หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวละแนง โสขันสาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี แก้วสังหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา หอมภักดีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ กรมทองโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอำไพ เพชรฤาชาครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ศรีพรรณ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางลดาวัลย์ พิมพ์เขตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
4. นายทวี หอมดีโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ จันทนาโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรสิตา นามวงษ์ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัสฌ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์พล บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิยาพร อินทะสุระโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายสมัย สายลาดโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ จำปาศรีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ชูพันธ์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิรินญาพร การเกษมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางทิชากร เห็มทองโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ไปนาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ กรมทองโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชาญ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ สุรินทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ลำมะยศครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิราณี ปราบหลอดโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเพชร์ บุญมาหล้าโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอริษา ชัยพจน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร พลเที่ยงโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นางอรุณศรี แก้วสังหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ เมฆทวีครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา สุขปื้อครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฏฉรียา ศรีหนารถโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ กรมทองโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลดาวัลย์ พิมพ์เขตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ธรรมกุลโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาริศา บาลนาคมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรยา ศรีแดนครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ คำมุงคุณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิระพงศ์ คุณประทุมครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งสกุล เที่ยงภักดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ คำมงคุณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา จอดพรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ มีปากดีโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ แสงเดือนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวาสนา ทองพูลครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางอุตมะรังสี ไกรศรีสุนทรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพยา สมัครวงศ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พิณรัตน์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรินทร์ สุบินรัตน์ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แก้วก่าโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหอมหวน สุวรรณชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นายณัฐพล อาเทพโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นางเกษสุดา ไชยธิสารโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางนวมนตร์ ไชยสุทธิ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุวเรศ พิลาแดงครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ ศิริวัฒน์เมธานนท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ศรีเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นางเกษสุดา ไชยธิสารโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายมนต์ชัย เกษทองมาครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณโรงเรียนเซไลวิทยากรรมการ
6. นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ ภูชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายคุณานันท์ พรมบุตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราพรรณ สมุทรโคตาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย สุชาดาครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร สิมมาสุดโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย นันทะผาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกุลเชษฐ ศรีพลโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค ศรีหริ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นายจรวย ชัยสวัสดิ์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพิพัฒน์ สอนศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางธัญชนก คงมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภสรณ์ พลายวิเคราะห์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมพิพัฒน์ สอนศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางยุพา ลิภาครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี พรหมมาศครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ บุญหลายโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณโรงเรียนเซไลวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาถ เสนานุชโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายกุลเชษฐ ศรีพลโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เชื้อบุญมีครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภัค ศรีหริ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
4. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย สุชาดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายจรวย ชัยสวัสดิ์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน วิจารณรงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางนันทนา แก่งตันโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอานนท์ แสนแก้วโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีระนันท์ พิมพ์พุฒิโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวปักษา พิมคีรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ ทองนามโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริยา ลาสุธรรมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แสงตาปันโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ นามวงศ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางมยุรีย์พร ขันติยูครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนางสุดาวัลย์ ปันทะมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรพต ตะไก่แก้วโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิระวรรณ พรมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลกฤษ บุตรนามโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางคำไพย กำพรมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสกาวเดือน ฐานะทรัพย์ปัญญาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เวียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วังภูมิใหญ่โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอิสริยรักษ์ ยศสุภาพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา เยี่ยมหารโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ กางแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุธน สมัครวงศ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ ผลิตนนท์เกียรติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุนโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพาโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวงศกร ศรีบุรินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางดาราพร พรมดีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาวรรณ พลเวียงธรรมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภดา ตาปราบโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติทัต บอนสิทธิ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ กันพนมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางบัวหลัน คำประมวลโรงเรียนเซไลวิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ มุงคุณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ ผลิตนนท์เกียรติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุนโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพาโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางดาราพร พรมดีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายวงศกร ศรีบุรินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางนภาวรรณ พลเวียงธรรมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภดา ตาปราบโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติทัต บอนสิทธิ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ กันพนมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางบัวหลัน คำประมวลโรงเรียนเซไลวิทยากรรมการ
6. นางธัณวลัย สุนันฐ์อาธรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นายศิริมงคล นวนมาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางบังอร มะโนแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ มูลสารโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธัญพร ดุมาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยภากรณ์ กรมทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์บุญโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวแพรวพรรณ นาลาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็กโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ มนตรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรียากร รัตนาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่กรรมการ
3. นางจัดติพร รัตนมาลีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์บุญโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวธัญพร ดุมาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวแพรวพรรณ นาลาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสิรภัทร พาเสนาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สกุลใจตรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ๋โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ภัทร จิณณรัตนากุลโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุลย์ หมีกุละโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายณรงค์ชัย บุตรวังโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัย กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฑีฆาปทีป วิบุญกูลโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ่โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ นิลยองโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุลย์ หมีกุละโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางวิยะดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธงศักดิ์ มาศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริโย ประสงค์สุขโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายบรรลือศักดิ์ คลังสามีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สารีแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววงเดือน ใสครั่งโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายเริงสันต์ ธรรมขันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายวีรเทพ กองมณีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิรณัฎฐ์ วงษ์เวียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สารีแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑามาศ พลซาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
6. นางพัชรี ฤทธิ์โพธิ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นายสุริโย ประสงค์สุขโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุริโย ประสงค์สุขโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ มาศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรลือศักดิ์ คลังสามีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวนัย กุลบุตรโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยอดรัก คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร จิตกลางโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
3. นางไพรัช ขอสูงเนินโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญธวินธร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรกานต์ สิงอุดมโรงเรียนรารชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายอรุณ พลเสนาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญธนภัทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ ชอบสร้างสินโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ คำสมจิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริยากร จำปาสิมโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบังอร ศรีโยธาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัยโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกรียงจันทร์ เกษทองมาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร์ จตุพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นายกิตติ ชายศรีโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี พันธุตาโรงเรียนหนองหินวิทยากรรมการ
5. นางสุดใจ สุทธิศรีสมบูรณ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายอัครา สีพูแพนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา กำกูดโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวุฒิ อนุอ้นโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธนภัทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัตร์ จตุพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นางทิวา ไหมสบุญโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายกิตติ ชายศรีโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนักโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวาณี วรศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางจินตนา แสนสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดื์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรญา เหตุเกษโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวาณี วรศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางจินตนา แสนสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดื์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรญา เหตุเกษโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุษบา วรรณปะเกโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ กมลรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ บุญมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นางสาวจินตนา ขุมสอนโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร แก่นจันทร์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัชนีกร แก้วเขียวโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ บุญมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ กมลรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร แก่นจันทร์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ขุมสอนโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ เพ็ชรจิตร์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา แก้วกัญญาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา แก้วกุลบุตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภิศา มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี กล้าหาญโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางรุจิราพร สมภารโรงเรียนผาน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสมควร ดานะโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายจุฑาทอง ปลัดกองโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุบล คำมาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางปาลิดา สุวรรณผูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ประชุมวรรณโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอวยพร อะโนศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย สุวรรณคำโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญคะนึง พรมดีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางพนากรณ์ นามสีฐานโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายจะเด็ด สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาพัฒน์ คำสีหาครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายภณัฐพงค์ พลมุขโรงเรียนเซไลวิทยากรรมการ
4. นายวีระยุทธ สุวรรณสนธ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ยอดช่างโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ เคนโยธาครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ สุวรรณสนธ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นางจินตะนา นามทองดีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ แถวบุญตาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ ชัชวาลย์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ใจวงค์ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ สุวรรณสนธ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ชัชวาลย์โรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
5. นายภณัฐพงค์ พลมุขโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพสณฑ์ วิไลวรรณโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดื์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามสยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ๋ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายกันตพงษ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบ่งสไล่กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอาสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดื์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประวิตร์ บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร์ บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร์ บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประวิตร์ บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นายปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย พูนสวัสดิ์โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีิอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นายนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นายปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายัวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายประวิตร์ บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นายปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 52กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติพล สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชชิราธร สารธิมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
6. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
7. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. MissHuang Shaoyuโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. MissPei Fangโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. MissHuang Shaoyuโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. MissPei Fangโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล ศุภบรวรรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรุณี ทองแลงโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล ศุภบรวรรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรุณี ทองแลงโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล ศุภบรวรรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรุณี ทองแลงโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHuang Shaoyuโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHuang Shaoyuโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissPei Fangโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. Miss็ Huang Shaoyuโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสามารถ มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล ศุภบรวรรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรุณี ทองแลงโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHuang Shaoyuโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจรีพร อนุศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางธนพร ฮดลือชาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ รอบรู้โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
6. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมณา เกตุศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางธนพร ฮดลือชาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ รอบรู้โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
6. นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์โรงเรียนรารชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พิณรัตน์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริประภา พานิคมโรงเรียนรารชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววรพักตร์ วรชัยพิทักษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ จันทนาโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา นิกรพรมโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ จันทนาโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริประภา พานิคมโรงเรียนรารชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นางนภาพร กุลบุตรโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา คำมาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ จันทนาโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริประภา พานิคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นางนภาพร กุลบุตรโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา คำมาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วันนาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสุธาสินี ดาวเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสุธาสินี ดาวเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี ราชาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายองค์ บุตรวิลัยโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายนัฐวุฒิ อุทาทิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นายนนชัย จันทร์กลมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายจิตรกร กองลาแซโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นายสัญญา โทรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นายสัญญา โทรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ มาศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ สารไพรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ สารไพรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
6. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวสวัต มีชินโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแสงบุญ รีพิมพ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายบรรเทิง บุญแจ้งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายจักรชัย แก้วพิภพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแสงบุญ รีพิมพ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายบรรเทิง บุญแจ้งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายจักรชัย แก้วพิภพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญถม ดูดีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วรรณะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตรโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญถม ดูดีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วรรณะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตรโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางบงกชกร จักรดุลย์วิภพโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งไสล่กรรมการ
4. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกิติราภรณ์ จันทะวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางบงกชกร จักรดุลย์วิภพโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งไสล่กรรมการ
4. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกิติราภรณ์ จันทะวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐวดี นนทโคตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางดวงวิภา ประโสทะนังโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสลักจิต ผลเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกริช บุญมากโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีสุุทัศน์ เขียนศรีอ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นางสำเภา ทิพย์สุวรรณ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐวดี นนทโคตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ โยธานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันตพูล บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายภูษิต สากองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ โยธานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันตพูล บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายภูษิต สากองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวประกาย จันทร์พาณิชย์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประกาย จันทร์พาณิชย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวรัตนา อินทร์จันโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวรัตนา อินทร์จันโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวรัตนา อินทร์จันโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวรัตนา อินทร์จันโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางบงกชกร จักรดุลย์วิภพโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งไสล่กรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงษ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางบงกชกร จักรดุลย์วิภพโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งไสล่กรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงษ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา วรรณปะเกโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ กมลรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ บุญมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ขุมสอนโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร แก่นจันทร์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พิณรัตน์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริประภา พานิคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร ชนะฉันทะโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวรรัตน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ เตอร์ตูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ สารไพรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิสร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิสร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิสร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร ศรีชาติโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]