หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิตร แสงสว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวริศรา นันหา โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายอัศราวุฒิ จันทร์มาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวีรจักร ศรีคำ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางเยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ชินชัยพงษ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารี พามนตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการ
4. นายอัศราวุฒิ จันทร์มาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวงเดือน โปทาหนัก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุธะนะ พามนตรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ผิวขมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอัศราวุฒิ จันทร์ทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวมาลีวรรณ มินดาทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิเบศร์ รักษางามโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ผิวขม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ สิงห์แดงโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการ
4. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิโรงเรียนเชียงกลมกรรมการ
5. นางอนงค์นาฏ วราเสฏฐานนน์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกมลชน กรวยทอง โรงเรียนเชียงคาน ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ วันนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเม้าโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสถิตย์พร ปัญจขันญ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางกมลชน กรวยทองโรงเรียนเชียงคาน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิตย์พร ปัญจะขันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา นาหัวนินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพีรภัทร สะเดาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐโรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
4. นางสาววันวิสา จันทะบับภาศรี โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นางธวัลรัตน์ สิงห์เทพ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพชราภรณ์ โสลำเภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาววันวิสา จันทะบับภาศรี โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐโรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
5. นางยุพาพร พรมศิลาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สารเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุธะนะ พามนตรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเม้าโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ศรีพลโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางศวัสพร ปานกลางโรงเรียนเชียงคาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี ป้องศิริโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุธะนะ พามนตรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นาหัวนินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางศวัสพร ปานกลางโรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ศรีพลโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ยายืนโรงเรียนเชียงคาน ประธานกรรมการ
2. นายอุทัศ อาษารินทร์ โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นางวิภาพรรณ เอกทัตรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัต ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายคุ้มครอง บุญช่วยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยทิพย์ สุกใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ เอกทัตรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา จารุรักษ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอนุวัต ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย แก้วมณีวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญญารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติสุข บุบผาดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นางชนจันทร์ รายวันนา โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายปกรณ์ ชมวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายจักราวุธ เพ็ชรแก่นโรงเรียนเชียงกลม กรรมการ
6. นางนิลาวัลย์ พันธ์พร้าวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ไกลเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นางชนจันทร์ รายวันโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายอภินันท์ หาดทะวายการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายศักรินทร์ ขูรีรัง โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางวรารัตน์ เหลาผา โรงเรียนเชียงกลมกรรมการ
7. นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เกษดาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถนรินทร์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายมรกต สาหล้าโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางณัฏฐณิชา จำปาอ่อนโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนากรณ์ พลซาโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางวัจรีภรณ์ บุสดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย เวียงคำโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา สีหะวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ แก้วสมบัติโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร สุขสมบัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายมรกต สาหล้าโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางปริยามญชุ์ สรรพการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ น้อยมีโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ศรียงค์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงศ์ สอนพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายจำเนียร มินทะขัดโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ์ สีหะวงค์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย บุตรมาตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ลุนภาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายนนทราพัฒน์ จันทะบุตรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
3. นาย เจษฎา อินพินิจโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญากร ฮดมาลีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลันดา ปาระมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
4. นายศักดา พรมกุลโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางนนท์ คำดีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
7. นายเกลียวพันธ์ ใจตรงโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางสาวชลธิชา ผาสุขโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางสมใจ สิงห์คะโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลันดา ปาระมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายศักดา พรมกุลโรงเรียนเชียงกลมกรรมการ
5. นางนนท์ คำดีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางเกลียวพันธ์ ใจตรงโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางสาวชลธิชา ผาสุขโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางสมใจ สิงห์คะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ประภาวุฒิโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บริบูรณ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ วงษ์ปีโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอุไร พรมมาวันโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ คันธีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสิริกร บัวรุ่งโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายวิรพล แพงน้อยโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนงลักษณ์ ศิริหล้าโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ศรีแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางประภัสสร แก้วแสนเมืองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางอาชิตาญา ทุมมาลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางณญาดา คุณประสิทธิ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางพรนภา อดุลย์ดิศรโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนงค์จิตร พิลากุลโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางปิยพร ทะภาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ศิริหล้าโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริสวัสดิ์ ราชมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุตตะวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร แสนบุตดาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุพัตรา ชัยจันทร์หอมโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ คันธีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นายวีระยุทธ เหมือนนึกโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายชยพล พรมมาปีโรงเรียนเชียงคาน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจวรรณ พิมคีรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา ชัยจันทร์หอมโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางศิริพร แสนบุตดาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภานุกานต์ บุดดาเหลาโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางดารณี ไชยเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางปิยพร ทะภาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ นามกองโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุทธินี แร่นาคโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร แก้วแสนเมืองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเสกสรร บุปผากรรณโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สิงห์วงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจรินยา นาหัวนินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี หยินอยู่โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางศิริพร แสนบุตดาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายถาวร พลยุทธ โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นายศรสนั่น นนทีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจรัญญา เพชรเพ็ง โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภาพร ทะโพนชัยโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางศิริพร แสนบุตดาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายถาวร พลยุทธโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการ
5. นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิ์ศรีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายกำพล สุวรรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
5. นายณรงศักดิ์ แสงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
6. นายชัยมงคล แก้วเขียว โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล วุฒิจิรพงษ์โรงเรียนคอนสาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
3. นายภูสิทธิ์ จันทนา โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล วุฒิจิรพงษ์โรงเรียนคอนสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัตนาภรณ์ พินิจนึก โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
3. นายภูสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุไพรี กองมณีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ชัย ละราคีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายพีรภาส อามาตมูลตรี โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอาวุธ ดวงดาวพารัมย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายปรีชา นามนนท์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุไพรี กองมณีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ชัย ละราคีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายพีรภาส อามาตมูลตรี โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอาวุธ ดวงดาวพารัมย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายปรีชา นามนนท์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพีระพร คำเดชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรญา จันทะมีเจริญกิจโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางกฤศนรัตน์ พุทธเสนโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกฤศนรัตน์ พุทธเสนโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พูนทวีสินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางเรี่ยมศรี ดอนนอกโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายจีราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายนฤมล รัตนทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายมนตรี ผ่านสุขโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุมนฑา เจียมสงวนโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวรพิพัฒน์ จันทสารโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสุทธิวรรณ นาสินส่ง โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอุไทย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสุมนฑา เจียมสงวนโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวรพิพัฒน์ จันทสารโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสุทธิวรรณ นาสินส่ง โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอุไทย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนาฏ สอนพรหมครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีราพร เวียงทองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกลูวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย ทองอินทร์ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ทองอินทร์ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีราพร เวียงทองโรงเรียนเลยอนุกลูวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกลูวิทยากรรมการ
5. นางสาววรนาฏ สอนพรหมครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ สมบัติวัฒนกลูโรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุศณีย์ สมภาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายจันทร์เหล้า นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
4. นางบรรจง บุญชูโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนทิพย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยกรรมการ
6. นางสาวเบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกฎพร ศิริเกษโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายนพวรรณ สมบัติวัฒนกูลโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายทิพเนตร น่วมหมวดโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายพัชราภรณ์ น้อยจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายเบญจพรรณ บุญพรม เบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางการะเกษ คงขุนทด โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สุทธิแพทย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางใจทิพย์ พานทอง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุศณีย์ สมภาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายรมิตา อินหันต์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ กรมทอง โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นายรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรจนา โพธิสมพรโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายเรี่ยมศรี ดอนนอกโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายมารศรี ยืนสุขโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางณฐพร จันทร์แจ่ม โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริกร สุยอยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุศณีย์ สมภาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา นามนนท์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายทรรศกร วงจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายดนัย รัตนะโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
7. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางกรรณิการ์ นามนนท์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นางสาวพักตร์สุดา อัณฑะปัญญา โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
10. นายทัศนีย์ ศรพรหม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายทิราชัน ดีแป้น โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ ไชยคีนี โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายกรีฑาพล นามคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คำปัญโญโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำจร นุชมาโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการ
3. นายเจษฏา นาสินส่งโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ อองภา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสกุลศิริ รามศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายสมชาย โสภารักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำปัญโญโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายเศรษฐ์ คุณฑาบุตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ อองภา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายกำจร นุชมาโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการ
6. นายดวงจันทร์ อาจศัตรู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพลชัย แก้วยาศรี โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บริบูรณ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนี โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพรรัตน์ ภูธรศรี โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายทศพล ซุยสัมโรง โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี ประกอบกุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายสุภูษณี พรมกัลยา โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายทศพล ซุยสัมโรง โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี ประกอบกุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล ซุยสัมโรงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ประกอบกุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางสุภูษณี พรมกัลยา โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล ซุยสัมโรงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ประกอบกุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นายสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางจินดา หล้าพันธ์ โรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระธรรม จำปาบุรีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระธรรม จำปาบุรีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา จันทิลาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายทศพล ซุยสัมโรงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทิลาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายทศพล ซุยสัมโรงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต สีมี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนศักดิ์ สารศรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธนศักดิ์ สารศรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอนัตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
2. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอนัตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
2. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางมินตรา มังบู่แว่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนัตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาด โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทอง โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายฤทธิพร สอดโสมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ นามทองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสร้อยคำ ศัพทะนาวินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสร้อยคำ ศัพทะนาวินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปริศนา บุญประสพโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLu Changโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. MissMa Wengianโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล สิริเขมานนท์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLu Meng Mengโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. MissMa Wangainโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางเพียงกาญจน์ พรามนิลโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวินี สุขครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวินี สุขครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนสิตา จำปา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา บุญประสพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. MissLu Changโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. MissLu Meng Mengโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. MissLiu Huihuiโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนลิตา จำปาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา บุญประสพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. MissLu Changโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. MissLu Meng Mengโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. MissLiu Huihuiโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนลิตา จำปาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา บุญประสพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. MissLu Changโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. MissLu Meng Mengโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. MissLiu Huihuiโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนลิตา จำปาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา บุญประสพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. MissLu Changโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. MissLu Meng Mengโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. MissLiu Huihuiโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรภาส อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายปนิก สิทธิ โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์ โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรภาส อามาตมุลตรี โรงเรียนวิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายปนิก สิทธิ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายทวีป วิชาราชโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
3. นายภัทร สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง นาไชยเวศน์โรงเรียนด้วงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิภา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสมหวัง นาไชยเวศน์ โรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิภา ภูมิดี โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
3. นายชาติชาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์ โรงเรียนเชียงคาน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายอนุวัตร ศรีจันทา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นาง ณัฐปภัสร์ สายจันทร์ โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายอนุวัตร ศรีจันทา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศรีสุรางค์ สารีพิมพ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นางบัวสวรรค์ จันทแพน โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางศรีสุรางค์ สารีพิมพ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
3. นายบัวสวรรค์ จันทแพน โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางภาวินี พรมโคตรค้า โรงเรียนธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายนิมิตร บัวระภา โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชารี ผิวจันทร์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวัชรา สุขร่ำไป โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ กาสี โรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการ
6. นายสุวิจัขณ์ วอหา โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชารี ผิวจันทร์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางวัชรา สุขร่ำไป โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ กาสี โรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการ
6. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ โรงเรียนลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร บัวระภา โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ กาสี โรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร บัวระภา โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ กาสี โรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ อิ่มเอิบ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนณัฐชา บูรณเวช โรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการ
3. นายวัชระ บุญมี โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ วอหา โรงเรียนเชียงคาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสุรศักดิ์ กาษี โรงเรียนท่าลี่วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ คำหวาน โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกีรติ มูลเมือง โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อย โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยโชค โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สงเคน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โรงเรียนนาด้วงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อย โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ
4. นางอุทัย ไชยโชค โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สงเคน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ คำหวาน โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงศ์ สงเคนโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายกีรติ มูลเมืองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคนโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยโชค โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อย โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายองอาจ เกตะวันดี โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคนโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยโชค โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เกตะวันดี โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สงเคนโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยโชค โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมร ตาระพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยโชค โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวอลิษา หาดนิล โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมีดีโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนนางสาวเกวิภา ภูมิดี ครู โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดี โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดี โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดี โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ ใจเที่ยงโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายพวงพันธ์ จันทนาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวัชระ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ ใจเที่ยงโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายพวงพันธ์ จันทนาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายดิศพล นาคเสนโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสีวัน กองสิงห์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเณรัญญา พจนารถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวแก้วมุกดา วรรณชัยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายดิศพล นาคเสนโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสีวัน กองสิงห์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเณรัญญา พจนารถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นายประภารัตน์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย -โรงเรียนวิทยาลัยอาฃีวศึกษาเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเณรัญญา พจนารถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ฐิศาภรณ์ ไป่ทาฟองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวนงใย จันทาชนะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางเย็นจิต คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย -โรงเรียนวิทยาลัยอาฃีวศึกษาเลยกรรมการ
2. นางสาวเณรัญญา พจนารถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ฐิศาภรณ์ ไป่ทาฟองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวนงใย จันทาชนะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางเย็นจิต คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายยอด กามลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสุริยา ซาวน้ำปาดโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี วรรณปะเกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นายสมรัก สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายยอด กามลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสุริยา ซาวน้ำปาดโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี วรรณปะเกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นายสมรัก สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย -โรงเรียนวิทยาลัยอาฃีวศึกษาเลยประธานกรรมการ
2. นายพจน์ มูลถวิลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางวิรดา วงษ์ลาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเสกสรร บุปผากรรณโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางจิราพร กัปโกโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย -โรงเรียนวิทยาลัยอาฃีวศึกษาเลยกรรมการ
2. นายพจน์ มูลถวิลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางวิรดา วงษ์ลาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายจิราพร กัปโกโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรรณี พรมพุทธาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอด กามลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดีิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรรณี พรมพุทธาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอด กามลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวสีวัน กองสิงห์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
5. นางสาวเณรัญญา พจนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
6. นางประภารัตน์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวแก้วมุกดา วรรณชัย โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวสีวัน กองสิงห์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
4. นางสาวเณรัญญา พจนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางประภารัตน์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางสาวแก้วมุกดา วรรณชัย โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวสีวัน กองสิงห์ โรงเรียนรงเรียนเชียงกลมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรี โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลักขณา พลซา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
5. นางสาวเณรัญญา พจนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ
6. นางประภารัตน์ สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
7. นางสาวแก้วมุกดา วรรณชัย โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
8. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวสีวัน กองสิงห์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
5. นางสาวเณรัญญา พจนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางประภารัตน์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวแก้วมุกดา สุวรรณชัยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล มาสนาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางสุมล แสนใจวุฒิโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางหยาดฟ้า วิชาพร โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหยาดฟ้า วิชาพรโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบล มาสนาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางสุมล แสนใจวุฒิโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตติมา มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตติมา มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางซึ้งฤดี นวลประเสิรฐ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายพิษณุวัตร หงษาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางดุจฤดี อ้วนคำ โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตตมณี มาสาซ้าย โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]