รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เตปินตา
 
1. นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. นางสาววรนุช  นันทะผา
 
1. นางพรรณภา  เหมือนศรีชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายรัชตพงษ์  สิมมา
 
1. นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวสิริรัตน์  การเพียร
 
1. นางอนงค์นาฏ  วราเสฏฐานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวนัถชา  ภูบัวเพชร
 
1. นางณัฐกานต์  วันนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายอนาวิล  แสงดี
 
1. นางสุนิสา  ยายืน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงตุลธร  โพธิภัทร์
 
1. นางกมลชน  กรวยทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อเมืองแสน
 
1. นางยุพาพร  พรมศิลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  ราชพัฒน์
2. เด็กหญิงประภาพร  สิงห์เดช
3. เด็กหญิงภักดิ์ภิมล  บุตรจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  สารเงิน
2. นางสาวพัชรี  ป้องศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายณัฐกรณ์  สอนพรม
2. นางสาวปภาวี  ประชาโชติ
3. นายภูมินทร์  สุขพันธ์
 
1. นางสาวพัชรี  ป้องศิริ
2. นายสุวิทย์  สารเงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  ศรีราคำ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูตินันท์
 
1. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
2. นางศรีสุรางค์  สารีพิมพ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายจตุรเทพ  กองเขียว
2. นางสาวชลลดา  พลลี
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วมณีวัฒน์
2. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวสุพรรษา  ทำเลงาม
 
1. นางนิลาวัลย์  พันธ์พร้าว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายบารมีคุณ  เพ็งธรรม
 
1. นายศิวัชญ์  ราชพัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายณภัทร  ผาตินาวิน
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมเมือง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บัวรัตน์
 
1. นางนาถนรินทร์  บุญธิมา
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิดาภา  วรรณโอภาส
2. นายเฉลิมเกียรติ  ยะพลหา
3. นายไชยวัฒน์  คำประมวล
 
1. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
2. นายปรัชญากร  ฮดมาลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงจิตรา  แสนเมือง
2. นางสาวจิฬาภรณ์  น้อยสุข
3. เด็กหญิงภัทรภร   ยอดพันธ์
 
1. นายศักรินทร์  ขูรีรัง
2. นางลำพูน  หล้าพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ฉลวยแสง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  พรหมรักษา
3. นางสาวบัณยดา  บุบผาดา
 
1. นายวัชระ  น้อยมี
2. นายศิวัชญ์  ราชพัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ศิลา
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วอาสา
 
1. นายเจษฎา  อินพินิจ
2. นางสาวรัชฏาพร  เชียงทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายกิตติศักดิ์  พรหมรักษา
2. นายธีรดนย์  วิไลรัตน์
 
1. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
2. นายปรัชญากร  ฮดมาลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เดชแสง
 
1. นางสาวชลันดา  ปาระมี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายกิตติศักดิ์  ผางศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  โพนสิม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายภูริณัฐ   เจนร่วมจิต
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  หงษ์คง
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ทันมา
 
1. นางสาวปรียาดา  เพชรเวียง
2. นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกรรวี  ศรีจันทร์
2. นายจิรกิตต์  อ้นอินทร์
3. นายพิชญุตม์  เชียงคำ
 
1. นางสาวชิโรบล  วรรณธะนะ
2. นางสาวผกามาศ  พันธุโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  มหานิล
2. เด็กหญิงศรฤทัยวรรณ  กนกหงส์
3. เด็กหญิงศิริญญา   กรจักร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัครชัย   บงค์บุตร
2. นางสาวทิพย์สุดา  อินทสอน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวนงลักษณ์   ประขันธ์
2. นางสาวปัทมินี  ปะระกา
3. นางสาวปิยธิดา  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อิ่มเสถียร
2. เด็กหญิงอุษณีมาศ  ไสยรินทร์
3. เด็กหญิงอุษณีษ์  คำมุงคุณ
 
1. นายชยพล  พรมมาปี
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีกุลวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวสิรินทรา  วิสาขะ
2. นางสาวสุธินี  นิติเสน
3. นางสาวเยาวพา  กุนเสน
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
2. นายสงกรานต์  บุตตะวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์โคตร
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ศิริมาลา
3. เด็กหญิงพนิดา   ศรีเพชร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย
2. นางสาวมาศจุฑา  เศรษฐภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. นายภัทรกร  พรมลับ
2. นางสาวรวงข้าว  บังใบ
3. นายอิสระ  ทุมสงคราม
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินทรศักดิ์
2. นางสาววรรณิการ์  โสดวิลัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงณิชา  ผาสีดา
2. เด็กชายวีรวุฒิ  โมหันธ์
 
1. นายศิริสวัสดื์  ราชมา
2. นายสุรศักดิ์  คงสุริยะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิราวรรณ  ภูคงคา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูสมพงษ์
 
1. นางสาวสุรจิตา   เศรษฐภักดี
2. นางสาวณัฐภัสสร  ทิพย์เมืองเก่า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายดลธรรม  สุนทองห้าว
2. นายพงศพล  คำมา
 
1. นายภูสิทธิ์  จันทนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายภคนันท์  เบ็ญจศิริวรรณ
2. นายเรืองศักดิ์  กามุล
 
1. นายปฏิณญา  โคตรวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายคณาธิป   โสระศรี
2. นายจิราณุวัฒน์   นาสุนทร
3. นายชนพัฒน์   บุญประคม
 
1. นายอุไทย   โกยชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงญานิศา  ถานาจร
2. เด็กหญิงปภาดา  ชมภูทอง
3. เด็กหญิงพิชญ์พัฒน์สร  แพงเพ็ง
4. เด็กหญิงภัทราพร  น้อยจันทร์
5. เด็กหญิงอัญญาวี  พิลากุล
 
1. นายปรีชา  นามนนท์
2. นางสาวอรญา  จันทะมีเจริญกิจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกุลปรียา   ศรีภักดี
2. นางสาวนารินทร์  สุทธิขันธ์
3. นางสาวพรพรรณ   ธนวรรณกุล
4. นางสาวอัยญริน  นาเมืองรักษ์
5. นางสาวอารยา   เจียมา
 
1. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
2. นางสาวนวพร   รัตนทิพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงกษมา  สีภา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ต้นฮะฮวด
4. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  วรศักดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  โบราณรัตน์
2. นางการะเกษ  คงขุนทด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สีสอน
2. นางสาวญาณิศา  บุญสายัง
3. นางสาวนริศรา  สิงห์รักษ์
4. นางสาววิมลสิริ  ฮดฤาชา
5. นางสาวเบญจพร  กุลสุทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ
2. นางสุมนฑา  เจียมสงวน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกนกพล  สุวรรณลา
2. เด็กชายก้องภพ  ระเบียบนาวีนุรักษ์
3. เด็กหญิงฐิติยา  ชีพอุดม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สวรรค์ไพร
5. เด็กหญิงรจนา  ไชยคีนี
 
1. นางมิตธิดา  ปางชาติ
2. นายจักรพงศ์  สงเคน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวพิชาภรณ์   คุรุบาศรี
2. นายรัชชานนท์   รามศิริ
3. นางสาวศศิประภา   บับพาจันทร์
4. นายสุรเชษฐ์   เนื่องจากจันทร์
5. นางสาวอริยาพร   สุดแก้ว
 
1. นายอุไทย   โกยชัย
2. นางขนิษฐา   โลขันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมดี
2. นางสาวกิตติภรณ์  ลาอ่อน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  พิลากอง
4. เด็กหญิงกุลสตรี  พิลากอง
5. เด็กหญิงฉมามาศ  สมกำพี้
6. นายณัฐพล  ทันดา
7. เด็กหญิงณัฐยา  ใจนวน
8. นางสาวปริญญา  ดีตา
9. นายปลื้มปรีติ  บัวซาว
10. นายพัฒนพงศ์  ทำทิพย์
11. เด็กชายภูริณัฐ  เพ็ชรรัตน์
12. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทุมสงคราม
13. นายวัชรวิทย์  อุดกลวย
14. เด็กหญิงศรุตา  แสงขาว
15. นางสาวศศินา  อินทสิทธิ์
16. นางสาวศุภรัตน์  ตรีวิเศษ
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  เถรปัญญา
18. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงขาว
19. เด็กหญิงอรินรัตน์  พรมสวัสดิ์
 
1. นายปรีชา  นามนนท์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
3. นางรจนา  โพธิสมพร
4. นางกรรณิการ์  นามนนท์
5. นางขวัญหล้า  ผาหอมสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กองพอด
 
1. นายจีราวิชช์  บุญนัยรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวเกษร  นันทะทอง
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายเดชนิน  เต็งเจริญกุล
2. เด็กหญิงแก้วตา  ยาทองไชย
 
1. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
2. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายดนุสรณ์  ภาคภูมิ
2. นางสาวระลินทิพย์  วงษ์ลา
 
1. นางสุวรรณา  มูลเมือง
2. นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวจันฐริกา  คำเลิศ
2. เด็กหญิงจิตรสุภา  ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวฐิตินันท์  ศรีหะสุด
4. เด็กหญิงธนพรพรรษ์  พุทธทองศรี
5. เด็กหญิงธัญจิรา  พิริยะนิติ
6. เด็กหญิงภัคธีมา  รัตนสีหา
7. เด็กหญิงรัชดาพร  สันติวรากร
8. นางสาววรัญญา  ราชโยธา
9. นางสาวสุภิชาดา  ศรีกระทุม
10. เด็กหญิงอรนลิน  นรัฐกิจ
 
1. นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
2. นางกฤศนรัตน์  พุทธเสน
3. ว่าที่ร้อยตรีอาวุธ  ดวงดาวพารัมย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธ์  โปรณะ
2. นางสาวจุฬารัชฎ์  จันทรัตน์
3. นางสาวณัฐริณี  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงทาวินี  บัญดิษฐ์
5. นางสาวธัญลักษ์  แสนเสนา
6. นางสาวปิยะธิดา  ศรีสุนทร
7. นางสาวปิยะวรรณ  หาหล้า
8. เด็กชายปุณยวัจน์  ชนะงาม
9. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญหนัก
10. นางสาวสิรินญา  ก้อมมณี
11. นางสาวสุพัตรา  โพธิใส
12. เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรส่งศรี
13. เด็กหญิงอริสรา  คำใส
14. เด็กหญิงอริสสา  คำใส
15. นางสาวโศรญา  หุ่งหนู
 
1. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
2. นายทิราชัน  ดีแป้น
3. นายเจษฎา  นาสินส่ง
4. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  มีตา
2. เด็กหญิงนันทิดา  จำปาตา
 
1. นายพรวิชัย  เนธิบุตร
2. นายวิสูตร   คำปัญโญ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  วงษ์วิชัย
2. นางสาววิลาวรรณ  สิทธิเสนา
 
1. นายกำจร  นุชมา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติพร  เหง้าวิชัย
 
1. นางพัชรี  จันทร์ดาบุญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายจักรกฤษ  วงษา
 
1. นางสาววราลักษณ์  ศรีมาจันทร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายฐานันดร   วรชินา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. นางสาวแสงสุวรรณ  พิลาใหม่
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวอริญญา  คำพรมมี
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายเทอดศักดิ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ลีทับขวา
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายพิเชฐ  พิชาย
 
1. นายมนตรี  ประกอบกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร  แสนสุรินทร์
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานันท์   ยศปัญญา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพงศ์พนิช  อัญชุลี
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โคตรชนะ
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทนา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรตะยา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  นวลสวาท
2. นางสาวณัฐกฤตา  กลางสวัสดิ์
3. นายพนาวุฒิ  สอนสุภาพ
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธินาตย์  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  ปานสุวรรณ
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายศราวุธ  กุลบุตร
 
1. นายชาญณรงค์   เรืองทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายศุภชัย  โลไธสงค์
 
1. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  จันทวัน
 
1. นางสาววรรณภา  แก้วยาศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินท์  นาคเสน
 
1. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวดาปนีย์   คำไล้
 
1. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สร้อยจันดา
 
1. นางสาววรรณภา  แก้วยาศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลรัตน์   สิงห์ลอ
 
1. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายชาญณรงค์   เรืองทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
2. นางสาวดาปนีย์  คำไล้
3. นางสาวปภาวรินท์  นาคเสน
4. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
5. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
6. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
7. เด็กชายวริศรา  จันทนา
8. นายเทพบุตร  จุตะโน
9. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
3. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ   บุตรเต
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
3. นายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
4. เด็กหญิงธนัญศิริ  หารคำแพง
5. เด็กหญิงธันยนันท์  ไตรวีระกุล
6. เด็กหญิงพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
7. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
8. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
9. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
10. เด็กชายวงสวัสดิ์  สุริยะชัยวัฒน์
11. นางสาววริศรา  จันทนา
12. นางสาวศิรประภา  เกื้อทาน
13. นางสาวศิวพร  พิมพ์ศิริ
14. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
15. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
3. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
2. นายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
3. นางสาวณัฐริดา  โคตรสุโพธิ์
4. นางสาวธันย์ชนก  ชัยทองดี
5. นางสาวปาริฉัตร  งามแสง
6. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
7. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
8. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
9. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
10. นายศุภชัย  โลไธสงค์
11. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
12. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
3. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
4. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสันติพงศ์
3. เด็กหญิงชญาภา  ศรนคร
4. นายชนพล  จันทศร
5. เด็กหญิงญานิศา  สิมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วโทน
7. เด็กหญิงณัฐพร  ไทยษา
8. เด็กหญิงธนพร  ประจันตเสน
9. เด็กชายธนภัทร  โสกันทัด
10. เด็กชายนราธิป  สุวรรณชัย
11. เด็กหญิงนฤมล  สายวรรณ
12. เด็กหญิงปริชญา  จำปาอ่อน
13. เด็กหญิงภิราภรณ์  คำประมวล
14. เด็กหญิงวนคีตา  โลขันสา
15. เด็กหญิงศรัญญา  สว่างใหญ่
16. เด็กชายสัญญพงศ์  คำมาธีรโรจน์
17. นายสิทธิโชค  วงมาเกษ
18. นางสาวสุนิสา  คงทะเล
19. เด็กหญิงอรจิรา  อินพิทักษ์
20. เด็กหญิงัรัตนาวดี  บุญเรือง
21. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองพรวิสุทธิ์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
2. นายมานะศักดิ์  บุญเฮ้า
3. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
4. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
5. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
6. นายประวิตร  บุญประคอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์   วิชาศรี
2. เด็กชายธเนศ   พงศ์พิสุทธิโกศล
3. เด็กชายพงศ์ธนวิทย์  สิงห์สุวรรณ
4. เด็กชายพีรพัฒน์   วิเชียรศิริ
5. เด็กหญิงภูซาน   ศรีแสงรัตน์
 
1. นายประวิตร   ุบุญประคอง
2. นายณัฐพงศ์  สอนสุภาพ
3. นายณัฐพล  สุพรมอินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา   อธิวาสนขันติ
2. นายพลากร   ทองอรุณ
3. นายภูมินทร์   ภูมิศรี
4. นายวรากร   เตชะจารุวิทย์
5. นางสาววารุณี   ธรรมมาพา
6. นายเมธา  จันทะวงษ์
 
1. นายประวิตร   บุญประคอง
2. นายณัฐพงศ์  สอนสุภาพ
3. นายณัฐพล  สุพรมอินทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  แสนสายเนตร
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมเมือง
4. เด็กหญิงจีระวรรณ  บุดดา
5. เด็กหญิงชนม์ชนก  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ปัดแก่ง
7. เด็กชายตรีเพชร  พรมทอง
8. เด็กชายธนทัต  ภูจำปา
9. เด็กชายธนวัติ  รูปชัยภูมิ
10. นายธนาเทพ  คำโสภา
11. นายนวมินทร์  ส้านสิงห์
12. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีคำ
13. นางสาวน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
14. นายปรเมธ  มีสมบุญ
15. นางสาวปวีณา   ธัญญาลักษณ์
16. นางสาวพรทิพย์  ยุงรัมย์
17. เด็กหญิงพรพิมล  ผุยมาตย์
18. เด็กหญิงพรไพรินทร์  ไพศูนย์
19. นางสาวพลอยสุดา  ถาวร
20. เด็กหญิงภาวิณี  อนันตะ
21. นางสาวลลิต์ภัทร  ชัชวาลย์
22. นายวรเชษฐ์  เฮืองบุญศรี
23. นายวิริยะ  พูดขุนทด
24. เด็กชายศราวุฒิ  เพียรชัยภูมิ
25. เด็กชายสนธยา  โสมาศรี
26. เด็กหญิงสุกัญญา  บุษบา
27. นางสาวสุทธิมา  หุ่งหนู
28. นายอนิวัตติ์  นันยอด
29. นายอนุชิต  นวลภูเขียว
30. นายอภิสิทธิ์  สัพโส
31. เด็กหญิงอรธิดา  ทุมภักดี
32. นางสาวอัญชญา  จุลทา
33. นางสาวอารีญา  ชาวดร
34. เด็กชายเจษฎา  โอชารส
35. นางสาวเมษา  สุพรมอินทร์
36. นายเอกรัตน์  ภาจำรงค์
37. นางสาวเอื้ออารี  คำโสภา
 
1. นายสำเร็จวิชญ์  เพชรสังคุณ
2. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
3. นายสุนันท์  รอดประทับ
4. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
5. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
6. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
7. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
8. นายสมเกียรติ  ศรีกุลวงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นายอาทิตย์  กะบัตทอง
 
1. นายพฒนพล  คงเนียม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อารยะศิลปธร
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐวิมล  ศรีนาชู
 
1. นายอนันตพงษ์  จันทรกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ภักดี
 
1. นางสาวมุกรดา  ฤิทธิ์ช่วย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุกาญดา  คำยา
 
1. นางอริสรา  ปุรัน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวธินัฐดา  บุรัตน์
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายชนะโชค  บุตรชายงาม
 
1. นางมินตรา  มังบู่แว่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. นายณัฐนนท์  บรรเทาญาติ
 
1. นางสาววรรณภา  แก้วยาศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงเอกจิตรา  สุนทร
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาววรรณวัฒน์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสนขัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายชัชชัย   คลังชำนาญ
 
1. นายประวิตร   บุญประคอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงเอกจิตรา  สุนทร
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวธินัฐดา  บุรัตน์
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายชนาธิป  จุตตะโน
2. เด็กชายธนวัติ  รูปชัยภูมิ
3. นายนวมินทร์  ส้านสิงห์
4. เด็กชายนัดพากร  สุภาษิ
5. เด็กชายพงษกร  การิกาญจน์
6. นายวรเชษฐ์  เฮืองบุญศรี
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  วันทองสุข
8. เด็กชายอดิลักษณ์  โคตรสมอ
9. นายอนิวัตติ์  นันยอด
10. นายอภิสิทธิ์  สัพโส
 
1. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
2. นายสุนันท์  รอดประทับ
3. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยมงคล
3. เด็กชายกิติพล  สุนทร
4. เด็กชายจักรี  วันสุพงศ์
5. เด็กหญิงจารุภา  มาเจริญ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซองทุมมินทร์
7. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เสมอตัว
8. เด็กหญิงณิชาภัทร  เศริฐศรี
9. เด็กหญิงธนพร  วงศ์ษา
10. เด็กหญิงธารทิพย์  ธารชัย
11. เด็กชายธีรภัทร์  วินมูล
12. เด็กชายธีวัจน์  นาราช
13. เด็กหญิงนิภานันท์  แก้วยาศรี
14. เด็กหญิงบุณยาพร  ชุมพล
15. เด็กหญิงปทุมมา  แก้วยาศรี
16. เด็กหญิงปุญญารัตน์  ถ้วยฤทธิ์
17. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินธิโคตร
18. เด็กหญิงพิมฤดี  โนนทะประ
19. เด็กชายพิริยกร  สุขโข
20. เด็กชายพีระพัฒน์  จำปาสิม
21. เด็กหญิงภควดี  เทศน์ธรรม
22. เด็กหญิงภูริชา  ลำมะนา
23. เด็กหญิงมนต์สิชาน์  บุหงาเชื้อ
24. เด็กหญิงวิไลรัตน์  วชรมงคลสิน
25. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพยนอก
26. เด็กชายวีระพัชร์  จันทิหล้า
27. เด็กหญิงศิรประภา  โสนิสา
28. เด็กชายศิวกร  ไชยศรี
29. เด็กชายสิรวิชญ์  ขอบทอง
30. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วศิริ
31. เด็กชายอมรเชษฐ์   ภูวเดชธันยกานต์
32. เด็กหญิงอรวรรณ  กฤตลักษณ์
33. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่โง้ว
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงศ์  สอนสุภาพ
3. นายณัฐพล  สุพรมอินทร์
4. นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกมลวัณย์  ตุลยวัฒน์
3. นายกีรติ  ราชพัฒน์
4. นางสาวจุธารัตน์  วิชาศรี
5. นายชัชชัย  คลังชำนาญ
6. นายชิดติพงษ์  แถวอุทุม
7. นายณภัทร  นาอุดม
8. นางสาวธิติมา  ปุณขันธ์
9. นางสาวนภัสสร  สายลาด
10. นายปัญวิชญ์  โสคำ
11. นางสาวปานหทัย  แสนดา
12. นายพงศกร  อินทะผิว
13. นางสาวภัทราพร  อัญชุลี
14. นายภูมิมินทร์  พรมลารักษ์
15. นางสาวรชนา  ประสงค์
16. นางสาวรัตติยากร  คุนาเมือง
17. นางสาววณิชยา  ลีลาพาณิชย์ชัย
18. นางสาววราพรรณ  จันทสาน
19. นางสาววีรยา  ศรีอุ้มสุข
20. นางสาวสุกัญญา  ปริกุลโน
21. นายอธิวัฒน์  เนตรแสงสี
22. นายอนุวัฒน์  พรมมาวัน
23. นางสาวอรปรียา  สีมหานาม
24. นายอรรคพล  รามคำ
25. นางสาวอริศรา  กำเนิด
26. นางสาวอันทิรา  หอมเทียนทอง
27. นางสาวอาริยา  ดานิตย์
28. นางสาวเพลงตะวัน  วัฒนขำ
29. นางสาวเพลงพร  พะกะยะ
30. นายเมธา  จันทะวงษ์
31. นายเอกกมล  จวนมาศ
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงศ์  สอนสุภาพ
3. นายณัฐพล  สุพรมอินทร์
4. นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกนกวรรณ  อนุนาค
2. นางสาวกิตติยาพร  ยามดี
3. นายนิพิฐพนธ์  แสงดี
4. นายพงษ์สุพัฒน์  พัทธะนะสัย
5. นางสาววราพร  บุญพรม
6. นางสาวศันสนีย์  ครองตรี
7. นางสาวสุณิษา  จันทวงษ์สิงห์
8. นายอลงกรณ์  พลดี
9. นายโอม  พลดี
10. นายไกรวิชญ์  ภูธรศรี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นายภานุกานต์  บุดดาเหลา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวกมลนิตย์  ใจเรา
2. นางสาวกฤตลักษณ์  พิลาอ่อน
3. นางสาวขวัญจุฬา  คำไล้
4. นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งพิทักษ์
5. นางสาวธัญญารัตน์  สีคะปัสสะ
6. นางสาวปวีณา  บุดดา
7. นางสาวรินรดา  อยู่สวัสดิ์
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญหงำ
 
1. นายวิระชัย  แก้วมาตย์
2. นางสาวสุพรรษา  มุลทากุล
3. นางศุภมาส  โสวรรณา
4. นางสิริกร  บัวรุ่ง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  แสนสายเนตร
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมเมือง
4. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณชัย
5. เด็กหญิงชนม์ชนก  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ปัดแก่ง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพรพิมล  ผุยมาตย์
9. เด็กหญิงศศิธร  ไชยจงมี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดวัน
 
1. นายสุนันท์  รอดประทับ
2. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
4. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายจตุพร  จันทร์ดี
2. นางสาวจุฬาวรรณ  พุทธรักษ์
3. นางสาวชลดา  ภักมี
4. นางสาวณัฐชา  รามศิริ
5. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  เชื้อศิริ
6. นางสาวธัญญลักษณ์  ปิ่นคำ
7. นางสาวนธพร  สีมี
8. นางสาวนภัสวรรณ  มูลวัตร
9. นางสาวภัทราภา  จำปานิล
10. นางสาวรุจีรัตน์  รามศิริ
11. นายศิริราช  นันตะลิ
12. นางสาวอัญชุลี  ลีกระจ่าง
 
1. นายฤทธิพร  สอดโสม
2. นางวราภรณ์  แสนกลาง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วบุดดี
2. เด็กหญิงทองเปลว  ทองมี
3. เด็กหญิงปธิตา  สีจันดา
4. เด็กหญิงพรประภา  คันทะวิชัย
5. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วไชยสงค์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ท้าวพิณ
7. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยอดชาย
9. เด็กหญิงสุมณฑา  ตาสี
10. เด็กหญิงอารียา  มีดี
11. เด็กหญิงเจมจิตต์  ผางสี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นายภานุกานต์  บุดดาเหลา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวกมลนิตย์  ใจเรา
2. นางสาวกฤตลักษณ์  พิลาอ่อน
3. นางสาวขวัญจุฬา  คำไล้
4. นางสาวจิราพร  ศรีแก้ว
5. นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งพิทักษ์
6. นางสาวธัญญารัตน์  สีคะปัสสะ
7. นางสาวปวีณา  บุดดา
8. นางสาวรินรดา  อยู่สวัสดิ์
9. นายสุรัตน์ศักดิ์  อาจวิลัย
10. นางสาวอาภาภรณ์  บุญหงำ
 
1. นายวิระชัย  แก้วมาตย์
2. นางศุภมาส  โสวรรณา
3. นางสิริกร  บัวรุ่ง
4. นางสาวสุพรรษา  มุลทากุล
5. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาบุญ
2. เด็กหญิงปาริษา  เดชธงชัย
3. เด็กหญิงมุฑิตา  สอนพรม
4. เด็กหญิงศิริภา  วรินทรา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทะวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี  ไชยคีนี
2. นางสาวสิริมณี  ธรรมกุล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทีดี
2. นายอรรถชัย  แสนใจวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี  ไชยคีนี
2. นางสาวสิริมณี  ธรรมกุล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสดาตา
 
1. นางจุรณี  อ้นคง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวมีนา  ดาบิ้ง
 
1. นางจุรณี  อ้นคง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  มาลา
 
1. นางจุรณี  อ้นคง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  จูมจะนะ
 
1. นางสาวปริศนา  บุญประสพ
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  จำรัสแนว
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  รัตนทิพย์
3. นางสาวสิริกาญจน์  ดีลุนชัย
4. นายสุรศักดิ์  เมืองดี
5. นางสาวอารยา  ศรีสารคาม
 
1. นางพนิดา  กุลเทียนประดิษฐ์
2. Miss Lu  Mengmeng
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวภัสวรรณ  ทนุราช
2. นางสาววรรณวิสา  สีดาพิมพ์
 
1. นางจุรณี  อ้นคง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  คำทองจันทร์
2. นายธนากรณ์  ผิวศิริ
3. นายพิพัฒน์  แสนใจวุฒิ
4. นายฤทธิชัย  ชัชวาลย์
5. นายสุวรรณพงษ์  ชัชวาลย์
6. นายอัครเดช  จันปิตุ
7. นายเกียรติศักดิ์  โคตรมงคล
8. นายเจษฎา  อินเทพมงคล
 
1. นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
2. นางพูลสิน  คัมภ์บุญยอ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายชรัณ  ตองหว้าน
2. นายณัฐพล  ไชยพยวน
3. นายพงศ์พาณิชย์  ครุนันท์
4. นายสมคิด  ชัยสิทธิ์
5. นายอธิพงษ์  จิตรสีดา
6. นายโชคอนันต์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายกำพล  สุวรรณโคตร
2. นายศักดา  พรมกุล
3. นางสาวสีวัน  กองสิงห์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กำกูด
2. นางสาวกรพินท์  เที่ยงงาม
3. นายราเชนทร์  ขวัญแก้ว
4. นางสาววิไลพร  คุ้ยพรัพย์
5. นางสาวศิริวรรณ  กองคำ
6. เด็กชายสะท้าน  หาคำ
7. เด็กชายอารีญา  ชำนาญ
8. นางสาวอารียา  เพียรขุนทด
9. นายเขตตะวัน  ฟ้าห่วน
 
1. นายทวีป  วิชาราช
2. นางรัชฎาภรณ์  วิชาราช
3. นางสาวเกวิกา  ภูมิดี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิตญา  ทาสุคนธ์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงปรัชญา  บุญชู
4. เด็กหญิงพัชรพร  สาลีสี
5. เด็กชายโกมลศักดิ์  บับภาวัน
 
1. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
2. นางดุจฤดี   อ้วนคำ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  แพงคำ
2. นางสาวชนัญชิดา  ไชยแสน
3. นางสาวชมศิริ  หน่อคำ
4. นางสาวฝนดาว  ไชยคำ
5. นางสาวเอเซีย  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
 
1. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
2. นางสาวบัวบูชา   คุณารัตนศิริกุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงจันทมณี  สุดสนธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ตุไตลา
3. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมธนาสันต์
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวพิวา  อนุศรี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชลิตา  ไชยแสง
2. นางสาวสุนิสา  คำภาสัน
3. นางสาวอารีรัตน์  พิชาย
 
1. นายอนุวัต  ศรีจันทา
2. นางมิตธิดา  ปางชาติ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายต่อกมล  บุญเรือง
2. เด็กหญิงศศิภา  กรองกาญจนสิริ
3. เด็กชายศุภกร  บุติมาลย์
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวพิวา  อนุศรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  พระสุนิล
2. นางสาวนิรัศรินทร์  ขานพล
3. นางสาวพรรณทิภา  แดงหล้า
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวเณรัญญา  พจนารถ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายปรมัตต์  สินชัย
2. เด็กชายอิงควัฒน์  คงใจมั่น
 
1. นายสุวิจักขณ์  วอหา
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายชยณัฐ  ศรีขลา
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  ชัยรัติเศรษฐกุล
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. นายครุภัทร  ภูมิพัฒน์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายวนัส  อ่อนแพง
2. นายอัครวัฒน์  พรหมหาราช
 
1. นายสุวิจักขณ์  วอหา
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายชยพล  ทายตะคุ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วนสันเทียะ
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายนิมิตร  บัวระภา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายบัญญวัต  สร้างช้าง
2. นายรัฐพงษ์  บุตรตะยา
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายจิรัฐชัย  จีระฐานุพงศ์
2. เด็กชายภราดร  บุตดา
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรีแก้วกัลยา  มาตรา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายทักษดนัย  ศรีภา
2. เด็กชายศิริพงษ์  พรศิริวัฒนากูล
 
1. นางพรพิศ  อิ่มเอิบ
2. นายพิทยา  พรหมปัญญา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธอร์น  ชาวหา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนพรม
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวอาริตา  นาคนชม
2. นางสาวแสงดาว  ทาประจิตร์
 
1. นายครุภัทร  ภูมิพัฒน์
2. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวธนพร  แพงศรี
2. นางสาวบุษรินทร์  กุลสิม
 
1. นายนคร  สร้อยสน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา  มาตรา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกันตา  วาณิชชาสถิต
2. นายภาคภูมิ  อาจแก้ว
 
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายกีรติ  มูลเมือง
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมสาส์น
2. เด็กชายณภัทร  จู่สุกุล
3. นายวิริทธิ์พล  แก้วดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายนิมิตร  บัวระภา
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวญาณัจฉรา  ไขศรี
2. นางสาวเกศเกล้า  ธนะสูตร
3. นางสาวเบญญาภรณ์  ชาญประเสริฐ
 
1. นายพิเชษฐ์  กัลย์ชัย
2. นายนคร  สร้อยสน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. นายธนเสฏฐ์  ชาติชลลิมรัตน์
2. นางสาววริดา  อุ่นศิริ
 
1. นายวรวิทย์  สีทาสังข์
2. นายโฆษกะ  สมานฉันท์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์  โพธิ์บึงกาฬ
2. เด็กชายธนาวิทย์  ทองแสน
3. เด็กชายยศพันธ์  แก่นวงษ์
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายนคร  สร้อยสน
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายธีระสาร  มินทะขัด
2. เด็กชายวชิรวิทย์  มาตะพัตดิ์
3. เด็กชายวันชนะชนม์  ทวนวิเศษกุล
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายนคร  สร้อยสน
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายถนอม  ชัชวาลย์
2. เด็กชายนิรุช  ฤาชา
3. เด็กชายภัครพล  มามี
 
1. นายวรวัฒน์  คำหวาน
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายคุณากร  โสภาวัฒน์
2. เด็กชายชุติพนธ์  ต่างใจ
3. เด็กชายธนาพล  นันทะกุล
 
1. นายวรวิทย์  สีทาสังข์
2. นายโฆษกะ  สมานฉันท์
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายวายุพัฒน์  สังสีมา
2. เด็กชายสหรัถ  สุทธิธรรม
3. เด็กชายอดิเทพ  ศรแผลง
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. ดร.ทนงเกียรติ  พลไชยา
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกฤติยากานต์  ต้นสุข
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  พุทธวงศ์
3. นางสาวเจนจิรา  พินารอด
 
1. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
2. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พันจัน
2. เด็กชายนิพนธ์  สาจะลี
3. เด็กชายสหรัฐ  ยาแพง
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นางสุมล  แสนใจวุฒิ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  มณีศรี
2. นายวรายุทธ  ลอยจันทึก
3. นายศิริวัฒน์  แก้วแสนหล่อ
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นางสุมล  แสนใจวุฒิ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎาพล  ร่องจิก
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  พิลาบุตร
3. เด็กชายหนึ่งนครินทร์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายดนัย  รัตนะ
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทะมอญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  ศุภะโกศล
2. นางสาวปาริฉัตร  กองฉันทะ
3. นางสาวสุทธิดา  สีเขียว
 
1. นางบงกฎ  ตัณฑะกูล
2. นายสุวรรณ  ธนะบุตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   โสภาภักดิ์
2. เด็กหญิงภาลินี  กองราช
3. เด็กชายมงคล  พันทะบัวศรี
4. เด็กหญิงวรัญญา  ตัญญภักดิ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กาษาวัตร์
6. เด็กหญิงเขมิกา  ขันทะคีรี
 
1. นางสาวนงค์ใย  จันทาชนะ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายณัฐวัตร  เทียนเงิน
2. นางสาวพรสวรรค์  ราชสิงโห
3. นายวิษณุ  สอนสี
4. นางสาวสาริณีย์  พัฒนไสย
5. นางสาวสุชา  แสงดี
6. นางสาวโสภา  ทักทาย
 
1. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
2. นายพิษณุวัตร  หงษา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวจิราพร  โคตรมหา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัตตะโสภณ
3. นางสาววรัญญา  ดาหอม
 
1. นางนิศารัตน์  แคล้วโยธา
2. นางศุภมาส  โสวรรณา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายชนัญญู  สีกา
2. นางสาวมณฑิกานต์  สนแก้ว
3. นางสาวยุพาวรรณ  พิระนัน
 
1. นางลัดดา  วงษ์เวช
2. นางดุษณีย์  นิยะโมสถ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นิศยันต์
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีทานนท์
3. เด็กหญิงนริศรา  สุดใจ
 
1. นางจิราพร  กัปโก
2. นายวันชัย  กัปโก
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายพงค์ศักดิ์  ศรีรัง
2. นายสรรพสิทธิ์  ก้อมมณี
3. นางสาวสุมณฑา  โพตะวันนะ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
2. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงปฐมพร  ชาวกระลืม
2. เด็กหญิงมัญชุภา  กองเพชร
3. เด็กหญิงเรณุกา  ทวีชีพ
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์วงษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ประสมทรัพย์
2. นางสาวสุนิตา  ทบวัน
3. นางสาวอัจฉรา  กงนารี
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์วงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เดชธงชัย
2. เด็กหญิงรมย์รุจี  แก้วคำพันธ์
3. เด็กหญิงวิยดา  สิมสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิตติพร  กอเกษ
2. นางสาวสุธาภรณ์  ชัชวาลย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ระนาด
2. นางสาวมุจรี  ดีลุนชัย
3. นางสาวศศิวิมล  บัวรัตน์
 
1. นางลักขณา  พลซา
2. นายเอกสิทธิ์  พลซา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงณีรนุช  คุรุวาศรี
2. เด็กหญิงพัชริดา  วาลมนตรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญสอน
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ชัชวาลย์
2. นางสาวกิตติพร  กอเกษ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายธีรพัฒน์  คำพา
2. นายศิริชัย  กุญชรเพชร
3. นางสาวอัจฉรา  นิวงษา
 
1. นางประภารัตน์  สิงห์สถิต
2. นางลัดดาวัลย์  ลิ้มปรารถนาศักดิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  บัวลาศรี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ขนันแข็ง
 
1. นางปิ่นทอง  มงคลวัจน์
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกุลสตรี  กงนรินทร์
2. นางสาวภิญญดา  สมภาร
3. นางสาววนิศรา  ผิวศิริ
 
1. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
2. นายพิษณุวัตร  หงษา
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายชินวัตร  สั้นจันดา
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ป่าสะดง
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัดถาแก้ว
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงกชนันท์  เรือนคำ
2. เด็กหญิงจรรยาพร  อินทะศรี
3. เด็กหญิงทัศน์สุวรรณ  สีทัน
 
1. นางสาวรัตติมา  ไมตรีสวัสดิ์
2. นางสาวอรษา  โรจน์ทิพย์สถิตย์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายวศิน  พุทธรักษ์
 
1. นางสาวสิริพร  ศิริฟอง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  มูลถวิล
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  สร้อยขุนทด
 
1. นายอนุสรณ์   ศรีรักษา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงมินต์  ฟองมณี
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วไชยสงค์
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงจันสุดา  ขอสาย
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวจีราวรรณ  นาทุม
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายนภัทรพนธ์  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงมินต์  ฟองมณี
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวพิไลพร  กาญจนโกมล
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วไชยสงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มูลถวิล
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวพิไลพร  กาญจนโกมล
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุทธบูรณ์
2. เด็กชายสุริยะ  แสนแอ
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวพิไลพร  กาญจนโกมล
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายสุรเกียรติ  ยศปัญญา
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเทพบุตร  จุตะโน
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  บุตรพรหม
 
1. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายภูมินทร์  นุตทะบัต
 
1. นายฤทธิพร  สอดโสม
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  โสภากุล
 
1. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกระษัตรี  แก้วยาศรี
2. เด็กหญิงกัญญาเนตร  อุ่นแฝง
3. นางสาวกัสศินา  อินทร์เพชร์
4. นายคนพงษ์  คำมาธีรโรจน์
5. นายณัฐพิสิษฐ์  ศรีทนนาง
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  ชาเหลา
7. เด็กหญิงทิพรัตน์  พิลาทอน
8. นายธวัชชัย  โสภากุล
9. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปั้น
10. นายธีระวัฒน์  ยามา
11. นางสาวนริศรา  โฮมประเสริฐ
12. นายนฤดล  จันทร์ศรี
13. นางสาวปาริฉัตร  คำสุพรหม
14. เด็กหญิงปาริชาติ  อารยะศิลปธร
15. นางสาวมัณฑนา  วิเศษสัตย์
16. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วเกษศรี
17. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ปงคำลือ
18. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่โง้ว
19. นางสาววินันดา  เพียเสนา
20. เด็กหญิงศศิกานต์  โสระสิงห์
21. นางสาวศุทธินี  ผดุงกิจ
22. นางสาวศุภาพิชย์  สีหาพรหม
23. นายสหรัฐ  วาทะนรพันธ์
24. นายสิปกร  ม้าวพรม
25. นายสุทธิราช  พรหมแสนสุข
26. เด็กหญิงอารยา  นาสมตรึก
27. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  บัวระภา
28. นายเทพบุตร  จุตะโน
29. นางสาวแสงมณี  ศรีมาจันทร์
30. นางสาวไอรัตดา  กงภูธร
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นายสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นายสุรพงษ์  โสมาบุตร
4. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
5. นางสาวเกวลี  ศรีบุญวงษ์
6. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
7. นายตรีศักดิ์  แสนดา