หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสหรัฐ เต็มวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2 นางสุดาวัลย์ ปันทะมา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานกรรมการ
3 นางเบญจมาภรณ์ จันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์
4 นางสุกัญญา มหาสิงห์ ครู โรงเรียนวังทรายขาววิทยา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์
5 ว่าที่ร้อยตรีบัญชา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6 นางเกรียงจันทร์ เกษทองมา ครู โรงเรียนวังทรายขาววิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 นางงามตา เขียวทอง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและเลขานุการ
8 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสันตืวิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาไทย
9 นายสมภาร แฝงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาไทย
10 นางสาวศิริพร วุทธนู ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาไทยและเลขานุการ
11 นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์
12 นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นายสุเนตร จันทร์ดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นางจิตรลดา ดู่ป้อง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีและเลขานุการ
15 นายราชันต์ ทิพยโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มทัศนศิลป์
16 นายกุน พลซา ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มทัศนศิลป์และเลขานุการ
17 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มดนตรี
18 นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มนาฎศิลป์
19 นายประทัด ผาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์
20 นายนวมินทร์ เดชบำรุง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์และเลขานุการ
21 นายกุน พลซา ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มดนตรี
22 นายอัศนีย์ ช้างอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มทัศนศิลป์
23 นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มนาฎศิลป์
24 นายกุน พลซา ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มนาฎศิลป์และเลขานุการ
25 นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
26 นายเมธี ทิพย์รักษ์ รองผู็อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทบยาคม กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
27 นางประทุมวัน มาศรี ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและเลขานุการ
28 นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน(หนังสือเล่มเล็ก)
29 นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน(หนังสือเล่มเล็ก)
30 นางประทุมวัน มาศรี ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน(หนังสือเล่มเล็ก)และเลขานุการ
31 นายประเวชย์ ประวันรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์
32 นายสมภาร แฝงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคม รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์
33 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
34 นายเผด็จ โยทานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
35 นายภาคภูมิ พิลาแดง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
36 นางนิภาพร ศักดิ์แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
37 นายธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาและเลขานุการ
38 นายสุขเสริญ คำอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชวิทยา ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาต่างประเทศ
39 นายสุรเศรษฐ์ พิมพ์สุทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่ รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาต่างประเทศ
40 นางพรศิลป์ กองสิงห์ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาต่างประเทศ
41 นางจันทนา ไตรฟื้น ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มภาษาต่างประเทศและเลขานุการ
42 นายประณีต สุ่มมาตย์ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมการศึกษาพิเศษ
43 นางสายชล ศรีนาค ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมการศึกษาพิเศษ
44 นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมการศึกษาพิเศษและเลขานุการ
45 นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์และเลขานุการ
46 นายอนุชา ภูวิเศษ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มดนตรีและเลขานุการ
47 นายอาคม ปานเหง้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมภาษาไทย
48 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมคอมพิวเตอร์
49 นายปวัฒิพงษ์ สุขปื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้ายบุ่งสไล่ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]