เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ต.ค. 2559
18 ต.ค. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท TextEditor จากเดิมแข่งขันที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 2 เปลี่ยนไปแข่งขันที่ห้อง
    คอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
2. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 จากเดิมแข่งขันที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 2 เปลี่ยนไปแข่งขันที่
    ห้อง
คอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
3. การแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-ม.6 จากเดิมแข่งขันที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 2 เปลี่ยนไปแข่งขันที่ห้อง
    คอมพิวเตอร์  3 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
4. รายการหุ่นยนต์ทุกรายการให้ย้ายจากห้องสมุดไปแข่งขันที่ห้อง 128 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
 
  แจ้งงดรายการแข่งขัน ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ 04188/พิเศษ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งดการแข่งขันละครสั้นทุกรายการ
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งดการแข่งขันเพลงคุณธรรม ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์
   เล่านิทานคุณธรรม
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งดการแข่งขันรายการแอโรบิก
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ศิลปวัฒนธรรมอิสานและนาฏศิลป์ งดการแข่งขันทุกรายการ
5.การศึกษาพิเศษ(พิการเรียนร่วม) งดการแข่งขันในกลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน
   งดการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งดการเแข่งขัน Science Show

ทั้งนี้งดการแข่งขันรายการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ตามตารางของสหวิทยาเขตวังภูผาเอาไว้ก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ส่วนรายการอื่นๆให้แข่งขันตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติ
 
  โรงเรียนใดที่จะส่งรายชื่อกับคณะกรรมการตัดสินเพิ่มเติมให้ส่งได้ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสหวิทยาเขตวังภูผา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  หรือส่งโทรสาร : 042-841795 หรือ e-Mail : kairuangsak57@gmail.com โทรศัพท์หมายเลข 089-9445332
ครูเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น
 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรรม สหวิทยาเขตวังภูผา วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  
  รื่องแจ้งการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.19 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขตวังภูผา
       1. ขอให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผาและโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียนทำการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เพราะระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่
23 กันยายน 2559
       2. โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแก้ไขเปลี่ยนตัววันที่ 26 - 30 กันยายน 2559
       3. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวของนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
  กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.19 สหวิทยาเขตวังภูผา วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559   
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 886
จำนวนนักเรียน 2,150
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,288
จำนวนกรรมการ 991
ครู+นักเรียน 3,438
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,429
ประกาศผลแล้ว 156/221 (70.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 52
สัปดาห์นี้ 304
สัปดาห์ที่แล้ว 377
เดือนนี้ 1,312
เดือนที่แล้ว 1,843
ปีนี้ 17,010
ทั้งหมด 114,172