หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน  
2 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน  
3 นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน  
4 นายสิงหะ เดชฤทธิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน  
5 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน  
6 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
7 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
8 นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
9 นายวิชัย ช่างถม ผุ้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
10 นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์ ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
11 นางรัตนา สุคำภา ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
12 นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
13 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
14 นายประเด็จ ชมพุด ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
15 นางสาวกันตนา ชมจุมจัง ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
16 นางสาวศรัณน์ลักษณ์ เลิศมะเลา ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
17 นายสิงหะ เดชฤทธิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
18 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
19 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางสาวนุศรา สุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางวนิดา ชูคำสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายพรชัย ทวีโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายอรรฆเดช อาจวิชัย ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายวิชาญ วาปี ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางนิภาพร ไชยเพชร ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายทักษิณ มวลมนตรี ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางขวัญใจ ศรีประสงค์ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางอันติกา กลางประพันธ์ ครูร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ม.1-3  
32 นางพูนสิริ อินทร์ภูวา ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ม.1-3  
33 นางสาวสมจิตร ศรีเมือง ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ม.1-3  
34 นางพิมพ์พกาญจน์ คุ้มนายอ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ม.1-3  
35 นางสาววิภารัตน์ สินพูน ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ม.1-3  
36 นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ระดับชั้น ม.1-3  
37 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัย  
38 ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการวินิจฉัย  
39 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการวินิจฉัย  
40 นายสุรพงษ์ รัตนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คณะกรรมการวินิจฉัย  
41 นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัย  
42 นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการวินิจฉัย  
43 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการวินิจฉัย  
44 นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการวินิจฉัย  
45 นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการวินิจฉัย  
46 นายชนินทร์ วงษ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการวินิจฉัย  
47 นายชัยวัฒน์ ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย  
48 นายสุดกาน กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย  
49 นายวารศิลป์ เรืองแสน ครู โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการวินิจฉัย  
50 นายเชิดพงษ์ วงษาเนาว์ ครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการวินิจฉัย  
51 นายศราวุธ พงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการวินิจฉัย  
52 นายพณัชกร โคตรบรม ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการวินิจฉัย  
53 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย  
54 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย  
55 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ คณะกรรมการวินิจฉัย  
56 นายสมบัติ ไชยมาโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการวินิจฉัย  
57 นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการวินิจฉัย  
58 นายนันทฉัตร นันทศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย  
59 ว่าที่ ร.ต.สำเริง จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิยา คณะกรรมการวินิจฉัย  
60 นางพิชาพร พรหมกสิกร ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวpisa ม.ปลาย  
61 นางสาวปฏิพร จิตรามาตย์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวpisa ม.ปลาย  
62 นางนฤมล จันเต็ม โรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวpisa ม.ปลาย  
63 นางศิริลักษณ์ สายเชื้อ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวpisa ม.ปลาย  
64 นางสาวนลพรรณ บับพาน ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวpisa ม.ปลาย  
65 นางสาวพรทิภา มากมูลดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คณะกรรมการกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวpisa ม.ปลาย  
66 นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
67 นายทักษิณ มวลมนตรี ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
68 นางสาวเมธินี แสนโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
69 นางสาวมลวดี ชนริทร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
70 นางศุภลักษณ์ จันทรสาขา ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.1-3  
71 นายอาเชีย รัชอินทร์ ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.1-3  
72 นายบัญญัติ รัชอินทร์ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.1-3  
73 นางสาวฤทัยรัตน์ คำนนท์ ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.1-3  
74 นางจารุวรรณ ใจศิริ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.1-3  
75 นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น  
76 นายธีรพงษ์ แสนยศ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น  
77 นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น  
78 นายภูศิษฎ์พงษ์ โจนลายตา ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น  
79 นายมีนา เหล็กสีไทย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น  
80 นายพรชัย ทวีโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น  
81 นางชุกานดา เดชแพง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.4-6  
82 นางฉวีวรรณ คำผาสุข ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.4-6  
83 นางวิจิตรา เสียงเสนาะ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.4-6  
84 นางสาวชิษณุชา ชัยทุม ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.4-6  
85 นางสาวสาวิณี แก้วผาย ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.4-6  
86 นางวาสนา ศรีลาศักดิ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
87 นางชญานันท์ โพธิ์คำ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
88 นางสาวมยุรี บับพาน ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
89 นายศักดา ผงทอง ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
90 นางสาวสรัลชนา ศรีลาศักดิ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
91 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
92 นางสาวน้ำทิพย์ ภูราศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
93 นางสาววารุณี จันรอง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
94 นายธณาชัย น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
95 นางรัชนีกร สวัสดิ์วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน  
96 นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย  
97 นายธีรพงษ์ แสนยศ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย  
98 นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย  
99 นายภูศิษฎ์พงษ์ โจนลายตา ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย  
100 นายมีนา เหล็กสีไทย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย  
101 นายพรชัย ทวีโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย  
102 นางคำพา สลางสิงห์ ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.1-3  
103 นางวนาพรรณ ผิวบาง ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.1-3  
104 นางจริยา ธงวิชัย ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.1-3  
105 นายทิวากร บุญใหญ่ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.1-3  
106 นายชัชวาล วุฒิพรหม ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.1-3  
107 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น  
108 นายสนิท กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น  
109 นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น  
110 นายสุรพร ปากวิเศษ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น  
111 นายประยุทธ นาคมุนี ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น  
112 นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น  
113 นางสาวอุทิน ใจมั่น ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.4-6  
114 นางลัดดา สิริพัฒน์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.4-6  
115 นางใจทิพย์ สุยะรา ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.4-6  
116 นายปรีชา จันหา ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.4-6  
117 นางสาวชนิดา แสนสุุภา ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.4-6  
118 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย  
119 นายสนิท กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย  
120 นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย  
121 นายสุรพร ปากวิเศษ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย  
122 นายประยุทธ นาคมุนี ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย  
123 นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย  
124 นางสาวมารศรี เมืองโคตร ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.1-3  
125 นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.1-3  
126 นางสาวชไมพร จิตรจักร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.1-3  
127 นางประไพพิศ อ่อนตาม ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.1-3  
128 นางสาวฤทัยรัตน์ คำนน ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.1-3  
129 ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.ต้น  
130 นายอุดมชัย จันทพรหม ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.ต้น  
131 นางจินตนา จูมแพง ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.ต้น  
132 นางสุวารี อาจวิชัย ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.ต้น  
133 นางดารุณี รัตนวิชัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.ต้น  
134 นางขวัญใจ ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.ต้น  
135 นางศรีอัมพร นิ่มมุกดา ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.4-6  
136 นางวาสนา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.4-6  
137 นางสาวศิรินี สานุศิษย์ ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.4-6  
138 นางยุภาวรรณ ใสดี ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.4-6  
139 นางสาวเบญจพร พิกุลศรี ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม.4-6  
140 นายจงศักดิ์ ทิมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ม.ปลาย  
141 นายอุดมชัย จันทพรหม ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ม.ปลาย  
142 นางจินตนา จูมแพง ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ม.ปลาย  
143 นางสุวารี อาจวิชัย ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ม.ปลาย  
144 นางดารุณี รัตนวิชัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ม.ปลาย  
145 นางขวัญใจ ศรีประสงค์ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ม.ปลาย  
146 นางอารยา อุ่นอารีย์กุล ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นม.1-3  
147 นางไพบูลย์ เหมือนสีเลา ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นม.1-3  
148 นางสาวกัลยา วิเศษศรี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นม.1-3  
149 นายณัฐวัฒน์ ธงวิชัย ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นม.1-3  
150 นางสาวนิธิวดี ยืนยง ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นม.1-3  
151 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
152 นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
153 นางสุกัญญา ว่องไว ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
154 นายชัยยนต์ สิงห์บุญ ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
155 นางสาวพรรณิภา ศรีทอง ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
156 นางปราณี สุขรี ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
157 นางจารุณี ฤทธิ์วงค์ ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น  
158 นางกอแก้ว สีสมบา ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับชั้นม.4-6  
159 นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับชั้นม.4-6  
160 นางทัศนีย์ ช่องวารินทร์ ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับชั้นม.4-6  
161 นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะ ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับชั้นม.4-6  
162 นางวิภาวี อินลี ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับชั้นม.4-6  
163 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
164 นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
165 นางสุกัญญา ว่องไว ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
166 นายชัยยนต์ สิงห์บุญ ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
167 นางสาวพรรณิภา ศรีทอง ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
168 นางปราณี สุขรี ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
169 นางจารุณี ฤทธิ์วงค์ ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย  
170 นางสถาพร ชาวนา ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.1-3  
171 นางนิ่มนวล รอบรู้ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.1-3  
172 นายสรายุธ ศรีภา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.1-3  
173 นางอรุณ ศรีภักดี ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.1-3  
174 นางอนุรีย์ อุ่นทะยา ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.1-3  
175 นางวรรณภา วัดเข้าหลาม ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.1-3  
176 นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
177 นายโกศล คนขยัน ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
178 นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
179 นางสาวคะนึงนิจ เบ็ญมาตย์ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
180 นางสาวสุมาลี จันทร์หาร ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
181 นายสมพร เจริญเขต ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
182 นายอรรฆเดช อาจวิชัย ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น  
183 นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.4-6  
184 นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.4-6  
185 นางสาวกานต์พิชชา สุริเตอร์ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.4-6  
186 นายวันชนะ ติยะบุตร ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.4-6  
187 นายนันทวัฒน์ เสนาช่วย ครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้นม.4-6  
188 นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
189 นายโกศล คนขยัน ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
190 นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
191 นางสาวคะนึงนิจ เบ็ญมาตย์ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
192 นางสาวสุมาลี จันทร์หาร ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
193 นายสมพร เจริญเขต ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
194 นายอรรฆเดช อาจวิชัย ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย  
195 นางนาฏยา นัยจิต ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการ กิจกรรมการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทออทิสติก ระดับชั้นม.1-3  
196 นางสาวสุภาพร วรรณพัฒน์ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการ กิจกรรมการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทออทิสติก ระดับชั้นม.1-3  
197 นายสุรชัย พรหมเสนา ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการ กิจกรรมการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทออทิสติก ระดับชั้นม.1-3  
198 นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทออทิสติก ระดับชั้นม.1-3  
199 นางสาวนิตยา จิบทอง ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทออทิสติก ระดับชั้นม.1-3  
200 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น  
201 นางอรุณี วังคะฮาต ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น  
202 นายวุฒิไกร จันทร ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น  
203 นางอังคณา อุปัญญ์ ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น  
204 นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น  
205 นางสาวเมรี ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น  
206 นางดวงนภา ผางพันธ์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-3  
207 นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-3  
208 นางสาววิพารัก แก้วมะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-3  
209 นางสาวพิมพ์พร พิรักษา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-3  
210 นายไพรวรรณ์ บุษบงค์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-3  
211 นางสาวขนิษฐา นาโสก ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-3  
212 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย  
213 นางอรุณี วังคะฮาต ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย  
214 นายวุฒิไกร จันทร ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย  
215 นางอังคณา อุปัญญ์ ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย  
216 นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย  
217 นางสาวเมรี ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย  
218 นางดวงนภา ผางพันธ์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.4-6  
219 นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.4-6  
220 นางสาววิพารัก แก้วมะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.4-6  
221 นางสาวพิมพ์พร พิรักษา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.4-6  
222 นายไพรวรรณ์ บุษบงค์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.4-6  
223 นางสาวขนิษฐา นาโสก ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.4-6  
224 นางมยุรี กินลา ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ต้น  
225 นางอาลัย จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ต้น  
226 นางจรีพร วงษ์คำ ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ต้น  
227 นางรัตนา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ต้น  
228 นางนิภาพร ไชยเพชร ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ต้น  
229 นางมยุรี กินลา ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ปลาย  
230 นางอาลัย จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ปลาย  
231 นางจรีพร วงษ์คำ ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ปลาย  
232 นางรัตนา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ปลาย  
233 นางนิภาพร ไชยเพชร ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ม.ปลาย  
234 นางฟ้าหยาด วังคะฮาต ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้น  
235 นางทิพย์ศิริ นันทศิริ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้น  
236 นายเพิ่มพงศ์ นาชัยเวียง ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้น  
237 นางสิวลี วงษ์โต ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้น  
238 นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้น  
239 นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้น  
240 นางฟ้าหยาด วังคะฮาต ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ปลาย  
241 นางทิพย์ศิริ นันทศิริ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ปลาย  
242 นายเพิ่มพงศ์ นาชัยเวียง ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ปลาย  
243 นางสิวลี วงษ์โต ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ปลาย  
244 นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ปลาย  
245 นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาว จานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ปลาย  
246 นายสุรพงษ์ รัตนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น  
247 นางปัญจมา คล่องดี ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น  
248 นายประไมตรี สลางสิงห์ ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น  
249 นางกองทรัพย์ ศรีโพน ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น  
250 นางลลดา อินทร์สด ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น  
251 นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น  
252 นายสุรพงษ์ รัตนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ปลาย  
253 นางปัญจมา คล่องดี ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ปลาย  
254 นายประไมตรี สลางสิงห์ ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ปลาย  
255 นางกองทรัพย์ ศรีโพน ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ปลาย  
256 นางลลดา อินทร์สด ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ปลาย  
257 นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ปลาย  
258 นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตร ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
259 นางร่มพร บุญสุข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
260 นายทักษิณ มวลมนตรี ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
261 นายกันตพล โปวังสา ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
262 นายธนบัตร กองแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
263 นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตร ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
264 นางร่มพร บุญสุข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
265 นายทักษิณ มวลมนตร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
266 นายกันตพล โปวังสา ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
267 นายธนบัตร กองแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
268 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
269 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
270 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
271 ว่าที่ ร.ต.สำเริง จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิยา คณะกรรมการอำนวยการ  
272 นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ  
273 นางดรุณี โชิช่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ  
274 นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ  
275 นายวิไล ไชยพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ  
276 นายนันทฉัตร นันทศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
277 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
278 นายนพดล ขันแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ  
279 นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
280 นายกิมยานนท์ วังคะฮาต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Email : krooaex@gmail.com โทร.0868554371
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]