สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 86 2 0 2 88
2 หนองบัวพิทยาคาร 78 8 0 2 86
3 กุดดู่พิทยาคม 54 6 0 3 60
4 โนนสังวิทยาคาร 54 6 0 1 60
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร 49 4 3 0 56
6 พิชญบัณฑิต 47 6 2 1 55
7 ยางหล่อวิทยาคาร 46 8 3 0 57
8 บ้านขามพิทยาคม 36 5 3 2 44
9 โนนเมืองวิทยาคาร 34 7 3 2 44
10 หนองเรือพิทยาคม 26 10 1 3 37
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 24 6 5 2 35
12 นากอกวิทยาคาร 17 3 1 1 21
13 กุดสะเทียนวิทยาคาร 16 5 4 1 25
14 จริยานุสรณ์ 14 9 3 1 26
15 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 1 0 5
รวม 584 86 29 21 699