หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 125 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 125 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 335 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง 334 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ปฏิบัติการชีววิทยา 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ปฏิบัติการเคมี 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
4 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีหน้าเสาธง 16 พ.ย. 2559 13.00-14.30
6 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีหน้าเสาธง 16 พ.ย. 2559 14.30-16.00
7 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
8 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สังคม 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สังคม 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีหน้าเสาธง 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง สังคม 16 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 16 พ.ย. 2559 15.00-16.00
2 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 16 พ.ย. 2559 15.00-16.00
3 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 16 พ.ย. 2559 15.00-16.00
4 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง 16 พ.ย. 2559 15.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 16 พ.ย. 2559 10.00-11.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 16 พ.ย. 2559 10.00-11.00
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 16 พ.ย. 2559 11.00-12.00
4 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 16 พ.ย. 2559 11.00-12.00
5 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 16 พ.ย. 2559 14.00-15.00
6 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 16 พ.ย. 2559 10.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2559 09.00-14.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง wifi 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]