สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 106 9 3 6 118
2 สารคามพิทยาคม 92 2 3 0 97
3 วาปีปทุม 91 11 1 1 103
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 76 11 2 1 89
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ 75 13 4 5 92
6 บรบือ 69 13 3 4 85
7 โกสุมวิทยาสรรค์ 64 13 5 2 82
8 บรบือวิทยาคาร 63 21 7 4 91
9 เชียงยืนพิทยาคม 45 15 3 6 63
10 นาดูนประชาสรรพ์ 44 25 5 2 74
11 เขวาไร่ศึกษา 43 8 4 5 55
12 ชื่นชมพิทยาคาร 42 13 5 6 60
13 มัธยมยางสีสุราช 41 13 7 5 61
14 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 32 8 3 5 43
15 นาภูพิทยาคม 27 11 5 5 43
16 นาข่าวิทยาคม 25 16 5 4 46
17 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 25 7 5 3 37
18 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 16 4 2 42
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 6 4 5 31
20 โนนแดงวิทยาคม 18 6 1 6 25
21 มัธยมวัดกลางโกสุม 17 14 2 6 33
22 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 16 14 3 5 33
23 ประชาพัฒนา 16 10 4 7 30
24 ยางวิทยาคม 16 9 0 4 25
25 เขื่อนพิทยาสรรค์ 15 8 3 6 26
26 เหล่ายาววิทยาคาร 14 10 4 6 28
27 พระกุมารศึกษา 13 6 0 2 19
28 มิตรภาพ 13 4 1 5 18
29 มหาชัยพิทยาคาร 12 11 4 3 27
30 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 9 2 4 22
31 หัวเรือพิทยาคม 11 2 1 0 14
32 แกดำวิทยาคาร 10 8 3 3 21
33 กันทรวิชัย 9 3 5 8 17
34 งัวบาวิทยาคม 9 1 1 6 11
35 หนองม่วงวิทยาคาร 8 9 5 2 22
36 โพนงามพิทยานุกูล 8 6 2 9 16
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 7 13 0 1 20
38 โนนราษีวิทยา 7 5 4 0 16
39 มัธยมชาญวิทยา 7 4 1 4 12
40 วังยาวศึกษาวิทย์ 5 7 2 2 14
41 กุดรังประชาสรรค์ 5 4 1 2 10
42 มหาวิชานุกูล 4 4 1 0 9
43 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 4 2 2 1 8
44 โคกก่อพิทยาคม 3 2 1 1 6
45 กู่ทองพิทยาคม 3 1 1 1 5
46 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 6 1 2 9
47 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 2 5 5 0 12
48 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0
49 ดอนเงินพิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 1,268 414 138 167 1,820