุภกฤษ  ชมภูพื้น
 
1. นางสาวบัวไข  วิเศษศรี
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.11 ทอง 5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  ดีมาก
2. นายสถาพร  ดอนตะโกน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เมฆวัน
2. นางประภัสสร  สุดจิตรจูล
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.73 ทอง 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายพิชิต  ปัญทอง
2. นางสาวอรอุมา  ศรีคำ
 
1. นางรุจิรา  วรชมพู
2. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.7 ทอง 7 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายวราวุฒิ  โมรี
2. นางสาวไอรดา  สิมมา
 
1. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
2. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.21 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวจิราพร  ชัยเดช
2. นายอนิรุต  เจิมชัยภูมิ
 
1. นางธิยาพร  พัฒนา
2. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.76 ทอง 9 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวปิยวดี  นวลน้อย
2. นายศักดิ์ดา  กัญหาเขียว
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นางอุทุมพร  คูณเมือง
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.88 ทอง 10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายธนโชติ  เจริญสุข
2. นางสาวสุนิสา  เถื่อนบัวระบัติ
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายทวี  ไชยบุรมณ์
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายยงยุทธ  ชมภูทีป
2. นางสาวอภิญญารัตน์  บุตรดี
 
1. นางบุศริณทร์  เรืองฤทธิ์
2. นายพรมดี  สาลี
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.48 ทอง 12 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นางสาวขวัญฤดี  อังคะสี
2. นายจิระพงศ์  สิทธิพรมมา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เพชรดง
2. นางธัญยรัตน์  พิมพ์วีรกุล
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดสบาย
2. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ทองยืน
3. เด็กหญิงจิราพร  ละคร
4. เด็กหญิงฐิติยา  ต๊ะแก้ว
5. เด็กหญิงพิชญญา  โชคบัญฑิต
6. เด็กหญิงรชตวรร  อินทะวงษ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  จำบุญ
8. เด็กหญิงอภิศรา  พงษ์เซียงซา
9. เด็กหญิงอมรัตน์  ดอกไม้ไทร
10. เด็กหญิงอัญชลี  คูณแก้ว
 
1. นางสาวอุษณี  วิชาธรรม
2. นายอุทิศ  คงสมบัติ
3. นางทิพย์เรืองรอง  ปุณยเมธีดล
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กหญิงชนัญญา  พากัณหา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เดชบังอร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ์  จินดา
4. เด็กหญิงพิชชาภา  ขุนภักดี
5. เด็กหญิงมลิษา  เลพล
6. เด็กหญิงรุ่งลดาภรณ์  พลพันธ์
7. เด็กหญิงลลิตา  พุทธพันธ์
8. เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีนาม
9. เด็กหญิงอารียา  อยู่ยง
10. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ภูอาลัย
 
1. นางสาวอาทิตยา  บาฤษี
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   โพธิ์ดู่
2. นางสาวกิรวรินทร์  เบ็นตัน
3. นางสาวชุติมา  พุจฉานุ
4. นางสาวปณัฐดา  ฐิติญาณวิโรจน์
5. นางสาวพรสุดา  สุวรรณเวียง
6. นางสาวพลอยไพรินทร์  มูลศาสตร์
7. นางสาวพัชรีภรณ์  สามมหาดไทย
8. นางสาวพิมพ์วิภา  บึงใสย์
9. นางสาวภาวิกา  อึ่งพวง
10. นางสาวสิริยากร  รณเรืองฤทธิ์
 
1. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
2. นายสราวุฒิ  อาจมนตรี
3. นางสาวรพีพรรณ  บุญประคม
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงขัตติยาพร  แสงกลาง
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดาน้อย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นามวงศ์
4. นางสาวปิยนุช  พิมพ์โคตร
5. นางสาววันทนีย์  เนียมจันทร์
6. นางสาวศศิธร  เทาบุตรศรี
7. เด็กหญิงสลิดา  พงษ์พรม
8. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศรีตระการ
9. เด็กหญิงอภัสราภา  ศรียัง
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พระชะ
 
1. นางสาวศิริพร  อินทรา
2. นางสาววรีรัตน์  สารีมาตย์
3. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  สายสมร
2. นางสาวณัฐนันท์  โสภา
3. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนโพธา
4. นายธีรพนธ์  ใจเที่ยง
5. นางสาววิภาวณี  พิลามาตย์
6. เด็กหญิงสตรีรัตน  วงศ์จูม
7. นางสาวสายชล  ขอบทอง
8. เด็กหญิงสุรีย์  สี่เหลี่ยมงาม
9. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ฝ่าผล
10. นางสาวแพรวพรรณ  เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางปวันรัตน์  สมบูรณ์
2. นายชัยสิทธิ์  คำภู
3. นายชาย  เหลาบับภา
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  เครือภักดี
2. เด็กหญิงกัลยากร  ราหล้า
3. เด็กหญิงกัลยาณี  ดีสงคราม
4. เด็กหญิงจันทมณี  เหล่าเจริญ
5. เด็กหญิงดวงใจ  ระนำไทยสงค์
6. เด็กหญิงนภัสสร  กิจอักษร
7. เด็กหญิงนิภา  มัยโสด
8. เด็กหญิงปาริชาติ  เนื่องจากพิมพ์
9. เด็กชายวิทวัส  ทองเจริญ
10. เด็กหญิงอินทิรา  ผุริจันทร์
 
1. นางบุศริณทร์  เรืองฤทธิ์
2. นายพรมดี  สาลี
3. นางดวงเดือน  สุขันธ์
 
378 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายคณิน  วงค์อนุ
2. เด็กหญิงชุนิตา  ศิลา
3. เด็กหญิงญาดาพร  ดอนโคตร
4. เด็กหญิงญาดาพร  ดอนโคตร
5. เด็กหญิงฐิติพร  จ่ายก
6. เด็กหญิงนันทัชพร  วรประเสริฐ
7. เด็กหญิงนันทิดา  มุขอาษา
8. เด็กหญิงปณิตา  พินิจมนตรี
9. เด็กหญิงสุชาดา  พรมจรรย์
10. เด็กหญิงสุนิสา  จิตเจริญ
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญงาม
12. เด็กหญิงสุวนันท์  สุรทรัพย์
13. เด็กหญิงอนุชรา  ชนะภูมิ
14. เด็กหญิงอารียา  เหล็กกล้า
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัดทาน
 
1. นายวุฒิ  บุตรสุริย์
2. นายสัญญา  บัวฮองแสง
 
379 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  โททัสสะ
2. เด็กหญิงศศิธรณ์  ชินเกตต
 
1. นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณแสง
 
380 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนะ  นาหมื่น
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แวงวรรณ์
 
1. นายจำเนียร  ศรีภูธร
 
381 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวิณี  สังกรณีย์
2. เด็กหญิงอิสรา  พนาพัฒน์
 
1. นายบรรเทิง  ขวัญต่อ
2. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
 
382 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐนพิณ  เพียชิน
2. เด็กชายวีระชัย  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายกฤษกร  เคหะฐาน
2. นายยุรนันท์  กุลมอญ
 
383 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยนันท์  นุยเมิน
2. เด็กหญิงใบเตย  มารมย์
 
1. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
2. นายธนพงษ์  เจริญไว
 
384 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรเดช  แสนเมืองชิน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ศรีหะ
 
1. นายอุเทน  ชัยสอน
2. นายยงยุทธ  อินอุ่นโชติ
 
385 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุดดีมี
2. เด็กชายกฤษฎา  เนื่องภักดี
 
1. นายเฉลิมพร  โทเพชร
 
386 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  เขียวเวียง
2. เด็กหญิงอัญชลี  คำประสาร
 
1. นายสามารถ  สิงห์คำโม
2. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
 
387 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีระประภา  สมานรักษณ์
2. เด็กหญิงวันวดี  จตุวงค์
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
 
388 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมนูญ   สุนทรา
2. เด็กชายเพ็ญเพชร  แพทย์จะเกร็ง
 
1. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
 
389 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสดา
2. เด็กหญิงปพิชญา  โชตินอก
 
1. นายพิเชษฐ์  นพวัฒน์
 
390 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพัฒน์   เทพศิริ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พันกล่ำ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  มิ่งสกุล
 
391 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวอภัสชา  สีสอาด
2. นางสาวอารียา  พร้อมสันเทียะ
 
1. นายวสันต์  ศรีสะอาด
2. นายนิรัน  ปักษา
 
392 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  มูลชารี
2. เด็กหญิงอริษรา  รุ่งโพธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีจันทะ
2. นายวิวัฒน์  ดอนปราบ
 
393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงพรรณิดา  สรรพผล
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทิวาพัฒน์
 
1. นายวุฒิ  บุตรสุริย์
2. นายสัญญา   บัวฮองแสง
 
394 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายทิวากร  แก้วแก่นตา
2. นางสาวอักษร  ศรีตระการ
 
1. นายฤทธิรงค์  บือกุศล
 
395 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราพรรณ  ยางศรี
2. นางสาวสุวนันท์  พลสัสดี
 
1. นางสาวพยอม  วังพา
2. นายนาวิน  จันทร์ร้อยเอ็ด
 
396 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชื่นชม
2. นางสาวมาลิสา  โลแรนเซ็น
 
1. นายอนิทัศน์  ปัญนาวี
 
397 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายปรัชญา  อิ่มจีน
2. นางสาวเรไร  ขันพิมูล
 
1. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
 
398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวชลิตา  พาระหงษ์
2. นายสิริพัฒน์  สงวนศิลป์
 
1. นายสุชาติ  ประเทศเสนา
2. นางจันสุดา  จันทร์ชมภู
 
399 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนพล  ยศกำธร
2. นายวรกมล  ยอดยัง
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
 
400 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  วรรณชัย
2. นางสาวอรอนงค์  เชื้อแก้ว
 
1. นายสามารถ  สิงห์คำโม
2. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
 
401 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นางสาวหฤทัย  กริ่มใจ
2. นายอดิศร  พรมโชติ
 
1. นายวิวัฒน์  ดอนปราบ
2. นายสุรศักดิ์  ศรีจันทะ
 
402 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวภณิดา  ภูถินดอน
2. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โย
 
1. นายยงยุทธ  อินอุ่นโชติ
2. นายอุเทน  ชัยสอน
 
403 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายบัญชา  สอนละ
2. นางสาวอุทุมพร  หารชัยพา
 
1. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวธารารัตน์  สุนันท์วิริยาภรณ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพย์มาตร์
 
1. นายวิวัฒน์  ปัญจศิลา
 
405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  วิจิตรพล
2. นางสาวอธิภารัตน์  เลแก้ว
 
1. นายวสันต์  ศรีสะอาด
2. นายนิรัน  ปักษา
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวพิชญา  ลีทองดี
2. นางสาวอภัสรา   เพ็งบุโฮม
 
1. นายวุฒิ   บุตรสุริย์
2. นายสัญญา   บัวฮองแสง
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสนเห็มทอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  โสดาวัตร
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรจิรา  โตมาชา
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  ปานทุม
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  โนนทิง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรินทร์  เดชยศดี
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายอดิศร  คำดอนหัน
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  แก้วบ่อ
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาววนัสนันท์  สุปัญญา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวเขมิกา  อภิชาติบุญมา
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์   ศรีซุย
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวเกษรินทร  แก้วลือชัย
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวชิดชนก  สมเสียง
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธันย์ชนก   คำโมง
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรนัย   เยี่ยมชัยภูมิ
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงกัญจนรัตน์  ไกรษรวงษ์
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัสมา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เขียวมะหา
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนศรีมล
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายหฤทธิ์  นาสมใจ
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกพล  พรมเมืองขวา
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  ไชยแสง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจันทสร  ภูพวก
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  เมฆวัน
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวศศินิภา  ชุติชาญศิริ
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พลงิ้ว
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพร
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลี  อาจแก้ว
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยามช่วง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสโรชา  ขันสมบัติ
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอริสา  วันทองสุข
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นนท์มุติ
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันสุวรรณา
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม    
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายคมกฤษณ์   โทรัตน์
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายปฏิภาณ   พันธ์โฮม
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวดารารัตน์  ดอนอาจเอน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  วิชัด
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนวมินทร์  พวงมาก
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม    
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  ดวงโทลา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  พุทระ
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายวีรพัฒน์  พลร่ม
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  สมทรัพย์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โทรัตน์
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  ไมอักรี
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  สายลาด
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พลอินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอริญชยา  ภูกองชนะ
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวยุวลี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวศุภลักษณ์  แสงรถ
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทิศเพ็ญ
2. เด็กหญิงพิมลภัส  รุ่งแจ้ง
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นายปราโมทย์  แน่กลาง
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนราทิพย์  กำลังทรัพย์
2. เด็กหญิงวรนุช  พรมเกษ
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
2. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวริษา  ธรรมา
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูบุญคง
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
2. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทิรา  สามารถ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองทวี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ศิริสุรักษ์
2. เด็กหญิงเลิศนภา  ใจเพียร
 
1. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
2. นางสาววรกัญญา  ขิปวัติ
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  เอมสุรัตน์
2. เด็กหญิงอินทิรา  เสนาวัน
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงมิรัญตรี  โยธะการี
2. เด็กหญิงอทิตยา  สืบศิริ
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายวราวุฒิ  เมืองสีดา
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพัฒชา  กลนาม
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ขันขวา
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นันทะกัน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญประคม
 
1. นายอานนท์  สุ่มาตย์
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมูลเมือง
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายรณัชย์  บูรณีธนกุล
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายสิทธิชัย  ชัยผล
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวสุปรียา  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายภานุกรณ์  บุญท้าว
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายกรกช  ปัญสวัสดิ์
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  ภูเงิน
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์   ตะวะนะ
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายธวัชชัย  มูลสาร
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายพลาพล  วงศ์สีดา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ชัยชนะแสง
3. เด็กชายไวย์เพชร  วะนาคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเกิด
2. เด็กชายศรัณย์  ชูกลิ่น
3. เด็กชายอดิเทพ  วงจันทอง
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ชัยคำภา
2. เด็กชายธนภัทร  หล้าคำภา
3. เด็กชายเจษฎาพร  พรมดวงดี
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
2. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายนพเก้า  ฐานะ
2. เด็กชายปรีดา  ดงพงษ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขใจ
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
2. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เสนาอุดร
2. เด็กชายพุฒิกร  มุงคำภา
3. เด็กชายวรากร  สุปัญญา
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภา  ขานโอง
2. นางสาวภานิชย์  ศิริธรรม
3. นายอนนต์  สุวรรณบล
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
2. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายชายบุรี  ชัยรักษา
2. นายพิษณุพงษ์  สอนฮุ่ง
3. นางสาววิภารัตน์  ภาวะโคตร
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  จันทร์แสง
2. นายชโนทัย  มูลไธสง
3. นายปฏิวัติ  ฝุ่นแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายดุสิต  ชอบเสร็จ
2. นายธีระยุทธ  ดีสวนโคก
3. นายรุ่งเรือง  หรสิทธิ์
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวนันทกานต์  แก้วมาตย์
2. นางสาวลลิตา  แก้วเฮือง
3. นางสาววรรณภา  คุ้มศิลป์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต   อินทร์เอี่ยม
2. นายภัณฑนบดี   เหมือนสังข์
3. นายยุทธพิชัย   สุวรรณเรือง
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีซุย
2. นายอนุวัฒน์  สุระดะนัย
3. นายโชคชัย  อุบลชัย
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนันธิดา  หนึ่งคำมี
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวชิรินธร  นันคำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  วันชัย
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสุธินัน  บุราณสาร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณพร  พหล
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายศุภเกียรติ  พฤกษชาติ
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายธันกร  ทองชัย
2. นายนพนัย  ทองคำ
3. นายนวพล  ทองคำ
4. นายนันทวัฒน์  มิ่งพรมสกุล
5. เด็กชายปุริม  พิมเขตร
6. นางสาวพรชิตา  พิษวงษ์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า
8. นายวรพรต  ชินเป
9. เด็กชายวีรพัฒน์  พลร่ม
10. นางสาวศินีนาถ  สิงห์สุข
11. นายอธิวัฒน์  ทุมชะ
12. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
3. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
4. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยาพร  นาหัวดง
2. เด็กชายทวีทรัพย์  สมลี
3. เด็กชายธราดล  พิมพิลา
4. เด็กหญิงปิยะวดี  นุชิต
5. เด็กชายพีระพงษ์  แสงทวี
6. เด็กชายศุภกิจ  หนแสนดี
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชนเมธ  สุวรรณพงษ์
2. เด็กชายนนทกานต์  ศรีพันนา
3. เด็กชายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
4. เด็กชายเศษธิพงษ์  นิรงบุตร
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายบุญทวี  พรหมใบ
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติกร  คล้อยชัยภูมิ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นามขำ
3. เด็กชายวรวิทย์  ลิ้มทรงเกียรติ
4. เด็กชายสิทธิวัฒน์  คำสิงห์
5. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  บุญกว้าง
6. เด็กชายเจษฎาพร  ศรีหมอก
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
2. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
3. นางประภัสสร  สุดจิตรจูล
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรจักร
2. เด็กชายวัชระพล   พะคะนวน
3. เด็กหญิงอริสา  ภูทองชนะ
4. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีหะ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ   จันทร์โนนแซง
6. เด็กชายอุดมศักดิ์  โรเคนแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ
3. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายณัชพล  เหล่าโกทา
2. เด็กหญิงธนวรรณ  หนูท้าว
3. เด็กชายธาดา  คำเกลี้ยง
4. เด็กชายสัญลักษณ์  มาเก่าน้อย
5. เด็กชายสุภิญโญ  แซงบุญเรือง
6. เด็กชายอัครวุฒิ  แข็งขัน
 
1. นายอนิรุทธ์  วงษ์จันทร์
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คิดนุนาม
2. เด็กหญิงธันญพร  พิมพาเรือ
3. เด็กชายศศลักษณ์  บุตรสามาลี
4. เด็กชายสิทธิ  ปัจตุลี
5. เด็กชายสิทธิเดช  ภูลายยาว
6. เด็กชายสุริวงศ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
2. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
3. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วสำราญ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีราช
3. เด็กชายภาณุพงศ์  คำเกลี้ยง
4. เด็กชายรชานนท์  ดวงมาลา
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
2. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกษมา  อุดด้วง
2. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
3. นายพยัคฆ์  ภูวิชัย
4. นายภควัฒน์  โคตรสุวรรณ์
5. นายอานนท์  แก้วขันตี
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  พงษ์กิ่ง
2. นายฉัตรมงคล  วังโพธิ์
3. นายชินกฤต  ศรีเสมอ
4. นายทินภัทร  ธงชัย
5. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
6. นายอัครพงษ์  คุ้มศิลป์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายนิคม  ขันชมพู
3. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นายชินบัญชร  ไชยศรี
2. นายทัชชา  ทัพภูตา
3. นายธเนศ  ฮ้อยก่ำ
4. นายศุภกิจ  จิตเจริญ
5. นางสาวอาภัสรา  เพ็งบุโฮม
 
1. นายอนิรุทธ์  วงษ์จันทร์
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยพร  คำสิงห์
2. นายณรงค์  ศรีผาย
3. นายศรัญ  เทศนั่น
4. นายอภิสิทธิ์  พรมไตร
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
2. นายสมบัติ  แทบศรี
3. นางประภัสสร  สุดจิตรจูล
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายจีระวัฒน์  นาคหนู
2. นางสาวณัฐพงษ์  แสนสร้อย
3. นายสัญญา  ตุลาการ
4. นายสันติสุข  อาจปาสา
5. นายสิทธิชัย  ชัยผล
6. นายสิทธิชัย  จันทสอน
 
1. นายธนเสฏฐ์  ภูนาเหนือฐิติ
2. นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ
3. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ละลี
2. นางสาวกนกกร  เหล่าถาวร
3. นางสาวกมลวรรณ  ประเสริฐไทย
4. นางสาวกีรติกา  พิภักดี
5. เด็กหญิงคริษฐา  สุขแพทย์
6. นายจรัณ  บุญดี
7. นางสาวจารุวรรณ  คำมูล
8. เด็กหญิงจิราภร  แก้วพวง
9. เด็กหญิงจีรวรรณ  สายกระสุน
10. นางสาวชลดา  พาน้อย
11. เด็กหญิงธัญญานุช  ดำรงกุล
12. นายธีรภัทร์  บุตโคต
13. เด็กชายนนทกานต์  ศรีพันนา
14. นางสาวนรภัทร  พาน้อย
15. นางสาวนริศราพร  สีดาวงศ์
16. นางสาวนาถนภา  สิงห์สำราญ
17. นางสาวนารีรัตน์  สาน้อย
18. นางสาวน้ำฝน  สมนางิ้ว
19. เด็กหญิงพิระดา  สนธิสุข
20. นายภราดร  ชินตุ
21. นางสาววิภาวรรณ   พรมโสภา
22. นางสาววิลาวรรณ  ตาทอง
23. นางสาววิสสุตา  มหานวล
24. นายศราวุธ  บุญรักษา
25. นายสันติสุข  อินทร์วิเศษ
26. นางสาวสุนิสา  คล้ายทับทิม
27. นางสาวสุภาวินี  ทองบ่อ
28. นายอดิศักดิ์  พลงาม
29. นายอดิเรก  ประอินทร์
30. นายอภิชัย  สิงห์ขวา
31. นางสาวอรนุช  กุลสโมรินทร์
32. นางสาวอรพรรณ  ซุยทอง
33. นายอัยการ  ศรีดาวงศ์
34. นางสาวอารีรัตน์  คำจันทร์
35. นายอิสรันดร์  แสงบัณฑิต
36. นายเบียร์  สินทร
37. นางสาวเยาวเรศ   โมฆา
38. นายโกเมน  วงษ์แก้ว
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายภัสกร  ชัยเจริญ
3. นายศิริชัย  หอมดวง
4. นางสาวปวลีย์รัตน์   ชื่นอารมภ์
5. นายบุญทวี  พรหมใบ
6. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
7. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
8. นายจูมพจน์  จันทรเสนา
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายวรัญชิต  อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษตะวัน  บุญบู้
 
1. นายอนิรุทธ์  วงษ์จันทร์
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายธนพล  การินทร์
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนายรุ่งโรจน์  โฮมชัยวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายจิตรกร  พรมมาลา
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายเชษฐา  คำวีระ
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  รักษาลำ
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายเขมกร  ลิวงษ์
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสาธิต  พิมพ์พายับ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  ศรีมนตรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายอัครพงษ์  คุ้มศิลป์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณพร  หาญพรม
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรนวรรษ  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  จันโสดา
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์   ชื่นอารมภ์
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุมิตรา  จิรกัญญา
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน 7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงเมธาวี  ชื่นชม
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำมูล
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินภา  สมศรี
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาววริศรา  ยมสีดำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาววิภาวรรณ   พรมโสภา
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะฉัตร  บินจะรัน
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวประริสา  แสงพิจิตร
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐมล  เสนาลา
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาววิลาวัลย์  ศรีชัยลา
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พรแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวปิยะรัตน์  พะโยมพัด
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒินันท์  บุษบา
 
1. นายเรวัตร  นุชิตร
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายบุณฑริก  พรหมใบ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายอัครพงษ์  คุ้มศิลป์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  ศรีมนตรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรามล  ฐานะ
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุมิตรา  จิรกัญญา
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  นวลเพ็ญ
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอิ่มทิพย์  ดวงจวง
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวศินีนาถ  สิงห์สุข
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวสกาวเดือน  สุวรรณบล
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พรแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัลน์ลฤทธิ์  นามบัณฑิต
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์   ชื่นอารมภ์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  จิตรพงศ์ธร
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  วงศ์จวง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสิริศิลป์  อุประ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายปรีชา  สูตรไทย
 
1. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  ศรีมนตรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมสิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวปรารถนา  กันทะมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันชฎา
 
1. นางนฤมล  บุราณเดช
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฮาดชมภู
 
1. นายวิสุทธิ์  อ่างคำ
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิเคราะห์แนะ
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดารินทร์  ชื่นอารมภ์
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์   ชื่นอารมภ์
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ปักเสติ
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 9 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  พุ่มหริ่ง
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  ตะโยธิน
 
1. นางสาวนันธิญา   ขันทสิทธิ์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวโสมวรรณ  ทองคำภา
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตนา  หัสโก
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  วรแสน
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวถิรดา  ชาวชุมนุม
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พรแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายปุริม  พิมเขตร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวิทย์  เกลี้ยงเกลา
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณ  วรรณพัฒน์
 
1. นายคงเดช   แก้วมาตร์
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัฏ  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยพร  คำสิงห์
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายเทพประทาน  นพเกียรติ
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายอัครพงษ์  คุ้มศิลป์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายณรงค์ศักดิ์  รัตนปัญญา
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  ศรีมนตรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นามเทศ
 
1. นายเรวัตร  นุชิตร
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงพรวิภา  เกสรสุริวงษ์
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรา  น้อยตุ
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรนิษา  ดวงมะลุ
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  บุญกว้าง
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะฉัตร  บินจะรัน
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  ราคาแพง
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  โตมาชา
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวดวงจันทร์  ทองแดนไทย
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริการ์  นมนาน
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พรแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจักรินทร์  นิวงษา
2. เด็กชายจิรวิทย์  เหล่ามา
3. เด็กชายชัยมงคล  บุญบู้
4. เด็กชายนครินทร์  คลังสิน
5. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงพัชราพรรณ  แสนปอพาน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนใจบุญ
8. เด็กชายอัษฎายุทธ  บุญนิยม
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพงษ์  แสงโพธิ์
2. เด็กชายชัยวิทย์  เกลี้ยงเกลา
3. เด็กชายธนากร  ชัยมูล
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  พั่วโพธิ์
5. เด็กหญิงวลินดา  ได้สันเทียะ
6. เด็กชายศุภกิตติ์  สีแก้ว
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
2. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
3. นางประภัสสร  สุดจิตรจูล
 
613 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเกศ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  สีโนนยาง
6. เด็กชายวีระศักดิ์  สีกรอง
7. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
8. เด็กชายสุริยา  คำเกี้ยง
9. เด็กหญิงเย็นฤดี  วงษา
10. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
4. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
614 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีตะสังข์
2. เด็กชายธีระพล  หัวดอน
3. เด็กชายธีรเดช  เวียนเวช
4. เด็กหญิงพรชนก  โสภากุล
5. เด็กหญิงพาวิตา  ฆ้องนิล
6. เด็กหญิงรติกาญจน์  ศรีบัวเผื่อน
7. เด็กชายราชภูมิ  ดวงแก้ว
8. เด็กชายอภิรัตน์  โชคลา
9. เด็กหญิงอันธิกา  บุตรโก
10. เด็กหญิงอิษฏา  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
3. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
615 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจุรีพร  นนมุต
2. นายณัฐพล  จันทร์ชัย
3. นายธนธรณ์  เนตรนี
4. นายธนนนท์  ศรีหาบัว
5. นางสาวนริศรา  อินทปัญญา
6. นางสาวพุทธิชา  หาญสุริย์
7. นางสาวศิริณภา  ราชบัวศรี
8. นายสถาพร  ชาววาปี
9. นายสิรวิชญ์  มะลิงาม
10. นางสาวอานามิกา  ทิพย์เนตร
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
 
616 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราน
3. นายธีระวัฒน์  พลทอง
4. นางสาวนันทิดา  กาฬสินธุ์
5. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
6. นางสาววิจิตรา  มีชัย
7. นางสาวสุนันทา  นนตรี
8. นางสาวสุวิมล  พลีศักดิ์
9. นายอภิวรรณ  ใฝ่ฝัน
10. นายอลงกรณ์  แสนโท
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
617 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกิติวัฒนา  วงษ์เวียง
2. นางสาวชมพู่  รัฐเมิน
3. นางสาวชลธิชา  เห็มกอง
4. นายฐาปณพงษ์  พลทะศรี
5. นายธนาธรณ์  บุญประคม
6. นายนพรัตน์  ทองทัด
7. นายนฤเบศ  พินสายออ
8. นางสาวประภัสสร  ขันรักษา
9. นางสาวปิยะฉัตร  ชัยสงค์
10. นางสาวอรณี  สิงห์อุปโป
 
1. นางสาวปวลีรัตน์  ชื่นอารมย์
2. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
618 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
2. นายณัฐวุฒิ  มีเกศ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
5. นายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
6. นายสุริยา  คำเกี้ยง
7. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
619 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราณ
2. นายธีระวัฒน์  พลทอง
3. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
4. นางสาววิจิตรา  มีชัย
5. นางสาวสุนันทา  นนตรี
6. นายอลงกรณ์  แสนโท
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
620 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
3. นายณัฐวุฒิ  มีเกศ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
5. นายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
6. นายสุริยา  คำเกี้ยง
7. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
621 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุ์หนองแห้ว
2. เด็กหญิงธนิษฐา  วิงสันเทียะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  นารี
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ในเลอร์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงกุดเรือ
6. เด็กหญิงวิภาวินี  แทนไธสงค์
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  ศรีโยธา
8. เด็กหญิงอลิษา  โชคลา
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
622 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสนาลา
2. เด็กหญิงธิราพร  ปลุกแก้ว
3. เด็กหญิงบัณฑิต  กองจร
4. เด็กหญิงผุสพร  ทองคำภา
5. เด็กหญิงพัชรพร  จันชาดา
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สิกขา
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราน
2. นายธีระวัฒน์  พลทอง
3. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
4. นางสาววิจิตรา  มีชัย
5. นางสาวสุนันทา  นนตรี
6. นายอลงกรณ์  แสนโท
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
624 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวคณิตา  ทองบุญชู
2. นางสาววาเนสสา  มณี แดร์เดา
3. นางสาววิเนตรา  นันทกุล
4. นางสาวสุขศิริ  ตรีชัย
5. นางสาวอภิชญา  ธรรมทรัพย์
6. นางสาวอังคณา  เครือศรี
7. นางสาวเปรมกมล  ศรีจุลโพธิ์
8. นางสาวไอยลดา  ชื่นฃม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  งอกเขานก
2. นางสาวกัลยา  ชาตรี
3. นางสาวนฤมล  นามมนตรี
4. นางสาวน้ำหวาน  พลตื้อ
5. นางสาวปภาวรินทร์  ปริสาวงศ์
6. นางสาวลลิตา  จำปา
7. นางสาววรรณพร  นันทะชัย
8. นางสาววาสนา  ชาติประยูร
 
1. นายจักรพล  ตะโนนทอง
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
3. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
4. นายนายสวัสดิ์   ชาญอุประการ
 
626 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวกัญลักษณ์  มาเก่าน้อย
2. นางสาวกุลธิดา  มะไลไธสง
3. นางสาวชลิตา  ศิริบุรี
4. นางสาวศศิธร  โพธิ์คชา
5. นางสาวศิรินภา  ผาเนตร
6. นางสาวเววิกา  ชนะภูมิ
7. นางสาวโชติกา  ชัยศรี
 
1. นายเกศฎา  คำพรม
 
627 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายชวกร  หนันดน
2. เด็กชายชัชนันท์  ไมยวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตไทยสงค์
4. เด็กชายตะวัน  สดชื่น
5. เด็กชายตะวันฉาย  เจริญวัย
6. เด็กชายธนาดล  พรมประโคน
7. เด็กชายธวัชชัย  โอชารส
8. เด็กชายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
9. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
10. เด็กชายภานุพงษ์  อะวันนา
11. เด็กชายมีนทาดา  เจ็กภู่
12. เด็กชายศักดา  นนท์ภักดี
13. เด็กชายอนุวัฒน์  สงคราม
14. เด็กชายอัจฉริยะ  แสนมา
15. เด็กชายอัษฏา  เหตุเกษ
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันธ์  เหมเมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ดง
3. เด็กชายดวงดี  เวียงแก้ว
4. เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนวงศ์
5. เด็กชายธเนศ  คำเบ้า
6. เด็กหญิงนภาพร  พิมพิ์โพธิ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จักรนาราย
8. เด็กหญิงพรรณิดา  ภูเงิน
9. เด็กชายพิพัฒน์  ปินะถา
10. เด็กชายยุธนา  มาตร์มนตรี
11. เด็กหญิงวรรณิศา  นรศรี
12. เด็กหญิงวรัญญา  ละม้าย
13. เด็กหญิงอุษณิภา  สุโพธิเมือง
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เทาบุตรศรี
15. เด็กชายเจษฎา  จ่าราช
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
629 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายกฤษณะ  ยืดยาว
2. นายจีระศักดิ์  บ่อคำเกิด
3. นายชัยนรงค์  น้อยเรียง
4. นายชัยวัฒน์  ประสมพืช
5. นายณัฐบดี  เครือภักดี
6. นายปิยะพงษ์  ราชพล
7. นายยืนยง  พรมคุณ
8. นายรัตนพล  บุญคาน
9. นายวุฒินันท์  สิมมา
10. นายศตายุส  หงษ์คอนบุรี
11. นายศราวุธ  ฝอยทอง
12. นายสยาม  พวงเพชร
13. นายสุรวุฒิ  ภูถมเงิน
14. นายอภิชาติ  หันตุลา
15. นายอภิวัฒน์  ชาชุม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
630 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. นางสาวทิพวรรณ  บุญช่วย
3. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
4. นางสาวนันทิดา  กาฬสินธุ์
5. นางสาววิจิตรา  มีชัย
6. นางสาววิจิตรา  มีชัย
7. นางสาวสุนันทา  นนตรี
8. นางสาวสุวิมล  พลีศักดิ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  งามทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรศักดิ์  เสมอบุญ
2. นายภัทรภพ  ยังปาน
3. เด็กชายวันชนะ  ขวัญใจ
4. นายสิทธิชัย  แสงพา
5. นายอดิศักดิ์  สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวรัตนา  ยอดตา
2. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวกันยารัตน์  จันทจักร์
2. นายธวัชชัย  ศรีธานี
3. เด็กชายปัญจพล  แสงสุรินทร์
4. นายวรายุทธ  จันประทักษ์
5. นายสุรวุฒิ  นามอาษา
 
1. นายวีระชาติ  กุลสุวรรณ
2. นางสาวรัสนิกา  ปลายแดง
 
633 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายธิติวา  นามวงศ์ษา
2. เด็กชายธเนศ  อุดทังไข
3. นายปริญญา  หาญศรี
4. เด็กชายภีมเดช  แก้วมาตร
5. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
 
1. นายจักรพล  ตะโนนทอง
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
634 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายวรเวช  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสรวุฒิ  แสนแก้ว
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงกาญจนพิชญ์  นาตรีชน
 
1. นางสาวรพีพร  พลดงนอก
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวีระศักดิ์  ทนทาน
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  บุตโคต
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตพร  เฮ้านน
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  มาน้อย
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวเจนนิสา  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  บุตโคต
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวสุวัจนา  คนกลาง
 
1. MissYU   WANYAN
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมมา
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญจันทร์
 
1. นางสาวศิวาการ  ห้าวหาญ
 
644 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายชุติพงษ์  นามวงษ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
645 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  แก่นพ่อ
2. นายกฤษดา  หาญเชิงชัย
3. นายนพพล  แก้วเที่ยง
4. นางสาวมัทธนา  เพลินภูเขียว
5. นางสาวศุทธินี  เนตรดวงตา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
646 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายพิชัย  ศรีวิชัย
2. นายรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
3. นางสาวรัชนีกร  จันทรหาร
4. นายโชคทวี  คงเจริญ
5. นายไพศาล  โคตรอ่อน
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. MissAi  MORITA
 
647 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  นวลละออ
2. นายธนากรณ์  ปุริคานัง
3. นางสาวนริศรา   แก้วโทน
4. นางสาวปาหนัน   บุญประคม
5. นายวุฒิพงศ์  โคะแสง
 
1. นายพรมมินทร์  เสนาเจริญ
2. นางสุกัลยา  โพธิญาณ์
 
648 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาววิภาพร  ภูตานนท์
2. นางสาวอังคณา  ธรรมกันหา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เล็งไธสง
2. เด็กชายธนพล  คำเวียง
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสงโนราช
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกธา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เมฆวัน
6. เด็กชายภูวนัย  อินกันหา
7. เด็กชายวีรพัฒน์  ล้านสา
8. เด็กชายอดิศร  พิกาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
3. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยบูรณ์  นามนิชม
2. เด็กชายชิตพล  ทองมี
3. เด็กชายธนพันธ์  พระสุวรรณ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญมี
5. เด็กชายธเนศ  ประทุม
6. เด็กชายพฤษภา  พนาพนม
7. เด็กชายอติเทพ  หมีกุละ
8. เด็กชายเมธัส  ศรีชีย
 
1. นายชัยเดช  วรรณกลาง
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  อ่อนจันทร์
2. นายทิวานนท์  ค่ายเพชร
3. นายธีระพงษ์  ศรีหาบุตร
4. นายนันทวัฒน์  บุญประคม
5. นายศิระ  สินสุพรรณ์
6. นายอิทธิศักดิ์  โสสุด
 
1. นายประวิทย์  สุขแสน
2. นายฐิติพงษ์  บุญประคม
3. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  วงค์ดี
2. นางสาวชุตินันท์  จันทร์โสภา
3. นางสาวปวีณา  สุวรรณชาลี
4. นายพงษ์ศิริ  เดี่ยวผา
5. นายมงคล  ลาดบัวขาว
6. นางสาวรัชนี  วิริยะพันธ์
7. นายวิทวัฒน์  พิลามาตร์
8. นางสาววิภาดา  สาริคาร
9. นายศาสตราวุฒิ  คัมภีรพงษ์
10. นายอิสรา  ซุงหล้า
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
2. นายจิตรกร  แดงนา
3. นางสาวดารานี  อุดชา
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตรมณี
3. เด็กหญิงชนานันท์  คมขำ
4. เด็กหญิงชลนิทา  คมขำ
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โกเมศมิตร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวชยานันท์   แจ้งทา
2. เด็กหญิงณัฐญาลิต  บุญช่วย
3. นางสาวรัตนาวดี  ปรุงคำมา
4. นางสาวอดิเทพ   หาญเทพ
5. นางสาวเจนจิรา   ปาแตงอ่อน
 
1. นางสาวพัชรภรณ์   นะเวรัมย์
2. นางสาวสุภัตรา  ขวาไทย
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคณากร  คำเวียง
2. นางสาวชลธิชา   ตุมอญ
3. นางสาวดารินทร์  แสนสม
4. นางสาววรธิดา   สุขสำราญ
5. นางสาวอรอุมา  หันตุลา
 
1. นางสาวพัชรภรณ์   นะเวรัมย์
2. นางสาวสุภัตตรา  ขวาไทย
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ตุ้มภา
2. นางสาวสุนิสา  อินทองสุข
3. นางสาวสุพัตตรา  อิทธิจันทร์
4. นางสาวอรวรรณ  คัฒเนตร
5. นางสาวเจณมิณทร์  โคตรกอก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาวศิริ  กองพิลา
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  นิลนามะ
3. เด็กหญิงเกษมณี  ยางศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
2. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลลดา  กงเพชร
2. เด็กหญิงมาริสา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงวิภาพร  ดอนอาจเอน
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรณัช  ทัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรประภา  สุดคำ
3. เด็กหญิงอริยา  บัวคำ
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐริกา  มณีเพ็ญ
2. เด็กหญิงนิรมล  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปาละพา
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
2. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีสด
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แดงนา
3. เด็กหญิงอรชร  บุญกว้าง
 
1. นางสาววารุณี  ทวีบท
2. นางสาวฐิติมา  บุญประเสริฐ
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริญา  โพชลาเเสง
2. เด็กหญิงพลอยนิล  ชุมพล
3. เด็กหญิงเเพรวา  ชะนะการี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
2. นางเนตรนภา  สังเกตุ
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกิตมงคล  วงษาชุม
2. นางสาวชยาภรณ์  สัตยวงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำมูลคร
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
2. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทะรังศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรังศรี
3. เด็กหญิงมาลินี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  สงค์สอน
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  หิรัญหลาย
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทัพธานี
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพาเรือ
2. เด็กหญิงธนัญญา  มั่นมี
3. เด็กหญิงอินทิรา  ตาแสงสา
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวปณิดา  กันหามอม
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  คำสี
3. นางสาวสุพิชญา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เสน่หา
2. นางสาวนัทธรี  สุโอษฐ์
3. นางสาวบุษยพัชร  พรมมา
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นายวสันต์  ศรีสะอาด
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาววีณา  แจ้งโทน
2. นางสาวสุวรรณา  เทียนศรี
3. นางสาวเนตรชนก  เพ็งศรี
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
2. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิแสน
2. นางสาวสุชาดา  ลาดบัวขาว
3. นายอนุวัฒน์  แก้ววงษา
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาด  ภูดินดง
2. นางสาวสุชาดา  บึงสะพาน
3. นางสาวสุพรรณี  สุภาศรี
 
1. นางสาวนฤมล  พูนเกษม
2. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นางสาวธาดารัตน์  คำวัน
2. นางสาวศรีสุดา  ดวงตา
3. นายอนันต์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวลินดา  ภูมิฐาน
2. นางรัชนีพร  วงษ์หาจักร
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุธาภัค  รัตนวงศ์
2. นายธนภัทร  ศิริภูมิ
3. นางสาววรรณทิรา  ประทุมชัย
 
1. นางสาวศุภรานันท์  สุดาจันทร์
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวขวัญธิดา  ศรีแดน
2. นางสาวสุชาดา  ภูกะเณร
3. นางสาวสุภาพร  ประสาทาเส
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวคชาภรณ์  จุ้ยอ่างทอง
2. นางสาวพรรณภัสษา  เพียเพ็ง
3. นางสาวศิริพร  ภูหัวเพ็ก
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
2. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายนวภูมิ  คิดกล้า
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  น่าบัณฑิต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชตะวัน
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพริน  ภูเรียนคู่
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  ห่มขวา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมพลเมือง
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาววิภาดา  นาคขุนทด
2. นางสาววิภาวดี  นาคขุนทด
3. นางสาวศุภสุตา  ทวิสุวรรณ
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  โมหา
2. นางสาวณัฎฐิญากร  สุวรรณศรี
3. นางสาวปรียานุช  บุญเจริญ
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  เอี้ยงม่วง
2. นางสาวสุดาพรรณ  ขันขวา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางสาวสุวภัทร  คำภาษี
2. นางสาวภัครวลัญชน์  จันทร์สมัคร
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวรุ้งวารินทร์  ราษฎรดี
2. นางสาววาธิณี  สุขปือ
3. นางสาวสุภาพร  อุดน้อย
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
2. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
682 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ปู่หลุ่น
2. เด็กชายอนุชา  หาระดี
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
683 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพู่  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยดา  วิไลรัตน์
 
1. นางไพรรัตน์  โพธินาม
2. นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ
 
684 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายศุภณัฐ   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอิทธิ   เรียงโหน่ง
 
1. นายจักรพงษ์   ทองสว่าง
2. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
 
685 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐ์ธิตรา  เครือน้ำคำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทาบุราญ
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
686 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงนันทพร  วันเพ็ญ
2. เด็กชายสุริยะ   เจริญสุข
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
687 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายภาสวัฒน์  แสงป้อง
2. เด็กหญิงอรณิชา  บุญกว้าง
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
688 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายสุรรักษ์   พิมานคำ
2. เด็กชายสุรราม   พิมานคำ
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
689 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ราชโยธา
2. เด็กชายภัคพงษ์  ชาอุ่น
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
690 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชินกฤต  เครือแก้ว
2. เด็กชายภูวรินทร์  ศรีชาติ
 
1. นายธานินทร์  ไวทยินทร์
 
691 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายกรกต  สอนอก
2. เด็กชายนครินทร์  ซาตัน
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
692 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายธนากร   ทวยจัด
2. เด็กชายธีภพ   พิลาชัย
 
1. นายจักรพงษ์   ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา   ชัยรินทร์
 
693 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เนื่องโคตะ
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
694 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอลัน  คัมปานา
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
695 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวดารุณี  โพธิ์พะนา
2. นางสาวพิมพ์รภัทร  นาคสมบูรณ์
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
696 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มมะลิ
2. นางสาวพรปวีร์   เหลาอินทร์
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
697 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายภาณุพงศ์  วงศ์วรรณ
2. นายอุกฤษฏ์  โฉมเฉลา
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
698 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐชัย  ราษวงศ์ษา
2. นายบุรินทร์  ทุมคำ
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายชานนท์  รักเมือง
 
699 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. นายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
 
1. นางสาวสุภิญญา   สุวอ
2. นายเดชา   ศิริกุลวิริยะ
 
700 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพชระ  แสงเลิศ
2. เด็กชายยศกร  สารศรี
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายชานนท์  รักเมือง
 
701 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกฤษ   จันทร์นวล
2. เด็กชายรวีวัฒน์  ฉลาดแย้ม
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
702 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายภานุวิชญ์   คันทะพรม
2. นายราเชนทร์   ราชบรรเทา
 
1. นายจักรพงษ์   ทองสว่าง
2. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
 
703 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายนรากร  พาเชียงคูณ
2. นายภาณุทัต  ติดสุข
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางสมคิด  ชินนะ
 
704 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์ชัย  สวยลึก
2. เด็กชายสุรวุฒิ  สังรวมใจ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
705 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชบัณฑิต
2. เด็กหญิงศศิธร  ศิลา
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
706 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงชลฤดี  ทาพิลา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  คำมีภา
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
707 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยลดา  บุญคา
2. เด็กหญิงอารียา  แก้วก่า
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายพลกฤษณ์  พิมพ์สุด
 
708 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ทุมชะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปรีชา
 
1. นางคมคาย  ยศมุงคุณ
 
709 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวพิชญาภา  โคตะมะ
2. นางสาวอรวรรณ  ผูกพัน
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
710 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายศุภนัฐ  โฉสูงเนิน
 
1. นายจรัญ  มิ่่งแก้ว
2. นางธัญยรัตน์  พิมพ์วีรกุล
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  โลพา
2. เด็กหญิงศิริพร  เก่งธัญกิจ
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
712 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนสอาด
2. นางสาวสุตาภัทร  อุตทิยะ
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
713 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนิดา  พลดงนอก
2. เด็กหญิงพนิดา  จันทวัติ
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
714 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  ภาษีดา
2. เด็กชายปรัชญา  จุฬาโคตร
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
715 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. เด็กชายเกรียงไกร  รัตนปกรณ์
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
716 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายฐานันดร  เตชะมานิ
2. เด็กชายอัษฎากร  จิตผล
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
717 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายธนินธร  รูปแก้ว
2. เด็กชายเปรมปรีดี  ปานพิมพ์
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
718 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กันจินะ
2. เด็กชายภูวไนย  ศรีเมือง
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ผาบสิมมา
2. เด็กชายวีระยุทธ  ลีเลิศ
 
1. นางสาวกมลชนก  ภูมิภาค
2. นางธัญยรัตน์  พิมพ์วีรกุล
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายญาณพัฒน์  พระสว่าง
2. เด็กชายสุภกาญน์  ทองโชติ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
721 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  นาแก
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
722 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวดารุณี  ภูดานุ
2. นางสาวเจนจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
723 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายพิสิฐ  โพตะศรี
2. นางสาวสุจิตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายจตุรภุช  ด่านพงษ์
2. นายเอกพล  พันชะโก
 
1. นายอารุญ  คุณมี
2. นางเสาวลักษณ์  ราช้อน
 
725 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายรชานนท์  หงษ์ชัยภูมิ
2. นายรัชตะ  บัวตุม
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
726 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายนนทวี  ตรีโอษฐ์
2. นางสาวเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
727 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวนิลยา  สมบัติ
2. นางสาวมนทิรา  แสมเห็มทอง
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
728 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายนนทการณ์  เจนชัย
2. นายรัชชานนท์   มาพล
 
1. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
729 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายพรเทพ  ทวีทรัพย์
2. นายสัจจา  ชัยแสนพา
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
730 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกานต์ทิตา  พลวงศ์
2. นายธนพันธ์  ทองจุไร
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
731 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวตรีสุคนธ์  บุญเถาะ
2. นางสาวนิตินัดดา  มูลเสนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายยศกร  มาลี
 
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สอนคำมี
2. นางสาวทวิตรา  ศรียัง
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
733 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสุวัชรินทร์  แก้วบุญเรือง
2. นายเกรียงศักดิ์  สุดชาคำ
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นายพุทธา  สุวรรณละ
 
734 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   ตั้งสกุลวิโรจน์
2. เด็กหญิงภัคจิรา   ขุนบาลยอ
3. เด็กชายวัชรพงษ์   ศรีบุญ
 
1. นายภานุพล   ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
735 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  ภาษีดา
2. เด็กหญิงปรัชญา  จุฬาโคตร
3. เด็กหญิงลัคนา  ลีแก้ว
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
736 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายณัฐภูมิ  วงศ์ลคร
3. นายฤทธิเดช  พลนุรักษ์
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
737 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนริศรา  ศรีวาที
2. เด็กชายพิมลรัตน์  ลาดบัวศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไกรศรีวรรธนะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
738 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีเมือง
2. นายณัฐวุฒิ   อ่านพาณิชย์
3. นางสาวสุรีลักษณ์  เปาริก
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
739 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  ชนพอง
2. นางสาวแพรวพลอย  แก้วมาตย์
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
 
740 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิธุสุวรรณกุล
2. นางสาวสายธาร  คำโทพล
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
741 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายชวพล  พลดอน
2. นายศุภกร  โททวง
 
1. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
742 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นายวสันต์  สอสุธรรม
2. นางสาวสุภาณี  เขียวสี
 
1. นายจรัญ  มิ่่งแก้ว
2. นางธัญยรัตน์  พิมพ์วีรกุล
 
743 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐฐินันท์  พรมยาลี
2. นายภูพิรัฐ   เกลียวทอง
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายนายณัฐวุฒิ  ศรีอนันท์
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวญาสุมินทร์  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาวนริศราวัลย์  จันทร์หล่ม
 
1. นายพนิช  สิริธนพงศ์
2. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวอรณี  แสนจันทร์สี
2. นางสาวอรอนงค์  ทระทึก
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
746 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำมูล
2. นายปิยะฉัตร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
747 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.75 เงิน 9 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายนนทวี  ตรีโอษฐุ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  นาฤนนท์
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
748 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กชายนันทนัช  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
749 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกิตติกำธร  แก้วนารี
2. นางสาวธนุตรา  ช่วยเงิน
3. นางสาวพรภิรมย์  พลตื่อ
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
750 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญชัย  อรรถสาร
2. เด็กชายนันท์ธราวุฒิ  เสมอบุญ
3. เด็กชายสรศักดิ์  พรมโชติ
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
751 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายสุทธฺพงษ์  สุทธิคาร
2. นายอาทิตย์  อุ่นจิต
3. นายเกียรติศักดิ์  สมรักษ์
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
752 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจักรพงษ์  ดวงคำบุตร
2. นายพิทวัส  แสนวิลัย
3. นายอัมรินทร์  วิชาดี
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายพุทธา  สุวรรณละ
 
753 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกันต์ดนัย  เพ็ญศรีใส
2. นายณัฐพล  แสนเมือง
3. นายวรชาติ  ศรีภูธร
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
754 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  หร่องบุตรศรี
2. เด็กชายธนาดล  ดอนจันลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงศ์สีดา
 
1. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  สาปิตตา
2. นางสาวชลิตตา  คณาวรรณ
3. นางสาวโชติกา  ยางศรี
 
1. นายสถาพร  ดีหอม
2. นางจำเนียร  ดีหอม
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายคงศักดิ์  สายธนู
2. นายปริญญา  พรหมราช
3. นายภานุวัฒน์  งามศรี
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายมนัส  พิมพ์เวียง
2. นายวีรพงศ์  คำจันดี
3. นายอธิวัฒน์  เกวียนนอก
 
1. นายพลกฤษณ์  พิมพ์สุด
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวดรัลพร  กลางจันทา
2. นายพิทักพงษ์  โพธิสาราช
3. นางสาวสุนิษา  ใจห่วง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายธาร  แดนพรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์จำรัส
3. เด็กหญิงแพรวนภา  สะเก่านอน
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
2. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคมสันต์   เทวะเส
2. นางสาวธีมาพร  สุริวงค์
3. นางสาวพรพรรณ  บุญผล
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายสายฟ้า  ลันทม
2. นายสุริยา  สายจำปา
3. นายเสกสรร  จันเส
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นายทวี  ไชยบุรมณ์
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายณัฐวุฒิ  สุกใส
2. นายเกียรติศักดิ์  โคตรนรินทร์
3. นางสาวเจนจิรา  ลาวิชัย
 
1. นางสาวชลดา  ยมดี
2. นางสาวชาลินี  ตัญญาภักดิ์
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสนจันทร์
2. เด็กชายกิตติ  ลีแก้ว
3. เด็กชายปฐวี  สอนเสนา
4. เด็กหญิงภาชินี  จินดาศิริ
5. เด็กหญิงมาลิษา  รินนอก
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาระกุล
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายอธิพงศ์  บุญศรี
3. นายสมคิด  จันทะวงศ์
 
764 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทรโยธา
3. เด็กหญิงชนาภา  ปรีชา
4. เด็กชายประเวช  จำปา
5. เด็กหญิงพนิดา  ยางศรี
6. เด็กหญิงพรพิมล  อินทร์อุ่นโชติ
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางเกษร  บุญมาตร
3. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  จันทะนา
2. นายภานุวิทย์  ยาตาล
3. นายวุฒิพงษ์  กาลาม
4. นางสาวสุทธิณี  ศรีสอาด
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทิพเนตร
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขุนขาว
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
3. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพรนภา  ป้านภูมิ
2. นางสาวพรรนิภา  ดวงคำ
3. นางสาวศิรินาถ  ค้อชากุล
4. นายศุภชัย  สุขเพีย
5. นางสาวสุจิรา  แก้วสูงเนิน
6. นางสาวอุษมา  บุตรวงศ์
 
1. นางเกษร  รักเมือง
2. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
3. นายชานนท์  รักเมือง
 
767 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นายณัฐพงศ์   ตรีศาสตร์
2. นางสาวนรินทร์ธร  บุญเผย
3. นางสาวศิริลักษณ์  ถาธิราช
4. นางสาวศุภรัตน์   ยาพันธ์
5. นางสาวสุพิตรา  ศรีบุรินทร์
6. นางสาวอริษา  สมปัญญา
 
1. นางธิยาพร  พัฒนา
2. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
3. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
768 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนพล  พรมล้า
2. เด็กหญิงนิรันตรี  ภูสมบัติ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สมเทศ
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางอาสรา  คัวอักเถิง
 
769 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินทะมนต์
2. เด็กหญิงภารดา  ศรีประชัย
3. เด็กหญิงอรยา  แก้วโยธา
 
1. นายเนตรนภา  สังเกตุ
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
770 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงวิชุดา  หอมพรหมมา
3. เด็กชายอานนท์   เพียนอก
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
771 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามณี  ไชยเเสนภา
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองพันธ์
3. นายยงยุทธ  ผาเนตร
 
1. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
2. นางจีระนันท์  สุทธิโคตร
 
772 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  จักราช
2. นางสาวยุวดี  พิมพ์จำปา
3. นางสาวศานตมล  กันเจียก
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หล้าคำภา
2. นายฤทธิชัย  เวียงวิเศษ
3. เด็กหญิงอาริตา  พรหมนิล
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงมินตรา  สิทธิวัง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัดทาน
3. เด็กหญิงเทวิกา  ภู่หมื่นไวย์
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์
 
775 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุหงา  จันดาเวียง
2. เด็กหญิงศินันทดา  บุตรสีคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองสันต์
 
1. นายโชติ  ชูมณี
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
776 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สอนเฒ่า
2. เด็กหญิงจันทภา  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ธงชาย
 
1. นายนพพร  ไชยขันธุ์
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
777 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสมโยค
2. เด็กหญิงปรรินทร์  แซมทอง
3. เด็กหญิงเอมอร  สีพล
 
1. นางอำพร  ไอ๊ซิม
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
778 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายจุลจักร  รักษาถ้อย
2. เด็กชายชนาธิป  แฟมไชสงค์
3. เด็กชายไพรัช  อาจศิลา
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
779 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เถื่อนแอ้น
2. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะลอย
3. เด็กชายเฉลิมขวัญ  ขานตา
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
780 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  สุขถาวร
2. นางสาวนภาพร  สิมมาสุด
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสงจันทร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
781 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายภาคภูมิ  พูนเจริญ
2. นางสาววรรณภา  แก้วลือชัย
3. นางสาวเจวรีย์  อาจพงษ์ไพร
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
 
782 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวณัธมน  รัตนาธรรม
2. นางสาวธนวรรณ  อินทร์เพชร
3. นางสาวมลิพร  ไพรลึก
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
783 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิตสุภา  ทรงเพ็ง
2. นางสาวดวงฤดี  ศรีหมอก
3. นางสาวสุนันทา  หอมทรัพย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
2. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เจิมชัยภูมิ
2. นายธีรพงษ์  สุทธิแสน
3. นางสาวพิมประภา  พวงพันธ์
 
1. นายขยัน  คตธมาตย์
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
785 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจิรภา  อุทธากิจ
2. นางสาวศิรินยา  สุธารัตน์
3. นางสาวสุจรรยา  ดีสา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
786 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  มุจรินทร์
2. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  นำพวก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  อุ่นจันที
 
787 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงอาภาพร  แสนวัน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟักสังข์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
788 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายพงษ์พัฒน์  เพ็งกระโจม
2. นายสันติ  ชะฎาวงศ์
3. นางสาวอรทัย  ถูวะศรี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
789 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวบุณยาพร  เคนคำ
2. นางสาวสายไหม  แน่นอุดร
3. นางสาวสุภาพร  หลงนุชาติ
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางอำพร  ไอ๊ซิม
 
790 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหล่าเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากร  แก่นสนธิ
3. เด็กหญิงอารยา  ถาทอง
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นายขยัน  คตธมาตย์
 
791 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวพรรณนิดา  เพชรน้อย
2. นางสาวรุ่งนภาภรณ์  กัปโก
3. นางสาวลลิตา  สาฆะ
 
1. นายอารุญ  คุณมี
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
792 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภา  สังวรจิตร
2. นางสาววิภาวดี  ทัพธานี
3. นางสาวศุภรัตน์  สุขใจ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
793 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงดวงดาว  หมู่หนองสังข์
2. เด็กหญิงดวงเดือน  หมู่หนองสังข์
3. เด็กหญิงวิภาดา   วงศ์อนันต์
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายจักรพันธ์  ธาบิดา
 
794 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายปริญญา  ภูพูล
2. นางสาวสุธิตา  มาลาหอม
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
795 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ประเสริฐสัง
2. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งเมือง
3. นางสาวอนุสรา  คำภาบุตร
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
796 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ขานยา
2. นายภูมินทร์  คำสิงห์
3. นางสาวมัธนันท์  อยู่ชู
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายจักรพันธ์  ธาบิดา
 
797 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายธนพล  คำคลี่
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
798 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายแก้วเกรียงไกร  มีปากดี
 
1. นายมงคล  ด่านพงษ์
 
799 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
800 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายเจษฏา  สมทรัพย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
801 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศราวุธ  ผดุงสันติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
802 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนพนัย  ทองคำ
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
803 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายวรพรต  ชินเป
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
804 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายชลสิืทธิ์  ศรีหะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
805 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายปณต  ในทอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
806 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายอธิวัฒน์  ทุมชะ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
807 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนวพล  ทองคำ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
808 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายชลสิืทธิ์  ศรีหะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
809 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายูภูรินทร์  ศรีสงนาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
 
810 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  มิ่งพรมสกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
811 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพิพัฒน์  ศรศักดา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
812 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายปิยบุตร  รัตนกุล
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
813 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์คีรี
2. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศก
4. นายจิรายุทธิ์  ดอนบุราน
5. เด็กชายณัฐพล  ฐานะ
6. นายณัฐวุฒิ  มีเกศ
7. เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนวงศ์
8. นายธีระวัฒน์  พลทอง
9. นายธีระเดช  อ่อนธรรม
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฉั่ว
11. เด็กหญิงนภาพร  พิมพิ์โพธิ
12. นายนวพล  บึงบาง
13. นางสาวนัทริกา  เมืองแสน
14. เด็กชายนันทวัฒน์  ห่อศรี
15. นางสาวนันทิดา  กาฬสินธุ์
16. นายปณต  ในทอง
17. นายภูรินทร์  ศรีสงนาง
18. เด็กชายมงคล  ชนะไชย
19. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
20. นางสาววิจิตรา  มีชัย
21. นายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
22. นายศราวุฒิ  ผดุงสันต์
23. นายสถาพร  ลีโนนลาน
24. นางสาวสุนันทา  นนตรี
25. นายสุริยา  คำเกี้ยง
26. นางสาวสุวิมล  พลีศักดิ์
27. เด็กชายอภิชาติ  วิลัยปาน
28. นายอลงกรณ์  แสนโท
29. นางสาวเสาวลักษณ์  งามทอง
30. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
2. นายอภิสิทธิ์  ราชโยธี
3. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
4. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
814 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  คุ้มศิลป์
2. เด็กชายกฤษฎา  พรมทา
3. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์เงิน
4. นางสาวจิราภรณ์  เสนามงคล
5. เด็กหญิงจุฬาธินันท์  ทุมรินทร์
6. นางสาวชลดา  หงษ์เวิญ
7. เด็กชายชลสิทธิ์  ราชบาศรี
8. นางสาวชลิตตา  คำปัญญา
9. เด็กชายชัยวัฒน์  มะขามหอม
10. เด็กชายชัยวัฒน์  พันเลิศ
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  เกชิต
12. นายธวัชชัย  ศรีธานี
13. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์หล้า
14. เด็กชายนฤเบศร์  เข่งแก้ว
15. นางสาวนิภากร  เชิดสม
16. เด็กหญิงปภัสรา  โพธิ์วิรัตน์
17. นายพรรณะกร  ชัยมี
18. นางสาวพิยะดา  เสียงประเสริฐ
19. เด็กชายภัทรพงษ์  ชนะการี
20. นายภานุวัฒน์  โตแห้ว
21. เด็กชายรัชชานนท์  พุทธวงศ์
22. เด็กหญิงวิษา  เหลาหอม
23. นายศักดิ์สิทธิ์  นามทอง
24. นางสาวศิวนาถ  การีรัตน์
25. นายสรศักดิ์  สมชัย
26. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมมา
27. นายสุรวุฒิ  นามอาษา
28. นางสาวสุรีมาศ  บุญไทยกลาง
29. เด็กชายอนุวัฒน์  ทอมกลิ่น
30. นางสาวอรอุมา  ศรีคำ
 
1. นายวีระชาติ  กุลสุวรรณ
2. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
3. นายจิรติ  พุฒพันธ์
4. นายปราโมทย์  แน่กลาง
5. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
6. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
7. นางสาวรัสนิกา  ปลายแดง