หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2559   2 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาราซันโต๊ส (1) ห้อง 123 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาราซันโต๊ส (1) ห้อง 125 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาราซันโต๊ส (1) ห้อง 113 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาราซันโต๊ส (1) ห้อง 126 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาราซันโต๊ส (1) ห้อง 135 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาราซันโต๊ส (1) ห้อง 133 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง 524 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง 522 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง 531 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม จามจุรี (4) ห้อง 427 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง 525 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารอินทนิล (3) ห้อง 321 , 323 , 324 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 212 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 213 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ห้องโสตฯ (ชั้นล่าง) 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมหลังอาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง โดมหลังอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 222 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 231 (สื่อสังคม) 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องอาเซียน 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 223 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารธรรมสถาน 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารพาลาซันโต๊ส ห้อง 134 และ 136 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง หลังหอนาฬิกา 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมโค้วน่ำเซ้ง ห้อง ข้างโรงอาหาร 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมโค้วน่ำเซ้ง ห้อง ข้างโรงอาหาร 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมโค้วน่ำเซ้ง ห้อง ข้างโรงอาหาร 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมโค้วน่ำเซ้ง ห้อง ข้างโรงอาหาร 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมโค้วน่ำเซ้ง ห้อง ข้างโรงอาหาร 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
22 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00
23 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 12.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร25ปีเลยพิทย์ (หอปะชุม) ห้อง ชั้น2 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 431/432 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
2 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 431/432 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
3 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 431/432 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
4 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 431/432 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
5 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 423/424 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
6 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 423/424 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
7 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 423/424 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00
8 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารจามจุรี (4) ห้อง 423/424 2 ต.ค. 2559 09.00–12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง ห้องสภานักเรียน 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง ห้องสภานักเรียน 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารอินทนิล (3) ห้อง ห้องสมุด 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารอินทนิล (3) ห้อง ห้องสมุด 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 216 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 216 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง 511 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารราชพฤกษ์ (5) ห้อง 511 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 211 2 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารกาสะลอง (2) ห้อง 226 2 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมสนามบาส ห้อง โดมสนามบาส 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมสนามบาส ห้อง โดมสนามบาส 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมสนามบาส ห้อง โดมสนามบาส 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมสนามบาส ห้อง โดมสนามบาส 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม โดมสนามบาส ห้อง โดมสนามบาส 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม ห้อง ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม ห้อง ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม ห้อง ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม ห้อง ห้องคหกรรม เลยพิทยาคม 2 ต.ค. 2559 09.00–16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]