หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นายบุญเเช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิิทยาลัย เลย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 นายวิมล แพงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นายสุเมธ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นายวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
15 นายบุญเเช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
16 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิิทยาลัย เลย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
17 นายวิมล แพงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
18 นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
19 นายสุเมธ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
20 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
21 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
22 นายวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
23 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
24 นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
25 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
26 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
27 นายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
28 นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
29 นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ รองอำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
30 ว่าที่ รท.ยุทธชาติ ไชยบุตร รองอำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
31 นายประทีปแสง พลรักษา รองอำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
32 นายดาวเด่น เหล่าผา รองอำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
33 นางเกษราภรณ์ อุ่นท้าว ครู โรงเรียนเชียงคาน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
34 นายสุภีร์ หล้าสีดา ครู โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
35 นายอนุวัต ศรีจันทา ครู โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
36 นางหยาดฟ้า วิชาพร ครู โรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
37 นางจินดา หล้าพันธ์ ครู โรงเรียนธาตุพิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
38 นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
39 นายจิตรกร เทมียะโก ครู โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
40 นางสารภี เหลืองสุวรรณ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
41 นางจรินยา นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
42 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
43 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
44 นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
45 นางยุพา แสนเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
46 นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
47 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
48 นายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
49 นายสุวิทย์ สารเงิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
50 นางปิยนุช สิงห์สถิต ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
51 นายสุรชัย กัลป์ชัย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
52 นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
53 นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
54 นายสถิต วิเศษสัตย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
55 นายองอาจ เกตะวันดี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
56 นายชัยเวช สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
57 นางกรรณิกา สุทธิแพทย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
58 นางจรินยา นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่แข่งขัน  
59 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่แข่งขัน  
60 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
61 นางณิชารีย์ ชมเชย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
62 นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
63 นางจันทร์ทิรา พิลาสุตา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
64 นางสาวชลลดา บ้งงึ้ม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
65 นางสุดารัตน์ มั่นเพ็ชร ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
66 นางสาวพรรณทิวา หิรัญพรหม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
67 นางสาวอรุณี พรหมหาราช ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
68 นางชไมพร วงษ์วชิรโชติ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
69 นางสาวแก้วกัลลิยา รามศิริ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
70 นางสาวอัจฉรา ศรีหา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
71 นางสาวชลชนก พลดาหาญ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
72 นางสาวรัตนาภรณ์ หอมบุบผา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
73 นางสาวพัชรี ศรียาขำ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
74 นางจิดาภา นาชัย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
75 นางสาวจินต์จุฑา เขาโคกกรวด ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
76 นางอุมาพร พรมอุ่น ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
77 นางพิรุณ สีหะวงศ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
78 นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
79 นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจร  
80 นายจารุวร สาระทัศนานันท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจร  
81 นายสมชาย โสภารักษ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการจราจร  
82 นายสุริยา พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการจราจร  
83 นางสาวพัชรี ป้องศิริ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
84 นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
85 นายภัทร สุขผุย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
86 นายจีรพรรณ ดาขัน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
87 นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
88 นางสาวเกตุแก้ว คุ้มเถื่อน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
89 นายชาติชาย พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองอำนวยการ  
90 ว่าที่ ร.ต.อภิเบศร์ รักษางาม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองอำนวยการ  
91 นางจรินยา นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
92 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
93 นางสาวอุไร พรมมาวัน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
94 นางจิราพร ยะคำป้อ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
95 นางอนงค์นาฏ วราเสฏฐานนน์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
96 นางสาวพนิดา แซ่ลิ้ม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
97 นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
98 นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
99 นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
100 นางสาวศศิวิมล โลขันสา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
101 นายพิทยา พรหมปัญญา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
102 นายศุภพล เจดีย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
103 นายองอาจ เกตะวันดี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ  
104 นายกีรติ มูลเมือง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ  
105 นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
106 นางสาวปรียาดา เพชรเวียง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
107 นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
108 นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
109 นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]