สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สารคามพิทยาคม 58 21 9 88 92 2 3 0 97
2 ผดุงนารี 53 34 15 102 106 9 3 6 118
3 วาปีปทุม 53 21 19 93 91 11 1 1 103
4 โกสุมวิทยาสรรค์ 48 20 10 78 64 13 5 2 82
5 เชียงยืนพิทยาคม 36 17 2 55 45 15 3 6 63
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ 31 20 13 64 75 13 4 5 92
7 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 30 35 9 74 76 11 2 1 89
8 บรบือวิทยาคาร 25 11 21 57 63 21 7 4 91
9 ชื่นชมพิทยาคาร 24 16 14 54 42 13 5 6 60
10 เขวาไร่ศึกษา 23 19 11 53 43 8 4 5 55
11 บรบือ 18 26 18 62 69 13 3 4 85
12 นาดูนประชาสรรพ์ 12 10 11 33 44 25 5 2 74
13 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 11 10 5 26 25 7 5 3 37
14 มัธยมยางสีสุราช 10 6 16 32 41 13 7 5 61
15 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 8 11 4 23 32 8 3 5 43
16 โพนงามพิทยานุกูล 7 6 2 15 8 6 2 9 16
17 นาภูพิทยาคม 5 7 6 18 27 11 5 5 43
18 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 5 4 14 22 16 4 2 42
19 ประชาพัฒนา 4 6 4 14 16 10 4 7 30
20 โนนแดงวิทยาคม 4 3 4 11 18 6 1 6 25
21 หัวเรือพิทยาคม 4 3 2 9 11 2 1 0 14
22 เขื่อนพิทยาสรรค์ 3 11 9 23 15 8 3 6 26
23 มัธยมวัดกลางโกสุม 3 9 11 23 17 14 2 6 33
24 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 6 3 12 21 6 4 5 31
25 มิตรภาพ 3 3 3 9 13 4 1 5 18
26 พระกุมารศึกษา 2 5 5 12 13 6 0 2 19
27 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 2 3 5 10 2 5 5 0 12
28 เหล่ายาววิทยาคาร 2 3 2 7 14 10 4 6 28
29 กันทรวิชัย 2 3 2 7 9 3 5 8 17
30 มัธยมชาญวิทยา 2 0 2 4 7 4 1 4 12
31 กู่ทองพิทยาคม 2 0 1 3 3 1 1 1 5
32 นาข่าวิทยาคม 1 7 13 21 25 16 5 4 46
33 ยางวิทยาคม 1 6 7 14 16 9 0 4 25
34 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 5 4 10 11 9 2 4 22
35 แกดำวิทยาคาร 1 4 3 8 10 8 3 3 21
36 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 3 9 13 16 14 3 5 33
37 วังยาวศึกษาวิทย์ 1 2 4 7 5 7 2 2 14
38 หนองม่วงวิทยาคาร 1 2 2 5 8 9 5 2 22
39 กุดรังประชาสรรค์ 1 2 2 5 5 4 1 2 10
40 โนนราษีวิทยา 1 1 4 6 7 5 4 0 16
41 โคกก่อพิทยาคม 1 0 0 1 3 2 1 1 6
42 มหาชัยพิทยาคาร 0 2 3 5 12 11 4 3 27
43 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 2 2 4 7 13 0 1 20
44 มหาวิชานุกูล 0 2 0 2 4 4 1 0 9
45 งัวบาวิทยาคม 0 1 2 3 9 1 1 6 11
46 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 4 2 2 1 8
47 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 1 1 2 6 1 2 9
48 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ดอนเงินพิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 503 389 299 1,191 1,268 414 138 167 1,820