หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายรณภพ ลิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นางพิกุล ตรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชณบัณฑิต กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 ดร.ภูเงิน บุตรเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นางนิรัศรา พัฒนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
15 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
16 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
17 นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
18 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
19 นายมงคลชัย พรมมาหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
20 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
21 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
22 นางนิรัศรา พัฒนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
23 นายบุญเลิศ จันทรกอง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
24 นายสมศักดิ์ วรรณคีรี ช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
25 นายสุรพล พลรอด ช่างไม้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
26 นายวิรัตน์ สุวรรณสถิตย์ พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
27 นางอรทัย จันทา พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
28 นางสิริมา สุวรรณสถิตย์ พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
29 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
30 นายบุญส่ง ไทยศิริ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
31 นายเทอดชัย คอนดี ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
32 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
33 นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
34 นายสุทัศน์ สุปัญญา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
35 นายพงศ์พันธ์ ภูพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
36 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
37 นายสมจิต จันทร์เนตร ยามรักษาการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
38 นายนภาลัย ผิวสว่าง ยามรักษาการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
39 นายสมชาย ชมภูแดง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
40 นายทศพร ภูมิพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
41 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
42 นาธานินทร์ ไวทยินทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
43 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
44 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
45 นายชัยเดช วรรณกลาง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
46 นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
47 นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
48 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
49 นายสวรรค์ วิบูลย์กุล ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
50 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
51 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
52 นายจรัญ เฉิดฉาย ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายพิธีการ
53 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายพิธีการ
54 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายพิธีการ
55 นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
56 นางตรึงตรา โคตรเวียง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
57 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นายศุภชัย เรืองเพ็ญ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางบวรจิต ภูมิพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางนันท์ภัส อันอาษา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางงามผกา อินทปัญญา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางสาวศศิธร เงินคง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
64 นางเบญจวรรณ ภูเงิน ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
65 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
66 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
67 นายอนุวัฒน์ เถาแก้ว ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
68 นางกันยพัชญ์ ทองโคตร ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นายกฤษดา นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
70 นายจักรพงษ์ สมชารี ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
71 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
72 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
73 นางสาวพรรณี สิริธนพงศ์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
74 นางสุจิตรา ผลธุระ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
75 นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
76 นางสาววัชรี โพธิยา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
77 นางสาววราภรณ์ หัสโก ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
78 นางสาวประริชาติ สิทธิสาร ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
79 นางอรวรรณ ศรีพล ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
80 นางสาวพรพรรณ เจริญชัย ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
81 นายนฤดล พนมคำ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
82 นางสาววรีรัตน์ สารีมาตย์ ครู โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
83 นาสาวพัชราภรณ์ ใสลำเพาะ ครู โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
84 นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์ ครู โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
85 นายจีรศักดิ์ แสงประโคน ครู โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
86 นางสมคิด ชินนะ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
87 นายไอยรา เตื่อนสกุลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
88 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
89 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
90 นายมงคลชัย พรมมาหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
91 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
92 นางเบญจวรรณ นุชิต ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
93 นางมนวิภา อาจหาญ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาล
94 นางสาววรัชฎ์ฐนันท์ คตธมาตย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายพยาบาล
95 นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
96 นางสาวศศิธร เงินคง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
97 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
98 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
99 นางบุษรากร ขนันทอง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผล
100 นางนันทกา คันธิยงค์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผล
101 นางทิวารัตน์ ภูมิพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการฝ่ายประเมินผล
102 นางนงนุช ภูขาว ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
103 นางสกาว แหม่งปัง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]