รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีหัวแฮ
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทรสาขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวดลยา  วงค์รัตนะ
 
1. นางสาวมลวดี  ชนรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริสตรี  แก้วศิลา
 
1. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวจิตติรัตน์  โคตรสขึง
 
1. นางพิชาพร  พรหมกสิกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รูปสีหมอก
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายสิทธิพงษ์  โล่สุนทรเดช
 
1. นางวิภาวี  อินลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอริศรา  จวงการ
 
1. นางสอางทิพย์  เพชรานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอุษา  พันที
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธณิฐชา  เกตจุนา
2. เด็กหญิงพรรษมน  วรรณกาล
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  แพงโสม
 
1. นายสรายุทธ  ศรีภา
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวชนิดาภา  สุคำภา
2. นางสาวน้ำฝน  หาญอาษา
3. นางสาวพิลาพร  สอนรัมย์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุริเตอร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายภัทราช  รูปเหมาะ
2. เด็กหญิงภูษนิศา   พัดประดิษฐ์
 
1. นางอารยา  อุ่นอารีย์กุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวสิรินทรา  หรรษาวงศ์
2. นางสาวอุบลพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี
2. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายดวงฉลอง  เล
 
1. นางสาวฉันทนา  นามวงษา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  อริยเมธานนท์
 
1. นายนิรันดร์  บุตราช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนพร  สวัสดิ์วรวงศ์
2. เด็กหญิงรัชยากร  กลางประพันธ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  จิบทอง
 
1. นางสาววันวิสา  ประภาศรี
2. นางสาวนันธิยา  ไชยสะอาด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายภูธเนศ  อาจวิชัย
2. นางสาวสุภิดา  คนซื่อ
3. นางสาวอัจฉริยา  อาจวิชัย
 
1. นายธนู  วรรณเสริฐ
2. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  พันธโคตร
2. เด็กชายพงศกร  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยเพชร
 
1. นางผกามาศ  ช่างถม
2. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายฉัตรชนก  หิมะคุณ
2. นายธนโชติ  อาจวิชัย
3. นายศุภณัฐ  พาไชย
 
1. นางสาวพรทิพา  เมืองโคตร
2. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธีรพงษ์  พลประถม
2. เด็กหญิงพชรพร  แทนขุดทด
 
1. นางรัตนา  สุุคำภา
2. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายทิวากร  ซาเสน
2. นายศุภชัย  นาคประสงค์
 
1. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
2. นางรัตนา  สุคำภา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นศรี
 
1. นางปารณีย์  สมนาแซง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวศิริวรรณ  ยุวะพรหม
 
1. นายกมล  รูปดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเกษ
2. เด็กหญิงธิติวรรณ  วัณฏ์สุรกานต์
3. เด็กหญิงสิริกร  พลงาม
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายกฤษฎา  กาญจนาภา
2. นายจิรภัทร  รุ่งหิรัญกนก
3. นางสาวชลนภา  โมลาขาว
 
1. นายสุรศักดิ์  มีศิริ
2. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายธเนศพล  คำนนท์
2. นายภาสกร  แก้วกล้า
3. นายศตวรรษ  ปาณะวงค์
 
1. นายวีระพล  ภาระเวช
2. นางวธัญญา  วาปี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายณัฐภัทร  พงษ์พุฒ
2. นายนิลดิศ  นิลกำแพง
3. นายยศพล  วิชามุข
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิชาสาร
2. นางมีนารัตน์  วงค์เสน่ห์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะชัย
2. เด็กชายภูริชกานต์  ชื่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุง
 
1. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
2. นายธนรัชต์  แสนสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายพงษ์สิทธิ์  วรโยธา
2. นายพิชัย  จันทะชาติ
3. นายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
 
1. นางวาชิณี  สุทธิโสภณ
2. นางสุภาพร  ทาระขจัด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายชวกิจ  ศรีวังสุุ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีโฉม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นลุม
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายชิษณุ  ครองยุทธ
2. นายศรัณย์  เชื้อนานนท์
3. นายเศรษฐวิชญ์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  คำจุ่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีนอม
 
1. นายยุทธศักดิ์ อินทฤากูร  สวัสดิ์วงศ์ชัย
2. นางนุชจรี  เบญมาตย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  สังเหล่าแถม
2. นายณัฐวัฒน์  ลาลับ
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
2. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดาสันทัด
2. เด็กชายอัครพล  พุฒพันธ์
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  ไชยเพชร
2. เด็กชายอาทิตย์  ไชยเพชร
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกฤษณ์ดนัย  คำเพ็ชรดี
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นายชาติชาย  ไชยเพชร์
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
2. นางสาววรัญญา  ผึ่งผล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  สุขทองสา
2. เด็กหญิงปวริศา   กัลยาณลาภ
3. เด็กหญิงภทรอร  จันทรเสนา
4. เด็กหญิงรติยาภรณ์  วาลุกา
5. เด็กหญิงอริสยา  ทองทา
 
1. นางชบา  ศรีวิชัย
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนภาพร  เพ็งวงษา
2. นางสาวปวิชญา  ทองบพิตร
3. นางสาวพิชชาพร   รัชอินทร์
4. นางสาวพิชยา  บุญศรี
5. นางสาวอารีรัตน์  คำงา
 
1. นายเจนวิทย์  สุวรรณศรี
2. นายภัชรพงศ์  บัวทัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายศักดิ์ดา  ไชยเพชร
2. นายศุภกิจ  โคตรพรม
3. นางสาวสุพัฒตรา  เวชกามา
4. นางสาวอรวรรณ  โซ่เมืองแซะ
5. นางสาวเลิศสุดา  ตะวันคำ
 
1. นายวสันต์  อนันทวรรณ
2. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  คำมุงคุณ
2. นางสาวนภาพร  คำมุงคุณ
3. นางสาวรุ่งตะวัน  สิมมะลิ
4. นางสาวศิริลักษณ์  โชติกุล
5. นางสาวเนตรนภา  ตันสมรส
 
1. นางสาวปวีณา  สีมืด
2. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวคริษฐา  ปัททุม
2. เด็กหญิงชุติสรา  อ่อนแก้ว
3. นางสาวณัฐธิดา  สอนสกุล
4. นางสาวนิรชา  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงปุณนดา  โมราสุทธิ์
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธ์พรม
2. นายกีรติกานท์  เสียงเสนาะ
3. นายจตุรงค์  ภูมิลา
4. นายณัฐพล  รัตนวงค์
5. นายพันธกานต์  รัตนวงค์
 
1. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
2. นายแทนไท  สุวรรณไตรย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุตรสอน
 
1. นางรัชนี  ชุไชย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปริยาภัทร  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพยอม  เชิดชู
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือศิริ
2. เด็กชายพุทธ  รัชอินทร์
 
1. นางจิรภรณ์  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวจิรภัชญา  คำหาญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายชินวัฒน์  อุตสาหะ
2. นางสาวพิชญาภา  อนุศักดิ์เสถียร
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
2. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์งาม
2. นางสาวจิตรานุช  กระจ่างจิตร์
3. นางสาวณัฐพร  โยธาวงศ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  ป้อมหิน
5. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณไตรย์
6. นางสาวภัทรวดี  แสนโคตร
7. นางสาวศรุตา  น้อยทรง
8. นางสาวสุพรรณนภา  จันพุฒ
9. นางสาวสุลัดดา  น้อยทรง
10. นางสาวอมราภรณ์  จันพุฒ
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
2. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ซาเสน
2. นางสาวจตุรพร  แข็งแรง
3. นางสาวจีรภัทร์  โพธิิ์ไทรย์
4. นางสาวชิดชนก  โพธิิ์ไทรย์
5. นางสาวชุติมา  พิกุลศรี
6. นางสาวทัศนีย์  บุทธิจักร์
7. นางสาวนริศรา  พิกุลศรี
8. นางสาวพิรุณรัตน์  ผันผ่อน
9. นางสาวรัตติกาล  ลวงสวาท
10. นางสาวสุจิตรา  ยืนยง
11. นางสาวสุปาณี  พิกุลศรี
12. นายสุริยา  คนยืน
13. นางสาวอิงฟ้า  พิกุลศรี
14. นางสาวเสาวภา  สุทธิประภา
15. นายไชยา  ยืนยง
 
1. นางสาวสุนิสา   ไชยแสง
2. นางสาวแววดาว  ยืนยง
3. นางฉวีวรรณ  คำผาสุข
4. นางสาวเบญจพร  พิกุลศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฟ้าลดา  อาจวิชัย
2. นางสาววิมลรัตน์  แก้วศรีนวม
 
1. นางธวัชชัย  ปัททุม
2. นายรัตนกุล  ปัททุม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวปราริชาติ  โพธิ์คำ
2. นางสาวสุพรรษา  เสียงเพราะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายพณัชกร  โคตรบรม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกุศลศิริ  โทนุการ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองมี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวเพชรศิริ  แสนรังค์
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญสิต
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวหทัยทิพย์  อุดมศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  บันตะบอน
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายธีรพล  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำมุงคุณ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธัญญอุษามณี  สุนา
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายวจนพงศ์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กชายปพน  ปรือทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  ชายทวีป
3. เด็กชายเทียนดนัย  สังข์ทอง
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจตุพร  สุมานิตย์
2. นายบุญแสงเทียน  คำนนท์
3. นายไวทยา  คำนนท์
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภากรณ์  เสียงเสนาะ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวอสมา  แสงฤทธิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงศริตา  ศรุติรัตน์วรกุล
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศุภากร  ทรงลำยอง
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  เสียงหวาน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวพรรณธวลี  ปาวงค์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพสิกา  คนขยัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวศิริพร  บรรจง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  จันดาแสง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงนารีนุช  มะลิสาร
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสิริอร  สุระวงศ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  บุตดีวงค์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายอัจฉริยะ  ชาวนา
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายพลวัต  พานวัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัทร์นรี  บุตรดีวงศ์
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธิดาทิพย์  บรรจง
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  พิมราช
2. เด็กหญิงกรรยาลักษณ์  โคตรพันธ์
3. เด็กหญิงญามิลาน  ภูมิลา
4. นายธนากร  เสียงหวาน
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  วังคะฮาต
6. เด็กหญิงปรียานุช  จันดาแสง
7. นายพลวัต  พานวัน
8. เด็กหญิงพสิกา  คนขยัน
9. เด็กชายอัจฉริยะ  ชาวนา
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  แข็งแรง
2. นายจอมพล  แจ้งสนิท
3. นายยศกร  สารมะโน
4. นายสุเมธัส  สุขรินทร์
5. นายอดิศักดิ์  ไชยเพชร
6. นายเจษฏา  พาลึก
 
1. นายปริวรรต  ไวสู้ศึก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายกษมา   สิงห์วงษา
2. นางสาวกัลยา   เหลาผา
3. นางสาวกาลัญญุตา   แสนโคตร
4. เด็กชายก่อเกียรติ   คนซื่อ
5. นายจักรกฤษ   โทหล้า
6. นางสาวณัฐฑริตา   ทองจันทร์
7. เด็กชายณัฐพล   แก้วคูณ
8. เด็กหญิงณิชกมล    เหลืองอร่าม
9. เด็กชายตะวัน   ไชยายงค์
10. นางสาวธิดารัตน์   ศิริทอง
11. นางสาวประภาพร   นวลทูล
12. เด็กหญิงปาริตา   ไวว่อง
13. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรีหาจักร
14. นางสาวพัชริดา   ชำนิวัตร
15. นางสาวพิชชาพร   อรรครศรีวร
16. เด็กหญิงภัททิยา  ราชิวงศ์
17. นายภูริทัต   บุญทศ
18. เด็กหญิงลภัสรดา   นักทำเกวียน
19. เด็กชายลัทธพล   ศรีประทุมภรณ์
20. นางสาววราภรณ์   ปาหลา
21. เด็กชายวรเมธ   สีงาม
22. เด็กหญิงศิริยากร   กิ่งศรีวงค์
23. นายศุภณัฐ   พันมุก
24. เด็กหญิงสิริภัทร   อ่อนศรี
25. นางสาวสิริมันต์   วงศ์หาโคตร
26. เด็กหญิงสุชาดา   หารจิต
27. นายสุภาณุพงค์   คนซื่อ
28. นางสาวสุหรรษา   ใจน้อย
29. เด็กชายอนวรรษ  จันทโสม
30. นางสาวอัจฉรา   บุญล้ำเลิศ
31. เด็กชายเต็มบุญ   บรรพชาติ
32. เด็กหญิงเปรมกมล   แข็งแรง
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
2. นายนพดล  ขันแข็ง
3. นางดรุณี  โชติช่วง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายสัจจะเพชร  อุทาวงษ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายโบนัส  วงษ์ตาเทพ
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ระนา
 
1. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์วิภา  พันคูณ
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายปฏิวัติ  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายเพรียว  พันพรม
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โทบุดดี
 
1. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  เทียนทอง
 
1. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายรพีภัทร  ไชยคราม
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายณัฐชนน  บวรกิจเจริญนนท์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภณิตา  ยืนยง
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  วีระพันธุ์
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายสวิตต์   ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายศรชัย  ทองบ่อ
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงฉันหทัย  ภูจอมจิตร
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพิทยารัตน์  พันอุด
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  วงคำหาญ
3. เด็กชายธนายศ  กาฬเนตร
4. เด็กชายนนทดา  วงก่อ
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  คำนนท์
6. เด็กหญิงพรสินีย์  ยศนี
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สายวรรณ์
8. เด็กชายศรัณย์  สาระคำ
9. เด็กชายสนันต์  ภิบาลน้อย
10. เด็กชายสุทธินันท์  ป้องสี
 
1. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา
2. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
3. นายธนภัท  เหมธุลิน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวขนิษฐา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวจิรภา  มามาศ
3. นายฐิติพันธ์  สันลักษณ์
4. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
5. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
6. นายพุทธพร  แก้วปัน
7. นายศรัณย์  สาระคำ
8. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
9. นางสาวสุพัฒตรา  โยทะกาลี
10. นางสาวอรอนงค์  แจ่มใส
 
1. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา
2. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
3. นายธนภัท  เหมธุลิน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บรรจง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  วิสุเวส
3. เด็กหญิงชนัญญา  อุทศรี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรงดี
5. เด็กหญิงมัลลิกา  อยู่สุข
6. เด็กหญิงลลนา  ฉายพิมาย
7. เด็กหญิงสุชาดา  ทองสอาด
8. เด็กหญิงอรจิรา  จันทรวิภาค
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
2. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
3. นายพุทธพร  แก้วปัน
4. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
5. นางสาวสุจิตรา  คำศรี
6. นางสาวสุพัฒตรา  โยทะกาลี
7. นางสาวอาริษา  ด่านสูงเนิน
8. นายเจษฎากรณ์  ศรีหาบุตร
 
1. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา
2. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
3. นายธนภัท  เหมธุลิน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ว่องไว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญรักษ์
4. เด็กหญิงจันทรัศน์  บุตรพันธ์
5. เด็กหญิงชลิตา  นรบุตร
6. เด็กหญิงภัทรวดี  วังคะฮาต
7. เด็กหญิงวิชุตา  ผุยคำสิงค์
8. เด็กหญิงศศิกานต์  คำบุญเกิด
9. เด็กหญิงษิตานน  คงทน
10. เด็กหญิงสิริกร  ชินรัตน์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เกตน์ศรีวิมล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำพิลา
2. นางสาวจิรารักษ์  ทวีลาภ
3. นางสาวณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
4. นางสาวณัฐกานต์  นาคาธร
5. นางสาวณัฐธิกา  ซูซูกิ
6. นางสาวทัศนีย์  บุญภาย
7. นางสาวปานจันทร์  มุทาวัน
8. นางสาวมาธวี  คำมุงคุณ
9. นางสาวสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
10. นางสาวอาริสา  สุขเกษม
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เกตน์ศรีวิมล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ว่องไว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญรักษ์
4. เด็กหญิงจันทรัศน์  บุตรพันธ์
5. เด็กหญิงจิรพร  เมืองโคตร
6. เด็กหญิงชลิตา  นรบุตร
7. เด็กหญิงชุติมา  กุลสิงห์
8. เด็กหญิงฐิติรัฐ  วีระฉันทะชาติ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมูนดี
10. เด็กหญิงภัทรวดี  วังคะฮาต
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โคสขึง
12. เด็กหญิงศศิกานต์  คำบุญเกิด
13. เด็กหญิงษิตานน  คงทน
14. เด็กหญิงสิริกร  ชินรัตน์
15. เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์
16. เด็กหญิงอาทิตยา  การดี
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เกตน์ศรีวิมล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำพิลา
2. นางสาวจิรารักษ์  ทวีลาภ
3. นางสาวณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
4. นางสาวณัฐกานต์  นาคาธร
5. นางสาวณัฐธิกา  ซูซูกิ
6. นางสาวทัศนีย์  บุญภาย
7. นางสาวปานจันทร์  มุทาวัน
8. นางสาวมาธวี  คำมุงคุณ
9. นางสาวสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
10. นางสาวอาริสา  สุขเกษม
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เกตน์ศรีวิมล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายกฤตนัย  หอมบุญมี
2. นายปกรณ์เกียรติ  พรมจันทร์
3. นายรังสิมันต์  ปัฐมาศ
4. นายศรชัย  ทองบ่อ
5. นายเมธา  ไชยชาลี
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
2. นายอาเซีย  รัชอินทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวศิวลักษณ์  คำมุงคุณ
2. นางสาวสุชาดา  จันทร์สุข
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งสกุลสวรรค์
 
1. MissXiang  Bingbin
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาววรนัณ  พินิศนภดล
 
1. MissZeng  Ting
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิณณ์ปฏี  โภคสวัสดิ์
 
1. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติชญา  กิณเรศ
 
1. นางชญานิษฐ์  เนืองทอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายวรพล  นนท์นาภา
 
1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวชลธิดา  มาศวรรณา
 
1. MissHe  Wenji
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธัญจิรา  คะเณศรี
 
1. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาววรรณวดี  ปารมี
 
1. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธนภูมิ  มุกดาศิริกุล
2. นางสาวภรณิตา  แข็งแรง
3. นายภานุพงศ์  แซ่เฮง
4. นายอนาวิล  ทัศนะพิทักษ์วงศ์
5. นายอุดมชัย  เวหะวิริยะ
 
1. นางสาวปรียาฉัตร  ไชยสุข
2. MissXiang   Bingbin
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
2. นางสาวนิลาวัลย์  จันทร์ชมภู
3. นายบุญพร  ทะส่วย
4. นางสาวประภัทรสร  ทาคีรี
5. นางสาวเมธาวี  งามโรจนี
 
1. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
2. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกฤษติกา  หมื่นภักดี
2. นายกันตวิชญ์  สุกใส
 
1. MissZeng  Ting
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปาณิสรา  จิตนิยม
2. นายพลพล  ธิติโยธิน
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  จันทิมา
2. นายชนินทร์  ไตรยวงค์
3. นายธนาพร  ไตรยวงค์
4. นายธีรภัทร์  วิเศษศรี
5. นายบารมี  ไตรยวงค์
6. นายวัชร  อาจวิชัย
7. นายวีระยุทธ  นามเหลา
8. นายศตวรรษ  ชินโคตร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
2. นายรัตนกุล  ไตรยวงค์
3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายธนาวัฒน์   เมืองโคตร
2. นายพรประเสริฐ  หมื่นศรี
3. นายวีระพล  แสนวิเศษ
4. นายอนุชา  ศรีประสงค์
5. นายอนุรักษ์  ใจสุข
6. นายไชยสิทธิ์  สิงห์คำ
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
2. นายธีระพงษ์   อาจวิชัย
3. นางสาวญาใจ  ใจสุข
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  คนขยัน
2. นางสาวบุษยมาศ  รูปเหมาะ
3. นางสาวประวีณา  ฤทธิวงค์
4. นายภานุวัฒน์  บุตรดีวงค์
5. นายภานุเดช  เสียงล้ำ
6. นางสาววนิดา  ชนะพันธ์
7. นางสาวสุนิสา  สิงห์ขัน
8. นางสาวอชิรญา  ธิพรพรรณ
9. นายอภิวิชญ์  ศรีสร้อย
10. นางสาวอรัญญา  มิกราช
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายสมนึก  อ่อนแสง
3. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ก้านตง
2. เด็กชายธีรภัทร  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงพรพิมพ์  คำบุญมา
4. เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์
5. เด็กชายศุภชัย  ศิริ
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวชะไมมาศ  สายทอง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกมลวรรณ  สามารถ
2. นายกองพล  ชำนาญ
3. นางสาววริศรา  ผุดผ่อง
4. นางสาวสุพัตตรา  อินทรบุญญา
5. นางสาวอภิชญา  วงศ์เพ็ชรชัย
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชลี  จันทรังษี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัชชา  คล่องดี
2. เด็กชายรังสฤษฎ์  รูปเหมาะ
3. เด็กชายสิทธิผล  ตรงดี
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
2. นางนิ่มนวล  รอบรู้
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวปฐมพร  สุทธิ
2. นางสาวศิรินธรณ์  มงคลสุภา
3. นางสาวอริศสา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาห์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงพิชชา  พุทธจักร์
2. เด็กหญิงเวธกา   ผดุงกิจ
3. นางสาวแพรวา  อังคะณา
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนันทิยา  กานิล
2. นางสาวมุกครินทร์  เกตุปาน
3. นางสาวสิริยากร  คนไว
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายเตชินท์  สิริจันทพันธ์ุ
2. เด็กชายแทนธรรม  ปัททุม
 
1. นางรพีพรรณ  ศิริจันทพันธ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ทองบ่อ
2. เด็กชายสรรพวัต  เรืองรังสรรค์
 
1. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
2. นางนวิยา  สีดาห้าว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวทัดดาว  กอทอง
2. นายธนะโชติ  บุญนันท์
 
1. นางนวิยา  สีดาห้าว
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  สังข์วร
 
1. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายภูริชย์  มหาวงศ์
2. นายเดชาวัต  ยุทธนาปกรณ์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นางรพีพรรณ  ศิริจันทพันธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลินี  สุพร
2. เด็กชายภูริช  การินทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
2. นางสาวจิราพร  จันทร์หงษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายกีรติพงษ์  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายชวดล  บรรจง
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  อาจอุดม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีผึ้ง
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายพงศกร  เฮงสวัสดิ์
2. นางสาวสุดา  พันธ์โกศล
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
2. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นายธนบัตร  กองแก้ว
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าพันธุ์
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงอิศราวัลย์  ทองอร่าม
 
1. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกนกลักษณ์  ทวีโคตร
2. นายชาคริต  บัวทอง
3. นางสาวภัทรสุดา  ผลาจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวมะลิดา  มรรครัสโส
2. นางสาวสุพัตรา  สุพร
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
2. นายวิศรุต  แสนสุข
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วคูณ
2. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายภารดร  ไชยสัจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกิตติภูมิ  สมอ้าง
2. นายณัฐดนัย  อุ่นคำ
3. นายเอกปวิน  ภูมิลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร์  คูณสิริกุล
2. เด็กชายปารเมศ  พุ่มเนียน
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  จอมกระโทก
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์  คล่องแคล่ว
2. นายพีรพล  ชนะพจน์
3. นายฤทธิเกียรติ  สุพร
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  วิเศษศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเปี่ยม
3. เด็กชายพรเทวา  ไชยเดช
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพีรกานต์  คึมยะราช
2. นายพีรวัฒน์  จันเต็ม
3. นายภานุวัฒน์  นาศา
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำรัตน์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ผายพันธ์
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  คำพิลา
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายชนาธิป  บุษบงค์
2. นางสาวดุสิตา  ศรีชัย
3. นางสาวพิมพ์ชนก  พลหาญ
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายนรธีร์  เชื้อเมืองแสน
2. นายปุริม  เชื้อคำฮด
3. นายอิสริยะ  สุคำภา
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายรณชัย  มีระหงษ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายนฤเบศร์  ฑีฆะ
2. นายพงษ์อาธร  เพิ่มพูล
3. นายรัตนกร  อินทะโพธิ์
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายวันชนะ  ติยะบุตร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงรชนีกร  หลักโสม
3. นางสาวสุนิสา  วรโยธา
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นางสาวกัญยาณี  พรมดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  สังคะฤก
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงประจักษ์
3. นางสาวอารียา  พรรคสมาน
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นางสาวกัญยาณี  พรมดี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงพลอยมณี  สุคำภา
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เชื้อคำจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ไชยเพ็ชร
5. เด็กชายอาทร  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กหญิงอาวิตา  ไชยบัน
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่
3. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราพร  คนหาญ
2. นายณัฐการณ์  จันปุ่ม
3. นางสาววีรวรรณ  โต้ชาลี
4. นางสาวสุดารัตน์  อุคำ
5. นางสาวอภิฤดี  พันธุ์โพธิ์
6. นายอัครวินท์  อุคำ
 
1. นางอาลัย  จันทร์กระจ่าง
2. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อุคำ
2. เด็กชายชัยชาญ  โคชขึง
3. เด็กหญิงชาลินี  โคตรสขึง
 
1. นางสุกัญญา  ว่องไว
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวกัณฐิกา  รูปดี
2. นายณัฐพล   เพ็งทองหลาง
3. นางสาวสุธิตา  ใจสุข
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายนิรุตน์  สุพร
2. เด็กชายวีระยุทธ  โคตรคำตา
3. นายสรณ์ชัย  ศรีสมุทร
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสาวไอลดา  สมศรี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารักษ์  อาจหาญ
2. นางสาววศินี  อาจหาญ
3. นางสาวแก้วตา  คนขยัน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  พิรุณโสภา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  สุรศร
2. เด็กหญิงมุทิตา  คนยืน
3. เด็กหญิงอรนุช  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
2. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวอภิญญา  กุลสุทธิ์
2. นางสาวอรอนงค์  เมืองโคต
3. นางสาวอัมพร  โพธิสาขา
 
1. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
2. นางสาวสุมาลี  จันทร์หาร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร  โคตรสมอ
2. เด็กหญิงลวัณรัตน์  ใจทัศน์
3. เด็กหญิงศุภลักษ์  แก้วอาสา
 
1. นางมยุรี  กินลา
2. นางสาววิชุดา  ปาวงค์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายพุฒิพงศ์  จันรอง
2. นายภูวดล  รูปสอาด
3. นายลัทธพล  จ่าผาย
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
2. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนิภาพร  พัฒนจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือชัย
3. เด็กหญิงสุรินยา  กุลสอนนาน
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
2. นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวภาวิณี  อังคพนมไพร
2. นางสาววรารัตน์  โนรี
3. นางสาวเบญญาภรณ์  ศรีตระบุตร
 
1. นางอัจจิตา  ทองธรรมชาติ
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณวัตร
3. เด็กหญิงวราพร  เหล่าพัดมา
 
1. นางลลดา  อินทร์สด
2. นางนางจิราภรณ์  จันทบาล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุทธิจักร์
2. นายธวัชชัย  บับพาน
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์เจือ
 
1. นางมยุรี  กินลา
2. นางปราณี  สุขรี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวรรตนะ  อาจวิชัย
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายบรรณวิทิต  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญบุตร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สร้อยทองมูล
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายธนากร  โนนสวาท
2. นายธีระวัฒน์  เสียงเย็น
3. นางสาวพรไพลิน  แสงหมื่น
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  รักษาศรี
 
1. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายนาธาร  อาจเอี่ยม
 
1. นางสาวอมรกานต์  ตาระบัตร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีรพล  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปรายฟ้า  ววรสาร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นายไขยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวมุกรินทร์  มองบุญ
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กุลวงค์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวคณพร  คำภูมี
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นายจิระสิน   ยืนยั่ง
 
1. นายฐาปณพงษ์   ไชยวุฒิ
2. นางสาวจินตนา   น้อยทรง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายพิชัยยุทธ  คำพิลา
2. นายวีรพร  ภูมิลา
 
1. นายฤทธิชัย  วังวงศ์
2. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทศพิชัย  ศิริพรรณวัยกุล
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายธนพล  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกตัญญู  บรรเทา
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายศิริชาติ  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  คนไว
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพิสิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายอภินันท์  เบญมาตย์
 
1. นางสาวนวลปรางค์  คุยพร
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายวัฒน์มงคล  สอนสกุล
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  นันทพันธ์
2. นายคณิตกรณ์  พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงชนันญา  สกุลไทย
4. เด็กชายชยานนท์  ขันทอง
5. นางสาวฐิตินันท์  คนไว
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุปผา
7. เด็กหญิงธนวรรณ  สีจันมา
8. นายธนานนท์  พรหมบาง
9. เด็กหญิงนริศรา  ทองไชย์
10. นางสาวนฤมล  บุระวงค์
11. นายปราโมทย์  คนไว
12. นางสาวปิยะธิดา  เมืองโคตร
13. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ่งนอก
14. นางสาวพรรณธวลี  ปาวงค์
15. เด็กชายพลเชษฐ์  ปริปุรณะ
16. เด็กหญิงพัชนิชา  เวียงจันทร์
17. นายพันธกานต์  ลือเดช
18. เด็กชายพัสกร  โนรี
19. เด็กหญิงพิชญานันท์  โยธา
20. นายมานพ  อุณวงค์
21. เด็กหญิงวิภาพร  ผะอบ
22. เด็กหญิงสุชาดา  คนยืน
23. เด็กหญิงสุธิตา  พลอยพันธ์
24. นางสาวอมรทิพย์  นันทพันธ์
25. นางสาวอสมา  แสงฤทธิ์
26. นางสาวอัญมณี  พวงนาค
27. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ใจทัด
28. เด็กชายเรืองศักดิ์  เรืองฤทธิ์
29. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทพันธ์
30. นายแดนไทย  ใจทัด
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
2. นางกอบกาญจน์  คำพันธ์
3. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
4. นางเกศริน  จันทรสาขา
5. นายเชิงชาญ  ลุนชิตร
6. นางวรรณภา  วังคะฮาต
7. นางสาววัชฏาทิพย์  โคชขึง