หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm26

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ บุญท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางพิมล ภูใบบังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ เพียรอดวงษ์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางวารุณี วุฒิพันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ บุญท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกิตติกุล แก้วกาหลงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิรินทร์ทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉริยา ธรรมแสงโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายสายัณห์ ปุยภูงาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรี จันจ่ายโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพยอม แก้วโยธาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสงัด แสนเสนาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางอภิณห์รวีร์กร แหมไธสงโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางธนิดา รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสังวาลย์ ชาญศึกโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ แทบทามโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอำนวย นันทเสนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพรรณ ชูประทีปโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ปัญญาศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวปริฉัตร เที่ยงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ผิวพรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางไกรศรี โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางคำพวน ประสงค์สันต์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัมพร วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจำรัส ต่างสมบัติโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตตรา สรรพทรัพย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางรัตนาภา เรืองวิเศษโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางภคมน มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางชุลีพร พินิจพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวี พลสงครามโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา ดำเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชชรัศม์ กิติถพสวัสดิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ วิเศษศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอรรณพ อันปัญญาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางมยุรา พรมอ้วนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา ดำเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสุทิน สุทธิเจริญโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปทิตตา อุทัยดาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ รัตนพันธ์ุโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางทองรถ มะกาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางพรายนภา ปินะเกโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ถาบุตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ อุดทารุณผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชุมา บุตรคำโชติโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช แก้วแสนเมืองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริสุดา โพธิ์ศรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางมาลัย ปะติเพนังโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสิริพร ภูหัวดอนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธรรมภรณ์ ปักกาเรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางอักษรศรี อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา พิศพารโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจีณัญญาพัจน์ ศาลาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมพร พลขันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรนันท์ สุวรรณมูลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางธนัฐดา บัวบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางยุพิน พลเรืองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายมนัส เมืองมัจฉารองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวงามตา ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายประจักษ์ อะนันทาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเสาวณิต ทัพโยธาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล ศรีโพธิ์ผาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย ม่วงคลาผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ภา เรืองรัมย์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางรัตนา สุทธิธรรมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ ศรีมาดีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนรินทร์ แดนเสนาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภัสนันท์ เที่ยงโยธาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นางศิริพร อุดมเมฆโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางพิมลมาส วัจนสาลิกากุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
10. นางนิพร จวบศรีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
11. นายยุทธพงษ์ ปะกินำหังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐารองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางปดิว บูรณพลโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางภคมน ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายอดุลย์ ศิริทองสุขโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
6. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร เทียบพิมพ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวดลลชา มาตมุนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. นางธัญพร รักแร่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
10. นายยุทธนา นรสารโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดา สวัสดิ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักษมี ม่วงคลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางศินันท์ธีรา บัวริวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพงษ์ลดา กาญจนประภากูลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดา สวัสดิ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัทยา โพธินามโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ เรืองแสงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายรุ่งระวี ศิริบุญนามโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์พิภัทร วงศ์วัฒนาวิจิตรโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นางนุชนาถ จรทะผาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางจำปา สืบสุนทรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางนุชรา โพธิ์ไทยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทองหล่อ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลมโชย หารศรีภูมิโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิยดา สวรรยาพินิชโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทองภูธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางบูญส่ง แสนภักดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายศุภกฤต เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววัลภา ดวงชาทมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางราษี สืบโมราโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุจิรา พลลาภโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้าโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายอภิมุข พิลาแดงโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมุทิตา พูนวิเชียรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวสุรียาวรรณ จันสดโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางภัทรินทร์ แก่นคำโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพนันท์ คณิตไธสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นายนิมิตร โยวะผุยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิรินทร์พร ชลารักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ติดวงษารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางมุนี ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางปิยนาฏ มาคินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายกิตติพล หารสุโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสิวินีย์ เททะสังข์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย พลกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางประสพพร อันบุรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวไพลิน แก้วดกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรทวี บุญมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางชลิตา ปัทมรีย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนัฐ มาตชรารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิจฐา ไชยนิคมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายมังกร ถามูลเลศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชชานันท์ จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวนัส พรมสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ปักกาโลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรพจน์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัศมี จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวภาริณี สุวรรณศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ปักกาโลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรพจน์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัศมี จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวภาริณี สุวรรณศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพรผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวรรณ พลเสนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายจักรศิลป์ พาไชยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อรรถโยโคโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางมณี ซึมกระโทกโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพรผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายเจมจิต บริสุทธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางนวลละดา นนสีลาดโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุชิน จันทร์ทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายสมบัติ โพธิ์หล้าโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางภิกัณศณิชฐ์ ภูซ้ายศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไพทูล พรมมากุลผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาววิทยาภรณ์ สืบสวนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางประคอง กิ่งแก่นแก้วโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกศสรินทร์ ตรีเดชโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญญาภา ไชยเกตุโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายมิตรชัย แถวพินิจโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณกร รัตนมนตรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายคมสัน สัตตรัตนำพรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสุคนธร คำสีหาโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวิทูลย์ สืบศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ คุ้มสุวรรณ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ ปักเคทาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอิชยา อโนราชโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจงกล เวียงสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ อาจศิริโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายเติมพงศ์ พุทธิเสนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุกัญญา บุญจันทร์ศรีโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวพูนสุข สมดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจงกล เวียงสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายจักฤษณ์ นามภักดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบรรจบ จันทร์แรมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางมุกดา เมืองนามโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางณภัทร พูลพัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุภนุช คงถวิลวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนี มุลนีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางกุลณัฏฐา คล่องวาจาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางแพรทอง ผาสุขเลิศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิประภา สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางเกสรา ประเสริฐศิลป์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายอธิการ สุขศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภากร คุตไชยกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุบรร พรหนองแสนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณจรีย์ เจริญสุุขโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. พระ- --กรรมการ
6. นางประภา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
7. นางปภาดา ราชมุลตรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง พลเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. ดร.หงษ์ทอง ปะนัดศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นายทวีพงษ์ จูศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางรำไพ โลมโคกสูงโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา สีพลลาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพล โภชนิกรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา นนทะสีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางปุณญาภา โพธิ์สิทธิ์สถิตย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางจารภา มะธุเสนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางหทยา แสงดำรงรักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช ทองล้นโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช ทองล้นโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ทองล้นโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช ทองล้นโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ดร.- -มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวรยุทธ จันทมุลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุุมกรรมการ
5. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สิบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ดร.- -มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สิบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุุมกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นาง- -มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นาง- -มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเชาว์วัศ ปัดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. ผศ.ดร.- -มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. ผศ.ดร.- -มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เสรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิริเขต เดชหามาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิริเขต เดชหามาตย์รองผู้อำนวยโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิตยปภา จันทะปัดสารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางนิตยปภา จันทะปัดสารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นาย- -มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร สุริยสารโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร สุรยสารผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรละเอียด ดวงกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรละเอียด ดวงกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรละเอียด ดวงกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรละเอียด ดวงกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลศักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลศักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลศักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลศักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายมนูญ บุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายมนูญ บุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายหลี่ เจิ้นหลงโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวสุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. Miss Huan Pengโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวยลรดา กระแสโสมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัลลภา สิงขรเขตรโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ชนะบุญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร พิมพ์ภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. Mr.Jean Michel Perroyผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บัวหอมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพิราวรรณ สุพรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. Miss Yu Huiโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สีหาอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บัวหอมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพิราวรรณ สุพรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. Miss Yu Huiโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สีหาอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร พิมพ์ภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. Miss Li Xiluโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. Miss Jiang Xindaโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. Mr.LIN LIJUANโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สีหาอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร พิมพ์ภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. Mr.LI PANโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Gao Hongchenโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมณูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมณี คำชมภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. นายวิทยา สีพลลาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางชุติมา นามศรีอุ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26กรรมการ
5. นายสมชิต ภูวนารถโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
6. นางสีญวน แฝงสาเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
7. นายสุดใจ สุปัญบุตรผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายโชดก สามารถโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
6. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
7. นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุดใจ สุปัญบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐพงษ์ โพธิ์แสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางปิยนาฏ มาคินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ภูมิวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสำอางค์ จันทนนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดำรง จอมศรีกระยอมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางอัจฉรา วันดีโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุนันทา พละมาโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
5. นางลาวัลย์ แนบกลางโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสำอางค์ จันทนนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลาลัย ตะวันโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายปิยะ แก้วหลวงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุพโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร สุทธินันท์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ซาตันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ซาตันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยาโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวปริฉัตร เที่ยงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางธนรัตน์ แฝงสาเคนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวปริฉัตร เที่ยงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางธนรัตน์ แฝงสาเคนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางฐิตาพร ดอนโอฬารรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสราลี เคนหวดโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางปัญจรัศม์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตาพร ดอนโอฬารรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา สีสมบัติโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ตะโกนตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางฐิตาพร ดอนโอฬารรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาวนวลหงส์ คำโฮงโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตาพร ดอนโอฬารรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชยโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางมะลินาถ งีบส่อมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางฐิตาพร ดอนโอฬารรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คำเกตุโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ์ สุนธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ภูมิประเสริฐโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
4. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก พรหมทาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ์ สุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวชนัดดา รวดเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายกฤษณะ แพงพงษ์มาโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นายณัฐพัชร์ ปทุมพรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายกิตติวัฒน์ อะโนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คำเกตุโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทิศ นนทะวงษาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
3. นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัมพร พลเรืองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายดุษฎี ศรีสองเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ
5. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายคุณากร ศรีธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายคุณากร ศรีธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ยมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชารี ชินฮาตโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ ใจดีโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายพยนต์ บุญเพ็งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่นโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ยมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชารี ชินฮาตโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ ใจดีโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายพยนต์ บุญเพ็งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่นโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอื้อกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นาง- -วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
4. นางสาว-- -วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
5. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
6. นางละเมียด สง่าโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนายสมบัติ เอื้อกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นาย- --วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
4. นาย-- -วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
5. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
6. นางละเมียด สง่าโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย แสงสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางพรรณงาม จันอ่อนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย แสงสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนารมย์ เกิดทองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ นิลศิริวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
6. นางภูมรี ทิพย์ปัญญาวุฒิโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางอุมลักษณ์ นิลศิริวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
4. นายพนารมย์ เกิดทองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ศรีสมบัติโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นายกำจร วัฒโนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุวดี กันทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอมร พาประโยชน์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายกำจร วัฒโนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุวดี กันทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีสมบัติโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางอมร พาประโยชน์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ อรรคฮาตสีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางสมพิศ อรรคฮาตสีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางลมัย ทัพเจริญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ เขตชมภูโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางอวยพร วงษ์โตโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางลมัย ทัพเจริญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ เขตชมภูโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางอวยพร วงษ์โตโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ตลับทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ตลับทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนก นนยะโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนก นนยะโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนก นนยะโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรชนก นนยะโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ บุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ บุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายมนูญ บุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายมนูญ บุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนัฏ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายจิระศักด์ ปราณีนิจโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลสมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางเบญจพร พลเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา พันธุระมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. นายประพจน์ เฉิดแผ้วมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายประเพียร ลดาวัลย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]