สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 86 2 0 2 88
2 หนองบัวพิทยาคาร 76 8 0 2 84
3 โนนสังวิทยาคาร 54 6 0 1 60
4 กุดดู่พิทยาคม 50 6 0 3 56
5 พิชญบัณฑิต 47 6 2 1 55
6 ยางหล่อวิทยาคาร 46 8 3 0 57
7 หนองสวรรค์วิทยาคาร 42 4 3 0 49
8 โนนเมืองวิทยาคาร 34 7 3 2 44
9 บ้านขามพิทยาคม 34 5 3 2 42
10 หนองเรือพิทยาคม 26 10 1 3 37
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 24 6 5 2 35
12 นากอกวิทยาคาร 17 3 1 1 21
13 กุดสะเทียนวิทยาคาร 16 5 4 1 25
14 จริยานุสรณ์ 14 9 3 1 26
15 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 1 0 5
รวม 569 86 29 21 705