รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โซน 3
ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงรติยาภรณ์    บุญน้อย
 
1. นางอมรวรรณ   สุภารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  นันเชียงเครือ
 
1. นางสาวิกา  แสงฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎยา  คำแดง
 
1. นางสนิดาพร  รอดไว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวนวรัตน์  สว่างดี
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สังคหิรัญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์   ทองทวี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอภิญญา   นระทัด
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. เด็กชายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางสุชานาฎ  วรรณพฤกษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์   หมอนทอง
 
1. นางปภาดา   จันทะยุทธ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกัญญาดา  แซ่ชั่ง
2. เด็กหญิงณํฐธิดา   คำยศ
3. เด็กหญิงนิชราวัลย์  นังกะทา
 
1. นางเกษรินทร์  ดลอารมณ์
2. นายสรากร  บุญรอด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวชฎาภรณ์  เคหาวิต
2. นางสาวณัฐนรี  เพิ่มศิลป์
3. นายภัคพงษ์   อรรถประจง
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
2. นางสาวชริสรา  เคหาวิต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนกอาภรณ์   นันประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอลิศรา   วงศ์ผ่อง
 
1. นางลักษณา   เทศารินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวจารีรัตน์  ผาลาเลิศ
2. นางสาวศิริมา  จิตจักร์
 
1. นายถนอม  แก้วสะอาด
2. นางไพบูลย์  บุญรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศิวกร   วรชิน
 
1. นายทศพร  โกศัลวิตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวศิรินภา  สุลำนาจ
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวชุติมา  คำขจร
2. นางสาวรัมณียา  ยอดสูงเนิน
3. นางสาวศุจีภรณ์  ศรีบัว
 
1. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวนุชนาถ  ราชมณี
2. นางสาวปณิธิดา  พิลายนต์
3. นางสาวสิริยากร  กิจนิกร
 
1. นางอัจฉรา  เหลือผล
2. นายอโศก  หอมหวล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีณะพรม
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  อินทะ
3. เด็กหญิงบุษบา  พลหงษ์
 
1. นางนริศรา  โพนเฉลียว
2. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร
2. นางสาวปนัดดา  ตรีเพชร
3. นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม
 
1. นางเกณฑ์ทอง  สังกะเพศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายพรหมประชา  ศรีโสดา
2. เด็กชายศักดิ์อรุณ  ศรเสนา
 
1. นายจักรพงษ์  ตาลศรี
2. นายสุวิทย์  สังข์ชาตรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายชลณกฤษ  ดวงจันทร์
2. นางสาวมัทวัน  วงศ์เจริญ
 
1. นายประสงค์  เทียบจันทึก
2. นายสิทธิชัย  ภูพาที
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วิภา   จันทะยุทธ
 
1. นางสาวอุบล   มูลเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประทุมชาติ
 
1. นางนารีรัตน์  นนทะมาตย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวชนิภรณ์  จรัสแสง
2. นางสาวนุจรี  แซ่ทาม
3. นางสาวปิยะธิดา  ทองภู
 
1. นางมณีรัตน์  วรสาร
2. นางรัตนา  ยี่วาศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายจิระพงษ์  ฉลวยศรี
2. นางสาวดรุณี  เวศนวงค์
3. นางสาวศรีมร  โอภากาศ
 
1. นางสาวแววดาว  ศรีบ้านโพน
2. นางสาวออนวดี  สันประภา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  วรรณทอง
2. เด็กหญิงธิดามาศ  หนวดคำ
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวดี
 
1. นางทัศนีย์  หน่อสีดา
2. นางศุณัญญา  โคตรพัฒน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวณธิพร  ราชติกา
2. นางสาววัลยา  ผาชาตา
3. นายศุภกฤต  ไพรสณฑ์
 
1. นางนุชนภา  ชาแสน
2. นางสาวสุพินญา  คิสาลัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงกันต์กมล  บาลศรี
2. เด็กชายณทัศน์พล  ณ กาฬสินธุ์
3. เด็กหญิงนนทญา  มีฤทธิ์
 
1. นางมะลิวัลย์  เจริญตะคุ
2. นางนันทา  มีฤทธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   จันทร์คำลอย
2. นางสาวกฤติยาณี   เกษี
3. นางสาวปิยะฉัตร   ภูดินทราย
 
1. นางณิชากร    สงวนกลิ่น
2. นางธันยพร   ป้องกัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวจรัสรวี  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางสาวธิตยา  ศรีประไหม
3. นางสาวสุรีรัตน์  ดาศรี
 
1. นายมนตรี  ไชยหนองแข้
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จันทร์เปล่ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวจีรวรรณ  ศรีมุล
2. นางสาววรดา  พิมพ์สวัสดิ์
3. นางสาวศิราพร  ทองสาร
 
1. นายมนตรี  ไชยหนองแข้
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จันทร์เปล่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายชนะภัย   ศรีสุยิ่ง
2. นายณัฐวุฒิ   หล้าเพ็ง
 
1. นางธันยพร   ป้องกัน
2. นางจันทร์เพ็ญ  ดวงทองพล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายยศพล  เทพสุริย์
2. นางสาววรางคณา  อินทร์โพธิ์สม
 
1. นายวรรณกร  ไกรวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายปฏิพล   อุ่นคำสี
2. เด็กชายประวิทย์   สายสินธุ์
 
1. นายอรรถวิทย์  ปาระภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายกุลธร  กองคำ
2. เด็กชายธนูภพ   สันวิลาศ
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วคำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญปทุม   ภูวานคำ
2. นางสาวธันยพร   ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   มีบุญ
4. เด็กหญิงพิมลวัลย์   กั้วพิศมัย
5. นางสาวสุพรรษา   แย้มคำ
 
1. นายอาคม   วิชัยศร
2. นางสาวจิราภรณ์   เจริญสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   ทรงคะรักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์   ชินบุตร
3. นางสาวสุนารีย์   ดรกระจ่าง
4. นางสาวเชาวริน   ชุริชน
5. นางสาวเสาวนีย์   เถาเมฆ
 
1. นายชาติชาย   ศรีวรสาร
2. นางสาวกฤษณา   ไฝชอบ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กหญิงกานตร์ธิดา  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัณจันสิงห์
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยมัชฌิม
4. เด็กหญิงอาทิติย์ยา  อุตตะโชติ
5. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางนิวาวรรณ  ศรีประไหม
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  ดารา
2. นางสาวกัญญารัตน์  สอนถึง
3. นางสาวปณิตา  โสมาบุตร
4. นางสาวมนต์กนก  สาขา
5. นางสาววิชุดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางมยุรีย์  ศรีชมภู
2. นายกมล  ละอองคำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี   พินิจ
2. นางสาวพรทิพา  วิไลรัตน์
3. นายวัชรพล   พัสดร
4. นางสาวอภิญญา   วรรณประภา
5. นางสาวเบญญาภา   ไชยทองศรี
 
1. นางสาวเมตตา   ผาละกัน
2. นางสาววัชนี   อ่อนเขียว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตย์  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายอุ้มบุญ  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชินกฤต  คุณพิมพ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มุลานนท์
 
1. นางนวพร  ถึงประเสริฐ
2. นางสาวกานต์มณี  บุญมี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายธนพล  พิมพ์รส
2. นางสาวสุรีพร  เลานามสิงห์
 
1. นายสมพจน์  ตรัสศรี
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ภูจันหา
2. นางสาวกัลยกร   นพคุณ
3. นางสาวจุฑามณี   โลหะมาศ
4. นางสาวตติยาพร   ตรีศร
5. เด็กหญิงพัชรพร  สันธิวาส
6. นางสาวพิมพ์ลภัส    ไชยโส
7. นางสาวมณีรัตน์  สีลาพิม
8. เด็กหญิงศิริกัลญา  สีอ่อนดี
9. นางสาวสุธาสินี  ชินโน
10. นางสาวอาริญญา    เทพศรี
 
1. นางจิราภรณ์   ศรีวรสาร
2. นายพจกร   แจ่มสุวรรณ์
3. นางสาววัชนี   อ่อนเขียว
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร   สารจันทร์
2. นางสาวกาญจนา   บอนดำ
3. นางสาวธิดารัตน์   อุตมสีขันธ์
4. นางสาวนภัสสร   หินศิลา
5. นายพลพรรธน์  บุญสรรค์
6. นางสาวภัทรวดี  บุญเลิศ
7. นางสาวมะลิวัลย์    เฉิดสุวรรณ์
8. นางสาวรัตนา   ศรีสองเมือง
9. นายวีรพงษ์   นันทะเขต
10. นางสาวสุทธาทิพย์   หลักบุญ
11. นางสาวสุนิดา   จำเริญเจือ
12. นางสาวสุภาพร   กิจชำนิ
13. นางสาวสุมิตรา   วงศ์ศรีเทพ
14. นางสาวอนงรักษ์    โพธิ์เสทือน
15. นางสาวเกศราภรณ์  บุญเอก
 
1. นายประสิทธิ์   ไชยกาล
2. นางพวงเพชร  ศรีคิรินทร์
3. นายวีระศักดิ์   คิสาลัง
4. นายชาตรี  จำนงกิจ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวทับทิมสยาม  อุตม์สีขันธ์
2. นายเดชาวัต  สีดามาตย์
 
1. นายมนตรี   คำมะปะนา
2. นายวีระศักดิ์   คิสาลัง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายศราวุธ  จันทะรา
2. นางสาวเภานภา  ศรีประไหม
 
1. นายเจริญ  โทไข่ษร
2. นายศรชัย  ช่อรักษ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา   กิตติไชย
 
1. นายธีรพล   ภูขลัง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศวรรยา   แสงงาม
 
1. นางดุษณีย์   อนุสุริยา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนพการณ์   กิตไชย
 
1. นายธีรพล   ภูขลัง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤตา   ซ่ำศาสตร์
 
1. นางดุษณีย์   อนุสุริยา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เพ็งเพ็ชร
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพัทธนันท์   การสอาด
 
1. นางสาวนารีรัตน์   มีนะถา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อารมณ์สวะ
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา   บงแก้ว
 
1. นางสาวนารีรัตน์   มีนะถา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวจุฑามาศ  นรภาร
2. นายอัษฎายุทธ  จันทร์หอม
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวจิรารัตน์  เชื้อดี
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพรรณิกา  นาถมทอง
 
1. นางณกมลชน  ศรีบุตตะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คะโยธา
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสาร
3. นายไชยวัฒน์  คุณศรีเมฆ
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวชนม์ชนก  กาญบุตร
2. นางสาวสุภาดา  เงียบสดับ
3. นางสาวอรอุมา  พิศผล
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
2. นางอภาภรณ์  วรรณสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวโสภิดา  ปฏิโชติ
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงมัณฑนากร  พึ่งทะเล
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนโชค  คำป้อง
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายเอกณรงค์  พลกล้า
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ราชพันแสน
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ   ศรีบ้านโพน
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวชลธิชา  ทับทอง
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพศวัต  พฤกษชาติ
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกชพร  ศรก้อม
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายจฏุพจน์  วรสาร
2. นางสาวชุติมณฑน์  ศรีดามาตร
3. เด็กชายธนโชค  คำป้อง
4. เด็กชายปาณัสม์  คำภูษา
5. เด็กชายพศวัต  พฤกษชาติ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนพรหม
7. เด็กหญิงมัณฑนากร  พึ่งทะเล
8. เด็กหญิงรุจิรา  วังคะฮาด
9. เด็กหญิงอโนมา  เหลาพรม
10. เด็กหญิงเจนนิตา  อัคนิจ
11. เด็กชายเอกณรงค์  พลกล้า
12. นางสาวโสภิดา  ปฏิโชติ
 
1. นายศราวุฒิ  คำหาร
2. นางสุวรา  อุทโท
3. นายนิวัตร์  เครือศรี
4. นายภัณกร  สุระวรนันท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายทักษิญ  นาเลิง
2. เด็กชายวศิน  เตรียมกรม
3. เด็กชายสมเกียรติ  หอมหวล
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิลาพัง
5. เด็กหญิงอรศยา  ผาระขันธุ์
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทองแคล้ว
 
1. นายนายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
2. นายนายอภิสิทธิ์  สิงห์จินดา
3. นายนายฉนวน   อุทโท
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกนกพล   ศรีเรือง
2. นายกิติพร   งามสง่า
3. นางสาวฐิติชญา   แข็งฤทธิ์
4. นายตุลาการ   โพนสาลี
5. นายธนโชติ   ยลชม
6. นายหนึ่งศรัณย์    ปรึกไธสง
 
1. นายวินัย   ศรีตระการ
2. นายธนพล  ผลชารี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอัสนีศักดิ์  มณีกัญย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายนันทวัฒน์  เนตรวงอินทร์
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกุลนันท์  เวินชุม
 
1. นายศตวรรษ  พลขันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวอริษา  ผิวแดง
 
1. นายศตวรรษ  พลขันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอัสนีศักดิ์  มณีกัญย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายพัฒนะ  เพชรชม
 
1. นางอรุณี  วรรณรส
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญจน์วรา  ศรีชุมเวียง
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวภนิตา  แสงชมภู
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  นามประเสริฐ
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 1. นายบุญนำ  กาวี
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  ค้ำชู
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงอทิตยา  คำลาย
 
1. นายฐาปกรณ์  ไชยศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา    แข็งฤทธิ์
 
1. นายวินัย   ศรีตระการ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชยพล  ฝุ่นเงิน
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายนนธวัช   สารจันทร์
 
1. นายวินัย   ศรีตระการ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลาดกุดกอก
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์วรีย์   ศรีบัว
 
1. นายวินัย   ศรีตระการ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายกฤติธี  วงสาเคน
2. เด็กหญิงจิตติมา  ชินโน
3. นายธนพงศ์  ศรีบัว
4. นางสาวธนภรรธณ์  สมบัติมนต์
5. เด็กชายภัทรพล  พากเพียร
6. เด็กหญิงวิมุตา  ภูพันรัตน์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายจตุพร  ดีประชา
2. นายจัตริน  วัฒธนกุล
3. นางสาวจุฑาทิพย์  อสุนี ณ อยุธยา
4. นางสาวจุฑามาศ  กาญปัญญา
5. นางสาวจุไรรัตน์  คนตรง
6. นางสาวชาลินี  ทองดี
7. นายณัฐภัทร  พรนิคม
8. นายทวิชัย  บุษดี
9. นางสาวทิพย์ไพลิน  ภูวิเลิศ
10. นางสาวธนัชพร  คำคุ้ม
11. นางสาวธนิดา  เฉลิมชาติ
12. นายนนท์เนศ  วงค์นาแค
13. นางสาวนิธิพร  โสนาคู
14. นางสาวนุธิดา  ไชยแสง
15. นายปริญญา  เหล่านายอ
16. นายปานศักดิ์  เยี่ยมเจริญ
17. นางสาวปิยวรรณ  พระฮึด
18. นายพงศ์พัทธ์  ศรีโคตร
19. นางสาวพัชญา  ทิพย์สิงห์
20. นางสาวพัชรพร  สุขไชย
21. นายพิตินันท์  อ้วนละมัย
22. นายภราดา  เหล่าหว้าน
23. นายภานุวัฒน์  ตรัสศรี
24. นายรัฐธรรมนูญ  พิกุลทอง
25. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญแสน
26. นางสาวลักษิกา  ละราคี
27. นางสาววนัสชพร  ศรีสาร
28. นายวัฒนพงษ์  คะโยธา
29. นางสาววิจิตรตรา  พิมพ์เภา
30. นายวโรดม  โคทังคะ
31. นายสมเกียรติ  ไวแพน
32. นายสรัน  เตรียมกลม
33. นายสัณหวัช  หินสุข
34. นางสาวอภิณห์ภัคณา  เหลื่อมศรี
35. นายอภิวัฒน์  สำราญรื่น
36. นายอัครพล  สุขทวี
37. นายเวฬุกร  ภูบึงคำ
38. นายเสรี  โปร่งกลิ่น
39. นายไตรภพ  ศรีลำดวล
40. นายไพโรจน์  ชิณโน
 
1. นายสมพจน์  ตรัสศรี
2. นายกมล  ละอองคำ
3. นายศตวรรษ  พลขันธ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  สิมมารับ
2. เด็กชายณัฐพล  โฮมชัยวงษ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ภูขีด
4. เด็กชายภากร  งามแสง
5. เด็กชายมิลธดา  มาตเรียง
6. เด็กชายวทัญญู  เขจรภักดิ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คัดนาหงษ์
8. เด็กหญิงสุจิกรานต์  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงอาริยา  เศษแสนโม้
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรรณศรี
 
1. นางวรรณิศา  หงษาคำ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกานต์สินี  ตาติยะ
2. นางสาววรัญญา  ลับภู
3. นางสาวสุนิตษา  นามจะโปะ
4. นายอภิวัฒน์  อาจแก้ว
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  นวนงาม
2. นางนางประเทือง  ปาระภา
3. นายนายทำเนียบ  คะอังกุ
4. นางสาวอรวดี  ศรีบัว
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกรรณิการ์  ผ่านสำแดง
2. นางสาวณัฐริกา  บุญหล้า
3. นางสาวนนรยา  ภูบุญคง
4. นางสาวปิยะธิดา  หัสวงค์
5. นางสาววรัญญา  ลับภู
6. นางสาวสุนิตษา  นามจะโปะ
7. นางสาวอมรรัตน์  ภูสมตา
8. นางสาวอารยา   ลีลาบัณฑิต
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  นวนงาม
2. นายทำเนียบ  คะอังกุ
3. นางประเทือง  ปาระภา
4. นางสาวอรวดี  ศรีบัว
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 1. นางสาวกานต์ธีรา  เหล่าหว้าน
2. นางสาวจิราภา  อ่อนภูเขา
3. นางสาวธนาภรณ์  สอนล้อม
4. นางสาวพรนภา  นุมัติ
5. นางสาวภาวิตา  วิชาดี
6. นางสาวรัตติกาล  ละไพเพิก
 
1. นางทองเคียบ  เหลาแหลม
2. นางนิตยา  ยะมะหาร
3. นางเบญจวรรณ  อ่อนไสย
4. นางสุกัญญา  แสงจันทร์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวกนกภรณ์  ผิวอ่อน
2. นางสาวจิรสุตา  ศรีพอ
3. นางสาวจีรฉัตร  วรสาร
4. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์สุข
5. นางสาวชลดา  บุตรทอง
6. นางสาวณัฐธิดา  สุขพันธุ์
7. นายทนง  โรยรส
8. นางสาวบุญสิตา  น้อยชาลี
9. นางสาวปรางแก้ว  มีป้อง
10. นางสาวรสรินทร์  ไพฑูรย์
11. นางสาววริศรา  นนท์ไชยเสน
12. นางสาวศิริลักษณ์  พิมตะวงค์
13. นายสุเทพ  ทะรังศรี
14. นายเกริกฤทธิ์  ฤทธิ์สยอง
15. นายเกัยรติศักดิ์  ตราชู
16. นางสาวโชติรัตน์  แสงใส
 
1. นายจำนงค์  สำราญทัศน์
2. นางสาวจารุวรรณ  เหลื่อมศรี
3. นางอรุณี  วรรณรส
4. นางดาวธีรัตน์  พลขยัน
5. นางสาววราภรณ์  วรรณทอง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชนะอุดม
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวทิพย์สุดา  ชาคำฤทธิ์
 
1. MissWang  Jing
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา   ถวิล
 
1. นางเพชราภรณ์   แสนพาน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวธาษตรี   ตั้งเพียร
 
1. นางเพชราภรณ์   แสนพาน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกิตติพงษ์  แสงกล้า
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาพร  ติดมา
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายณัฐพล  ดีประวี
 
1. MissWei  Ziyu
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายธนายุทธ   คำมะลิ
2. นายพงษ์สวัสดิ์   ลาดมูล
3. นายพิษณุ   ประทาพันธ์
4. นายภูวดล   สายวัฒนาสุข
5. นายราชรินทร์   จรัญวรรณะ
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสถิตย์
2. เด็กชายชัยพร  ธวันทา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผ่านจังหาร
4. เด็กชายตรีวิทย์  ศรีวรรณา
5. เด็กชายพุทธมาศ  อุทัยมาศ
6. เด็กชายภานุพงษ์  นาสิมมา
7. เด็กหญิงสมจิตร  ภารประดิษฐ์
8. เด็กชายอดิคง  กั้วจรัญ
 
1. นางสาวณัฐรานี  สุดตะนา
2. นายชัยพฤกษ์  มูนเมืองแสน
3. นางสุพรรณี  วิเศษสอน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายขวัญชัย  แสงสุริย์
2. นายธนาศักดิ์  คำเพ็ญ
3. นายนิพัทธ์  อุทัยแสง
4. นายภูริเดข  พันธุโพธิ์
5. นายวิทวัส  อุทรัง
6. นายเลาศักดิ์  กาฬหว้า
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
2. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
3. นางสาวิตรี  กาฬหว้า
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก   โคตรวงศ์
2. นายกฤษฎา    ภูสนิท
3. นายนำโชค    รัตนเสวก
4. นางสาวประกายแก้ว   สารทอง
5. นางสาวพรรณทิพย์   ไพรัตน์
6. นางสาวศศิพร   กุลพันธุ์
7. นายสุพจน์   เฉิดจำลอง
8. นายสุพัตรา   ศรีบัว
9. นางสาวเบญญาภา   การศักดิ์
10. นางสาวเมธิพร   ภูบุญทอง
 
1. นายประสิทธิ์   ไชยกาล
2. นางพวงเพชร  ศรีคิรินทร์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา   คำถวิล
2. เด็กชายปราโมทย์   เหมกุล
3. นางสาวภัทราภรณ์   ยงคะวิสัย
4. เด็กหญิงรัชนี  ศรีบ้านโพน
5. เด็กชายรัฐนันท์   สุนทะศักดิ์
 
1. นางสุกัญญา   กัญญสกุล
2. นายประสิทธิ์   ไชยกาล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกชกร   รักษาภักดี
2. นายจาตุรงค์   มูลคำศรี
3. นางสาวปรีดาทิพย์   สกุลทวีสุข
4. นายอภิวัฒน์   มาตรเลี่ยม
5. นายเศรษฐสิน   ศรีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา   กัญญสกุล
2. นายประสิทธิ์   ไชยกาล
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษา
2. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  สิงหเสน
3. เด็กหญิงเกษวดี  ไชยบุตร
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
2. นายกอบพงศ์  ศรีชุบร่วง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพรนิภา    จันทร์จรัส
2. นางสาววฐิราภรณ์   เรืองช่อ
3. นายอดุลวิทย์   แท่นจันทา
 
1. นางสุลักขณา    รัดที
2. นางอมรวรรณ   สุภารีย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินา   แมนเลย์
2. เด็กหญิงอนัญญา   สีดา
3. นางสาวเจริญขวัญ  ประสาร
 
1. นางสาวสุพิษา   คำสำลี
2. นางสาวจุติพร   เลิศสงคราม
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปราณี   เพ็งศรี
2. นางสาวพัชรินทร์   ดิษฐ์เสน่ห์
3. นายภัสกร   บัวอาจ
 
1. นางกาญจนา   มั่นกิจ
2. นางสาวสุพิษา    คำสำลี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  กว้างสวาสดิ์
2. เด็กชายภูตะวัน  บุญเจริญ
 
1. นางนิภาภรณ์  วรสาร
2. นางปนัดดา  บัวอาจ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์   ชาติสุข
2. เด็กชายอภิวิชญ์  มีภูเพ็ง
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวธารีนี   คงคูณ
2. นายภาสกร   วงศ์พิพัฒน์
 
1. นางปานใจ   โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี   สังข์วิเศษ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คนซื่อ
2. เด็กหญิงสุมาลี  โหรา
 
1. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
2. นายวิรัตน์  บุษบงค์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวภัทรนันท์  วิชาหา
2. นางสาววรางคณา  เหมโส
 
1. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
2. นายทองสัน  แสนขาว
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงธนิสร  โจวตระกูล
2. เด็กหญิงผกามาศ  กรกัน
 
1. นายวิรัตน์  บุษบงค์
2. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายพงศธร  กิจชำนิ
2. นางสาวเขมิกา  โชติประเสริฐ
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นางสาวพัชรี  ศรีแนน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  บิลชัย
2. เด็กหญิงพจนีย์  ยาไธสง
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นางสาวพรภิรุณ  พลหมอ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นางสาวธิติยา  กองมณี
2. นางสาวสุรีย์  เล็งดี
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นางคมขำ  บุ่งนาแซง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติโชค  นิลสุวรรณ
2. นางสาวบุษยพรรณ  ทองเพ็ชศิลป์
 
1. นายพีรพล  ภูโอบ
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงดลฤดี  กระแสโสม
2. เด็กหญิงธิดาพร  แจ่มปรีชา
3. เด็กหญิงพัชริดา  ไชยแสง
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นางกำไล  ตุระซอง
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นางสาวกันฤทัย  โยงรัมย์
2. นางสาวอาทิตยา  ฝายนายาง
3. นางสาวอารียา  ไร่สงัด
 
1. นางสาวอรณิชชา  หาชื่น
2. นางสาวรัตนา  เขาวงษ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายพีรทัต   สีเขียวแก่
2. นายพีรพล  สีเขียวแก่
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นายพัชรี  ศรีแนน
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภูมิดอนมิ่ง
2. เด็กชายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว
3. เด็กชายศุภกร  ทิพย์สิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางวิภาพร  สวัสดิภาพ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายหัสวรรษ  อัคติ
2. นายอนุพงค์  พิมพิลา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  ศรีแก้ว
2. เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีเดช
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกลวัฒน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางวิภาพร  สวัสดิภาพ
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายทรงชัย  ทิพเนตร
2. นายธันยบูรณ์  ผิวทอง
3. นายภาระตะธีร์  บุญทวี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายนันทวัฒน์   ประสงค์สุข
2. นายอภิสิทธิ์  พลราชม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางหฤทัย  นวลบัตร
 
131 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายฑีฆายุ  แก้วสูงเนิน
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมิดิน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไกรโสม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางคิณธนา  พุ่มศรี
 
132 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวศุภิสรา  วราคำ
2. นางสาวเก็จแก้ว  พูลประสาร
3. นางสาวไฝคำ  ยอดสูงเนิน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางหฤทัย  นวลบัตร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กชายคมสันต์  เพียรภายลุน
2. เด็กชายชยานันต์  พาพิทักษ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสงยะรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายจรูญวิทย์   ทุมมะลา
2. นายภาคภูมิ  มั่นคง
3. นายภูมิพัฒน์  ศรีสมชัย
 
1. นายวีระยุทธ  จันทร์สด
2. นางนภาภรณ์  จันทร์สด
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  นรบัติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีหาตา
3. เด็กหญิงปภัสร  ปรุงเรณู
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นายธวัฒน์ชัย  ใจศิริ
2. นายสถาพร  หาศิริ
3. นายสิทธิเดช  นิลบุตร
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวพิยดา  เพ็ชรไชย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  รังกลิ่น
3. นางสาววิลาสินี  พลสมพร
4. เด็กชายวุฒิไกร  เชิดชน
5. เด็กชายสุริยะ  เอี่ยมเย็น
6. นายเจษฎา  ผาแก้ว
 
1. นางรัตนพร  เหล่านายอ
2. นางสมคิด  คุ้มหินลาด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายกฤษณะ  ศรีชุบร่วง
2. นายชนะภัย  เรืองโพน
3. นางสาวปนิดา  สมจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์  เตรียมกรม
5. นายศดาวรรษ  มหายนต์
6. นายเกียรติศักดิ์  ชัชวาล
 
1. นางบุญเรือน  พิศดู
2. นางสมพร  สิงหศิริ
3. นางสาโรช  สิงหศิริ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล   มากระจันทร์
2. นางสาวพรนภา   จันทร์ศิริสุข
3. นางสาววิจิตรา   ภูมิแดนดิน
 
1. นายยิ่งยศ   ผลภิญโญ
2. นางกาญจนา   มั่นกิจ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกุลชาติ   บุตรวัง
2. นายปณิธาน    เกลี้ยงไธสง
3. นางสาวรินลดา   สกุลจำรัส
 
1. นางรัตนาพร   วิไลเพชร
2. นางมันตา   จารุวรพงษ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายนวพรรษ  อ้วนศิริ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฝ่ายทอง
3. เด็กหญิงสุธิตา  ธะนาไสย์
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายถนอม  แก้วสะอาด
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวทานตะวัน  ไวแสน
2. นายภูวนัตถ์  นาคประดิษฐ์
3. นางสาวเจนจิรา  กั้วพิสมัย
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชวัลนุช   วุฒิสาร
2. นายธนเสฎฐ์   โมกขวิสิษฐ์
3. เด็กหญิงศิริน   เรืองศิริ
 
1. นางรัตนาพร   วิไลเพชร
2. นางมันตา   จารุวรพงษ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปรัชญาภรณ์  ชัยเชษฐ์
2. นางสาวมณีรัตน์  บุริสมัย
3. นางสาวสุมิตรา  สุฤทธิ์
 
1. นายยิ่งยศ   ผลภิญโญ
2. นายพบ   พันธุขันธ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  โกษี
3. เด็กหญิงอารยา  ถาวรเรือง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขวัญยืน  การร้อย
2. นางสาววาสนา  อ่อนคำ
3. นางสาวสุกัญญา  ดีประวี
 
1. นางนัฐภรณ์  ภามาศ
2. นางจิรานันท์  ศรีกุลจันทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงลัดดา  ศรีซ้ง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทควง
 
1. นางอัญวิษา  มุละนันทน์
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี   อุทุมพร
2. เด็กชายวีระยา   พันศิลา
3. นางสาวสุนันทา   เรื่องฤทธิ์
 
1. นางมันตา   จารุวรพงษ์
2. นางรัตนาพร   วิไลเพชร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา   ปรุงกระโทก
2. เด็กหญิงอริสา  พลาโห
3. เด็กหญิงอัญชลี   พรมรัตน์
 
1. นางกรรณิการ์   ศรีสุข
2. นายพิทักษ์   โคตะวินนท์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชุฎาพร  อุปแดง
2. นางสาววนิดา   อักษร
3. นางสาวเจนจิรา   สีลาพัฒน์
 
1. นางกรรณิการ์   ศรีสุข
2. นายพิทักษ์   โคตะวินนท์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวชุติมา  โชติพูลย์
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิวนันท์  มุงคณเกตุ
2. เด็กชายนฤเบศน์  ขุนเอม
3. เด็กหญิงสุนิตา  บุญศรี
 
1. นางสาวสิรจิตร  พลคีรี
2. นายปรีชา  วาวิไลย
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชุลีพร  สุวรรณไตร
2. นายเกื้อกูล  พันบุปผา
3. นางสาวเนตรนภา  ขัตติยะบุตร
 
1. นางสาวสิรจิตร  พลคีรี
2. นายปรีชา  วาวิไลย
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรวรา  หลักคำ
 
1. นางบุญรัตน์  จันทยุทธ์
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กชายภวัตชัย  สายภิบูรณ์
 
1. นางสำราญ  แก้วกาหลง
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  แจ่มพงษ์
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. เด็กชายวิโรจน์  วิชามาก
 
1. นางสาวเมธาวี  เชื่อมสมบัติ
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นายเสกสรร  ศรีโยธี
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  วรจักร
2. นายนฤเดช  โชติประดับ
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นางสาวพัชรี  ศรีแนน
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายชนะวัฒน์   ถวิล
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพิพัฒน์   ธรรมไข
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์   กลุ่มศรี
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายนพฤทธิ์  วรสาร
 
1. นายธัญญา  คุณโพธิ์งาม
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา   หงษ์จำนงค์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์   กลุ่มศรี
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายศิริชัย   ไกยะราช
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายหนึ่งศรัณย์   ปรึกไธสง
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายพลาธิป  กาละนาด
 
1. นายณัฐทวี  เนมิน
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายเมทณี    แกมนิรัตน์
 
1. นายธนพล  ผลชารี