สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 94 9 3 5 106
2 วาปีปทุม 88 11 1 1 100
3 สารคามพิทยาคม 88 2 3 0 93
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 76 11 2 1 89
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ 67 13 4 4 84
6 บรบือ 67 13 3 4 83
7 โกสุมวิทยาสรรค์ 61 12 5 2 78
8 บรบือวิทยาคาร 60 21 7 4 88
9 เชียงยืนพิทยาคม 43 15 3 5 61
10 นาดูนประชาสรรพ์ 42 25 5 2 72
11 มัธยมยางสีสุราช 40 13 7 5 60
12 เขวาไร่ศึกษา 40 8 4 5 52
13 ชื่นชมพิทยาคาร 36 13 5 6 54
14 นาภูพิทยาคม 27 11 5 5 43
15 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 27 8 3 5 38
16 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 25 7 5 3 37
17 นาข่าวิทยาคม 23 16 5 4 44
18 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 16 4 2 42
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 6 4 5 31
20 มัธยมวัดกลางโกสุม 16 14 2 6 32
21 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 15 14 3 5 32
22 เขื่อนพิทยาสรรค์ 15 8 3 6 26
23 ประชาพัฒนา 14 10 4 7 28
24 เหล่ายาววิทยาคาร 14 10 4 6 28
25 ยางวิทยาคม 13 9 0 4 22
26 พระกุมารศึกษา 13 6 0 2 19
27 มิตรภาพ 13 4 1 5 18
28 มหาชัยพิทยาคาร 12 11 4 3 27
29 โนนแดงวิทยาคม 12 6 1 6 19
30 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 9 2 4 22
31 แกดำวิทยาคาร 9 8 3 3 20
32 งัวบาวิทยาคม 9 1 1 6 11
33 หัวเรือพิทยาคม 8 1 1 0 10
34 หนองม่วงวิทยาคาร 7 8 5 2 20
35 โพนงามพิทยานุกูล 7 5 2 9 14
36 มัธยมชาญวิทยา 7 4 1 4 12
37 กันทรวิชัย 7 3 5 8 15
38 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 12 0 1 18
39 โนนราษีวิทยา 6 5 4 0 15
40 กุดรังประชาสรรค์ 5 4 1 2 10
41 มหาวิชานุกูล 4 4 1 0 9
42 เสือโก้กวิทยาสรรค์ 4 2 2 1 8
43 วังยาวศึกษาวิทย์ 3 7 2 2 12
44 โคกก่อพิทยาคม 3 2 1 1 6
45 กู่ทองพิทยาคม 3 1 1 1 5
46 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 6 1 2 9
47 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 2 5 5 0 12
48 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0
49 ดอนเงินพิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 1,187 409 138 164 1,898