สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 108 5 1 2 114
2 สันติวิทยาสรรพ์ 59 8 4 2 71
3 ภูกระดึงวิทยาคม 55 10 2 1 67
4 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 43 4 4 2 51
5 ภูหลวงวิทยา 38 11 5 4 54
6 วรราชวิทยา 30 5 3 3 38
7 หนองหินวิทยาคม 29 8 6 3 43
8 เหมืองแบ่งวิทยาคม 25 9 3 4 37
9 ผาอินทร์แปลงวิทยา 25 7 2 2 34
10 เอราวัณวิทยาคม 22 8 3 4 33
11 ผาสามยอดวิทยาคม 19 11 3 4 33
12 เลยสว่างวิทยาคม 13 7 4 3 24
13 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 12 5 0 0 17
14 เซไลวิทยาคม 12 2 1 5 15
15 ผาน้อยวิทยาคม 12 1 0 0 13
16 เขาหลวงวิทยา 10 3 0 2 13
17 วังทรายขาววิทยา 9 10 3 1 22
รวม 521 114 44 42 679