หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชาวดรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ คำเฮ้าโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายถวิล บัวพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัญญู ทวีสวยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภสุตา เมฆวันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
7. นางสาวศุภรานันท์ สุดาจันทร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวธันยธรณ์ อ่อนศรีไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวช่อลดา สาการินทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ชาวดรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ คำเฮ้าโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยธรณ์ อ่อนศรีไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายศรัญญู ทวีสวยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางสาวศุภรานันท์ สุดาจันทร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางศุภสุตา เมฆวันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศิรินาถ รัตนพลทีโรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวช่อลดา สาการินทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสกาว แหม่งปังโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ รัตพลทีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรือง โรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีภาบุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว บ้านภูมิโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวธันยธรณ์ อ่อนศรีไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงพิศ สิริธนพงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกิตติกา อามาตย์มนตรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางอิงดาว วิจิตรปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ รัตพลทีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ภคภัทรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล ดวงดีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ แพนบุตรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฐญดา จันทร์ดำโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางนิ่มนวล ดวงดีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชมพู่ อินทรเพชรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต จุ้ยพุทธาโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ แพนบุตรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวณัฐญดา จันทร์ดำโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายภัสกร ชัยเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขิมตา พรหมมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประไพศรี คำมูลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ พิมพิศาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประไพศรี คำมูลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภัสกร ชัยเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองวรุตม์ วันชูเสริฐโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ พิมพิศาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกลณี งามวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ศรีวะวงค์ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลั่นทม พลงามโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิริชัย หอมดวงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ภคภัทรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางกิตติกา อามาตย์มนตรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางลักเลห์ ศรีลุนทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกลณี งามวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุณี มีปัดมาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลั่นทม พลงามโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิริชัย หอมดวงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางลักเลห์ ศรีลุนทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ อาษารินทร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลนภา สุกรรณโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมัสยา พิลาศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางกุสุมา อินตะวิชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางแสงอรุณ อัมพรัตน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางโชติมา หล้ามาชนโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขม อะโนวันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ทุมดีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มาลาวาดโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดา อุบลชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ โพธิ์รัตน์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ ณ รุ่งศรีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวโสภาพรรณ แสนปอพานโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
8. นางสาวเยาวภา เยือกเย็นโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวปริมประภา นาสมชัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉริยา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ ปัชชาเขียวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสิริพงษ์ มณีวงษ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสกุลตลา แพงเพ็งโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนุจรินทร์ เอ็มชัยภูมิโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ชนะพาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนเทียร สอนเสนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายอนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางสาวนิตยา มาลาวาดโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนี ชนะพาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนเทียร สอนเสนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มาลาวาดโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวงามงอน เมืองซองโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ผิวกระจ่างโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอิสรา พิมคีรีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฟ้า สุทำมาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ทุมดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ณ รังศรีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสภาพรรณ แสนปอพานโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา พันชะโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน แก้วก่าโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวงามงอน เมืองซองโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายบรรณรต สกุณาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายจุลจักร วงศ์หาจักรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกมลธิญา หงส์ษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน แก้วก่าโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวงามงอน เมืองซองโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายวิสันต์ จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจินตนา จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารินทร์ คำตานิตย์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พลศิริโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงสุดา ภูเมฆโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิยากร ขันช่วยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริพร คำภิหนูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววิภารัตน์ จะดีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายปัญญา สมคำพีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทิวารัชต์ ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชุ่มจิตรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีณัฐกาญจน์ คณาจันทร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ โวเบ้าโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ เจริญชัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางจรรยา ตองสุพรรณ์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นายสราวุธ อิอนทมนต์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวพนัสดา มั่นคงโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวพักตร์วิภา สุวรรณโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวนันทนี ทาแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
11. นางพรพรรณ ศิลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางบุษรากร ขนันทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ อิอนทมนต์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายตระกูลศักดิ์ ทนทานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิจิตรา ศรีพัดยศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ เฉลียวดีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวมณีณัฐกาญจน์ คณาจันทร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางตรึงตรา โคตรเวียงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปรียานันท์ รอบคอบโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร นามแก้วโรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวแขไข บูชาอินทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางดาวเรือง อุทัยพลโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายฉัตรสกุล สมศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสาวมัทนา นูนาเหนือโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปารณีย์ยาพร ศิริมนูญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพรรณ วิวัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภคธนัน แสนโฮมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิรมล ไชยโคตรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ ธาบิดาโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชนันท์ ขันแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชระ ลีแวงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทราณี ท่อนคำโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจักรพันธ์ ธาบิดาโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชนันท์ ขันแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ลีแวงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทราณี ท่อนคำโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายไพโรจน์ สุริยขันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็มโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบงกช โมทะจิตรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ชาญอุประการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายอำพล อรอินทร์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางนันทกา คันธิยงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางพรธิดา โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงค์ใย สุดตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
9. นางสาววัชรี โพธิยาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอำพล อรอินทร์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว ทองจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพย์ อินแสนโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบงกช โมทะจิตรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางนงค์ใย สุดตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางสาวประริชาติ สิทธิสาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ หัสโกโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อะโนวันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายวุฒิภัทร ชาติภูธรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพโรจน์ สุริยขันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายพสธร เพ็ชรแก่น โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุริยะพร ยอดสง่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นายวุฒิภัทร ชาติภูธรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุริยะพร ยอดสง่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร เป้งไชยโมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร คำดีราชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ธาบิดาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ สุพรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายประวัติ บุญแจ่มโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาสรา คัวอักเถิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
3. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุทุมพร คูณเมืองโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา นามบำรุงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวศศิธร บัวทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา หาญยะโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุรติ จัทรสุริยะศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
6. นางหอมจันทร์ ทรเทพโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอุทุมพร คูณเมืองโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพฤฒิพงศ์ กัณหาโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา หาญยะโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุรติ จันทรสุริยะศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายเสงี่ยม เจริญใจโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายอาทร เรือนยศโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัลิปรียา จันทร์กลิ่นโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เถาแก้วโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยยนต์ ไกรยวงศ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เมฆวันโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธะวัช มันทะราโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาทร เรือนยศโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ศรีหอมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกภรณ์ ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุชา พลสุดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศิณี มังครัดโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี จิตเจริญโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายจิตรกร แดงนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิยนุช ขันอาสาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสดศรี ยั่งยืนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ คำภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวภัทราวรรณ เพชรดงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวศิริพร อินทราโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางประภัสร สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี นาคดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวศิริพร อินทราโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ เพชรดงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลือคำหาญ ทองเขียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ขวัญต่อโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววงเดือน คลื่นแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจีระเดช สุวรรณพรหมโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นายเฉลิมพร โทเพชรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ ดอนปราบโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายประชาเวช ศรีนามเอ็มโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นายนายกล้าณรงค์ พรมประโคนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ประเทศเสนาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประชาเวช ศรีนามเอ็มโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ อินอุ่นโชติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ ดอนปราบโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายฤทธิรงค์ บือกุศลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายจิรายุส จเรรัชต์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายจิรติ พุฒพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นายวิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ เมธาวพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาไล ไชย์หงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจิรติ พุฒพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายชรันดร์ วงษ์นอก โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิต รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิต รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวลีรัตน์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวลีรัตน์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางกันยพัชญ์ ทองโคตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปวลีรัตน์ ชื่นารมณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวลีรัตน์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปวลีรัตน์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฏ์ สุพลจิตต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวลีรัตน์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ สูงสันเขตโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวYU WANYANโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรพีพร พลดงนอกโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ สูงสันเขตโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissYU WANYANโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรพีพร พลดงนอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวาการ ห้าวหาญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางAi MORITAโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ เสนาเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวาการ ห้าวหาญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางAi MORITAโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ เสนาเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยเดช วรรณกลางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สีไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายขยัน คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายยงยุทธ อินอุ่นโชติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย เรืองเพ็ญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชภรณ์ นะเวรัมย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี สมบูรณ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย เรืองเพ็ญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชภรณ์ นะเวรัมย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี สมบูรณ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววารุณี ทวีบทโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสาโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววารุณี ทวีบทโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสาโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลินดา ภูมิฐานโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุภาตา สุนนท์ชัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ มาตชัยเคนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ เทาดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางปดิวรัตดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เพ็ชรสังหารโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุโวโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธา สุวรรณะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
3. นายสมคิด จันทะวงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางคมคาย ยศมุงคุณโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรกัญญา ขิปวัติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายจรัญ มิ่งแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
7. นางมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอธิพงศ์ บุญศรีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ภูมิภาคโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
3. นายอธิพงศ์ บุญศรี โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพุทธา สุวรรณะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
3. นางพีรดา เอกกัณหาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธา สุวรรณละโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
2. นายสมคิด จันทะวงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไอยรา เตือนสกลุพันธุ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอนนท์ กอโพธิ์ศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอรุณ พลมีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สมชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายทวี ไชยบุรมณ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
9. นางสาวชาลินี ตัญญาภักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ
10. นางเนตรนภา สังเกตุโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายจีระศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
12. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
13. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
14. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
15. นายพลกฤษ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายทวี ไชยบุรมณ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวชาลินี ตัญญาภักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางเนตรนภา สังเกตุโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายจีระศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
13. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
14. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
15. นายพลกฤษ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาลินี ตัญญาภักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายทวี ไชยบุรมณ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายพลกฤษ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาลินี ตัญญาภักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายทวี ไชยบุรมณ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรนภา สังเกตุโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายพลกฤษ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางเนตรนภา สังเกตุโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเนตรนภา สังเกตุโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายพลกฤษ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางเนตรนภา สังเกตุโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายโชติ ชูมณีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร เพชรเรียงโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายหิรัญวุฒิ วังศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน สุปัญญาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชติ ชูมณีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายหิรัญวุฒิ วังศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางกันยพัชญ์ ทองโคตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางกันยพัชญ์ ทองโคตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางกันยพัชญ์ ทองโคตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางกันยพัชญ์ ทองโคตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางกันยพัชญ์ ทองโคตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางนิรัศภา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ราชโยธีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญทวี พรมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระชาติ กุลสุวรรณโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงิน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางนิรัศภา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ราชโยธีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางนิรัศภา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ราชโยธีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญทวี พรมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระชาติ กุลสุวรรณโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงิน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางนรัศภา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางนิรัศภา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ราชโยธีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญทวี พรมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระชาติ กุลสุวรรณโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญาพล สอนพงษ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงิน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนพดล ศรีขัดเค้าโรงเรียนบ้านแก้วเมธี (สพป.ลย.1) ประธานกรรมการ
2. นายเมธี ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ยอดตาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชา โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายจักรพล ตะโนนทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายประพันธ์ นาชัยเงิน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]