รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีบุตตา
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  คำแปลง
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวงตะวัน  บูรณวิชิต
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายเชิญ  สุทธิอาจ
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  สิงห์เดชะ
 
1. นางขนิษฐา  วงคำโสม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบัวชุมพู  ฝอยทอง
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ไตรฟื้น
 
1. นางศิริพร  กุวัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางประเทือง  มิคะมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  วิเศษศรี
2. เด็กหญิงปิยพร  วังคีรี
3. เด็กหญิงเมทินี  สุทธิ
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
2. นางวิลาวรรณ  ตรีวิเศษ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นนทะโคตร
2. นางสาวนิราวัลย์  คำแก้ว
3. นางสาวพิมพ์นารา  ศรียาขันต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
2. นางวิลาวรรณ  ตรีวิเศษ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงศวรรธกาญจน์  แสงโสดา
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวรัตนากร  วังคีรี
2. นางสาววิยดา  เนตรแสงศรี
 
1. นางวิลาวรรณ  ตรีวิเศษ
2. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงวริยา  กาวน
 
1. นายวีรชน  แข็งแรง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวผกาวัลย์  เขจรสิทธิ์
 
1. นางสุภนิดา  นาราศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพรรณราย  ฤทธิ์ศักดิ์
2. นางสาววรดา  สุวรรณภักดี
3. นางสาวเบญจพร  พรหมมาวัน
 
1. นางสาวเรืองศิริ  สีหามาตร
2. นางพูนสุข  ไชยสีหา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนมน  สารมะโน
2. เด็กหญิงวรรณษา  สารมะโน
3. เด็กหญิงศุวิมล  มูลทาสี
 
1. นางชลรส  ไหลภาภรณ์
2. นางสาวธนินรดา   คุณโพธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวปรญา  สง่าจิตร
2. นางสาวปาริฉัตร  เดชกระจ่าง
3. นายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรตุลา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แพงจันทร์
 
1. นางสาวพีรดา  บุญเชิด
2. นางสาวฉัตรฑิกา  นนทะโคตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวรัชนี  ถาลายคำ
2. นางสาวสโรชา  อาจสมบาล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  น้ำนวล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกันจนพร  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ป้อมบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กันหาธรรม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  กันหาธรรม
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายประดิทรรศน์  สมบูรณ์
2. นางสาวปรัชญาพร  สุทธิ
3. นายวราวุฒิ  สุธงษา
 
1. นายอัมพร  วิจิตรปัญญา
2. นายพงศ์พันธุ์  พรมจรรย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายรณกฤต  หะริตา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองหล้า
3. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ยศสุวรรณ
 
1. นางสาวเอมอร  สิทธิ
2. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  พรหมรักษา
2. นางสาวพิชชาวัส  เชื้อบุญจันทร์
3. นางสาวอิสริยา  เหล่างาม
 
1. นางสาวพิมลจิต   สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ผิวเนียม
2. เด็กหญิงนันทนา  ยอยบุผา
3. เด็กหญิงสุรินพร  เนธิบุตร
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายอดิศักดิ์  ศรีบุตรตา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวธนัญญา  ตาชูชาติ
2. นางสาวธรรพ์ชนก  บูรณวิชิต
3. นางสาวรุจิรดา  แก้วเกษศรี
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  เนตรแสงศรี
2. นายปรพัฒน์  สารมโน
3. เด็กหญิงพจมาน  คมกล้า
 
1. นางอังคณา  แพงจันทร์
2. นางสาวพรนรินทร์  คำบุญเกิด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชลลดา  เชื้อบุญมี
2. นางสาวรพีพรรค์  น้อยคุ้ม
3. นางสาวอรไท  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอุทุมพร  ภูเงิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวดัชนียา  รัตนศิริ
2. นายวรพล  พิมพ์สารี
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นางสุกัญญา  เศษสุวรรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายบุญธิญา  สาคำ
2. นายพัฒนพงษ์  จันทกุล
 
1. นางสาวศุภมาศ   ศรีบุตตา
2. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนเกียรติ  ศีโล
2. เด็กชายวิรชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนวพล  พรมมานอก
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  ประจวบมอญ
 
1. นายโชคชัย  สุขผล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  ชิดทิด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยศปัญญา
3. เด็กหญิงวรากร  ศรีคำ
4. เด็กหญิงศดานันท์  สิมมา
5. เด็กหญิงอรนภา  พิมพ์เสนา
 
1. นายวุฒิชัย  พรมใจ
2. นางสาวเอราวัณ  วงศ์จันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายคณาวุฒิ  ลาพึง
2. นางสาวจิราภรณ์  จันดาหาร
3. นายณัฐชนน   วงษา
4. นางสาวนริศรา  ยศปัญญา
5. นายไมตรี  กมลรัตน์
 
1. นายวัชรินทร์  วังคีรี
2. นางสาวสุมาลี   กันธุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชญานุตน์  ทองปั้น
2. เด็กหญิงวรินทร  แสงโสดา
3. เด็กหญิงวัลลภา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กชายอรอนงค์  ธรรมวัน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หัสน้อย
 
1. นางรสจนา  หงษ์แพง
2. นางวิรตา  ไชยหาญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  วังคีรี
2. นางสาวรัตนาพร  วังคีรี
3. นางสาววิจิตตรา  พิมพ์เสนา
4. นางสาวสุพัตรา  ลาลด
5. นางสาวสุวนันท์  พรมดี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายจีรวัฒน์  สีสุวัน
2. นายชัชพงศ์  เชื้อบุญมี
3. นายปิยะ  พรหมรัง
4. นายวีรยุทธ  ไปดี
5. นายศรายุทธ  หลวงเทา
 
1. นางศิริขวัญ  พฤกษาหอม
2. นางสาวพชรพร  ศรีษะนาราช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายกิตติธัช  จันทะคุณ
2. นางสาวกุสุมา  กันยะหา
3. นายคณิศร  วันทองสุข
4. นายจักรกฤษ  จุตะโน
5. นายชาญชล  เนตรแสงศรี
6. นางสาวดวงใจ  เนตรแสงศรี
7. นายตรีเนตร  ละลึกถึง
8. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมลิ
9. เด็กชายนฤนาท  นามขาว
10. นางสาวภัสติญา  เนตรแสงศรี
11. นายวรชิต  ฤทธิศักดิ์
12. นายวรวุฒิ  สารมะโน
13. นางสาววราภรณ์  สารมะโน
14. นางสาววิมลลักษ์  สงมา
15. นางสาววิไลลักษณ์  สารมโน
16. นางสาวเรืองระดา  ผิวศิริ
17. นางสาวเสาวรส  กาวน
 
1. นางสาวศิริสุดา  คณะศิริวงษ์
2. นางวราวรรณ  ศรีธนะชาติ
3. นางสาวสายชล  พรหมดี
4. นายสุรชัย  วันทองสังข์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ช่อลำเจียก
 
1. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายนครินทร์  สีหะวงค์
 
1. นางสาวเอราวัณ  วงค์จันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  วันทองสุข
2. นางสาวอารีญา  นารี
 
1. นางสาวศิริสุดา  คณะศิริวงษ์
2. นายสุรชัย  วันทองสังข์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกิริยา  โสประดิษฐ์
2. นายพงศกร  อัณทะปัญญา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นางวิรตา  ไชยหาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เนธิบุตร
2. เด็กหญิงจิรติกานต์  ชัยวิรัมย์
3. เด็กหญิงธนัญญา  ศิษยศาสตร์
4. เด็กหญิงปัทมาพร  เพียชิน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  กออำไพ
6. เด็กหญิงพุธิตา  ศรีบุรินทร์
7. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีบุรินทร์
8. เด็กหญิงสัชฌกร  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  ปาทำมา
10. เด็กหญิงโสวิภา  สารีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  เสนานุช
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วลัยศรี
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายจักรกฤษณ์  มูลปาก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ยางคำ
2. นางสาวมณีรัตน์  ไชยนอก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายอนุวัฒน์  นาวิชา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  สิงห์รักษ์
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  วันหากิจ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายสัญญา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กันยาสน
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสง่า
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเทวฤทธิ์  แถวอุทุม
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญศรีภูมิ
2. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายสุภัชชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายอรรถพล  คำแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายธนพล  อรชัย
2. เด็กชายยมนา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายฤทษ์เบศ  สารมโน
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายคามิน  สีหะวงษ์
2. นายธีรวัฒน์  สิงห์รักษ์
3. นายปริญญา  ปัญญาคำ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเอมวิกา  สุวรรณชาติ
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  สีทาสังข์
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงพัชรี  พานวงศ์
4. เด็กหญิงภานุวรรณ  สุขกาวงค์
5. เด็กหญิงวรดา  สีทาสังข์
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หุมอาจ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร่องจิก
8. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  อุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงเอมวิกา  สุวรรณชาติ
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงญาดา  เตชาชินรักษ์
3. เด็กชายธนากร  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงนฤมล  เคนโพธิ์
5. เด็กชายปุรเชษฐ์  แสงชมภู
6. เด็กชายภราดร  คุณนา
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคีตวัฒน์  จักรทุม
2. นายชนะศักดิ์  ศรีบุรินทร์
3. นายชนายุทธ  สิงห์ลอ
4. นายทีปกร  ชาญชวพันธ์
5. นายประจักษ์  พงสิมมา
6. นายวิชชากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายภาดล  นันทกร
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายทิชานนท์  บุญอภัย
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แสงราช
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สีสากล
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายพานุพงษ์  พิมสารี
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
 
1. นายธนะพัฒน์  ทองภูบาล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  เคนโพธิ์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แสงราช
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายปัญจกร  โสประดิษฐ์
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพรพิมล  จันทะคุณ
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุภาภัทร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธนากร  จงใจกลาง
3. เด็กชายนราธร  อินปลัด
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผดุงโกเม็ด
5. เด็กหญิงภัสสร  วังคีรี
6. เด็กชายอนุชิต  ร่องจิก
7. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สิงหะสุต
8. เด็กชายเอกพล  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
3. นางสาวชลิตา  จำรูญศิริ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจิลาพร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐกมล  ดงเย็น
4. นายธนดล  สิงห์เดชะ
5. นางสาวปวีณา  ศรีบุรินทร์
6. นายพงศกร  ศรีอรรคจันทร์
7. นายวรากร  สุทธิประภา
8. นายวัชรกิตติ  มีเล่ห์
9. นายเตชิษฎ์  โกษาจันทร์
10. นางสาวเมธิกา  จันศรีอ่อน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
3. นางสาวชลิตา  จำรูญศิริ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จันอุทะ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุลศิริ
4. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ซ้อนจันดี
5. เด็กหญิงธีรกานต์  บุญรอด
6. เด็กหญิงนวพร  สุภาใจ
7. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีแย้มภักดิ์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญยธรณ์  มาแก้ว
2. นางสาวนฤมล  ผิวสุวรรณ
3. นางสาวปณาลี  สิงห์สถิต
4. นางสาวปทุมทิพย์  นนทะโคตร
5. นางสาวพรทิพย์  จันทะศรี
6. นางสาวลติกา  เชื้อบุญมี
7. นางสาวลักษณา  แสงเรืองเดช
8. นางสาววิไลวรรณ  พลกูล
9. นางสาวศิริยากร  บุดดาหาร
10. นางสาวสนธยา  ตันตุลา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีบุรินทร์
 
1. MissLiu  Han
 
86 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  มีสุข
 
1. MissYouli  Ma
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววิไลพร  พิมพ์เสนา
 
1. MissYinka  Shu
 
88 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจินตนา  ศรีคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณโชติ
3. นางสาวบุญฑริกา  พุทธวงษ์
4. นางสาวอัญชลี  ศิริ
5. นางสาวเกษมณี  ศรีแสง
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญสุข
2. MissYinka  Shu
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกฤษกรณ์  พรมมาวัน
2. นายกิตติพงษ์  สีทาสังข์
3. นายชัยพิวัฒน์  ศรีบุรินทร์
4. นายธีรภัทร  พรหมดี
5. นายนพกร  แก้วเหลี่ยม
6. นายยศกร   พรมมาวัน
7. นายวีรศักดิ์  มาเหง่า
8. นายอนุชิต  วันทองสังข์
 
1. นายสมบัติ  แลบัว
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายสิทธิพงษ์  คำแก้ว
2. นายสืบศักดิ์  นิ่มวิลัย
3. นายอธินันท์  โสประดิษฐ์
4. นายอนุศร  โสประดิษฐ
5. นายอัตพร  รูปน้อย
6. นายโชคชัย  แววกระโทก
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
2. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
3. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงลัคณา  วงค์คำโสม
3. เด็กหญิงวรนุช  โสประดิษฐ์
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางสาวฐิติมา  หล้าหิบ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ทุอุดม
2. นางสาวพรรณิภา  เฉลยกูล
3. นางสาวมาลิสา  สีบุ
 
1. นางสาววีรวรรณ  จันอักษร
2. นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิวา  ไชยะนน
2. เด็กหญิงณปภา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงสิวิไล  บุตรด้วง
 
1. นางฐิติมา  หล้าหิบ
2. นางหทัยชนก  จันทร์สำราญ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพรวลัย  วันทองสุข
2. นางสาวเขมมิกา  อินปลัด
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญศรีภูมิ
 
1. นางหทัยชนก  จันทร์สำราญ
2. นางฐิติมา  หล้าหิบ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  จิตเจริญ
2. เด็กหญิงพละพร  แสงรัตน์
 
1. นางนิศรา  รักษามั่น
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาชูชาติ
2. เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายณัฐปกรณ์  จันโทมา
2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณมุข
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  เชื้อบุญมี
2. นายสุรัตน์  บุราณ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ทองนวน
2. นางสาวจิราวรรณ  คนหลัก
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปรณะ
2. นางสาวธิดารัตน์  สารมโน
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สารมะโน
2. นายรณชัย  บุตรเพลิง
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โคพานิชย์
2. เด็กชายสัญญา  จันทร์เทศ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวปิยวรรณ  เนธิบุตร
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายฐิติขันธ์  วังคำ
2. นายปิติพงษ์  สถิตย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายกิตติพงษ์  สารมะโน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ดวงดาว
3. เด็กหญิงสุพิชปรียา  พิมพ์พก
 
1. นายปิยะวัฒน์   แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  กาญจนสาร
2. นางสาวนุชจิพร  จันทะคุณ
3. นางสาวอภิญญา  สิงห์รักษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์   แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญไทย
2. นายอิทธิพัทธ์  กองพอด
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐกานต์  ฤกษ์งาม
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  จันทะคุณ
3. เด็กชายพิสุทธิ  ศรีสวรรค์
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐชัย  สารมะโน
2. นายธีระพัฒน์  เสนานุช
3. นายวรรณวนัช  มหาพรม
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลาวัน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เนตรแสงศรี
3. เด็กหญิงอมรา  เนตรแสงศรี
 
1. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
2. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  เพียยศ
2. นายพงศ์นริศร์  นนทะโคตร
3. นายอนุวัฒน์  ศรีชามก
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูด่านงัว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธระสุ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีทาสังข์
4. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชมษร
5. เด็กหญิงอภิญญา  วังคีรี
6. เด็กหญิงอารียา  สารมะโน
 
1. นางศรีวิไล  ประทุม
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กัลยาลักษณ์
2. นางสาวประภาศิริ  สุขเสริม
3. นางสาวปวีณา  อาจคำชล
4. นางสาวพิมพ์ผกา  วันทองสุข
5. นางสาววิสุดา  แก้วนอก
6. นางสาวเบญจวรรณ  ราชอินตา
 
1. นางศรีวิไล  ประทุม
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปงคำเฟย
3. เด็กหญิงปวาณี  พุกเงิน
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  โม้หิน
2. นางสาวธัญญารัตน์  โม้หิน
3. นายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนสุวรรณ์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายวาคิม  เนตรแสงศรี
2. นายวิชชากร  สารมะโน
3. นายอัจฉริยะ  ศรีบุตรตา
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพงษกร  พลวัน
2. นายศราวุธ  เนตรแสงศรี
3. นายอภิวัช  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวมัณฑณา  จันทะคุณ
2. นางสาวสุทธิดา  บาริศรี
3. นางสาวอัญชิสา  ถิ่นที่
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  กมลรัตน์
2. นางสาวณัฏฐริณีย์  วันทองสังข์
3. นางสาวอาภาพร  สีบุ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินตีะวงศ์
2. เด็กหญิงศสิทรา  ศรแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  ขะพินิจ
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะแพง
2. เด็กหญิงปัฐชญา  หลอดสว่าง
3. เด็กหญิงมุทธิตา  ศรีชามก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางจุไรรัตน์   มชะศรี
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สีกุม
3. เด็กหญิงศิริกันญา  ผัดเหวิ้น
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สรสูงเนิน
 
1. นายพงศธร  แสงอาวุธ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายทิวไม้  วังคีรี
2. เด็กชายนพพร  บูรณวิชิต
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จันอุทะ
3. เด็กชายณภัทร  เย็นขัน
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุลศิริ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรักษา
6. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ซ้อนจันดี
7. เด็กชายธนากร  คงวังทอง
8. นางสาวธัญยธรณ์  มาแก้ว
9. เด็กหญิงธีรกานต์  บุญรอด
10. เด็กชายธีระเดช  แสวงผล
11. นางสาวนฤมล  ผิวสุวรรณ
12. นางสาวปณาลี  สิงห์สถิตย์
13. นางสาวปทุมทิพย์  นนทะโคตร
14. นายประดิทรรศน์  สมบูรณ์
15. เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
16. นางสาวพรทิพย์  จันทะศรี
17. เด็กชายพุฒิพงษ์  หอมวุฒิวงศ์
18. เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  เสนานุช
19. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงสว่าง
20. นางสาวลติกา  เชื้อบุญมี
21. นางสาวลักษณา  แสงเรืองเดช
22. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคำ
23. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
24. เด็กชายวันทิพล  ยศปัญญา
25. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีแย้มภักดิ์
26. นางสาววิไลวรรณ  พลกูล
27. นางสาวศิริยากร  บุดดาหาร
28. เด็กชายศุภสิทธิ์  อุทารัมย์
29. นางสาวสนธยา  ตันตุลา
30. นายสมโภช   พรหมรักษา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง