รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  พิมคีรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  เมฆทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวปัญญารัตน์  ศรีทานนท์
 
1. นางอำไพ  เพชรฤาชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เพียภู
 
1. นางรสิตา  นามวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ทรัพย์อุดม
 
1. นางสาวสุวีรยา  โสศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชาริพร  ศรีบุตร
 
1. นายวิชาญ  ศรีจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขสบาย
 
1. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนแสง
 
1. นางอำไพ  เพชรฤาชา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวลลิตวดี  พิมสร
 
1. นางกิตติยา  สุขปื้อ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายธันวา  รอดภัย
2. เด็กหญิงอธิติยา  ทองบุ
3. เด็กชายเจษฎา  อุณาพรหม
 
1. นางศิรยา  ศรีแดน
2. นายวิระพงษ์  คุณประทุม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาววรรณา  จุลพันธ์
2. นางสาวสุพัตรา  พิกุล
3. นางสาวหทัยกาญจน์  อินทศร
 
1. นางอริษา  ชัยพจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายจามีกร  คุณโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  บุญครอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไปนา
2. นายเพชร์  บุญมาหล้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายทินกร  จันทะมาตย์
2. นางสาวเมวดี  พอกกา
 
1. นายนพรินทร์  สุบินรัตน์
2. นางวาสนา  ทองพูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายนวพล  บุญเสริม
 
1. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนำชัย  บุญหนัก
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินฑ์  คำสุข
2. นางสาวสุนิษา  ทอกไข
3. นางสาวเกล็ดตะวัน  ศรีอุทัย
 
1. นายกุลเชษฐ  ศรีพล
2. นางสาวปาลิดา  บุญชูธัญนพ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกชกร  อาจปาสา
2. นางสาวธินัดดา  ชาศรี
3. นางสาวอิศริยาภรณ์  บาบุญ
 
1. นายสุรชัย  สุชาดา
2. นางยุพา  ลิภา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงนิตยกานต์  บรเพชร
2. เด็กหญิงลาวัลย์  อภัยพันธ์
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หาญโสภา
 
1. นางหอมหวน  สุวรรณชาติ
2. นางสาวอรอุมา  ศรีเมือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปิยธิดา  พิมเขตร
2. นางสาวลักษิกา  แสงดา
3. นางสาววารีรัตน์  เดชพันธ์
 
1. นางสาวนภสร  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎาพร  ศรีพรรณ์
2. เด็กชายรัฐพล  โสมาศรี
 
1. นางสาวบรรจง  ประสงค์
2. นายชาตรี  เชื้อบุญมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชัยยศ  เพียปาน
2. นายสุดใจ  สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาววารุณี  พรหมมาศ
2. นางหรรษมน  มีมะจำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทาวงษ์
 
1. นายอานนท์  แสนแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชนินทร์  เงินมา
 
1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตลดา  คำมา
2. เด็กหญิงอลิษา  เหินชัยสงค์
3. เด็กชายอานนท์  เคหัง
 
1. นางกฤติยา  ตะไก่แก้ว
2. นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวทุมเกศ  สิงห์บรบือ
2. นางสาววิไลวรรณ  บัวระภา
3. นางสาวศิริวรรณ  โพหะมาตร
 
1. นางพัชรี  ภูวิเศษ
2. นางวรากร  ศรีดัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิลมูล
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ลาลู่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
2. นางสาวอรุณฤดี  นิลนามะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวนิภาวรรณ์  พรมภักดี
2. นางสาวภัทราภรณ์  อยู่กรุง
3. นางสาววัลวิภา  โคลา
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
2. นางธัณวลัย  สุนันฐ์อาธร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีพรม
2. นางสาวชบาทิพย์  มูเซอ
3. เด็กชายพีระพล  พละศรี
 
1. นางสาวเดือนฉาย  เถื่อนบัวระบัติ
2. นางสาวสินสาคร  จันอุตสาห์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  จันทรมณี
2. นางสาวสุภาภรณ์  โสดวิลัย
3. นางสาวอรวี  ผลสอน
 
1. นางธัณวลัย  สุนันฐ์อาธร
2. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีลุนชัย
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  อินทะพุฒ
 
1. นางสาวปิยภากรณ์  กรมทอง
2. นางสาวลออ  จิตรซ้าย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  อ้วนผักไหม
2. นายธนพล  แก้วสุวรรณ
3. นางสาวอาริสา  ผางสา
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นางสาวพรรณธิวา  พลซา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  โคตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พันสนิท
 
1. นายอดุลย์  หมีกุละ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายปฐมพงษ์  ปิทบแสน
2. นางสาวอนุตราภา  ขะพินิจ
 
1. นางธัณวลัย  สุนันฐ์อาธร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. เด็กชายชูศักดิ์  นวลสวาย
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธีรเจต  วรยศ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  ไพคำนาม
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นายธีรณัฐ  ศรีเจริญ
2. นายนิติพล  สายสิงห์
3. นายศราวุธ  ไววิราช
 
1. นายภูวนัย  กุลบุตร
2. นายภูมินทร์ภัทร  จิณณรัตนากุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวระภา
2. เด็กหญิงชนัญธรณ์  เจียมเมืองปักษ์
3. เด็กหญิงชุติมา  บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงประทุมรัตน์  พรมท่อน
5. เด็กหญิงวาสนา  รักษาวงษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  คำสมจิตร
2. นางไพรัช  ขอสูงเนิน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวฐิติตา  ศุภกิจธนวัตน์
2. นางสาวฝนดาว  ทองดี
3. นางสาวพลอยไพลิน  ภักไทย
4. นางสาวพัชรีภรณ์  สิงโต
5. นางสาวพิชรินทร์  จันทร์ลุน
 
1. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
2. นางวิรากร  เวียงสมุทร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ตะลี
2. เด็กหญิงปนัดดา  มหาสิงห์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณราช
4. เด็กหญิงศตพร  เกษทองมา
5. เด็กหญิงอทิตติญากร  พลหงษ์
 
1. นางวาสนา  กำกูด
2. นายพงษ์ศักดิ์  หาจักร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นายธีระนนท์  ทะวิลา
2. นางสาวนันท์นภัส  อุดมโภชน์
3. นางสาวประวีณา  แก้วบุญศรี
4. นางสาวพรสุดา  เหล่าลาพระ
5. นางสาวศริญญา  แสงจันทร์
 
1. นางบุญธรินธร  นามนุษย์ศรี
2. นายบุญธนภัทร  นามนุษย์ศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายกฤษดี  เมี่ยงครองคราม
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวนิดา  ทุมดี
4. นายวิศรุต  ชามารัตน์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสุธาทร   เมฆทวี
2. นายปริวัตร  มะดาศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวดี  ชาวหนอง
 
1. นางบุษบา  วรรณปะเก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  พูลเจริญ
 
1. นางสาวสรญา  เหตุเกษ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงศุภธิดา  พรมลุน
2. เด็กชายศุภเกียรติ  ธัญญะประกอบ
 
1. นางณัฏฐ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
2. นางกัญญา  คำไล้
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  วิชระโภชน์
2. นายสราวุฒิ  จินดาศรี
 
1. นางศุภิศา  มาลาแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ก้านพลู
2. นางสาวณัฐมล  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงบุษบา  แดนประเทือง
4. เด็กหญิงปัทธรรมมา  บงแก้ว
5. เด็กหญิงปานเงิน  พุทธหล้า
6. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  นนทวิศรุต
7. เด็กหญิงสิรินทร  ขัตเขตร
8. นางสาวสุทธิชา  บุผุ
9. เด็กหญิงอารียา  เกษทองมา
10. นางสาวอิสรีย์  ทาคำนาง
 
1. นางงามตา  เขียวทอง
2. นางปาลิดา  สุวรรณผู
3. นางวิยะดา  มูลสารสิน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  โสภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วันนา
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  มุขอาษา
4. เด็กหญิงชวัญพร   ครูทำไม้
5. นายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาสิม
6. เด็กหญิงณัชชา  แซงดวงดี
7. เด็กหญิงณัฐริกา  เบ้าบุญตี๋
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อาฤทธิ์
9. เด็กหญิงปภัสสร  ปุราชะกา
10. นางสาวปวีณา  สาระคำ
11. เด็กหญิงปัญญาพร  แดนโนนโพธิ์
12. เด็กหญิงวิภาดา  หมู่เพชร
13. นางสาวศิรดา  บุญตา
14. นางสาวอฌิมา  สีตาล
15. เด็กหญิงแววดาว  บงแก้ว
 
1. นางฌารินี  ทองมี
2. นายภณัฐพงศ์  พลมุข
3. นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
4. นางสาววิราภรณ์  แพงจอมพล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สร้อยสง
2. เด็กหญิงวนิดา  ใหญ่สูง
 
1. นางจารุนีย์  สิงห์ทองลา
2. นายสุพัฒชัย  แสนสอาด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวบุษยา  จุตตะโน
2. นางสาวเสาวรัตน์  ศรีนนสุข
 
1. นางยุวดี  สิงห์สุวรรณ
2. นายวีระวัฒน์  ชัชวาลย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวภัทรวรรณ  พลซา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายศิริโรจน์  โคตรวงษา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ทรงจำ
 
1. นางสาวปวีณา   ราวิชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุตรักษ์
 
1. นางสมพร  น้อมในธรรม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนโชติ  พิลา
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพิสชา  พ่วงลาภ
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ทองแบบ
2. เด็กหญิงพิกุล  ทองแบบ
 
1. นางจิราลักษณ์  โพธิดอกไม้
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพรนภา  หารโงน
 
1. นางดวงเดือน  บุตรดีสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ชัยเสน
2. เด็กชายธีรพงษ์  บุญหล้า
3. เด็กหญิงนาราภัทร  แสนสมศักดิ์
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนากร  ขวัญปาก
2. นายสุนันท์  รัววิชา
3. นางสาวอาทิตยา  ลาลู่
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายวิทยา  อินทร์ประจบ
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาลู่
2. นายขจรศักดิ์  หล้าเพชร
3. นายคณิศร  ดวงมาลัย
4. นายชลนวี  ชาวนาแปน
5. นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
6. นายณัฐดนัย  จันทิหล้า
7. นางสาวณัฐมน  ครสิงห์
8. นายธีระพงษ์  ชัยสงค์
9. นางสาวปฐมาวดี  วงศ์เล็ก
10. เด็กหญิงมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
11. นางสาวยุวดี  ลีรัตน์
12. นายศิษษกะ  ขัติยศ
13. นายสิทธิศักดิ์  หล้าบ้านโพน
14. นางสาวอรชร  กองทองนอก
15. นางสาวแพรพรรณ  สมบัติพงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นายวรวัฒน์  สมวงษา
3. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
4. นางอรสา  นามกอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายชิตพล  ตันตุลา
2. เด็กหญิงมัจฉา  ผาลี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
4. นายสหฤทธิ์  นามบุปผา
5. เด็กชายโธมัส  เดวิด มาติน
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นายเรวัตร์  จตุพรม
3. นางสาวสุภาพร  จุระ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายธีระวัฒน์  เจริญชัย
2. นายนฤเบศร์  บุญชิต
3. นายนายวิทยา  ทุมซะ
4. นายพงศกร  เบ้าทอง
5. นางสาววาสนา  แซ่ท่อ
6. นายสุชานนท์  สุโขยะชัย
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นางกนิษฐาพร  เกษรราช
3. นางนันธิกา  ธรรมวรรณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ตอเงิน
2. นายจักริน  สว่างชาติ
3. นายจักรินทร์  ศรีประจง
4. นางสาวจิรวดี  เสนามา
5. นายฉัตรชัยวัฒน์  สารวงศ์
6. นายชินกฤต  ขุนขัน
7. นางสาวญาณิศา  สุขบัว
8. นางสาวฐิติรัตน์  นาคเสวก
9. นางสาวทิพรัตน์  มารอด
10. นายธวัชชัย  ภาเสนา
11. เด็กชายธีระพล  ประทุมชาติ
12. นางสาวนลินี  วงค์คำโสม
13. เด็กชายนวพล  ตวงกระสินธุ์
14. นายนิพัทธ์  รัตนยา
15. นางสาวพรรณิภา  แสนสัญญา
16. นางสาวพิมณะพัฒน์  ออมสิน
17. นางสาวพิมพ์พจี  สาวิสัย
18. เด็กชายพีรพัฒน์  คำขันธ์
19. นายพีรวัฒน์  ทองทิพย์
20. นายพุทธิพงศ์  รัตน์รองไต้
21. นายภาณุพงศ์  สุวรรณชาติ
22. นายภานุพงศ์  อาจปาสา
23. นายภานุวัฒน์  วงษ์โสภา
24. นายภูริณัฐ  ถือศักดิ์
25. นางสาวมนัญญา  พลซา
26. นางสาวมาติกา  แก้วมงคล
27. นายรุ่งคุณ  พุฒสาย
28. นายวรธัน  ชาลี
29. นางสาววิราวรรณ  กลางถิ่น
30. นายวิริยนันต์  ผุยขันธ์
31. นางสาวสุดาวรรณ  เคนยศ
32. นายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
33. นางสาวสุรัตน์  จันทร์สุข
34. นางสาวอชิรญา  มีกุญชร
35. นายอดุลวิทย์  จันทนิตย์
36. เด็กชายอภิวัฒน์  น้อยสง่า
37. นายอรรถพงษ์  คามะดา
38. นายอาทร  สารวงษ์
39. นางสาวอาทิตยา  เวชกิจ
40. นางสาวแก้วใจ  แถวบุญตา
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นางพัชรี  ภูวิเศษ
3. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
4. นายชำนาญ  อิ่มใจ
5. นายคงเดช  แก้วไชยะ
6. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายโธมัส  เดวิด มาติน
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายศตคุณ  สุขสมศรี
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  จันนา
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายสถาพร  ศรีมหาพรหม
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายภัควัตร  สาแก้ว
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ภูแต้มใจ
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายโธมัส  เดวิด มาติน
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ทะยอม
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายโชคชัย  นามวิมล
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  ชัยสงค์
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ลีรัตน์
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ตอเงิน
2. นายชินกฤต  ขุนขัน
3. เด็กชายนวพล  ตวงกระสินธุ์
4. นายนิพัทธ์  รัตนยา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คำขันธ์
6. นายภูริณัฐ  ถือศักดิ์
7. นายรุ่งคุณ  พุฒสาย
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายคงเดช  แก้วไชยะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังฆมะณี
2. เด็กหญิงกอบกุล  บิดาศรี
3. เด็กชายกิตติภพ  ดอนอินทร์
4. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์สะอาง
5. เด็กหญิงกุลธิดา  มหาคามินทร์
6. เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วบุดดา
7. เด็กหญิงจรรยาพร  หอมหวล
8. เด็กหญิงจิรนันท์  กิ้วพิจิตร
9. เด็กหญิงจิรัญญา  จันท้าว
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซงวงษ์
11. เด็กหญิงชมพูนุท  มาใส
12. เด็กหญิงณัฐพร  กองแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐเยาน์  อุทธบูรณ์
14. เด็กหญิงดวงฤดี  สีสวัสดิ์
15. เด็กชายธนากร  ทองคำ
16. เด็กหญิงธัญสิริ  วงพิมศรี
17. เด็กหญิงนลินนีภา  แสนพิลา
18. เด็กหญิงนันทิชา  สักกุนัน
19. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวระภา
20. เด็กหญิงนิลดา  บัวใหญ่รักษา
21. เด็กหญิงปภัสรา  งอกงาม
22. เด็กหญิงปภาวดี  พรมมานอก
23. เด็กหญิงปาณิสา  สุริยะมณี
24. เด็กหญิงปิยธิดา  สอนสุภาพ
25. เด็กชายพลพล  ตองกระสินธุ์
26. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงประชุม
27. เด็กชายพันธสัญญา  แก้วเข้ม
28. เด็กชายภูริณัฐ  ถือศักดิ์
29. เด็กหญิงวรรนิสา  นิราวัลย์
30. เด็กหญิงวิมลพรรณ  น้อยลา
31. เด็กหญิงสุธิมนต์  แก้วจูมพล
32. เด็กหญิงอธิชา  มะณีจันทร์
33. เด็กชายอนวัช  เทวะดา
34. เด็กหญิงอนันตญา  อัปมระภา
35. เด็กหญิงโสภิตนภา  โสดามา
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
2. นายคงเดช  แก้วไชยะ
3. นายอนุชา  ภูวิเศษ
4. นายกุน  พลซา
5. นางปพร  จันทร์ภูมิ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
2. นางสาวกุลภรณ์  ชุมเกษียร
3. นายจักรพงศ์  สุนาคำ
4. นางสาวชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
5. นายชัยธวัช  ปัดชากาว
6. นางสาวชาณิการ์  ประกอบ
7. นางสาวณัฐกมล  อุตรพรม
8. นางสาวตะวัน  สอนสุภาพ
9. นางสาวธารินทร์  ยางศรี
10. นางสาวปนัสยา  ใจสุภาพ
11. นายปัญจพล  คำพิมูล
12. นางสาวปิยะดา  สุนาคำ
13. นางสาวภัทธีมา  แก้วโวหาร
14. นางสาวรจนา  เนื่องชมภู
15. นางสาววารี  กองสิงห์
16. นายวิทยา  ศิริประเสริฐ
17. นางสาววิภาวดี  รักษ์คีรีเขต
18. นางสาววิภาวรรณ  นาพัง
19. นายวีรศักดิ์  ดีมีวงษ์
20. นายศักดิ์ดา  สุขใจ
21. นางสาวศุภรัตน์  วัฒนราช
22. นางสาวสุภาพร  หาญเชิงชัย
23. นายอนุชา  ชำนาญการ
24. นายอรุณ  มาตย์นอก
25. นางสาวอันธิกา  พิมเขตร
26. นางสาวอาภาพร  ทองวิจิตร
27. นายเขตดารา  ภูคำสัน
28. นางสาวเพ็ญศิริ  วงละคร
29. นางสาวเลวิการ์  บุบผามาตย์
30. นางสาวเสาวภาคย์  ผาธิ
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
3. นายอาณัติ  สระแก้ว
4. นายไกรสร  ดาบุตร
5. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
6. นายพิทยา  วงศ์คำแก้ว
7. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
8. นายเริงสันต์  ธรรมขันธ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ท้าวนันท์
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาริศรี
4. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
5. เด็กชายธนธร  บึงเจริญ
6. เด็กชายธีระพล  ประทุมชาติ
7. เด็กหญิงพิชญา  ชินอ่อน
8. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจสาลี
9. เด็กชายมงคล  คงภิวัฒนา
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  โชคนัก
2. นางสาวนภัสสร  น้อยแดง
3. นายบุญญฤทธิ์  สีลาทอง
4. นายภควัตร  สาแก้ว
5. นายภานุวัฒน์  ศรีเมือง
6. นางสาววรรณี  พลซา
7. นางสาววรีพร  คงเจริญ
8. นายวิทวัส  วิจิตรปัญญา
9. นางสาววิรัลพัชร  โพธิ์ศิริ
10. นายอาทร  สารวงษ์
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติวรรณ  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  หาดคำ
3. เด็กหญิงพิชญา  พรมดี
4. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุขสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวรดา  โสภาวัฒน์
6. เด็กชายสาธิต  จุลกองฮ้อ
 
1. นางสาวชุติพันธ์ุ  เรืองใสส่อง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนสุข
2. นางสาวญาสุมินทร์  พันสนิท
3. นางสาวณัฐธยาน์  กัลละลา
4. นางสาวบุษกร  ดอนอ่อนจ้อม
5. นางสาวศรุดา  คำมุงคุณ
6. นางสาวศุรัตน์ฎา  ศรีบุญมี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาววารุณี  สมตัว
3. นางสาววิภาพร  การลุ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูกองชนะ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  มิสุดา
2. เด็กหญิงธิติมา  แก้ววงศ์สา
3. เด็กชายสุวรรณรัตน์  แซ่หลอ
4. เด็กหญิงสุวรรณา  แซ่สง
5. เด็กหญิงหมี่เนะ  มาเยอะ
6. เด็กหญิงเจตสุภา  เกษทองมา
7. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีแก้ว
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
3. นางสาวพรศิริ  อัตโก
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนสุข
2. นางสาวญาสุมินทร์  พันสนิท
3. นางสาวณัฐธยาน์  กัลละลา
4. นางสาวบุษกร  ดอนอ่อนจ้อม
5. นางสาวศรุดา  คำมุงคุณ
6. นางสาวศุรัตน์ฎา  ศรีบุญมี
7. นางสาวอนงค์นาฏ  พานกระดึง
8. นางสาวอารียา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาววารุณี  สมตัว
3. นางสาววิภาพร  การลุ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูกองชนะ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงกรองขวัญ  พลเจือ
2. เด็กหญิงนรีวรรณ  แก้วจอมพล
3. เด็กหญิงนัธวรรณ  สมสะอาด
4. เด็กหญิงผกามาศ  ดาวสิงห์
5. เด็กหญิงพิธวรรณ  วิสุทธิกุลชัย
6. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฮ่อ
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อานนท์
8. เด็กหญิงวนิดา  สีลา
9. เด็กหญิงวราวรรณ  แซ่ว้า
10. เด็กหญิงวันัส  กวิลวงศ์
11. เด็กหญิงศิดา  แซ่เถา
12. เด็กหญิงศิรินดา  ทรงอุดมลักษณ์
13. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
14. เด็กหญิงเนตรทราย  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
3. นางสาวพรศิริ  อัตโก
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกร  พิทอง
2. นางสาวกนิษฐา  พรหมมี
3. นางสาวกัลยกร  ผาทองที
4. นายจิรยุทธ์  มะไรรี
5. นายณัฐพล  สลับแก้ว
6. นายณัฐวุฒิ  สีลาทอง
7. นายธวัชชัย  ทรายขาว
8. นายบุญชัย  พิมพ์เห็ม
9. นางสาวประนิต  จันทร์สว่าง
10. นายปรเมศร์  วงศ์ศิริ
11. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีบุรินทร์
12. นายวุฒิกร  บุตตะนาม
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทวสัตย์
14. เด็กชายอนุวัฒน์  เกิงชัย
15. นางสาวอรณิกา  กันยา
16. เด็กชายอาทิตย์   อุปรีที
 
1. นางภัชรินทร์  ิอินทร์มณี
2. นายจีรชัย  แก้วผาบ
3. นายกฤษณะพงษ์  เพิ่มศรี
4. นายอนุรักษ์  ต่อพันธ์
5. นางสมพร  น้อมในธรรม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายณัฐพล  สลับแก้ว
2. นายบุญชัย  พิมพ์เห็ม
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทวสัตย์
4. เด็กชายศุภกฤษ  กำมาทอง
5. เด็กชายอาทิตย์   อุปรีที
 
1. นางภัชรินทร์   อินทร์มณี
2. นายจีรชัย  แก้วผาบ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายอาจิณ  บาลเย็น
2. นายอาทิตย์  โคตรนรินทร์
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายสุธี  คัฒมารศรี
 
1. MissHuang  Shaoyu
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวอธิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวทวีพร  พูลจิตร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชาคริต  มีสา
 
1. นางวารุณี  มูลกองศรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวอรยา  พันธมุย
 
1. นางเบญจวรรณ  กมลรัตน์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  บุดดาซุย
 
1. นางนภัทธนันท์  ทวีวุฒิ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสิรินาถ  สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวลมณี  ประเมลัย
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  พรมทา
2. นายธนากร  กงภูธร
3. นายพีรวัฒน์  ทุมมา
4. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีประเสริฐ
5. นางสาวอัจฉรา  ผันผ่อน
 
1. นางสาวทวีพร  พูลจิตร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวคัทลียา  ขวัญแจ่ม
2. นางสาวสุชานันท์  สุดยอด
 
1. นางสาวทวีพร  พูลจิตร
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายธรรมรักษ์  บุญหนัก
2. เด็กหญิงพีรนุช  สิงห์ทองลา
3. เด็กหญิงพีรนุช  สิงห์ทองลา
4. เด็กชายภูวนัย  ไชยพิลา
5. เด็กหญิงอารียา  อินทรตระกูล
 
1. นางสาวจรีพร  อนุศรี
2. นางสายชล  ศรีนาค
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจริยา  สาสาย
2. นางสาวฐิตา  ไชยพิลา
3. นายธนาวุฒิ  ปะตังถาโต
4. นางสาวมัชฌิมา  โหมดนอก
5. นายสมมาตร  สุคงเจริญ
 
1. นางสาวสุมณา  เกตุศรี
2. นางประทุมวัน  มาศรี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกริญญา  ภูมิกระจาย
2. เด็กหญิงกุสุมา  ก่อประศาสน์วิทย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพลู
 
1. นางเยาวนิช  ทับทิมธงไชย
2. นางสาวศิริพร  วุทธนู
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวชมพูนุช  วังคีรี
2. นางสาวสารนิติ์  ทรงศิริวงศ์
3. นางสาวหมี่เนะ  หมื่อแล
 
1. นางลดาวัลย์  พิมพ์เขต
2. นายสายันต์  ศรีสะอาด
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงมณี  ดีธัมมา
2. เด็กหญิงสุกานดา  สุดโยธา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณภูมิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
2. นางณัฏฉรียา  ศรีหนารถ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองสุขนอก
2. นางสาวนุชรี  คุยสี
3. นางสาวลลิตา  คำเรืองศรี
 
1. นางนภาพร  กุลบุตร
2. นางเพ็ญพักตร์  นิลยอง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงชามาวีร์  ชูมิตร
2. เด็กหญิงพรพรรษา  เชี่ยวทอง
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายสิรธีร์  ลุนระวงศ์
2. เด็กชายอิงครัต  เนาว์สุข
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายตะวัน  แก้วโบราณ
2. นายวีรภัทร  จันทะแฝก
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายองค์  บุตรวิลัย
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถิ่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงตติยาพร  แสงคา
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสาวจิระวรรณ  พรมวงษา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวมัทนพร  บุตรรอด
2. นางสาวลลิตา  ศรีหาบุญมา
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงนนท์นภัส  จันทราช
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พลนิกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์  กองสีทา
2. นางสาวจุฬารัตน์  นามปัญญา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายพลพล  พิมใจ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมดี
 
1. นางนุจรี  ช้างอินทร์
2. นางวนิดา  สิมาชัย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  แสงใส
2. เด็กหญิงดุจไพลิน  แจ่มใส
 
1. นายสัญญา  โทรัตน์
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชาญเดช  บุญหยาด
2. นายอัศมีล  แจ้งสูงเนิน
 
1. นายศุภกฤต  สุขะลี
2. นายจิตรกร  กองลาแซ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกนกพร  สง่าโชคกุล
2. นางสาวจันทร์นภา  ดำรงค์กูลสมบัติ
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชนายุส  ลอยทอง
2. นายธีรภัทร  กองสิงห์
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
2. นายวีระเทพ  กองมณี
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงวชิญาพร  ชุมพล
2. เด็กหญิงสิริกร  เคหัง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุธรรมมา
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  เสงี่ยม
2. นางสาวน้ำทิพย์  ลื่นภูเขียว
3. นางสาวอนุธิดา  ผิวพรรณ์
 
1. นางนุจรี  ช้างอินทร์
2. นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายจักกฤษ  ช่างเกวียน
2. นางสาวยุวรรณธิดา  ุทุมดี
 
1. นายปริวัตร  มะดาศรี
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 1. เด็กชายธนวัตน์  คณะแพง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ผางมา
3. เด็กชายอนันทชัย  ชำนาญ
 
1. นายณรงค์ชัย  บุตรวัง
2. นายละมัน  เกษทองมา
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายจันทริกา   ขุนอินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  พรมมี
3. นายสุกฤษฎิ์  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
2. นายวีรเทพ  กองมณี
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ลิจันทร์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จารุกะมล
3. เด็กชายเอกราช  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  จันทร์ไทรรอด
2. นางสาวฐิติมา  รัตโนทัย
 
127 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายธีรพงษ์  เมืองมาก
2. นายวิษณุวัฒน์  แสวงพรม
 
1. นายชัยยัน  วิจารณรงค์
2. นางสาวขนิษฐา  ประชากูล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วก่า
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีรัตน์ดา
3. เด็กชายอนุวัต  ป้องขัน
 
1. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายชนันชนัย  พลดงนอก
2. นายณัฐพงษ์  กำเเก้ว
3. นายพีระพงษ์  กมลศาล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นายแสงบุญ  รีพิมพ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐพร   โสภากุล
2. เด็กหญิงปวีณา  สีหานารินทร์
3. เด็กหญิงมุนินทร์  บุญล้อม
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายปริวัฒน์  รัตนยา
2. นางสาวพัชรี  แก้วสุวรรณ
3. นางสาวสุพัตรา  พงษ์ดี
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษดา  กรรณลา
2. เด็กชายนรมันติ์  กรรณลา
3. เด็กชายรังสรรค์  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงศรัณยาพร  คำโคตร์
5. เด็กหญิงศศิยาภร  พรมพลเมือง
6. เด็กหญิงสุนิษา  นิลยอง
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์เวียน
3. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายจรรยาวัฒน์  รัตนเรืองศรี
2. นางสาวนิตยา  มารินทร์
3. นางสาวปิยะดา  วงค์ประพันธ์
4. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะเสียง
5. นายสายชล  พรมพลเมือง
6. นางสาวสุนีรัตน์  ทองประเสริฐ
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางเจษฎาวัลย์  จันทร์ศิริ
3. นางสาวอัจฉรา  ชำนาญเพชร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อินทะวงค์
3. เด็กหญิงจิราภร  สีสาวแห
 
1. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวนรินทร์  หลาวทอง
2. นางสาวอาทิตยา  วันนา
3. นางสาวเกษร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางณัฐวดี  นนทโคตร
2. นางศิรินารถ  ผาจิรวัฒนชาติ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กชายพีระพล  โคตะกาว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุษบา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ปัดกอง
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายอาทิตย์  เอกทัศน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พุทโททา
2. นางสาวมยุรี  อินทร์มีฤทธิ์
3. นางสาววิไลพร  พาลัย
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายกิตติ  ชายศรี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  โสกัณทัต
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุดคิด
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นายประวิทย์  ทรงทันตรักษ์
2. นายมานัส  สวัสดิ์ธรรม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินพรม
2. นางสาวรุ้งนภา  จันทัย
3. นางสาวสุภัสสราภา  ยอดคีรี
 
1. นายประวิทย์  ทรงทันตรักษ์
2. นางเอี่ยมศิริ  สวัสดิ์ธรรม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  นพเกตุ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตรีสาท
3. เด็กหญิงวรนุช  แสงจันทร์
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  ดาษดื่น
2. นางสาวพนิตา  พุทธา
3. นายพุฒิพงศ์  ด่วนรับรัมย์
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูแดง
3. เด็กหญิงอารียา  น้อยดี
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพนารัตน์  อัยรัมย์
2. นางสาวสิริลักษณ์  นวลทอง
3. นายสุรชัย  สารวงษ์
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงชะดา  แซ่มี
2. เด็กหญิงวิภาวี  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรทราย  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางสาววรรณภา  แหลมดี
2. นางมะลิวัลย์  สกุลเสนารถ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรจนากร  จันทร์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชนะสะแบง
3. นายอภิชาติ  คงเจริญ
 
1. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
2. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กชายวงศธร  เอี่ยมผ่อง
 
1. นายนัฐกรณ์  หะธรรมวงค์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โนนแสน
 
1. นายนัฐกรณ์  หะธรรมวงค์
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิศักด์  อุปรีที
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ปารมี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  น้อยมี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายไตรภพ  พลขันธ์
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  ลอยชัยภูมิ
 
1. นายบุญหลาย  รอนศึก
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนักรบ  ลื่นภูเขียว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายภัทรวุฒิ  คำมา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายพีระพล  จันทร์มูล
 
1. นายจีรชัย  แก้วผาบ
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิพายา
2. นายกิตติพงษ์  ชาภัคดี
3. เด็กหญิงจักรีภรณ์  ชินพระวอ
4. เด็กหญิงทอฝัน  ตองหว้าน
5. นายธนวัฒน์  ภูละ
6. นายนพเกศ  มูลสละ
7. นางสาวนรินรัตน์  ปานพลู
8. เด็กหญิงนันทนา  บิดาศรี
9. เด็กหญิงนิภาพร  เกษทองมา
10. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกษทองมา
11. เด็กหญิงบุษราคัม  จันทโส
12. นายปกรณ์  โสระสิงห์
13. นายพรศิริชัย  ไม้สนธิ์
14. นายพีระวัฒน์  เทวดา
15. นายมงคลชัย  เขาแก้ว
16. เด็กหญิงมัตติกา  มูลหา
17. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิฟันเรือ
18. นายรุ่งโรจน์  สิงห์ทองลา
19. นายวิวรรธน์  ประทุมทอง
20. นายวีระสาร  มุทาพร
21. นายสถาพร  ศรีมหาพรหม
22. นายสมพล  กิ่งโพธิ์
23. นายสหภาพ  สุพรหม
24. นายสิทธิโชค  หีบแก้ว
25. เด็กหญิงสุพรรษา  สาโคตรวัน
26. นายอภิเดช  สอนไสย์
27. นายอภิเดช  อินแถลง
28. เด็กหญิงอารีรัตน์  สารวงษ์
29. นางสาวุกุลสินี  เทศชารี
30. นายไตรภพ  พลขันธ์
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
2. นายยุทธนา  ภูยาแพทย์
3. นางสาวทิพย์สุดา  สารดี
4. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
5. นางสาวมัทนา  สารเงิน
6. นางสาวสุภีพรรณ  แก้วมงคล
7. นายอานพ  วรินทรา