รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  โทนะบุตร
 
1. นางสาวจิรายุ  เหล่าอัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดทองดี
 
1. นางพิมล  ภูใบบัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพัชชานันท์  จันทะนนตรี
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพรศิริ  เมืองศรี
 
1. นางรจนา  พรมโกน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. นางสาวสุกัญญา  สุรักษา
 
1. นางเนตรดาว  งามยิ่งไพศาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์   คุณแก้ว
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพลอยมุกดา  แก้วมุกดา
 
1. นางศศิรดา  การพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปณิดา  วงค์สวัสดิ์
 
1. นางอัจฉริยา  ธรรมแสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวณวมินทร์  หินโม
 
1. นางรุ่งนภา  ภวภูตานนท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวเนตรนิล  สนิทลุน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณแสน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิดา  คชศิลา
 
1. นางคำผัส  สารมาคม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปะนะพุุดโต
 
1. นางพรสวรรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลลิตา  สารสวัสดิ์
 
1. นางดวงรัตน์   คำหว้าแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงคณิศร  ถามูลเลศ
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  ศิริพงศ์วรกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวโชติกา  นามมะ
 
1. นางรติยา  แสนหะวานนท์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิวรรณ
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญกิจ
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ส่วนบุญ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สิทธิเขต
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  มุระดา
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายพลพล  สมภา
 
1. นางอภิชญา  ศรีเกิน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายชนะชัย  สุครีพ
 
1. นางเพ็ญศิริ  จำเริญศรี
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพิศุทธิดา  พันธ์แซง
 
1. นางสังวาลย์  ชาญศึก
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิจการ  ประสพบัว
2. นายอนุชิต  จันทแก้ว
3. นายอนุวัฒน์  คอนรัมย์
 
1. นายบัวภา  มะกา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทรัตน์  เนื่องวงษา
2. นางสาวนาถลดา   ประยูรหงษ์
3. นายศรายุทธ   โคตรวงษ์ทอง
 
1. นางสาวนภัสนันท์   จ่าเหลา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณิสร  มูลโพธิ์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พลขันธ์
3. เด็กหญิงอาริยาภรณ์  เพียงเกษ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรสีมา
2. นางชุลีพร  พินิจพล
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญเรศ  ศรเดช
2. นางสาวปภาวดี  ไชยศรี
3. นางสาววลัยลักษณ์  โพธิ์ดา
 
1. นางกัญญา  ร้อยลา
2. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  ผานิจ
2. นายวีรยุทธ  แสนโสภา
3. นางสาวอรสุดา  แสงไชย
 
1. นายทวี  พลสงคราม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  สุวรรณ
2. นางสาวพัชราวดี  โคช่วย
3. นางสาวรัตติกา  เทศเสนา
 
1. นางชุลีพร  พินิจพล
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ศรีคุณโน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ใหม่คามิ
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  พรนิคม
2. นางสาววันวิสาข์  ทิพย์รมย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญนาน
2. เด็กหญิงอนุสรณ์  เทียบมัง
 
1. นางสาวปริฉัตร  เที่ยงดี
2. นายวิศิษฏ์  เทียบม่วง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ปะภาวะโก
2. นางสาวสุนิสา  มาศบิ้ง
 
1. นางช่อผกา  มะทิตะโน
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวธัญญานุช  ดอกทองหอม
2. นางสาวพรชิตา  ศรีโยทะ
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
2. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภิญญดา  มูลแก้ว
2. นายภูริทัต  คำศิริรักษ์
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธเมธ  ลิมานนท์
 
1. นายทรงรัตน์  ภารสถิตย์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตาลวงศ์
 
1. นายวรศิลป์  อักกะมานัง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวรุจิรา  เทเวลา
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายวราวุฒิ  ไปแคน
 
1. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายกฤษกร  ต่อสกุลแก้ว
 
1. นางคณัสนันท์  มณีศรี
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวฐิติภัทร  พรหมประดิษฐ์
2. นางสาวพัชยา  บัวแดง
3. นางสาวศิริขวัญ  บุญศรี
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นางสาวรวิษฎา  ดวงจันทา
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัญญารวี  กุลนันทนนท์
2. เด็กหญิงภาสกรณ์  รังษี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิ์ลือชัย
 
1. นางจารุวรรณ  อักษร
2. นางบังอร  โภชนิกร
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ราชสีหา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โสภา
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำหอม
 
1. นางสาวจินตนา  เกิดทะเล
2. นางสาวอรชุมา  บุตรคำโชติ
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชินัญญา  วุสันเทียะ
2. นางสาวนราทิพย์  ภักดียา
3. นางสาวอินอร  ดวงพันนา
 
1. นายอภิชิต  แนบชิตร์
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายชญานนท์  แก้วแสนเมือง
2. นางสาวบุณยอร  อุดมเวช
3. นางสาวอารียา  เอกบวรวงศ์
 
1. นายสวัสดิ์   จันทมนตรี
2. นางสิริพร  ภูหัวดอน
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนันทิกานต์  สุวรรณวงษ์
2. นางสาววรรณภา  ผุยหัวดง
3. นางสาววายุภักษ์  สีโท
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์พิมพ์
2. นางอัญชลี  โมฆรัตน์
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกมณทรรศน์  เพียรสิงห์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียงดาห์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทิพย์พันโน
 
1. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
2. นางสาวนงลักษณ์   ปราบเมย
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  แสงคำภา
2. เด็กหญิงปทิตตา  ราชสีหาร
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ขานเกตุ
 
1. นางทองรถ  มะกา
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงนัฏฐา  ทันบาล
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  วงศ์คำช้าง
3. เด็กหญิงอนรรฆอร  คำชาย
 
1. นางเสาวณิต  ทัพโยธา
2. นางณัฐยา  สาพิมาน
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐฐณิชา  ทองลือ
2. นางสาวลลิตา  ไพรสาระ
3. นางสาวสุจารี  โคตรบรรเทา
 
1. นายสุขศิลป์  ชมภูพาน
2. นางสาววลีรัตน์  วงเวียน
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวบงกช  บุญเพ็ง
2. นายศักดิ์ดา  คำภูเงิน
3. นางสาวเบญจมาศ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวลำดวน  จำปาบุรี
2. นางปดิว  บูรณพล
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิแสน
2. นายธนกร  ภูกิ่งหิน
3. นายศุภศิริโชติ  สอนบาล
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
2. นายสุริยะพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนริศรา  พ่วงพี
2. นางสาวบุษบา  วิเชียร
 
1. นางสาวงามตา  ถานอาดนา
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญา  อุดชุม
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ศรีเพียววงศ์
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวศศิธร  วิชาเรือง
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สีบุญ
2. เด็กหญิงบุณฑิกา  บุตตะคาม
 
1. นางสาวภัทรภร  วัฒนราช
2. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวณริศรา  ดวงวันทอง
2. นายพิทยา  รัตสอนจิต
 
1. นายนพรัตน์  ปะวะถี
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายคณิศร  เรืองแสน
2. นายณัฐดนัย  ศรีสมบัติ
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
2. นายยุทธนา  นรสาร
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพรรษศิริ  สุวรรณปะกา
2. นางสาวภัณฑิรา  หิตายะโส
 
1. นางสาวภัทรภร  วัฒนราช
2. นายสันติ  อุดคำ
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสใบทิพย์  เพียสุระ
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ราชเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  จันทะนาม
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  สีคุณ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  โคตรท่าน
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผาอินดี
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปริญญาพล  มณีโรจน์
2. เด็กชายพิชากร  อ้มเถื่อน
3. นางสาวรัตตินันท์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางพงษ์ลดา  กาญจนปภากูล
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา   เพ็งวงษา
2. เด็กหญิงศศิมนตรา   แสนคำวัง
3. เด็กหญิงอริยา   เหล่าทองสาร
 
1. นางศินันท์ธีรา   บัวริวัน
2. นางสาวนุจรีย์   สุคนธวารีย์
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  เกษมราษฎร์
3. เด็กหญิงศุภรินทร์  บัวลอย
 
1. นางลักษมี  ม่วงคลา
2. นางสาวจุรีรัตน์  เที่ยงคำ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา  ปางลีลาศ
2. นายภูมิรพี  แผงสูงเนิน
3. นางสาวสุภาวดี  นนลือชา
 
1. นางพงษ์ลดา  กาญจนปภากูล
2. นางขจรศรี  กันทรมงคล
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปัญฑิตา   สีแสง
2. นางสาวพรลภัส  ภิบาล
3. นางสาววรรณภา   โคตรแสง
 
1. นางสุพรรณี   สุขทองสา
2. นางเทียมจันทร์   เรืองแสง
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลวรรณ  โนนหนองคู
2. นายดนุรุต  ปะระทัง
3. นางสาวมัณฑิกาญจน์  โกการัตน์
 
1. นายธนัช  ภูมิชูชิต
2. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ประกินำหัง
2. เด็กหญิงบุษฎี  วรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงปิญาภรณ์  ปุเลทะตัง
 
1. นางรัชนี  เปาะศิริ
2. นางสาวรัศมี  เทียมแสง
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วจันลา
2. เด็กหญิงพิรญา   ศรีพิมพ์
3. เด็กชายศกุลตลา  รัตนวงษา
 
1. นางไพรวัลย์   สิงหาปัด
2. นางปุณฑริกา   น้อยนนท์
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีพลลา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  รักกุศล
3. เด็กหญิงแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นางพิสมัย  เนื่องไชยยศ
2. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิศากร  ศรีเศรษฐา
2. นางสาวรพีพรรณ  พิมพ์ชารี
3. นางสาวโศรยา  จุฬาโคตร
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ไวสาหลง
2. นางสิวินีย์   เททะสังข์
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิรา  สอนสังข์
2. นายสิทธิพงษ์  ปรารถนา
3. นางสาวอภิสรา  สวัสดิผล
 
1. นางกาญจนา  แก้วแผ่ว
2. นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันทะสีมา
2. นางสาวบุญญธิดา  สุวรรณ
3. นางสาวอินทิรา  หว่านขี้เหล็ก
 
1. นายรุ่งระวี  ศิริบุญนาม
2. นางสาวจรูญลักษณ์  วรโคตร
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพียงแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาลาม
3. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
 
1. นายฤทธิชัย  เสนาพรหม
2. นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกานต์  สีกงพลี
2. นางสาวนริศรา  ผิวเงิน
3. นางสาวศิโรรัตน์  ทัพมณี
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
2. เด็กชายวิชานนท์  จันทร์ศิลป์
3. เด็กชายอนุพงษ์  เหล็กดี
 
1. นางปิยกุล  จันทเขตต์
2. นางปิยนาฏ  มาคิน
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์  บุระภักดิ์
2. นายวรวุฒิ   ขอบคุณ
3. นายวุฒิโรจน์  คาทิพาที
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์พล
2. นางสาววราพร  โยธาภักดี
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชลธาร  แสนสุข
2. นางสาวอริศรา  ปะหุปะไพ
3. นางสาวเกศกนก  ดีพรม
 
1. นายดุสิต  วรวัฒนธรรม
2. นางปิยนาฏ  มาคิน
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายณัฐกิต  แมนสืบชาติ
2. นายวิฑูรย์  เพชรชารี
3. นายสรศักดิ์  โพธิ์ทัง
 
1. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
2. นายสุภาพ  มาธุระ
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวศุภาวรรณ  แสงใส
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  เข็มลา
3. นายแทนไทย  จิตต์ประทุม
 
1. นางอังคณา  ถิรศิลาเวทย์
2. นางพิสมัย  เนื่องไชยยศ
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิตประภัส  พ้องเสียง
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  คำนา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปามุทา
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญาวิบูลย์
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  พาหุพันธุ์โต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนคำภา
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  วิทเวช
2. นางสาวสุรียาวรรณ  จันสด
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุตรคำโชติ
2. นางสาวนรารัตน์  ปาณศรี
3. นางสาวนุชนาถ  แสนคำ
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางศิรินทร์พร  ชลารักษ์
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกานต์ทิตา  แก่นคำ
2. นางสาวพัชราพรรณ  ไขศรี
3. นางสาวอาทิตยา  โยธะมาตย์
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  วานิชชัง
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิภา   พลทำ
2. นางสาวพิมประภา   ตรีกา
3. นายอณุวัตร   คงนุ่น
 
1. นางภัทรานิษฐ์   วรรณเสริฐ
2. สิบเอกวีระพงษ์   นาทันลิ
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายชัยยัญ  วิชาทา
2. นายวินัย  ไชยโชค
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวมนฤดี  ศรีอัชชา
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุ  ไตรรัตน์
2. เด็กชายมงคล  เรืองศิริ
 
1. นายนิคม  อุ่นใจ
2. นางศรีไพร  อุ่นใจ
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษาสืบ
2. เด็กชายณัฐกานต์  ผลผาเลิศ
 
1. นางกุลวดี  ผ่านจังหาร
2. นางสาวประภาวรินทร์  ศรีแสง
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายปภพ  พลยามา
2. นายพรพิพัฒน์  เอื้อนไธสง
 
1. นางศรีไพร  อุ่นใจ
2. นายนิคม  อุ่นใจ
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายทิวากร  ศรีคำนุช
2. นางสาววริศรา  ทิพย์กันยา
 
1. นายไพรัตน์  น้อยนนท์
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายบรรบต  แสนจำลา
2. เด็กชายอนุชา  พันเดช
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายวรวิชญ์  มงคลสกุลกิจ
2. เด็กชายเจษฎา  จันบุดดี
 
1. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายอนันต์  วงศ์คำ
2. เด็กชายเรืองบุญ  สีตาล
 
1. นางปิยกุล  จันทเขตต์
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายธนากร  ภารตุ้มเหลา
2. นายอดิเทพ  พลคำ
 
1. นายวิรุฬ  คุณเวียน
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ฮาตไชย
2. นายวรเชษฐ์  สินทร
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ศิริสม
2. เด็กชายวิทยา  ภูมูล
 
1. นางศิโรมณี  วรรณปะเก
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายฐิติกร  แมร์ริส
2. นายนครา  นามปราศรัย
3. นายนันทวัฒน์  สว่างพรม
 
1. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายคณิต  วงค์โต
2. นายพงษ์ศกร  คำแสน
3. นายพีรายุทธ  หาญชนะชัย
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นายหฤษฎ์  มะเสมา
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายทศวรรษ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา
3. นายวรพงษ์  อุตริ
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายสุรชัย  นธีนาม
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สายแสน
2. เด็กหญิงจีรนัย  ศรีไชยทอง
3. เด็กหญิงนริศรา  แสนโยธา
4. เด็กหญิงละออ  ราจันทึก
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ชุนกล้า
 
1. นางสาวจุรีพร  เขียววิเศษ
2. นางนันทพร  รัตนวิเศษ
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุเวช
2. เด็กหญิงจิรภัทร  สะโดงศรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่มมาตย์
4. เด็กหญิงปภาดานิฏฐา  ภูกิ่งนา
5. เด็กหญิงปิ่นสุนทร  สืบสุนทร
 
1. นางทองใบ  บุตรเจริญตระกูล
2. นางมณี  ซึมกระโทก
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  จุปะมัดถา
2. นางสาวณัชชา  ตั้งชารี
3. นางสาวมาริสา  กองรัมย์
4. นางสาวระวิวรรณ  กัลยาลือ
5. นางสาวอนัญญา  มะหิงษาเดช
 
1. นางสาวแพรวไพรินทร์  ปินะถา
2. นางสาวมยุรี  ชิณวัง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจรัสภรณ์  ศักดิ์ศรีกรม
2. นางสาวปวีณา  สำราญดี
3. นางสาวพีรนุช  ปธิรูโป
4. นางสาวภัชฎาพร  อินทนนท์
5. นางสาวอภิญญา  ศรีบุตรโคตร
 
1. นายประสิทธิ์  อรรถโยโค
2. นายเจมจิต  บริสุทธิ์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คำพระวงศ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ยศคำลือ
3. นางสาวศิรประภา  อิสระภาพ
4. นางสาวอาทิตยา  สีเหม่น
5. นางสาวเมลิษา  ศิริเลิศปราณีกุล
 
1. นางนวลละดา  นนสีลาด
2. นางสาวรัศมี  ทองเจริญ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดาศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  น้ำทิพย์
3. เด็กหญิงรัศมี  ศรีสะลาแสง
4. เด็กหญิงวรรณิภา  บุตรแสง
5. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  วชิรพรหมมา
 
1. นายอุดร  นามษร
2. นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกฤษดา  เพียยุระ
2. นางสาววัชรินทร์  แดนสีแก้ว
3. นางสาวสิริวรรณ  สีลางค์
4. นางสาวอภิณญา  สีหานัด
5. นางสาวเกศราพร  ชนะชัย
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางจุฑามาศ  วิลัยพิศ
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจีรทิปต์  กองบุตร
2. เด็กหญิงตุลยาณีย์  บุญศิริ
3. นางสาวบุณฑิกา  นนท์ตา
4. นางสาวปานวาส  สิทธิสาร
5. นางสาวสุจิรา  บุตรกาศ
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ทับสุขวิวัฒนกุล
2. นายนพพล  โทโส
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัฐสุดา  วันทะไชย
2. นางสาวรัตติยา  คำภูจูม
3. นางสาววรรณภา  รัตนพลแสน
4. นางสาววรรณวิสา  วงศ์สินอุดม
5. นางสาวสุมิตรา  บริสุทธิ์ประสิทธิ์
 
1. นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
2. นางวริน  ภูสิม
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  ชำนาญ
2. นางสาวธิดามาศ  จอมทอง
3. นางสาวปิยฉัตร   โพธิ์ศรี
4. นางสาวปิยธิดา  สีหล้ามะนา
5. นางสาวพรชิตา  สีพาไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนภัสกร  อุ่นพิกุล
2. นางสาวนภัสสร  สัณฐิติบวร
3. นางสาวปณาลี  กีกก้อง
4. นางสาวพักตร์พิไล  สุปฎิ
5. นางสาวอมรรัตน์  สัจจวาณิชย์
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายคมชาญ  ปริวันตัง
2. เด็กชายจิรายุ  สุกใส
3. เด็กชายธนภัทร  ทองย่อม
4. เด็กชายมังกร  โคตรชมพู
5. เด็กชายอัครพล  เล็กสิงห์โต
 
1. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
2. นายกิติคุณ  บุรี
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์โท
2. เด็กชายภานุสิษฐ์  เทียบเพ็ชร
3. นายยศพนธ์  วงษาสืบ
4. นายศิวกร  ดวงมุลลี
5. นายศุภกิตติ์  วันสา
 
1. นายทองสุข  มาตย์วังแสง
2. นางกนกวิภา  ศรีวิชัย
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  จากผา
2. นางสาววราภรณ์  มะลี
3. นายวัชรกร  สุวรรณบุตร
4. นางสาวสุกัญญา  บุญน้อย
5. นายอัสนี  เลิงฮัง
 
1. นางสาวกนกพร  นันแก้ว
2. นางดวงแข  ภูแล่นกี่
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจิราพงษ์  เมืองเดช
2. นางสาวชนิกา  ติดวงษา
3. นางสาวฐิตินันท์  ทุมทุมา
4. นางสาวนริศรา  อันทะริน
5. นางสาวพรรณวดี  มะลาศรี
 
1. นางสาวปรียานุช  จำละคร
2. นางปัทมา  ปินะทาใน
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  จำเริญทรัพย์
2. นายณฐพล  ปริปุณณะ
3. นางสาวสิริวิภา  มหาจันทะวงศ์
4. นางสาวสุชาดา  หาสุข
5. นายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นายสุวิทย์  การะน้อย
2. นายวรเทพ  บุณยวิวัฒน์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษฎาธาร  กำหลง
2. นางสาวกันธิมาธร  ภารวงษ์
3. นางสาวกัลป์ยพิลมย์  จันทะรัง
4. นางสาวชรัญธร  โคตรไกรสร
5. นางสาวชลธิชา  บุญลอยสง
6. นายชินวัตร  หนุนพาณิชพงศ์
7. นางสาวญาณี  พูลมะณี
8. นางสาวธัญชนก  คำสะสม
9. นางสาวธิภาพร  คำจันทร์ดา
10. นางสาวบุญฑริก  ขันชนะ
11. นางสาวปภาวรินทร์  ภูศรีฤทธิ์
12. นางสาวพรรณิภา  พรมลี
13. นางสาวพัชริฎา  พันสุเทพ
14. เด็กชายภัคนันท์    จันทวารี
15. นางสาวภัทรสุดา  บุญเฮ้า
16. นางสาวศศิวิมล  สีสวัสดิ์
17. นางสาวอรัญญา  สำราญดี
18. นางสาวอุบลวรรณ  บุญที
19. นางสาวเจนจิรา  ผุยคำภา
20. นายเดชา  ขามโนนขัด
 
1. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
2. นางภิกันศณิชฐ์  ภูซ้ายศรี
3. นายประคอง  สระหนองห้าง
4. นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
5. นายเจมจิต  บริสุทธิ์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัทร  จันทิราช
2. นางสาวจิราธิติ์  ขำดี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เหล่าลงอินทร์
4. นางสาวณัฐณิชา  เย็นพระพาย
5. นายธรรพ์ณธร  ด้วงสกุล
6. นางสาวนัทจวรรณ์  ปิ่นทอง
7. นายนิติภูมิ  เทพสถิต
8. นายปฏิภาณ  ภูธรฤทธิ์
9. นายปิฎิสุข  สุขสวัสดิ์
10. นายปิยวัต  แสงสด
11. นายพลศาสตร์  กันปัญญา
12. นางสาวพัชรพร  พวงศรี
13. นายพัทธกานต์  สีสา
14. นายยิ่งคุณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
15. นายรัชชานนท์  ทะสุนทร
16. นางสาวศศินา  ศรีธรราษฎร์
17. เด็กชายสัญลักษณ์  ชุ่มอภัย
18. นายสุจริตกุล  คำหว้าแก้ว
19. เด็กชายอภิรักษ์  วรรณศิริ
20. เด็กชายอานนท์  สุขมารมย์
 
1. นายทรงเกียรติ  ปักเคทา
2. นางพิกุล  เอกทัศน์
3. นางพูนศรี  จันทรเจริญ
4. นายทวี  พิมพ์สิม
5. นายวีระยศ  เพชรภักดี
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางนาตยา  นาศรีเคน
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาลาตรี  ถามูลตรี
 
1. นางมารศรี  วงค์ช่าง
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวประภัสสร  ปิดตานัง
 
1. นายประพันธ์  วรรณสุทธิ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพันธิวา  สนิทนิตย์
 
1. นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวติชิลา  ชมภูน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฎ์  อันทะปัญญา
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนาวิสุทธิ์  พลอาษา
 
1. นายประพันธ์  วรรณสุทธิ์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรเดช  แสงตา
2. เด็กหญิงอารยา  กะตะศิลา
 
1. นางณภัทร  พูลพัฒน์
2. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิบดินทร์  โคตรโสภา
2. เด็กหญิงศิรินาถ  โคคำ
 
1. นางบัวศรี  พงษ์สระพัง
2. นางศศิธร  เอื้อกิจ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรชนน  นนศรีราช
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุพลไทย
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวนฤมล  ล้อมโฮม
2. นายยุทธนา  พาโนมัย
 
1. นายชลพต  เดชบุรัมย์
2. นายพิบูล  สาคร
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  มีประวัติ
2. นางสาวภัทรนันท์  ปุเลโต
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นางณภัทร  พูลพัฒน์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สืบมา
2. นางสาวปวันรัตน์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
 
1. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
2. นายฉัตรชัย  วิทักษบุตร
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาแสง
2. นายคณิน  ธงยศ
3. นายจักรพันธ์  พุทธถนอม
4. เด็กหญิงดุษฎีพร  อุทธาหรณ์
5. นางสาวตติยา  ผะจวบบุญ
6. นายธนกร  บุตรอินทร์
7. นายภานุวัฒน์  จันทร์ทอง
8. นายวรพล  ยุสนอง
9. นางสาววรรณภา  ฟองน้ำสังข์
10. นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทิพันธ์
 
1. นายสุบรร  พรหนองแสน
2. นางเอื้อมพร  นิตยารส
3. นางสาวจิรพรรณ  บุญยเพ็ญ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวจันทรา  ศิริจันมา
2. นางสาวจารุพร  จิตตะบุตร
3. นางสาวปนัดดา  ภูวงษ์ผา
4. นางสาวปภาวดี  จิตตะบุตร
5. นางสาวสิริวิมล  แสงชัย
6. นางสาวสุจิตรา  โพธิ์เกษม
7. นางสาวสุณิษา  ทนาชัย
8. นางสาวอธิชา  อ๊อดสิงห์
9. นางสาวอภิชญา  คำผุย
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ศรีบุญเรือง
 
1. พระศรายุทธ  มหานรินโท
2. นายชลพต  เดชบุรัมย์
3. นายพิบูล  สาคร
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกิ่งเพชร  พิมพ์ศรีจันทร์
2. นางสาวฐิติวรดา  ประศรี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตางจงราช
4. เด็กชายพงศกร  ชนะบุญ
5. เด็กชายพงศพัทธ์  พรมจันทร์
6. นางสาวพรนภา  งามสนิท
7. เด็กชายภูบดี  รัดเสนสี
8. นางสาววชิราภรณ์  ไชยวงษ์
9. นางสาวอาริยา  กงเพชร
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองสำรี
 
1. นางอนุช  พลลาภ
2. นางประภาพร  ประสงค์ศิลป์
3. นางปราณี  เที่ยงทำ
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวชนิสรา  คเชนทร์นุกูล
3. เด็กหญิงธวิกา  บุญบุตตะ
4. นายธัญวุฒิ  จ้ายหนองบัว
5. นางสาวนริศรา  มูลสมบัติ
6. นางสาวนริศา  แดรสมปัดสา
7. เด็กชายนวพล  คำควร
8. นางสาวบุษบา  ผิวเหลือง
9. นางสาวพรสุพัฒน์  แก้วเมืองกลาง
10. นางสาวพิชญา  นิมิตร
11. นางสาวพิมผกา  แดนวงดร
12. เด็กชายวลาดล  บุญบาล
13. นายศุภกรณ์  ฮุนทวีชัย
14. เด็กหญิงอริสรา  รัตนพลเสน
15. นางสาวเมขลา  เชษฐ์สิงห์
 
1. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
2. นางหทยา  แสงดำรงรักษ์
3. นายสิทธิชัย  สาระมัย
4. นายวรวัฒน์  เมฆแสน
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  ประทุมมา
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียกสม
3. นางสาวณัฐณิชา  ขอบใจ
4. นางสาวธนภรณ์  อินทร์ปัญญา
5. นางสาวนาตยา   ศรีคุณ
6. เด็กชายปิยยณัฐ  ตุ้ยมา
7. นางสาวพิกุล  เที่ยงคำ
8. นางสาวพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
9. นางสาวยุวดี  แก่นภักดี
10. นางสาวรัตน์จิราพร  ตุ้ยมา
11. เด็กหญิงอมลวรรณ  ไชยรัตน์
12. นางสาวอริศรา  เบ้าหัวดง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ปะธิเก
14. นางสาวเบญจมาศ  ประทุมมัง
15. เด็กชายไกราช  พรมภักดี
 
1. นางมนทกานต์  คำยา
2. นางทวีป  มหาสะโร
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี
4. นางสาวสายชล  สุวรรณโสภา
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  จันทรัตน์
 
1. นางสุจินดา  ขำดำรงเกียรติ
2. นางสาวนวลมณี  อ้วนละมัย
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  ศิริสม
2. นางสาววิลาวรรณ  ชมภูเทพ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กันทำ
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชรามารตี  จันทร์สด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณพันธ์
 
1. นายอำนวย  วรไวย์
2. นายเลิศพิภพ  แสนวัง
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายสุรกิจ  รังสี
2. นางสาวสุรัสวดี  จันต่อ
 
1. นายไพบูลย์  ต่างสมบัติ
2. นางสาวนวลมณี  อ้วนละมัย
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิราภรณ์  สีทอนสุด
2. นางสาวปติมา  สุคำวัน
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภทรกมล  ชาวพงษ์
2. นางสาวศุภสุดา  นครศรี
 
1. ดร.หงษ์ทอง  ประนัดศรี
2. นางจารุภา  มะธุเสน
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  จันทศร
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรลดา  สิทธิผล
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิริกัลยา  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวปรางทิพย์  ศรฤทธิ์
 
1. นางสาวภคอร  ภูมิศรีจันทร์
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ศรีหารัตน์
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยธิดา  เทศสาย
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  อุปรัง
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงไพรลิน  พันธุ์แดง
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายศิริพงษ์  ทุริดไธสง
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายภีรวัตน์  เอกตาแสง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรอักษร  ธนะภักดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายศราวุฒิ  สีทาป
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนพรัตน์  สอสมิง
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายทศพร  ศรีโนรินทร์
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอัญชลี  ใจเพชร
 
1. นางสาวภคอร  ภูมิศรีจันทร์
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภัคจีรา  สีโยธะ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันธิดา  แจ่มเจริญพิศาล
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุรัตน์  อันสา
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวร
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติภพ  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปรารถนา  ชาวดง
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายรชตะ  วิชาชัย
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงพรญาณี  ฤทธาโย
2. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิ์จันดา
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภาระบาล
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายพุฒิพงษ์  ศรีอำนวย
2. นายอรรถนนท์  ศรีไชยทอง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
2. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายก้องนภา  ลาสุวรรณ
2. เด็กชายธาราดล  สีละวัน
 
1. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
2. นายผดุงเกียรติ  หันนะเว
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  จากผา
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวสุขุมาภรณ์  หาสุวอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายสรนาถ  มณีเลิศ
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทวัติ
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายธนายุทธ  นนสีลาด
2. เด็กชายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
3. เด็กหญิงสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  สีสาวงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วันพิลา
3. เด็กหญิงศศิประภา  จินารักษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
2. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายพลพล  ทรงคาศรี
2. เด็กหญิงภูริชญา  คำดี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวปิยฉัตร  สุริยสาร
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายนันทวัฒน์  โทอรัญ
3. นางสาววรัญญา  ปาปะทา
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชัยอนันต์  เหินสว่าง
2. นางสาวประภาพร  สิทธิจันทร์เสน
3. นายไตรภพ  สมน้อย
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว
2. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายชัชพล  โนนสมบัติ
2. นางสาวทรายงาม  อินทรกำแหง
3. นางสาวนภิสา  ไชยรงศรี
 
1. นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  นพวานศรี
 
1. นายปัณณวิชญ์  โฆษิตเจริญรัตน์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนฤมล   สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายนนทชัย  อามาตย์มนตรี
 
1. นางณัชชา  ศรีเศรษฐา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
 
1. นายพินิจ  ชลารักษ์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายสุรเกียรติ  สีโนเรศน์
 
1. นายพินิจ  ชลารักษ์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายมนัส  แว่นจันทร์ลา
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  แสงกุง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ปฏิเมตา
 
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  เทียงดาห์
 
1. นายพินิจ  ชลารักษ์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายวีระชัย  ละออ
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายนิมิตร  เทียงดีฤทธิ์
 
1. นางสาวอาริสา  คละ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณโสภา
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววรัญญา  โยธาจันทร์
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตฤดี  จันพินิจ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วงาม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์ทอง
4. นางสาวนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
5. เด็กหญิงพรสุดา  มาลัย
6. เด็กหญิงศรินญา  รัฐเมือง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
8. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพียรสิงห์
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
3. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุรีพร  พวงศิลป์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลกวนบ้าน
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์ทอง
4. นางสาวนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
5. นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
7. เด็กหญิงภรณ์ญาดา  โนราช
8. เด็กหญิงมัณฑนา  รางศรี
9. เด็กหญิงรัตนา  หนองพร้าว
10. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ประจิณ
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
12. เด็กชายศุภชนะ  สุวรรณ์
13. เด็กหญิงสิริกร  ฮามคำไพ
14. เด็กชายสุธินันท์  เทพวงษ์
15. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
3. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
4. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  โสไกสี
2. เด็กชายมงคล  จาระชอน
3. เด็กชายยุทธพิชัย  หีบแก้ว
4. เด็กชายรักษ์พงษ์  ทะสา
5. เด็กชายศุภกิจ  บุตรแสง
 
1. นายวิทยา   กมลเลิศ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิตรกร  ฮาดวงษ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมือนศรี
3. เด็กชายปติ  ปะติเก
4. เด็กชายพลพล  แสงอารีย์
5. เด็กชายพีรพล  ผิวผัน
6. เด็กชายภูตะวัน  นนทะชัย
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
2. นางสาวมิณตรา  วงศ์จันทร์
3. นางสาวณัฐรดา  ขอนสี
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  แสงคำ
2. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
3. เด็กชายบุญญากร  อินกอง
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันแข็ง
5. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
6. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นางสิริอร  จันทรงกุล
3. นางสาวประภาวรินทร์  ศรีแสง
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ทองดี
2. นายพลวัฒน์  วงค์ละคร
3. นายวรวุฒิ  ไปแดน
4. นายสันติ  ชื่นชม
5. นายสุขสันต์  ชื่นชม
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายชนสิทฎ์  วงษ์รัมย์
2. นายชัยอนันต์  พงษ์สวัสดิ์
3. นายชาญชัย  ทองดวง
4. นายณฐพล  เนื่องไชยยศ
5. นายพงศธร  ทองสุข
6. นายโชคชัย  ชินโคตร
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
2. นายจำรัส  ประทังวา
3. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายกรกฎ  บุษบง
2. นายชินราช  จำนงศิล
3. นายธนดล  มะธิโตปะนำ
4. นายปรัชญา  สาขะสิงห์
5. นายพศิน  สุขบรรเทิง
6. นายอนุวัฒน์  ทัพขวา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นางสาวผกามาศ  ศุภสระ
3. นางคำพวน  ประสงค์สันต์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
2. นายกฤษณลักษณ์  แสงมาลา
3. นายคุณากร  พันเทศ
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญบรรลุ
5. นายณัฐวุฒิ   ถามูลเลศ
6. นายดนัย  ศรีพารา
7. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเสน่หา
8. เด็กหญิงทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
9. นางสาวทินมณี  พลูทรัพย์
10. เด็กชายธนดล  วงศ์แสน
11. นายธนธรณ์  วิชัยวงษ์
12. เด็กหญิงธิติมา  พูลทรัพย์
13. นางสาวนิลาวัลย์  เหล่าทองสาร
14. นายปริญญา  อันสังหาร
15. เด็กหญิงปิยธิดา  สีสุระ
16. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
17. เด็กชายพชรดนัย  คำจุลลา
18. นายพลพล  เปียรักใคร่
19. เด็กชายพุฒิพงษ์  นาทองถม
20. นางสาวภิตดา  โพธฺ์นอก
21. นางสาววราภรณ์  แสนยายน
22. นางสาววรารักษ์  หวังดี
23. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
24. นางสาวสิริญาพร  ถามูลเลศ
25. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชาวเหนือ
26. นางสาวสุพัตรา  คลังกลาง
27. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
28. นายสุรพล  สารสังข์
29. นายสุริยนต์  สุวรรณี
30. นางสาวสโรชา  พาเหลี่ยม
31. นายองศา  โพธิ์ศรี
32. นายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
33. นางสาวอมรพันธ์  ปานชูสิงห์
34. นางสาวอรัญญา  ตู้พิมาย
35. นางสาวเกศณี  สีคำวัน
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลิลากุด
37. เด็กชายเอกวัฒน์  ดวงพิมพ์
38. นายโชคชัย  มะลัยจันทร์
39. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
40. นายไพโรจน์  ผะแดนนอก
 
1. นางเยาวภา  ดำเนตร
2. นายยุทธนา  จินดามัย
3. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
4. นายนายคธาวุธ  ภักดี
5. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
6. นางนางสุพรรณี  สุขทองสา
7. นายสุชาติ  ศรีบุรี
8. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาพัชร  พลเยี่ยม
2. นายจิรายุส  มาศมุททิก
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ม่วงวันดี
4. นายชลทิศ  ป้องขวาเลา
5. นางสาวชลธิชา  ป้องแดง
6. นายชัยวัฒน์  เสียงเสนาะ
7. เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  บุญเรือ
8. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง
9. นายธนากร  สีละออ
10. นายนัฐทนันท์  แสงโชติ
11. เด็กหญิงนิชานันท์  เกตุดี
12. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
13. เด็กชายปฏิภัทร์  พุทธาวัง
14. นายปฏิภาณ  พุทธาวัง
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
16. นางสาวพัชรียา  ปาปะไพ
17. เด็กหญิงพิชชาภา  ลำภาย
18. นางสาวพิมชนก  ปนะทานัง
19. นางสาวพิมพ์กมล  มงคล
20. นายภัทรพรรณ  เภาอ้วน
21. เด็กหญิงรัตติกาล  ไม่ยาก
22. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
23. นางสาววิชุดา  แสงเกตุ
24. เด็กหญิงศิริยากร  บุญเขื่อง
25. นางสาวศิริรัตน์  มัชปะโม
26. นายสุรบดินทร์  อรุณโณ
27. นายอดิศักดิ์  เขาเหิน
28. นางสาวอธิตยา  สุวาหลำ
29. นางสาวอภิญญา  ปติเต
30. นางสาวอภิญาณ  ปาสาจัง
31. นางสาวอรญา  หนันดี
32. เด็กหญิงอรนิสา  แสงเดช
33. นางสาวอรัญญา  พลแสง
34. นางสาวอัจฉรา  จันทร์โทสุทธิ์
35. นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์
36. นางสาวเจษฎาภรณ์  เจริญสุข
37. เด็กชายเดชนา  วรรณี
38. เด็กชายเด่นภูมิ  พันทองหล่อ
39. นายเมธานี  คำค้อย
40. นายไกรวิทย์  บัวรัตน์
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
2. ดร.นิตยปภา  จันทะปัสสา
3. นายสราวุธ  สระมูล
4. นายสมศักดิ์  เรืองบุญ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ชินสี
2. นางสาวกัลย์สุดา  ทำดี
3. นายคมสัน  แสนลาด
4. นายจิระ  จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงณัฐกาล  โพชารี
6. นางสาวตันหยง  บุปผา
7. เด็กชายธณกร  มะราชลี
8. เด็กหญิงธนิดา  แก้วเกิน
9. เด็กชายธนินทร์  ศรีหรองโครต
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกุลวงษ์
11. นายธรรณธร  ภูยอด
12. นายธราดล  ผุยบัวค้อ
13. เด็กหญิงธัญญาพร  นามเทพ
14. นายธีรภัทร  เที่ยงดี
15. เด็กชายนพดล  หนองเส
16. เด็กหญิงน้ำหวาน  ภูทองเงืน
17. เด็กหญิงปพิชญา  นามโพธิ์
18. นางสาวปวีนัส  ไชยกิจ
19. เด็กชายพัฒนโชติ  ชัยเสนหาร
20. นายพัสกร  พัตทะอำพัน
21. เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรกอง
22. เด็กหญิงพิมศิริ  แสนรัง
23. เด็กชายยุทธนา  อุชี
24. นายวายุ  เดชโฮม
25. เด็กชายศตวรรษ  สมศรี
26. นางสาวศศินา  พานสมัน
27. เด็กหญิงศิริประภา  ธุระทำ
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัดเป
29. เด็กชายศุภชัย  ห้วยสี
30. นางสาวสกุลรัตน์  อสุรินทร์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  เทียมนนท์
32. เด็กหญิงสุภิญญา  สุขุนา
33. เด็กชายอนุชา  ศรีบุดดา
34. นายอมรวัฒน์  วันสา
35. เด็กหญิงอรรวรรณ  สารภี
36. เด็กหญิงอังณุลักษ์  โพธิ์แก้ว
37. เด็กหญิงอัชรีพร  ทศภา
38. นายอำพล  อินทร์นอก
39. นางสาวเภาวรินทร์  สุวรรณกาโร
40. เด็กหญิงเมธาวี  ไชยอุย
 
1. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
2. นายอรรคเดข  สาลาด
3. นายวรชัย  มาตรมูล
4. นางวันเพ็ญ  มูลดี
5. นางสาวปนัดดา  ปินะกาโพธิ์
6. นางสาวระพีพร  พะยอม
7. นางบาหยัน  จรรยาพิลาทิพย์
8. นางสาวศศิธร  ปักกาโล
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์ศินา  สีสุแล
2. นางสาวจินทภา  วิเศษ
3. นางสาวจิรภิญญา  ปะมะพุดโต
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
5. นางสาวชนินันท์  จันทไพร
6. นายชัยยันต์  กูนา
7. นางสาวฐิติยา  กิติราช
8. นางสาวฐิติรัตน์  จันเต
9. นายณัฐกร  วงสีสา
10. นางสาวณัฐธิดา  พิลาพันธ์
11. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
12. เด็กชายธนโชติ  สีหาโบราณ
13. เด็กหญิงธิตินันท์  ขจัดโรคา
14. นายปฐมพร  สาวันดี
15. นายปณชัย  พรมมากุล
16. นางสาวปัตถมาพร  กิลี
17. นายพงศธร  แพงพงษ์มา
18. นางสาวพรนภา  ปินะพัง
19. นางสาวพัชริดา  ปินะสา
20. เด็กชายพุฒิพงษ์  กองแก้ม
21. นางสาวภัททิยา  บุสดี
22. นางสาวภูพยา  เหล็กเขียว
23. นายภูมิรินทร์  นาสินส่ง
24. นายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
25. นางสาวมัญชิษฐา  กรอบมาศ
26. นางสาววรรณิภา  ปะจุนลา
27. เด็กหญิงวริศรา  วิไลวรรณ
28. นายวรเมธ  วงค์คำ
29. นายวีรวุฒิ  ผาพงษา
30. นางสาวศศิธร  พงษ์สวัสดิ์
31. นางสาวสุนิษา  ดาราช
32. เด็กหญิงสโรชา  ขันตี
33. นายอภิชิต  อนุศิริ
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทรัพย์ทอง
35. นางสาวอรอนงค์  โทมมนัส
36. นายอัครพล  บุญแผน
37. นางสาวอัจฉรา  ทองบ่อ
38. นายอินทนนท์  ตื้อเปลื่ยน
39. นางสาวเพ็ญศิริ  เชื้อพลบ
40. นายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นายณัฐพล  เตชะลือ
2. นายพรมมา  ประทังวา
3. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
4. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
5. นางสาวภคอร  ภูมิศรีจันทร์
6. นางสาววิภาภรณ์  อินง้อง
7. นายพงศธร  กันชัย
8. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปุระเสทะ
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปติ  ปะติเก
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายภานุ  ดาจิม
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพีระพัฒน์  ฮาดภักดี
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิตยา  วงษ์นอก
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสวงดี
 
1. นางอิสราพร  ตั้งตระกูล
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวจิราภา  ภูสิมมา
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. นางสาวศิริพร   ไชยโยชน์
 
1. นายสมตระกูล   แจ่มหม้อ
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายสุรเชษฐ์  จุลทัศ
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิรสิน  ศิริอุเทน
 
1. นายเติมศักดิ์  ภูโสดา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูษิต  ทุพรม
 
1. นายปรัชญา  บุตรวงษ์
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  ปะทิเก
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวอรธิดา  ทึกรก
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เอกคณาสิงห์
 
1. นายบอล  ดาษดื่น
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกมลชนก  อันมาก
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปภาวรินทร์  โตเหล็ก
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวเมลิษา  ศิริเลิศปราณีกุล
 
1. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  จุลทัศ
 
1. นายณรัฐ  จันทจร
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายอดิศักดิ์  โสดา
 
1. นายไวพจน์  ภักดี
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายภาคิน  โยธาจันทร์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนรรณพร  ขาวภา
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวศิญาภรณ์  บัวบุญ
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอรธิดา  ทึนรภ
 
1. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเกตุศิริ  ลุนศรี
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวมาลาตี  แสงแก้ว
 
1. นางนิชนันท์  สุนทรโรจน์
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายวรวุฒิ  ราชแก้ว
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายวรวิชญ์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายภาคิน  โยธาจันทร์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วมาลา
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุมารินทร์  มะโนราช
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ศรีชนะ
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ปักเกโส
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวกุลญาดา  ทาโว
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายคุณัชญ์  คำภักดี
2. เด็กหญิงณัฐวีร์วรรณ  คุ้มศาสตรา
3. เด็กหญิงปัทมา  ถมภิรมย์
4. เด็กหญิงพัชราสินี  มะแพน
5. เด็กหญิงวรฤทัย  อันเสนา
6. นางสาววิชุดา  จะดี
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อุทัยใจ
8. นางสาววิลาสินี  สอนภักดี
9. เด็กหญิงอริศรา  ยุงไธสง
10. เด็กชายเชิดเกียรติ์  เสนไสย
 
1. นายนัทพงษ์  เทเวลา
2. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงบุบผา
2. เด็กหญิงชลธิชา   ภูคงน้ำ
3. เด็กชายณรงฤทธิ์   สารพิมพ์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเสน่หา
5. นางสาวนลิดา   แสงโปร่ง
6. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
7. นางสาวมัณฑนา  ดวงสอนแสง
8. นางสาวศิริยาพร  ถามูลเลศ
9. นางสาวเกศณี  สีคำวัน
10. นางสาวไพริน  สถิยะตวัตร
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
3. นายพุฒิพงษ์  เชี่ยวงาน
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุคันธรังษี
2. เด็กชายกฤตภพ  ศรีประย้า
3. เด็กชายจิรพงษ์  ปิ่นประยูน
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ชินอาด
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปาปะเขา
6. เด็กหญิงชัญญา  พินิจมนตรี
7. เด็กหญิงชาณิดา  ตรีประทุม
8. เด็กหญิงชุตินันท์  ช่างปั้น
9. เด็กหญิงณัฐฎา  มูลพงษ์
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทร์วงศ์
11. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
12. นายธีรัศมิ์เทพ  สิทธิเสรี
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมกลาง
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมลี
16. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประทุม
17. เด็กหญิงพิยะดา  มาตราช
18. เด็กหญิงวรนุช  บุษบา
19. เด็กหญิงวราพร  พันธากูล
20. เด็กหญิงศศิกานต์  ปักกาเต
21. นางสาวศศิธร  หนันดี
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไทยโส
23. นายศิวกร  อำพินธ์
24. เด็กชายสันติ  ปาปะสา
25. เด็กหญิงสิริยากร  สังเจิด
26. นายสุริโย  ปทุมทอง
27. เด็กหญิงอธิวรรณ  สวาหลำ
28. เด็กหญิงอรอิศรา  อินศร
29. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ศรีโฮง
31. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
2. นายสราวุธ  สระมูล
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกนันท์  ทวีคูณ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวยทองสา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จันอ่อน
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญพละ
5. เด็กชายชัยชนะ  ชูแสง
6. เด็กชายณัฐพล  แสงคำ
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
8. เด็กหญิงทัศดา  เจิมขุนทศ
9. เด็กชายธนกร  ปทุมพร
10. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
11. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
12. เด็กชายนนทยา  เมืองแสน
13. เด็กชายบุญญากร  อินกอง
14. เด็กชายพรชัย  เพียรแก้ว
15. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ใหญ่
16. เด็กหญิงพิยดา  สัมมิตร
17. เด็กชายภัคพล  ไชยงาม
18. เด็กหญิงมลธิญา  บุรีนอก
19. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันแข็ง
20. เด็กหญิงวรรนิศา  อุทัยเรือง
21. เด็กชายวันชัย  ศรีมงคล
22. เด็กหญิงวารุณี  อินธิแสน
23. เด็กชายวิษณุศักดิ์  ศรีระเทศ
24. เด็กหญิงศศิประภา  ลำไพเราะ
25. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
26. เด็กหญิงศุภสร  ลอยคลัง
27. เด็กชายสถาพร  เที่ยงทัศน์
28. เด็กหญิงสุนันทา  แสงโรราชา
29. เด็กหญิงสุมารินทร์  มะโนราช
30. เด็กหญิงสโรชา  สีมารักษ์
31. เด็กหญิงอนิสา  สีชุม
32. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
33. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
34. เด็กชายอักษรณรงค์  วงศรี
35. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  มีฤทธิ์
36. เด็กชายอิสรา  ดอกไม้
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำหมื่นแสน
38. เด็กชายเฉลิมชัย  แคนอินทร์
39. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพียรสิงห์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายเสกสรร  สังฆะมณี
3. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
4. นางสาวกาญจนา  ทัพสุริย์
5. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
6. นางสุพัฒตรา  นาคยา
7. นางสาวสุนิสา  คลคิด
8. นายนิมิตร  นวลจันทร์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญารัตย์  แสงสุก
2. นายกิตติศักดิ์  ทิพย์แสง
3. นายจิระศักดิ์  ของดี
4. นางสาวจิราภรณ์  ปธิรูปัง
5. นางสาวชลธิชา  เหง่าง่า
6. นางสาวฐิติมาพร  กุลอุปฮาด
7. นางสาวณัฏฐธิดา  ปะนัดตะนัง
8. นางสาวณัฐวดี  การค้า
9. นางสาวณัฐสุดา  สายทองทวี
10. นางสาวธวัลรัตน์  กองพิธี
11. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
12. นายนนทนันท์  เดชสุภา
13. นางสาวนริธสรา  สีบุดสี
14. นางสาวนริศรา  อาสาเสนา
15. นางสาวนิภาพร  อุปะกัง
16. นางสาวปิยะดา  ศรีหารัตน์
17. นายพงษ์สิทธิ์  ตาสี
18. นางสาวพรประสพ  ไชยกิจ
19. นางสาวพอฤทัย  ปาปะเก
20. นายพิทักษ์  ปะภูชะเน
21. นายพีระพัฒน์  ฮาดภักดี
22. นางสาวภัคจิรา  บุญซ้อน
23. นางสาวภัทราภรณ์  หลักคำพันธ์
24. นายภาคิน  โยธาจันทร์
25. นางสาวรินรดา  เหลา
26. นายวสันต์  สมวงษ์
27. นางสาววัชรี  ขุนพินี
28. นางสาวศศิธร  ทอนโพธิ์แก้ว
29. นางสาวศศิธร  ทาทิพย์
30. นางสาวศิริพร  ยอดภักดี
31. นางสาวศิริวิลาสลักษณ์  โปวงษ์
32. นางสาวสุกัญญา  แก้วจันทร์
33. นางสาวสุณิสา  พาราช
34. นางสาวสุดารัตน์  อุปเสน
35. นางสาวสุพัตรา  จั้นบัวลุน
36. นางสาวสุวนัันท์  เงินนา
37. นายอชิืตพล  สวัสดิ์จิตต์
38. นายอภิราช  พิราลัย
39. นางสาวอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
40. นางสาวเดือนฉาย  ศรีมาตย์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกติกา  มารศรี
2. นายกรกฏ  บุษบง
3. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
4. นางสาวกาญจนา  ชัยชนะ
5. นายจตุพล  กลมลี
6. นางสาวจิราวัช  พระนา
7. นางสาวชญานี  พลสนอง
8. นางสาวชวิศา  แก้วจันดี
9. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
10. นายชินราช  จำนงศิล
11. นายทศพล  วงษ์อั้ว
12. นายธนพล  จันทร์คำ
13. นายธนากร  สอนสร้อย
14. นายนัทธพงศ์  ชัยปัญญา
15. นายพงศ์ศิริ  บัวมาศ
16. นางสาวพรสุดา  พลกันยา
17. นายพศิน  สุขบรรเทิง
18. นางสาวพัชราภรณ์  คำทัพ
19. นายพิชิตพล  ทัดวงศ์
20. นางสาวพิสมัย  ไชยเสนา
21. นายพีระวัฒน์  มะโนราช
22. นายภาณุวิชญ์  จันทร์โสม
23. นางสาวยุพิน  บุญหล้า
24. นางสาวลักษ์คณา  จันคำ
25. นายวรพจน์  เกิดโสภา
26. นางสาววัชราภรณ์  ทศราช
27. นางสาวศศินา  สาฆ้อง
28. นายศักรินทร์  ซิซา
29. นางสาวศิรประภา  ลุนเดชา
30. นางสาวศุภรัตน์  พรมสีดา
31. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
32. นายอนาวิล  แก้วหล่อน
33. นายอนุสรณ์  สีพั้ว
34. นางสาวอภัสรา  บรรฤทธิ์
35. นางสาวอัญมณี  โพธิ์อ่อน
36. นายอิทธิชัย  เทพชมภู
37. นางสาวอ่อนจันทร์  คำภู
38. นางสาวเนตรนภา  ถวิลวงษ์
39. นางสาวเมธาวี  พละบรรจง
40. นายเมธาสิทธิ์  ใจทน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายปิยะพงศ์  ผลเจริญ
4. นายสายัณห์  ใจใส
5. นางสุชาดา  สุขบรรเทิง
6. นางนงรักษ์  โพธิ์ศรี
7. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
8. นางสาววนิดา  นนฤาชา
 
260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  ทองหมื่น
2. นายนัทธพงษ์  ภารสำราญ
3. นางสาวบัณฑิตา  แสนศรี
4. เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องชมภู
5. นายภูธเนศ  สีจันคำ
6. นางสาวรัชฎาพร  สุ่ยหา
7. นางสาวรารีรัตน์  เลพล
8. เด็กชายวัชภูมิ  สารคู
9. นางสาวศิริกัญญา  แสงโนลาด
10. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีโสภา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
261 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริแพทย์
2. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
3. เด็กชายธีรยุทธ  พรมวัน
4. เด็กชายพงศกร  เอ๊ะรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งธิดา  รัตนบุตร
6. เด็กชายสหรัถ  หระถี
7. เด็กชายสุทธิโชคชัย  บุตรสุคนธ์
8. เด็กหญิงอรจิรา  สมอ่อน
9. เด็กหญิงอารียา  ทุมปัด
10. เด็กชายโยธิน  พูผิวขำ
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา
3. นางมนทกานต์   คำยา
 
262 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
2. นางสาวซูเซินท์  เกร็กกอรี่
3. นางสาวญาณี  แสงประเสริฐ
4. นางสาวนริศรา  บูระภักดิ์
5. นายนันธวัฒน์  เขตชมภู
6. นางสาวบารินี  ป้อมศรี
7. นายพุทธมนต์  โงนมณี
8. นายภานุพันธ์  สักกุนัน
9. นายภาสกร  ปานไธสง
10. นางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา
3. นางสุธาสินี  บุญมา
 
263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ดงใจ
2. เด็กหญิงชลลดา  วงศ์อักษร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุบผามะตะนัง
4. เด็กหญิงปัทมา  ปุริสังข์
5. เด็กหญิงวรัญญา  มิ่งสูญ
6. เด็กหญิงอรนุช  ทุริดไธสง
 
1. นายทินกร  รังรส
2. นางโชติกาญจน์  นนทะสี
 
264 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกันทิมาธร  ภารวงษ์
2. นางสาวชุติมา  หลงสอน
3. นางสาวณิชาพา  เท่าสิงห์
4. นางสาววิชิตา  อิติบุดตา
5. นางสาวเบญญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
6. นางสาวโชติกา  โพนเงิน
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   ศรีพิมาย
3. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
4. นางสาวกุสุมา  สมศรี
 
265 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวจุฑาทาศ  คณารส
2. นางสาวปภาวรินทร์  นุ่มนิ่ม
3. นางสาวพรพิมล  โยธาพัน
4. นางสาวพรรณิภา  เพาพาน
5. นางสาวศิริมล  รุ่งโชติ
6. นางสาวอัจฉรัญ  ชุ่มใจ
 
1. นางอรุณศรี  ปะสังคะเต
2. นางสาวกชพรรณ  ช่วยวงศ์
 
266 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิลุน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทะสา
3. เด็กหญิงชลธิชา  พาลราษฏร์
4. เด็กหญิงฐิติมา   กงภูเวท
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสนคำ
6. เด็กหญิงวัชราภา  จันทะมาตย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  สารสี
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ปักกังเวสัง
9. เด็กหญิงสุภัทรา  หน่อสีดา
10. เด็กหญิงสุวนันท์  นามมุลตรี
11. เด็กหญิงอลีนา  ชิญพันธุ์
12. เด็กหญิงแพรพรอย  ทองนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
2. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
3. นางสุจิตรา  เกษมราษฎร์
 
267 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิตโรภาส
2. เด็กหญิงกัญญาณี  แสนวงษ์
3. นางสาวปิญชาน์  คังดงเค็ง
4. เด็กหญิงพรรณพษา  เดชวงษา
5. เด็กหญิงพรรภษา  ประทุมแสง
6. เด็กหญิงภิญญดา  ปักกังเวสัง
7. เด็กหญิงศุภกาญ  สังขะเพท
8. นางสาวอุมา  พินิชย์
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา  บุพโชติ
 
268 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวชลลดา  พันโย
2. นางสาวฐิติวันต์  ไชยสงเมือง
3. นางสาวพัชนีวรรณ  สุขสำราญ
4. นางสาวศวิตา  ดิษฐปัญญา
5. นางสาวสุจิตรา  ดิษฐปัญญา
6. นางสาวโศภิตา  หนองอุดม
 
1. นางสาวณิชวรรณ  ปานมา
2. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
269 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวธัญญรัตน์  ปาปะกี
2. นางสาวนิตยา  ขุลีรัง
3. นางสาวนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
4. นางสาวนุชนาถ  บุตรมาตร
5. นางสาวประภัสรา  ปะริเตนัง
6. นางสาวประภัสสร  ประทุมแสง
7. นางสาวภัทราวดี  มาตย์คำมี
8. นางสาววาสนา  ศรีวงค์ษา
9. นางสาวศุภาลักษณ์  ปวงปะชัน
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
 
270 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลญากร  พันหล่อมโส
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริแพทย์
3. เด็กหญิงจิราพร  เทียบพิมพ์
4. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
5. เด็กหญิงชนิดา  อุ่นมีศรี
6. เด็กชายธีรยุทธ  พรมวัน
7. เด็กชายพงศกร  เอ๊ะรัมย์
8. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทะศรี
9. เด็กหญิงรุ่งธิดา  รัตนบุตร
10. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  แสงมา
11. เด็กหญิงศิริพร  พลทุมมา
12. เด็กหญิงสริญญา  ปะมะโน
13. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเทสัง
14. เด็กหญิงอรจิรา  สมอ่อน
15. เด็กหญิงอารียา  ทุมปัด
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นางนิจพร  จันทรดี
3. นางมนทกานต์  คำยา
4. นางสุธาสินี  บุญมา
5. นายวิทยา  สมบูรณ์สุข
 
271 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ศรี
2. นางสาวดรุณี  เพสาลี
3. นางสาวทิพภาภรณ์  แสนพล
4. นางสาวทิพย์เกสร  สุระรัศมี
5. เด็กชายธนรัฐ  ฤทธิ์เรื่องไกร
6. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววันทา
7. เด็กชายนพวิชญ์  พิเภก
8. เด็กชายนัฐวุฒิ  พึ่งพันธ์
9. นางสาวนิชากร  แก้วสาธร
10. นางสาววริศรา  แสนคำ
11. นางสาววิภาดา  สุวรรณหงษ์
12. เด็กชายศราวุธ  สุขวิชัย
13. นายอัครพล  ไชยโชติ
14. นายเจษฎา  มูลเกษ
15. นางสาวเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นางสุจิตรา  เกษมราษฎร์
 
272 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกชกร  ประสานศักดิ์
2. นายกฤตกร  มิสา
3. นายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
4. นางสาวซูเซินท์  เกร็กกอรี่
5. นางสาวญาณี  แสงประเสริฐ
6. นางสาวนริศรา  บูระภักดิ์
7. นายนันธวัฒน์  เขตชมภู
8. นางสาวบารินี  ป้อมศรี
9. นายพีรพงษ์  เสฐียรเขต
10. นายพุทธมนต์  โงนมณี
11. นายภานุพันธ์  สักกุนัน
12. นายภาสกร  ปานไธสง
13. นายมาตุภูมิ  คำภู
14. นายศราวุธ  ลามาตย์
15. นางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
16. นางสาวอมาตา  ราชาโคตร
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นางสาวเกศรินทร์  ประทุมเทา
3. นางสุธาสินี  บุญมา
4. นางมนทกานต์  คำยา
5. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
 
273 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกัณธิมา  แสงเรืองเดช
2. นางสาวจริยา  ปานิคม
3. นางสาวจิระภา  ไชยสมบัติ
4. นางสาวจิราภรณ์  ปิ่นกระโทก
5. นางสาวจุฑามาศ  จันวงษา
6. นายธีรศักดิ์  แสนวัง
7. นางสาวนัฐฎิยาภรณ์  ดรพานเมือง
8. นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์หล้า
9. นางสาวบุษกร  สืบกินนอน
10. นางสาวปรียารัตน์  โสฬส
11. นางสาวผ่องพรรณ  พาลี
12. นายภูวนาท  สีสาหัส
13. นางสาววันวิสา  ชื่นตา
14. นางสาวสุวนันท์  ศรีจันมา
15. นางสาวสุวนันท์  อันทะนิล
16. นางสาวหทัยชนก  แม่นมั่น
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
274 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายจตุพร  คำไสย์
2. นายชยุตม์  อรรคเศรษฐัง
3. นายธัญพิสิษฐ์  ศรีกระจ่าง
4. นายธีรพงศ์  สีลากลม
5. นายนันทวุฒิ  เหล่าจูม
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
275 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจักรพรรดิ์  ปัดถามา
2. นายจำรูญศักดิ์  อันสุวรรณ
3. นายณรงฤทธิ์  ประทุมรุ่ง
4. นายพัชรพงศ์  ปทุมแสง
5. นายอนุชา  บุญมาพิลา
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
276 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายณัฐพงศ์  ตะวัน
2. เด็กชายธีรภัทร  หอมเงิน
3. นายพงศธร  สุเสนา
4. เด็กชายสิทธินนท์  เนื่องวรรณะ
5. นายอรรถพล  ยิ่งได้ชม
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายสิทธินนท์  ทุมลา
 
277 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาณีย์  ศิริสุรักษ์
2. นางสาวไพวัลย์  ทับวิธร
 
1. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้านตรง
 
278 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาววีนัส  ทองทวี
2. นายศราวุธ  นามอินทร์
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  รุจิฉาย
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบัวชมพู   มาตะแก้ว
 
1. นางสาวปิยนุช  ดีวงศ์
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวพิรดา  ตุ้มโฮม
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยหา
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  จำปีหอม
 
1. Missluo  menglan
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทะบูรณ์
 
1. MissLi  Xilu
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวยไธสง
 
1. นางสุภาวดี  นามหล้า
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงวรรณษา  คามวาสี
 
1. นางนภาพร  หลึ่
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวศุทธินี  สีละพัฒน์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวปาลิดา  ปวงสุข
 
1. นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนิลาวรรณ  อันเนตร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
290 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจงรัก  ภูมิศรี
 
1. นางสาวเยาวพร  ศรีระษา
 
291 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงไชยา
 
1. นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์
 
292 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวทิพวรรณ  ชนะทะเล
 
1. นางทัศนีย์  ลามี
 
293 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอภิวัฒน์   นาทองชัย
 
1. นางสาวรัตติมา   กตารัตน์
 
294 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  สุดชาขำ
 
1. Mr.Ling  Rongxi
 
295 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  หนอสีหา
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
 
296 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปินะถา
 
1. นางสาวมัณฑนา  สุขสงค์
 
297 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  เสนาเลี้ยง
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
 
298 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นาย สุรเชษฐ์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู
 
299 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  ทรัพย์ภารีย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
300 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายชราวุฒิ  ยุบไธสง
2. นางสาวพัชรา  พิบำราบ
3. นางสาววันทนีย์  ทาพิมพ์
4. นางสาวศยามน  สีสังข์
5. นายสมเกียรติ  ป้อมศรี
 
1. นางนิจพร   จันทรดี
2. นายธวัชชัย  บัวหอม
 
301 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาส   ยอดสง่า
2. นายวันชัย   บุญนะที
3. นางสาวสรวงสุดา   ภักตะภา
4. นางสาวหัสฤดี   กันดุลย์
5. นายเทพนักปราชญ์   คำแพง
 
1. MissYang   Fenglian
2. นางสาวรัตติมา   กตารัตน์
 
302 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แฝงเมืองคุก
2. นายชินวัตร  ศรีษะโคตร
3. นางสาวธัญนาฎ  สุทธิทาที
4. นายสิทธิชัย  พิมพะการ
5. นางสาวสุภาพรรณ  ฤทธิยา
 
1. Mrs.Feng  Yuanfang
2. Mr.Gao   Hongcheng
 
303 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา  ถำวาปี
2. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองแจ่ม
3. นางสาวฐิตาภรณ์  โพธิ์มงคล
4. นางสาวสุธิดา  สิทธิชัย
5. นายเดชภากร  อุทัยเรือง
 
1. นางสาวปรียามาศ  คำปันหล้า
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
304 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวปณิชา   สุขศรีตรี
2. นางสาวปุณณดา  รักษาเคน
3. นางสาวพรชิตา  ไลออน
4. นางสาวพิชญาพร  พรเพิ่มพูนสุข
5. นางสาวสุวิชชา   คำอินทร์
 
1. Mr.Romain  Liard
2. นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู
 
305 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  มูลสุวรรณ์
2. นางสาวปัญญพัฒน์  บัวโฮม
3. นางสาววาสนา  พลเตมา
4. นางสาวษิมารักษ์  บุญตรา
5. นางสาวเกวลิน  มีบุญมาก
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
 
306 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนัยนา  ใต้เมืองปาก
2. นายศุภชัย  จิตระวัง
 
1. Mr.Gao   Hongcheng
 
307 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายบุรัสกร  บุริวัน
2. นายสมิทธิศักดิ์  อเนกวิทย์
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
 
308 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวิบูลย์กิติ์  พลลาภ
2. นางสาวศุภิตา  นามบุตรดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกนิษฐ์  ชัยวิ่นสูนย์
2. เด็กชายจิรายุ  รินทรึก
3. เด็กชายชินวัตร  ทัพธานี
4. เด็กชายธีรพงศ์  ยศธิพานา
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองภู
6. นายศรัณ  ทัพขวา
7. เด็กชายสรณ์ศิริ  จันทจร
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์โท
 
1. นางสีญวน  แฝงสาเคน
2. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
3. นายเชญย์  จาดบุญนาค
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนรภัทร  ไชยมาตย์
2. นายพงศกร  ภูวงศ์
3. เด็กชายมนัสพงษ์  โฮงโย
4. นายสุพัฒน์ดร  ศรีธรณ์
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เนาวะโรจน์
6. นายอนุชิต  คามะปะใน
7. เด็กชายอัครพล  เเอกประโคน
8. นายเรวัต  วาลมูลตรี
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
3. นายมงคล  โทวิชา
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชยันต์  สืบเหล่างิ้ว
2. นายพิรุณ  สามา
3. นายราชันต์  บัวระบัดทอง
4. นายสายเพชร  รัตนขันธ์
5. นายอนาวิล  ชาวแขก
6. นายอัตถศาสตร์  ปะมังคะตา
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
3. นายมงคล  โทวิชา
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายกฤษดา  รัฐบาล
2. นายธวัชชัย  มุวิจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  ยี่ยวน
4. นายสุริยา  ทิพย์ปัจสา
5. นายอภิรักษ์  เทียบแก้ว
6. นายเจษฎา  เจริญแก้ว
 
1. นายวิทยา  สีพลลา
2. นายวิทยา  รังสี
3. นางดรุณี  พวงทอง
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  จันทรัตน์
2. นายฉัตรชัย  มีกุญชร
3. นายชัยวัฒน์  พิมพ์เนาว์
4. นายณัฐพล  เกิดนาน้อย
5. นายปฐวีกรณ์  อบฟ้ง
6. นายสุรพงษ์  โคตรวิชัย
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกภรณ์  ปุริสังข์
2. นางสาวนภารัตน์  จันทรี
3. นางสาวนาฏศิลป์  ศรีสุข
4. นางสาวปิยะดา  จงษา
5. นางสาวปิยาพัชร  นนทะสี
6. นางสาวรัตนาภรณ์  สุรินทราช
7. นางสาวศุภรพรรณ  เที่ยงธรรม
8. นางสาวสุกัญญา  ปาจิต
9. นางสาวสุทิยา  ปิดตามานัง
10. นายสุภัทร  การพงษ์
 
1. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายจักรพงษ์  แทบทาม
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจารวี  มาพร
2. นายณัฐวัฒน์  คำมีแสง
3. นายธนพล  ที่สำราญ
4. นางสาวพรณิภา  นาสินพร้อม
5. นางสาวพิจิตรา  พลพิมพ์
6. นางสาวพุธิตา  โพธิ์ศรี
7. นายศิวพล  นนทองษา
8. นายสิทธิชัย  คารมหวาน
9. นางสาวสุพัตรา  วิชาผา
10. นายอภิรักษ์  โคตรหลักคำ
 
1. นางปิยนาฎ  มาคิน
2. นางสุพัตรา  พลอาษา
3. นางสุภาพร  จำปามูล
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณ์วิวัฒน์  คัทสิงห์
2. นายกิตติชัย  สุทธิขันธ์
3. นายทวีศักดิ์  บุญศรี
4. นางสาวนลินรัตน์  ทับทิมไสย
5. นายปราการ  อ่อนเกลี้ยง
6. นายมารุจน์  ต่วนชะเอม
7. นางสาวสุปรียา  ใจสนิท
8. นางสาวอรอนงค์  แสนพงษ์
9. นายอัษฎา  สีพาแลว
10. นายอุทัย  สุนทรแตร
 
1. นายสุนทร  ถานอาดนา
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงชนัดดา  พงษ์ยิ้ม
3. เด็กหญิงปรินดา  กัณหา
4. นางสาวพิสมร  แข็งแรง
5. เด็กหญิงสรัญญา  ทองพูล
 
1. นายดำรงค์  จอมศรีกระยอม
2. นางละอองดาว  คำแพงแสน
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายชินวัตร  พิเมย
2. นางสาวธมลวรรณ  สีนวนแสง
3. นางสาวประภัสสร  ศรีโพธิ์อุ่น
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  อนุสัย
5. นางสาวอธิติยา  เรืองศักดิ์
 
1. นางจุฑามาศ  วิลัยพิศ
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำแก้ว
2. นางสาวณัฐธยา  ยอดแคล้ว
3. นางสาวนันทกานต์  ยี่หวา
4. เด็กหญิงภูรินทร์  สมหล้า
5. นางสาววาสนา  โยเหลา
 
1. นางสาวระพีพร  พยอม
2. นางสาวกาญจนา  ทัพสุริย์
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวดุริยา  โพธิ์อุดม
2. นางสาวน้ำฝน  ชาภักดี
3. นางสาววิรดา  พะเลียง
4. นางสาวอนุสรา  ดรชานนท์
5. นางสาวโสรยา  วันน้อย
 
1. นางอาพร  คำบับภา
2. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายนภดล  จุลศรี
2. นางสาวภัคจีรา  เสียงใส
3. นายภีรดล  มุริจันทร์
4. นางสาวภูริดา  ปัจจัยมงคล
5. นางสาวรุจิรา  ทอนมาตย์
 
1. นางสาวสมจิตร  สุทธินันท์
2. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวนันติยะ  ศรีโครต
2. นางสาวนุจรินทร์  จุ้ยสกุล
3. นางสาวปานตะวัน  ย่อมไธสง
4. นางสาวอาทิตยา  ทองอันตัง
5. นายอิทธิกร  จันทราศรี
 
1. นางวราพร  หล้าก่ำ
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ฝางเสน
3. เด็กหญิงแคทลียา  วาระทัน
 
1. นางรจนา  พรมโกน
2. นายวิชิต  เสนาราช
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายปารเมศ  สายสุทธิ
2. เด็กหญิงอรพิน  กุดหงษ์
3. เด็กชายเกศิณี  บุญศรี
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เขตคาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สันตพลี
3. เด็กหญิงสุนิษา  แจ้งคำ
 
1. นางเนตรดาว  งามยิ่งไพศาล
2. นายถาวร  งามยิ่งไพศาล
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาววชิราภรณ์  แก้วสะอาด
2. นางสาวศิรินภา  แก้วสะอาด
3. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีไชยทอง
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  หีบแก้ว
3. นางสาวเมธินันท์  มณีกัญย์
 
1. นางสาวนงนุช  ปัญญาศรี
2. นางสาวมุกรินทร์  อุตรัศมี
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายศราวุธ  จั้นพลแสน
2. นายอัมรินทร์  อาปัดชิง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวดารัตน์  คำแก้ว
2. นายวรวิทย์  มีลี
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงณัชชา  โยเหลา
2. เด็กหญิงภิญญาพัชร์  จังกินา
3. เด็กหญิงอารีชุรัศมิ์  จันทร์ป้อง
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางสายน้ำผึ้ง  ผิวเรือง
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปะวะโก
2. เด็กหญิงณัฐพร  นันตะสง
3. เด็กชายธนัษฐา  จันทรเสนา
 
1. นางนิรพร  จันทรเสนา
2. นางสุทิน  สุทธิเจริญ
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวชิรินทรา  สร้อยทอง
2. นางสาวปรารถนา  ศิริขันแสง
3. นางสาวหทัยชนก  สังสิมมา
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวศิริขวัญ  ปัญชา
2. นางสาวสรณ์สิริ  จันสม
3. นางสาวอริสา  บุตรสาพันธ์
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางสายน้ำผึ้ง  ผิวเรือง
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกานต์  ระถี
2. นางสาวนลิน  ปิดตานัง
3. นางสาวอรปฏิมา  สวาทพงษ์
 
1. นางช่อผกา  มะทิตะโน
2. นางสาวปริฉัตร  เที่ยงดี
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจินตวี  แก้วประโคน
2. นางสาวชโลธร  สีอาสนา
3. นางสาวพรรณิสา  โคตรกว้าง
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายจิรวัฒน์  โพธิ์แสงดา
2. นายฤทธิ์พนธิ์  กัสโป
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นายพงค์ศักดิ์   ปักกาเวสา
 
336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายญาณภัทร  ญาณโภชน์
2. เด็กชายปัณณธร  กูลนรา
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปภานิจ  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงภาวัลย์  แจ่มเจริญพิศาล
 
1. นายธนาวุธ  พินทา
2. นางสาวปิยวรรณ  คนเพียร
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายสรบุญ  ดอกแก้ว
2. เด็กชายสืบศักดิ์  จันทร์สม
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายบัญญัติ  คำประภา
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธิติกร  ปักกาเวสา
2. เด็กชายอนุรักษ์บดินทร์  พิทักษ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางสาวสราลี  เคนหวด
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อจำพร
2. เด็กชายลัทธวิทย์  ริตตา
 
1. นางสาวภัครดา  จ้ายสอน
2. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวพลับพลึง  เพียกุนา
2. นายเจษฎากร   เวชพิทักษ์
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางจุฬาลักษณ์   พนาลิกุล
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายพิชญุตม์  อินทะวุธ
2. นายศิขรินทร์  พินทา
 
1. นายยุทธการ  พาณิชย์กุลโรจ
2. นายณัฐวุฒิ  คนรู้
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวดุษฎี  ศรีจันทร์ฮด
2. นางสาววนารี  วงศ์งาม
 
1. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
2. นายอภิชาติ  พิณโพธิ์
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  สุ่นสุข
2. เด็กชายวัชรกรณ์  จันละคร
 
1. นายธนาวุธ  พินทา
2. นางสาววรรณวิสา  พรมโท
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงปณิตา  นุ่มท้วม
2. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์เก
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายสุนารี  กวนทา
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายธนพัทธ์  วันไชย
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ปะเพระตา
 
1. นายณัฐพัชร์  ปทุมพร
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  พรานันต์
2. นายพานทอง  วิชัยวงษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงสิงห์
2. นางอัมพร  พลเรือง
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวฐนิชา  แก้วกองนอก
2. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางจุฬาลักษณ์   พนาลิกุล
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกนกพร  วงษาจันทร์
2. นายปณิธาน  เอกปณิธานพงศ์
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นายธนันชัย  สอนศาลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุตรดาซุย
 
1. นายถวิล  ปลายขอก
2. นางศิริวรรณา  ภูกองไชย
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ไกรวาปี
2. เด็กหญิงสิรินดาระวี  สัมมัตถะ
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
2. นางสาวกมลชนก  พรหมทา
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายจิรายุทธ  นามมนตรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิลา
 
1. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  เครือศรี
2. เด็กชายภูมิพนา  แก้วแสนคำ
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงธารวลี  ดีพรม
2. เด็กหญิงวิสา  สีสังชุม
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นางสาวเกวลี  ศรีบุรี
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัตตานัง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตรัตนำพร
 
1. นายณัฐพัชร์  ปทุมพร
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ทาแกง
2. นางสาวจิรนันท์  หงษาวันนา
 
1. นายธนาวุธ  พินทา
2. นางสาวกาญจนา  ทุมทา
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวพันณิตา  สร้อยทอง
2. นายสัตยา  สุวรรณกาโล
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุดสาคร
2. เด็กหญิงจิรดา  บุญหนัก
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นางภัทรานี  พลลา
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  หลงสอน
2. นายมงคลชัย   สิงห์คำ
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางจุฬาลักษณ์   พนาลิกุล
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายปราโมทย์  อาบทอง
2. นางสาวอังคนา  เขียวชอุม
 
1. นายธนาวุธ  พินทา
2. นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง
 
361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวประภาสิริ  ศรีสารคาม
2. นางสาวพิมพ์ทอง  ภูชมศรี
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นายอรรถกร  งามลุน
 
362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  เชื้อจันทึก
2. นางสาวรุจิกาญจน์  ไชยวารีย์
 
1. นายบัญญัติ  คำประภา
2. นายทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย
 
363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ทองดี
2. นางสาวสตรีรัตน์  ดีเจริญ
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นายธนาวุธ  พินทา
 
364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  ผ่องอุดม
2. นายอภิวัฒน์  ศุภผล
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายนายวรพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทกุล
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
 
366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภาณุพล  อันทรบุตร
2. นายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายมงคลเทพ  ประกิระนัง
2. นายสุรราชย์  สุชาติพงศ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นางโอบบุญ  โสรัจจ์
 
368 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  สงวนสินธุ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เร่งศรีมีสุข
3. เด็กหญิงอลิชา  เทพสถิต
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
369 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกันติยา  ขินาวงษ์
2. เด็กหญิงจีรทัศนีย์   สมอคำ
3. เด็กหญิงปวีณา  กุลสุวรรณ
 
1. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
2. นางรพีพร  นามมุลตรี
 
370 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา   นุชบ้านป่า
2. นางสาวทิพย์สุดา  ธรรมวัฒน์
3. นายศิวดล   คลังดังเค็ง
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางสาวสราลี  เคนหวด
 
371 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวกฤตพร  แสงอรุณ
2. นางสาวนันทนา  ไชยวงค์
3. นางสาวนินทิดา  ไชยวงค์
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นายพงศธร  ปักกาเร
 
372 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวดอกนุ่น  สายหยุด
2. นางสาววรรณพร  ชาดง
3. นางสาวศิริลักษณ์  นามโคตร
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
373 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายปริญญา  รักษ์มณี
2. นางสาวศศิธร  ภูผาจง
3. นางสาวสุภาวดี  สีหามาตย์
 
1. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธีรพัฒน์  อามาตย์สมบัติ
2. นายอนุศิษฎ์  ศรีเศษนาม
 
1. นางอัมพร  พลเรือง
2. นายกฤช  สิงหธิติกุล
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายนนธวัฒน์  พฤติศรันยนนท์
2. นายเมธาวี  สุวรรณทา
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวธัญญลักษณ์  โง่นมณี
2. นางสาวสุภาภรณ์  วิไธสง
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีวิเศษ
 
377 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะลักษณ์  ปะนะภูเต
2. เด็กชายเฉลิมวงค์  หงษ์บุดศรี
3. เด็กชายเอกพงษ์  ปุระกัน
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. นายสมพร  เหล่าทองสาร
 
378 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทันบาล
2. เด็กชายนครินทร์  ตรีศรี
3. เด็กชายนรสิงห์  วิเชียรพริศ
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
 
379 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายพงศธร  พลคำ
2. นายวิษณุ  สุวรรณศรี
3. นายศักดิ์ศิริ  ลีหล้าน้อย
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. นางอัจฉรา  วันดี
 
380 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวกานติมา  ค้าเจริญ
2. นางสาวพิมพ์อร  ผิวงาม
3. นางสาวสุวรรณประภา  เวียงนนท์
 
1. นางสาววรัญญา  แก้วสะอาด
2. นายอธิวัฒน์  หงษ์ใหญ่
 
381 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายณภัทร  พุทธวงศ์
2. เด็กชายนนธวัช  อุดนอก
3. เด็กชายบดิศร  คำเดช
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายสัญญา  วุฒิสาร
 
382 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายจิรวัฒน์  สิงห์คำ
2. นายธนาวุฒิ  สีลากุล
3. นายนราวุฒิ  วิแสง
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
383 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายปรวรรตน์  พลกุล
2. นายภูมินทร์  ปาปะแพ
3. นายอภิรักษ์  ศรีชะนะ
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
384 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีเกิน
2. เด็กชายภัควัตร  จูมแพง
3. เด็กชายวราทิพย์  เชื้อกุล
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
385 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายปภังกร  เชื้อนิตย์
2. นายภายุภัทร  ยุบลศาสตร์
3. นายวีรวุฒิ  ศัตรู
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
386 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวกมลทิพย์  ทองจำปา
2. นายจิรวัฒน์  สิงห์คำ
3. นางสาวชนิกานต์  แสนหัวห้าว
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
387 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุ่มน้อย
2. เด็กชายปภังกร  พลเสน
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพิทักษ์  อักษร
2. นายโกเมนทร์  พิลาแดง
 
388 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงสโรชา  โทอุดทา
2. เด็กหญิงหทัย  จันทร์คำ
3. เด็กชายอธิราช  แสงแสน
 
1. นายธนายุต  ปินะถา
2. นางสาวรัชฎานรินทร์  พุดหล้า
 
389 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกุลธนิต  ปามุทา
2. นายครรชิต  ระแหง
3. นางสาวสุปรีญา  ลีแวง
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
390 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายกนกพงศ์  นามจันทร์
2. นายบุริศร์  บุริวัน
3. นายศิวัช  วงศ์คำหาร
 
1. นายพิทักษ์  อักษร
2. นายทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กชายธาดาพงษ์  เนื่องชมภู
2. เด็กหญิงรัตติยา  เนื่องรินทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  นารอง
 
1. นางพิมพ์วรา  กางวันเวส
2. นางสุพัฒตรา  หีบแก้ว
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายยุทธนา  ชาวงษ์
2. เด็กชายอัสนี  ศรีวรรณะ
3. เด็กชายเพชรโชคชัย  เยาวนารถ
 
1. นายสมโภชน์  ใจดี
2. นายสากล  ชาวสน
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. นายณัฐศิลป์  พิณพงษ์
2. เด็กชายวรรณพจน์  ขันห้าม
3. เด็กชายศตวรรษ  พิมิตร
 
1. นายผดุงเกียรติ  หันนะเว
2. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทรงกรด  บุตรโคตร
2. นายธวัน  ปิดตานัง
3. นายอนาวิน  ปิดตังถาเน
 
1. นายประสิทธิ์  ปักกาเวสา
2. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายภูวนารถ  มาตมุงคุณ
2. นายสหัสวรรษ  แก้วผล
3. นายสิทธิชัย  ลักษณาเวช
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
2. นายประยูร  ทวะชาลี
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายพงศ์พิพัฒน์  ราชดำเนิน
2. นายสัญชัย  แสงวิเศษ
3. นางสาวอรุณี  ดาพาโย
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
2. นางมัทนา  อามาตร์
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยมา
2. เด็กชายภูวไนย  ศรีภักดี
3. เด็กชายอชิตพล  ถูนิพรม
 
1. นายชารี  ชินฮาต
2. นายทนุวงศ์  ไชยะดา
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกรรภิรมย์  ทบหลง
2. นายปิยะพงษ์  เทียงแก้ว
3. นายสุรบถ  ปะกิลาพัง
 
1. นางเฉลา  ทามแก้ว
2. นายยศกร  ชัยอินทร์
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เวียงโพนละออม
2. เด็กหญิงชนรดี  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงนฤมล  พลขันธ์
 
1. นายประภาส  ทิพยมาศ
2. นางคำพูล  ทิพยมาศ
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  ทองหล่อ
2. นายศุภเสกข์  กองทองนอก
3. นายอนุรักษ์  ชินธุวงษ์
 
1. นางศิริพร  อุตมะ
2. นางพจมาลย์  เพียงแก้ว
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายตะวัน  ศรีบุญมา
2. นายทินกร  แสนหานะ
3. นายนายปริญญา  เกตุเสนา
 
1. นายสุภาพ  มาธุระ
2. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายจิรพงศ์  ศรีจักร์
2. นางสาววิไลวรรณ  ครองสิงห์
3. นายสุรวุฒิ  พะวัดทะ
 
1. นายอภิชาติ  ทดราช
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธีรภัทธ์  ชนะอรรถ
2. เด็กหญิงวริศรา  วรโคตร
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุตระโส
4. นางสาวศศิตาภรณ์  อ่อนปุย
5. นางสาวศศิมา   สีลา
6. เด็กชายอรพรรณ  เขียวอ่อน
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น   แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์   ดรหลักคำ
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สวัสดิ์จิตต์
2. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยเรือง
3. นางสาวนฤทัย  ศิริบุตร
4. เด็กชายพรชัย  มะบุญ
5. นางสาวภัชรินทร์  บังควร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ชุมพล
 
1. นางละเมียด  สง่า
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษดา  ปะกิระนา
2. เด็กหญิงธิติมา  อุปมัย
3. เด็กหญิงนิตยา  ปะติเส
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  อุปโก
5. เด็กหญิงมาวิกา  กิลี
6. เด็กชายวุฒิพงค์  ปะมาถา
 
1. นางสุภากรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนายุทธ  แสงงาม
2. นายนฤเบศร์  สีคะปัสสา
3. นายภานุวัฒน์  บุญอุดม
4. นายภาสกร  ธนูสา
5. นายลัทธพล  วิชัย
6. นายสุริยันต์  วรจันทร์
 
1. นายกัปปน์ติพัฒน์  เกียดนอก
2. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
3. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวทัศนีย์  สีเสนซุย
2. นายธีรนัย  ทดคุย
3. นายปฏิพล  วรรณปะเก
4. นายปณิธาณ  อันละคร
5. นางสาวสุพัตรา  เขียวสุวรรณภูมิ
6. นายโกวิทย์  พรมโชติ
 
1. นางละเมียด  สง่า
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนันท์ธี  ธรรมจิตร์
2. นางสาวณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
3. นางสาวยุพาวรรณ  เดยะดี
4. นางสาวสุกัญญา  พึ่งทองคำ
5. นางสาวสุนิสา  สีมีงาม
6. นางสาวเกษมณี  สีแก้วทอน
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์   ดรหลักคำ
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคคนางค์  อุทปา
2. เด็กหญิงนวศร  ป่าเขียว
3. เด็กหญิงไพวรินทร์  ศรีจันทร์แดง
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายธีรพงษ์  ดรหงษ์หาร
2. นางสาวปิยะดา  ดวงสุฤทธฺ์
3. นางสาวสุภาพร  สมรัตน์
 
1. นางฐิตารีย์  นันทสำอางค์
2. นางสาวปรุณีนาค  โพธิ์ดี
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงจิรภา  สุริศาสตร์
2. เด็กชายรัตนพล  คิดไร
3. เด็กหญิงวริสรา  ถาเหง่า
 
1. นางสังวรณ์  ปรางประโคน
2. นางนิตยา  ศรีสมบัตี
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญคุ้ม
2. นางสาวดุษฎี  ดวงแก้ว
3. นางสาวสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัลยาณี  จอมทอง
2. นางสาวมัฌชิมา  โทจันทร์
3. นางสาววิยดา  แข็งขัน
 
1. นางมะลิ  ชิวาจร
2. นางอมร  เสนาลาด
 
414 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. นางสาวณัฐวดี  ประวันนา
2. นางสาวทิมาภรณ์  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทฤทธิ์
 
1. นางพรรณงาม  จันอ่อน
2. นางอาคม  เที่ยงทำ
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงชยากร  แสนนำพล
2. เด็กชายธีรธัช  วิชาชัย
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  นามวิเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางยุพิน  ภูกัลป์
 
416 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปทุมเพชร
2. นางสาวญาสุมินทร์  ทองรอด
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สืบเมืองซ้าย
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
417 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญทัน
2. นางสาวพันทิภา  วงศ์งาม
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงจำปา
 
1. นางสาวดลมัย  วรรณอุดรชาติ
2. นางสาวนฤทัย  รางศรี
 
418 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายจักรพงษ์  วงชารี
2. นางสาวประกายดาว  วานิช
3. นางสาววรวีวัลย์  สุรักษ์
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสมมาส  ฉายจิตต์
 
419 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภัทรวดี  ประพาศพงษ์
2. นางสาวมณธิรา  ชาวบ้านใน
3. นางสาวรวิสรา  ชาอินทร์
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
420 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจิตลดา  แปชน
2. นางสาวประภัสราภรณ์  อันทะปัญญา
3. นางสาวยุพิน  พละเอ็น
 
1. นางมะลิ  ชิวาจร
2. นางพชรชล  ทาดทา
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวพิชชารีย์  เสาวะรส
2. นางสาวอรทัย  ทองมี
3. นางสาวเกศษฎาพร  หนองพร้าว
 
1. นางลักขณา  ศรีสารคาม
2. นายนันธพงศ์  พะนิรัมย์
 
422 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงวนัชชา  ศรีพงษ์ยิ่ง
2. เด็กหญิงศิรินทร  ดรละคร
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดรละคร
 
1. นางอมร  พาประโยชน์
2. นางวิไลวรรณ  อุทรส
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชรัญญา  ทบแก้ว
2. นายธีรศักดิ์  ประนิล
3. เด็กหญิงพรปิยา  ปาปะไพ
 
1. นางสุภากรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายถิรวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นางสาวสมพิศ  ไชยสา
3. นางสาวอาภารัตน์  ลามะให
 
1. นางสุภากรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวิชา
2. นางสาวนพมาศ  บุปผาแสง
3. นางสาวอินทิรา  เทียมเลิศ
 
1. นางกาญจนา  พลสิทธิ์
2. นางกุลจิรา  ส่งเสริม
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. เด็กชายธีระพงษ์  พรหงษ์หาร
2. นางสาวรัชนก  ทับวิธร
3. นางสาวเสาวณีย์  เพชรชารี
 
1. นางฐิตารีย์  นันทสำอางค์
2. นางสาวปรุณีนาค  โพธิ์ดี
 
427 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงทัชชาพร  เหล่าจูม
2. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิละเดา
3. เด็กหญิงศศิณา  มะลาวัน
 
1. นางสุลาวัลล์  ปักกาเวสา
2. นางสาวอรกรวีร์  หาไชยอินทร์
 
428 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัญญนัธ  นวลอาษา
2. นายณัฐวุฒิ  ทับธานี
3. นายวริศ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางสมพิศ  อรรคฮาตสี
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกันทราภรณ์  วรไวย์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
3. นางสาวอารีญา  ปัญญาคำ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางวัลภา  ภูมิศรี
 
430 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวจุฑาพร  อันสีแก้ว
2. นายธีรวัฒน์  ลุนจุนละ
3. นางสาวนัฏฐา  เพชรล้ำ
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นางวาสนา  สินไธสง
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงยุภาพร  ไชยดำรงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงอรียา  วิเท่ห์
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางกรรณิการ์  ตลับทอง
 
432 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทรมล  แสงโคตร
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทำป้อม
3. เด็กหญิงลลิตา  เที่ยงดี
 
1. นายชรินทร์  สืบเพ็ง
2. นางสาวเกศริน  ปะสาวะกัง
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกาญจนา  เสนานิคม
2. นางสาวปนัดดา  ราชบุญโญ
3. นางสาวศุภัทรียา  บุญสูตร
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนันทิชา  เขียวเพชร
2. นางสาวรวิสรา  ผิวเฮ้าขา
3. นางสาวสุดธิตา  เทียบเพชร
 
1. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
2. นางศุภวรรณ  นียากร
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรงค์  เสวะนา
2. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เดชศิริ
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มุยสิม
2. นางสาวสมัชญา  ทนุนาจารย์
3. นางสาวเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกำไรทอง  ผิวขาว
2. เด็กหญิงธิษาชล  ไชยหงษ์
3. เด็กหญิงมนัสนันส์  แก้วสะอาด
 
1. นางมะลิ  ชิวาจร
2. นางอมร  เสนาลาด
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อรัญมิตร
2. นางสาวธิดารัตน์  ระเบียบธรรม
3. นางสาวมัทรีย์  ฤทธิยา
 
1. นางธัญณิชา  ถุงอินลา
2. นางกนกทอง  กองเงิน
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวมณฑกานต์  หนูริพันธ์
2. นางสาววรรณพร  แก้วปัญญา
3. นางสาวศรัณย์ทร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นายกัปปน์ติพัฒน์  เกียดนอก
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายภาคภูมิ  สังข์ทอง
2. นางสาวรุจิรา  นามอาษา
3. นางสาววิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
 
1. นางมะลิ  ชิวาจร
2. นางอมร  เสนาลาด
 
441 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทาสิงห์
 
1. นางปุญกานต์  คำทอง
 
442 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายอพิเชษฐ์  จำนงศรี
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
 
443 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนวัตร  บุญล้ำ
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
444 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงดาริน  หัสจรรย์
2. เด็กหญิงวริศรา  มาจันทร์
3. เด็กชายเติมชัย  โยธะคง
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางปุญกานต์  คำทอง
 
445 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุษยา  ลายนอก
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพดสีเขียว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไชยบุตร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ปินะเล
2. นางสาวโบตั๋น  คุณวงค์
 
446 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายจีรพรรณ  ฮาตไชย
2. เด็กชายชนะชล  ดรเทพพล
3. เด็กชายสราวุธ  แสนกรุง
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
447 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายชิณกรณ์  เขียววารี
2. นายปรีชา  เทียบสี
3. นายพงษ์ศักดิ์  ชินเนหันหา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เทียกสม
2. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต
 
448 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัณรญา  บุตรพันธ์
2. นางสาวยุพา  รอดดงบัง
3. นางสาวสุกัญญา  สุจันทร์
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
2. นางมะลิ  ชิวาจร
 
449 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ปางลีลาศ
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
450 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายทินภัทร  ธิโกสุม
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
451 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
452 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปรารถนา  คำไซร์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
453 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายกรัต  วิชาผา
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
454 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. นางสาวพัชชา  รัตนมณี
 
1. นางวิไลพร  หงษ์ทอง
 
455 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
456 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. เด็กชายโชคชัย  ดอนพันพล
 
1. นางสาวปรุณีนาค  โพธิ์ดี
 
457 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายพัฒนากร  ดวงจันคำ
 
1. นางบุบผา  เสนาคำ
 
458 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายราเชนทร์  สวนโคกกลาง
 
1. นางสุชิดา  สาตารม
 
459 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายอนุชา  บุญตาแสง
 
1. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต
 
460 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  ทวดอาจ
2. นายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  นาร่อง
2. นางพิชญ์สุกานต์  แสงโทโพธิ์
 
461 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายวัชรพงษ์  วงละคร
2. นายวิทยา  ทองยศ
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นางนันดา  เมืองมัจฉา
 
462 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนพรัตน์  ชิณช้าง
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ปารีศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
2. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
 
463 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวภัทรวรรณ  เพ็งสุวรรณ
2. เด็กชายมังกร  โคตรชมพู
 
1. นายไชยวัฒน์  วิเชียรไชย
2. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
 
464 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสารคาม
 
1. นายธวัชชัย  วิชัยสร
 
465 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วปัญญา
 
1. นายสุภาพ  เนื่องโนราช
 
466 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจักรรินทร์  สุขบันเทิง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
467 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกิตติวัฒน์  สัตถาวะโห
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
468 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
469 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ทองดี
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
470 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  ธรรมพิชัย
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
471 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
472 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กชายศิริพรรณ  มหาไชย
 
1. นายจีรพงษ์  ยอดเพชร
 
473 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
474 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพงศกร  อินทพรม
 
1. นายคมสัน  วิมลสม
 
475 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  นพวานศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
476 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
477 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงอังสุมาลิน  คนซื่อ
 
1. นายพานุ  แรกชื่น
 
478 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายพีรภัทร  ทบแป
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
479 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายสิทธิศักดิ์  รอดกอง
 
1. นายอรรถพล  พันธุ์งาม
 
480 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายชนะพล  สีแพน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง
 
481 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
482 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกฤษณพงศ์  ครเมือง
2. นายกิตติวัฒน์  สัตถาวะโห
3. นายจตุภูมิ  สายะบวร
4. นางสาวชื่นกมล  อุทัยแสน
5. นายณัฐภูมิ  แก้วสิงห์
6. นายธนากร  พะวังคาม
7. นางสาวธัญญารัตน์  บุตรเพ็ชร
8. นางสาวธิติมา  นนทภา
9. นางสาวนงนภัส  โสดาวิชิต
10. นางสาวนารีนาฏ  แพนสมบัติ
11. นางสาวปุษยธิดา  เหล่าสิงห์
12. นายพงศกร  อินทพรม
13. นางสาวพรทิพย์  สุขันธ์
14. นายพิพัฒน์  จันทกล
15. นายภัทรพงศ์  เหล่าพิเดช
16. เด็กชายภัทรพงษ์  ภูสถิตย์
17. นางสาววิชุดา  หาญนา
18. เด็กชายวุฒิชัย  เหล่าสมบัติ
19. เด็กชายศราวุธ  ยะวร
20. นายศราวุธ  คำตัน
21. นายศราวุธ  เทพวงศ์
22. นางสาวศศินา  บาลศรี
23. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองคำ
24. เด็กหญิงสุทธิตา  จันทร์หาญ
25. เด็กชายอนุชาติ  ชัยแสน
26. นางสาวอภิรดี  หอมจันทร์
27. นางสาวอัญชรา  พิลาไชย์
28. นางสาวอารียา  นนทวงศ์
29. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ลังกา
30. นายไชยวัฒน์  บุญลอยสอง
 
1. นายปรีชา  จันทราช
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
3. นายคมสัน  วิมลสม
4. นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์
5. นางสุชิดา  สาตารม
6. นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ
7. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
 
483 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวกาญจนา  หงษา
2. นางสาวกิติยา  ทุริดไธสง
3. เด็กหญิงกุลสตรี  มูกขุนทด
4. นางสาวขวัญฤทัย  ศรีจันทร์
5. นางสาวขัตติยาภรณ์  สายหยุด
6. นายจักรกฤษณ์  ทองดี
7. เด็กชายจารุวิทย์  รอดกอง
8. นางสาวชวิษา  บุนรสิงห์
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหลาสา
10. เด็กหญิงนุชรินทร์  จันทะปลาขาว
11. นางสาวบุญอร  พุดมี
12. เด็กหญิงปัทมา  ศรีสูงเนิน
13. นายพงศกร  น้อยจันวงษ์
14. นางสาวพรพิชา  ประจวบบุญ
15. เด็กหญิงพรรณิดา  เที่ยงภักดิ์
16. นายภูวดล  ยาทองทิพย์
17. นายมนต์ชัย  ทองตาม
18. เด็กหญิงรังศิยา  หามาลา
19. เด็กหญิงวิภาดา  ปิดตังทานัง
20. เด็กหญิงศศิกานต์  โคตรภูมี
21. นางสาวศิริลักษณ์  กาประดิษฐ์
22. นายสันติ  จั้นพลแสน
23. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แสงดา
24. นายอดิศักดิ์  ลือโสภา
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  น้ำทิพย์
26. เด็กหญิงอารยา  อันสีแก้ว
27. นางสาวเจนจิรา  ปัจจัยคัง
28. นายเชิดชัย  เสียงใส
29. นายเทียนชัย  คำกลอง
30. นางสาวเลิศพฤกษา  แซ่เตาะ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
2. นายธีรพงษ์  อันชื่น
3. นายสุรเดช  พรหมวิอินทร์
4. นายสุทธพงษ์  บรรยงค์
5. นางธนัฐดา  บัวบุญ
6. นางสาวอภิญญา  โพธิ์แสงดา
7. นายนิรันดร์  มาริสา
 
484 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  คำแหงพล
2. เด็กชายกรณ์ดนัย   ชินกร
3. นางสาวจรรยาพร   คชสาร
4. นางสาวจิดาภา  พนาสนธ์
5. นางสาวจิตรัตฎา   สังขะทิพย์
6. นางสาวจิรติกานย์   แสงแก้วเขียว
7. เด็กชายจิระวัฒน์   เถื่อนฤาชัย
8. นางสาวชลดา  มาทอ
9. เด็กชายประกาสิทธิ์  ดวงแสนกุล
10. นางสาวพิมลพรรณ  ราครี
11. เด็กชายพีรพล   ศรีลางค์
12. เด็กชายภาราดร  พรานเนื้อ
13. เด็กชายวฑัญญู   ดวงจันทร์คำ
14. นายวสุพล   เผ่าหอม
15. เด็กชายวันมงคล   ดวงทองมา
16. นางสาววิภาดา  ดี
17. นางสาวศศิกานต์   วงฮาด
18. นายศิวะ   เพิ่มขึ้น
19. เด็กชายศุภชัย  คำสิงห์
20. นางสาวสิริลักษณ์  ถาบุรี
21. นางสาวสุกัญญา   ศรีสารคาม
22. เด็กหญิงสุชาลินี   รัชรินทร์
23. นางสาวสุดารัตน์   ด้านวังขวา
24. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อัมสมเสพย์
25. นายอดิศร   สมศรีลัย
26. นายอนันต์ยศ   มุ้งส่าง
27. นายอนิรุต   วันหมัต
28. เด็กหญิงอภิสรา  ศรียะนัย
29. นางสาวอริศรา  สีสังข์
30. เด็กชายเอกสิทธ์   สัสวีระ
 
1. นางสาวณัฏฐา  ราชมูล
2. นางเดือนเพ็ญ  สังข์งาม
3. นางปรานี  พันธ์ยางน้อย
4. นางวาสนา  สำราญรมณ์
5. นางกัลยา  นูวบุตร
6. นางนงเยาว์  สีใส
7. นางสาวพัชรียา  ฮาตระวัง