หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการอำนวยการ
2 นายภักดี เอื้อราษฎร์ รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
3 นายวิทูลย์ สืบศรี รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
4 นายปรีชา จันทราช รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
5 นายนิคม วิทาโน รองผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการ
6 นางทักษิณา เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
7 นางลำดวน สง่า ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
8 นางอรวรรณ สร้อยคำ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
9 นางวริน ภูสิม ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
10 นางปุณิกา เเข็มพิลา ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นางพรรณี ไม้หอม ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 นางกาญจนา ไชยเสนา ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 นางกรรณิการ์ ค่ายหนองสวง ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 นางเรไร สุปัญบุตร ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นางจิตรานันท์ นนท์จันทร์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นายวีระศักดิ์ พรหมแสนวิเศษ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
19 นางรัชนี สุภิวงศ์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
20 นายประหยัด ชูประทีป ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 นางสีญวน แฝงสาเคน ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นางสุพัตรา พลอาษา ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นางปิยนาฏ มาคิน ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นายศรันย์ วรรณศิริ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นายมนูญศักดิ์ พรมคุณ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นางสาววีลุวรรณ กาลิพล ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นางปนัดดา ศรีสะอาด ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นายนิคม วิทาโน ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
30 นางสุชิดา สาตารม ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
31 นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
32 นางวิรัญญา ทุมวัน ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
33 นางสาวชนิดา ยศพล ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
34 นางกุลวรรณ สวนแก้ว ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
35 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีโยหะ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
36 นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
37 นายชฎิล แฝงยงค์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
38 นายไตรภูมิ พาไธสง ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
39 นางสาวสุชาดา แซ่จึง ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
40 นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธุ์ ครูโรงเรียนผดุงนารี ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
41 นายทองคำ ชาญศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
42 นายสมชัย คงถวิลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
43 นางฐิตินันท์ สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
44 นางสาวขวัญชนก ภูทองขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
45 นางสาวกมลชนก พรหมทา ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
46 นายไพโรจน์ ด้านเนาลา พนักงาน ICT โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
47 นางพัชราภรณ์ ช่วยเจริญ อัตราจ้าง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
48 นางสุพิชฌาย์ อริยะมนตรี อัตราจ้าง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
49 ว่าที่ ร.ต.ชัชวาล ศรีโพธิ์ผา ครูชำนาญการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
50 นางพิกุล พรมสาเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
51 นายณัฐพงษ์ มนตรี ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม ฝ่ายเลขานุการและประมวลผล
52 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วิทยากรการใช้โปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผลออนไลน์
53 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กรรมการดำเนินงาน
54 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กรรมการดำเนินงาน
55 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กรรมการดำเนินงาน
56 นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กรรมการดำเนินงาน
57 นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
58 นางชุติมา นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวไพลิน ภูมิวัน นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวเยาวลักษณ์ นพนิยม นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
62 นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินงาน
63 นายกันตินันท์ ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินงาน
64 นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
65 นางนิภาพร อาจนนลา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการดำเนินงาน
66 นางอุษามณี เหล่าอรรคะ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]