สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สารคามพิทยาคม 56 19 9 84 88 2 3 0 93
2 วาปีปทุม 53 19 18 90 88 11 1 1 100
3 โกสุมวิทยาสรรค์ 46 19 9 74 61 12 5 2 78
4 ผดุงนารี 43 32 15 90 94 9 3 5 106
5 เชียงยืนพิทยาคม 34 17 2 53 43 15 3 5 61
6 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 30 35 9 74 76 11 2 1 89
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ 24 20 12 56 67 13 4 4 84
8 บรบือวิทยาคาร 24 11 19 54 60 21 7 4 88
9 เขวาไร่ศึกษา 22 19 10 51 40 8 4 5 52
10 ชื่นชมพิทยาคาร 19 15 14 48 36 13 5 6 54
11 บรบือ 17 26 17 60 67 13 3 4 83
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 11 10 5 26 25 7 5 3 37
13 นาดูนประชาสรรพ์ 11 9 11 31 42 25 5 2 72
14 มัธยมยางสีสุราช 9 6 16 31 40 13 7 5 60
15 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 7 10 4 21 27 8 3 5 38
16 นาภูพิทยาคม 5 7 6 18 27 11 5 5 43
17 โพนงามพิทยานุกูล 5 6 2 13 7 5 2 9 14
18 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 5 4 14 22 16 4 2 42
19 ประชาพัฒนา 4 5 4 13 14 10 4 7 28
20 เขื่อนพิทยาสรรค์ 3 11 9 23 15 8 3 6 26
21 มัธยมวัดกลางโกสุม 3 8 11 22 16 14 2 6 32
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 6 3 12 21 6 4 5 31
23 มิตรภาพ 3 3 3 9 13 4 1 5 18
24 พระกุมารศึกษา 2 5 5 12 13 6 0 2 19
25 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 2 3 5 10 2 5 5 0 12
26 เหล่ายาววิทยาคาร 2 3 2 7 14 10 4 6 28
27 มัธยมชาญวิทยา 2 0 2 4 7 4 1 4 12
28 กู่ทองพิทยาคม 2 0 1 3 3 1 1 1 5
29 นาข่าวิทยาคม 1 7 11 19 23 16 5 4 44
30 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 5 4 10 11 9 2 4 22
31 แกดำวิทยาคาร 1 4 3 8 9 8 3 3 20
32 ยางวิทยาคม 1 3 7 11 13 9 0 4 22
33 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 2 9 12 15 14 3 5 32
34 โนนแดงวิทยาคม 1 2 2 5 12 6 1 6 19
35 หัวเรือพิทยาคม 1 2 2 5 8 1 1 0 10
36 กุดรังประชาสรรค์ 1 2 2 5 5 4 1 2 10
37 โคกก่อพิทยาคม 1 0 0 1 3 2 1 1 6
38 กันทรวิชัย 0 3 2 5 7 3 5 8 15
39 มหาชัยพิทยาคาร 0 2 3 5 12 11 4 3 27
40 มหาวิชานุกูล 0 2 0 2 4 4 1 0 9
41 โนนราษีวิทยา 0 1 4 5 6 5 4 0 15
42 วังยาวศึกษาวิทย์ 0 1 4 5 3 7 2 2 12
43 งัวบาวิทยาคม 0 1 2 3 9 1 1 6 11
44 หนองม่วงวิทยาคาร 0 1 2 3 7 8 5 2 20
45 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 1 2 3 6 12 0 1 18
46 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 4 2 2 1 8
47 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 1 1 2 6 1 2 9
48 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ดอนเงินพิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 456 368 288 1,112 1,187 409 138 164 1,734