หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 19 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายอภิพันธ์ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายพยุง โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายอภิพันธ์ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
13 ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
14 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
15 นายพยุง โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
16 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
17 นายมนัสโชค นาราศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
18 นางขวัญหทัย อินมา ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
19 นางศรีวิไล ประทุม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
20 นางญาณี ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
21 นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุล ครูโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
22 นางสาวสายพิน สีทาสังข์ ครูโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
23 นางสาวธิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
24 นางประเทือง มิคะมา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
25 นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
26 นางสาคร มูลอามาตย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
27 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
28 นางสาวอรอุมา ขันทะศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก  
29 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
30 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
31 นายทองพูน ทิพรส ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
32 นางประภาวรรณ สุขทองสา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
33 นางพัชรี อุ้ยเลิศ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
34 นางชลรส ไหลภาภรณ์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
36 นางสาวหทัยกาญจน์ พอค้ำ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
37 นายวีรวัฒน์ บุตรดา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
38 นายชัยทัต จันโทภาศ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
39 นายวีรชน แข็งแรง ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
40 นางสาวนิตยา กาวล ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
41 นางสาวนิศารัตน์ ยมดำ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
42 นางสาวสันทนี จอดนอก ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
43 นางสาวภัณฑิรา สิมลีย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
44 นายโชคชัย สุขผล ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
45 นายกฤติกร อินทะกิจ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
46 นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
47 นายสิวาติราช อุปพงศ์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
48 นางสาวนฤมล ซอลี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
49 นายสมบูรณ์ คนยั้ง ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
50 นางเบญญาภา ทุมสงคราม ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
51 นางสาวอุบล จันทะสี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
52 นายคมกฤช โกมาสถิตย์ พนักงานราชการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
53 นายเสน่ห์ สอนสุภาพ พนักงานราชการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
54 นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุก ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
55 นายวีรชาติ สมอุปฮาด ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
56 นายพงศธร แสงอาวุธ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
57 นายมนูญ จะเรียมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
58 นายปริญญา ฤทธิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
59 นายพิทยา สุทธิประภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
60 นายศิรายุ ตามไทยสงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
61 นายอภิสิทธิ์ มูลเพ็ญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
62 นายวรุฬห์ บุตรนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
63 นางสาวหนึ่งฤทัย สดใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
64 นายเมือง ศรีบุรินทร์ ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
65 นายดำรงเดช อรรคสูรย์ ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
66 นางคุณาสิน เกิดศักดิ์ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
67 นางกรรณิกา เทพวันดี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
68 นายสันธิเวชช์ มงคลชัย ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
69 นายคมสัน มุลทากุล พนักงานราชการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
70 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
71 นางพูนสุข ไชยสีหา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
72 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
73 นางกุสุมา เสนานุช ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
74 นางบุษกร ใจมั่น ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
75 นางดวงพร พรมน้ำอ่าง ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
76 นางรุจิลาภา อินทบุญศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
77 นางวิรตา ไชยหาญ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
78 นางขนิษฐา วงคำโสม ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
79 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
80 นางรสจนา หงษ์แพง ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
81 นางกัญญาณัฐ ถาจัน ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
82 นางหทัยชนก จันทร์สำราญ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
83 นางสาวเรืองศิริ สีหามาตร ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
84 นางฐิติมา หล้าหิบ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
85 นางสาวนิภา วันทองสุข ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
86 นางสาวธนินรดา คุณโพธิ์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
87 นางสาวฉัตรชนก ภูสถาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
88 นางสาาวนภารัตน์ ไชยเสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม  
89 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุธงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม  
90 นางสาวหนึ่งฤทัย สดใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม  
91 นางสาวชลิตา จำรูญศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม  
92 นางสาวศิประภา ทองหมื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม  
93 นางสาวจริยา นามวิชิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม  
94 นางกนกพร ดาบสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
95 นางเสงี่ยม วิจิตรปัญญา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
96 นายประสิทธิ์ ไชยราช ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
97 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
98 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
99 นายพยุง โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
100 ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
101 นางสาวธิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
102 นายมนัสโชค นาราศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
103 นางขวัญหทัย อินมา ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
104 นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุล ครูโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
105 นางสาวสายพิน สีทาสังข์ ครูโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
106 นายทองพูน ทิพรส ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
107 นายสุริยา เทพวันดี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
108 นางประภาวรรณ สุขทองสา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
109 นางกรรณิกา เทพวันดี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
110 นางสาวนิตยา กาวล ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
111 นางบุษกร ใจมั่น ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
112 นายสิวาติราช อุปพงศ์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
113 นางเบญญาภา ทุมสงคราม ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
114 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
115 นางอัญชลีพร พฤฒิสาธิกรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
116 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
117 นางประเทือง มิคะมา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
118 นางสาวอรอุมา ขันทะศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางประจำศูนย์การแข่งขัน  
119 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
120 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
121 นายทองพูน ทิพรส ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
122 นางบุษกร ใจมั่น ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
123 นางสาคร มูลอามาตย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
124 นางสาวอรอุมา ขันทะศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
125 นางอัญชลีพร พฤฒิสาธิกรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
126 นางกนกพร ดาบสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
127 นางเสงี่ยม วิจิตรปัญญา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
128 นายประสิทธิ์ ไชยราช ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด  
129 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
130 นางดาวใจ ทำทิพย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
131 นายณัฐชา อรรคสูรย์ นักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
132 นายวีรวัฒน์ บุตรดา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
133 นายสุรชัย วันทองสังข์ ครูโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
134 นายอภิพันธ์ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
135 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
136 นางสาวญาณิศา เสนานุช ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
137 นางสาวสมพร คำบุญเกิด ครูโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
138 นางสาวสุพัตรา มนตรีศรี ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
139 นางสาวศุภมาศ ศรีบุตรตา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
140 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
141 นางสาวเรืองศิริ สีหามาตร ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
142 นางสาวภัณฑิรา สิมลีย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
143 นางเนตรญา พินธิสืบ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
144 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
145 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
146 นายธนะพัฒน์ ทองภูบาล ครูโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
147 นางวราวรรณ ศรีธนะชาติ ครูโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
148 นางศิริพร ตาริยะ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
149 นางสาวนภารัตน์ ไชยเสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
150 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุธงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
151 นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
152 นางสาคร มูลอามาตย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
153 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
154 นางสาวนิศารัตน์ ยมดำ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
155 นางศิริพร กุวัง ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
156 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
157 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
158 นายมนัสโชค นาราศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
159 นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
160 นางสาวพนมพร แสงขาว ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
161 นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
162 นางสาวพรรณิภา สามศรี ครูโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
163 นางประเทือง มิคะมา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
164 นายวีรวัฒน์ บุตรดา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
165 นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
166 นายมนูญ จะเรียมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
167 นายปริญญา ฤทธิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
168 นายพิทยา สุทธิประภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
169 นายศิรายุ ตามไทยสงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
170 นายอภิสิทธิ์ มูลเพ็ญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
171 นายวรุฬห์ บุตรนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
172 นางสาวนภารัตน์ ไชยเสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
173 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุธงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
174 นางสาวหนึ่งฤทัย สดใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
175 นางสาวชลิตา จำรูญศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
176 นางสาวศิประภา ทองหมื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
177 นางสาวจริยา นามวิชิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
178 นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
179 นางดาวใจ ทำทิพย์ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
180 นายคมกฤช โกมาสถิตย์ พนักงานราชการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
181 นายสุริยา เทพวันดี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการรับผิดชอบงานจราจร  
182 นายโชคชัย สุขผล ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการรับผิดชอบงานจราจร  
183 นางสาวนิตยา กาวล ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการรับผิดชอบงานจราจร  
184 นางสาวอรอุมา ขันทะศรี ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการรับผิดชอบงานจราจร  
185 นายเจริญ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
186 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
187 นางนิตยา ลาภหลาย ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
188 นางศิริมา ประสมทรัพย์ ครูโรงเรียนวังโพนงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
189 นางสาวกนกวรรณ จำปาศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
190 นายพีระพงษ์ กองสิงห์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
191 นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์ ครูโรงเรียนนาแห้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
192 นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุก ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
193 นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  
194 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปิด  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]