หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ประชุมจันทน์ผา 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ประชุมจันทน์ผา 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 125 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 125 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 336 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 336 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 336 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
4 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 336 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 13.00-14.00
4 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 14.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 346 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 346 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 342 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 342 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 344 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 344 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สังคม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สังคม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
4 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมหลังเก่า 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
5 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
11 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
12 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา สนาม 2 17 พ.ย. 2559 11.00-14.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา สนาม 2 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 10.00-12.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 10.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 10.00
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]