หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชมภูพงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ ทองทวีโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณี เจริญท้าวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ แก้วกัณหาโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักษ์ นาไชยเงินโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายรัฐศาสตร์ นพรัตน์วงศกุลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ บุษมงคลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นางสุวภา สีลาดเลาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุวภา สีลาดเลาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา กันอุปัทว์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางชลธาร ธานีโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายรักษ์ นาไชยเงินโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ตาสาโรจน์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายนิคม ชมภูพงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิรินุช สีสิงห์โรงเรียนนามนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางขวัญเรือน วิชาหาโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิรังโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางขวัญเรือน วิชาหาโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางสนิดาพร รอดไวโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพย์อุทัย ชาคำเรืองโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิรังโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางลำยอง สกุลซ้งโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางไพรัช ศรีราชาโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ชื่นวัฒนาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายสุจิตร นิลคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุพิษา คำสำลีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสุจิตร นิลคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางอรสา ศรีเวียงโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางเทวี รุ่งกิจนิธิวัมน์โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
4. นางสาวนริศรา บุ่งอุทุมโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิรังโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายถวิล ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุชานาฎ วรรณพฤกษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเวชมณี ถวิลการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางประภัสสร คลังบุญครองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายถวิล ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุชานาฏ วรรณพฤกษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปภาดา จันทะยุทธโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางเวชมณี ถวิลการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุตรพรมโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ พิมพิชัยโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นางปราถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางปรารถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ พิมพิชัยโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นางอารยา บุตรพรมโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางประพัฒศรี ทะรังศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางเอมอร โพสาราชโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาลอยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางประพัฒศรี ทะรังศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายถนอม แก้วสะอาดโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายทำเนียบ คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาลอยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฑิฆัมพร ดวงภูเมฆโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางวรินทร หงษ์อุดรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ไชยเดชโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพร โกศัลวิตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางรุณณี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ คุ้มนายอโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ไชยเดชโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางจินตนา สวัสดีโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางคิณธนา พุ่มศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายสุรินทร์ บุญแสนโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางสาวณัฐวดี รักษาภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรบดินทร์ ใจเย็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชนี ชิณโสมโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
4. นายศักรินทร์ หอมกลิ่นโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางมุกดาวรรณ เผือดผุดโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายแต้ม สมศิริโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วรรณรสโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา พอลีละโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางวันทนา นามนิตย์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศรีหาตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน บุญเลิศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรรยา แก้วเขียวงามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางสาวสุนิจ วิลาศรีโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน บุญเลิศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ จันทยุทธโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล มหากาลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางมาลินี ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นางเกณฑ์ทอง สังกะเพศโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมถวิล ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิรเดช แก้วกัณหาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ หอมกลิ่นโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สังข์ชาตรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันธะนา ปัญญาพิมพ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นางโสภิดา ศรีลำพังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางฑิฆัมพร ดวงภูเมฆโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมถวิล ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต กอศักดิ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสงค์ เทียบจันทึกโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางอัจฉรา เหลือผลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายรินทอง บุญธรรมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิคล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ศิลป์ การถวิลโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปริศนา ปัตถารัตน์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย มูลเหลาโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น ประสารฉ่ำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสายชล สิมสินโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิชัย ภูพาทีโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นางสาวอุบล มูลเจริญโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
9. นางอัญญาภร จันทยุทธโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
10. นางสายฝน ไทยทวีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางกิตติพร อารมณ์สวะโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ มณีโคตรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายณัฐกานต์ คำรัศมีโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น ประสานฉ่ำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางดาวเรือง โสมาบุตรโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายอนิวรรตน์ โวหารกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นางสุทธิลักษณ์ เสริมศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงอุไร สระเพ็ชรโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอธิชา ทองรุ่งโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัน เขจรแขโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ์ จันทร์สะอาดโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
8. นางดุษฎี ไชยขันธ์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางพรพิมล มะลิรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการ
10. นายธีระวัฒน์ สิมมะลิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเมตตา ซองศิริโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เฉลิมชาติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
4. นายพงษ์พรรณ ภูพันใบโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางสาวมณีรุ่ง เรืองไชยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวแววดาว ศรีบ้านโพนโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ ปานะลาดโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
9. นางวิภาพร สวัสดิภาพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณิชากร สงวนกลิ่นโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุณัญญา โคตรพัฒน์โรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสำเริง ปาระพิมพ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางณกมลชน ศรีบุตตะโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา สกุลจุมจังโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางสาวชยดา มูลเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางประคอง ปัตลาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางยุภาพร ผลสว่างโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา ชาแสนโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
4. นางสุธรรมมา ทองนาคโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา สกุลจุมจังโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางศิริพร ภูมิพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางพรสวรรค์ สุราชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา โสภารีย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรัตน์ ศรีพอโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณิพา ศรีอาจโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ เหลื่อมศรีโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นายกฤชยศ สุบรรณพงษ์โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
6. นายประสพ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางธันยพร ป้องกันโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพา วงษ์สว่างโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายฝน สวัสเอื้อโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คำสำแดงโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายสุริยา เฉลิมชาติโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริมา ดอนแสงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ หาญสินธุ์โรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนภัสสร สว่างโคตรโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ อ่อนไสยโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นางสาวเนตรนภางค์ อุทโทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางพรพิมล มะลิรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจิรัฐติกาล ศรีวังสุขวิพัฒน์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ศรีสมพรโรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ชัยศีลาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางดวงฤดี ศรีบุรมย์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางวราภรณ์ ยนต์ชัยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ศรีประไหมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เฉลิมชาติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย นวลบัตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายสุริยา เฉลิมชาติโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายประสพ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วรพันธ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ศรีประไหมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายเอก นาเมืองรักษ์โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณกร ไกยวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายกิตติกร ศรีนัครินทร์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญอุ้ม พันธ์ุคุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสพ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายดนตรี ดีมากโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ สิมมะลิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายอิสรพล ปิ่นขจรโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญอุ้ม พันธ์ุคุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอิสรพล ปิ่นขจรโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ โชติพูลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายทับ ภูหนองโองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิรพ ภูสีดวงโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายธีรพงษ์ แก้วคำโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายภานุพงศ์ แสนท้าวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหาภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายบุญอุ้ม พันธ์ุคุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ศรีวรสารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุชรี บุญโพธิ์โรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรเสถียร วะไลใจโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ฤทธิโรจน์โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ อินทะโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประยูร จริตน้อมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พลวงศาโรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ฤทธิโรจน์โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ อินทะโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางอิ่มทอง ปัญญาโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ไชยจักรโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางอิ่มทอง ปัญญาโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางวิลัยวรรณ ไชยจักรโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายคนึง เทวฤทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถวิลศักดิ์ อัยวรรณโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวัชราวรรณ อ่อนคำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสำเร็จ สุวรรณธาดาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โชติรื่นโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
7. นางสาวเมตตา ผาละกันโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
8. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายคนึง เทวฤทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา ผาละกันโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายถวิลศักดิ์ อัยวรรณโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวัชราวรรณ อ่อนคำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางสำเร็จ สุวรรณธาดาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ โชติรื่นโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
8. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวพิศมัย ฤทธิโรจน์โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายพิชัยศิลป์ สินธุไสยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายนาด เนินสุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ บรรเทาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ อินทะโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางนิวาวรรณ ศรีประไหมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย กองวงษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายสุเทพ ปัตสัยยังโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายพันทิพย์ นามนิตย์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิตยา ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์มณี บุญมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ น้อมระวีโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววรัญญา ทินโนโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี สายสมบัติโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
6. นางประดับศิลป์ อินทร์พรหมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิวาวรรณ ศรีประไหมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร ชมภูเพชรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ น้อมระวีโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายไพรัช ศรีซ้งโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายสำเร็จ สุวรรณธาดาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกลักษณ์ ศรีสุขโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางนวพร ถึงประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นางนิตยา ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายกมล ละอองคำโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา หัสนิสสัยโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายพจกร แจ่มสุวรรณโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางประเสริฐศรี แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประเคลื่อน เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายชัชพงษ์ ศรีวังสุโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปุณณดา การเมืองโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายศรีศักดิ์ ศรีสุมาตย์โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ยันทะรักษ์ผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
7. นายดุสิต ตาลวงศ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนวลละออง สัตนาโคโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศิริกุลโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ พรหมมาโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเจริญ โทไข่ษรโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางลักขณา ทุมมาวัติโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
6. นายดุสิต ตาลวงค์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางพิชยาพร ศรีวังสุโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางนวลละออง สัตนาโคโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางพิชยาพร ศรีวังสุโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันติ์ หาระทาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางกตัญญู โพนตุแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายมนตรี คำมะปะนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางลักขณา ทุมมาวัติโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเตือนใจ เฉลิมชาติโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมงกุฏ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายกงไทย ใจศิริโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
2. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
3. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงกุฏ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงกุฏ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ คำหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
7. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
7. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
2. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางหฤทัย รังรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. Mrs.Maricel V terolโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นายวินัย ศรีตระการสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางหฤทัย รังรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. Mrs.Maricel A terolโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. Mrs.Maricel A terolโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัยโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางจันทราพร คำเสนาโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางหฤทัย รังรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางหฤทัย รังรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางจันทราพร คำเสนาโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางดุสิตา ศรีเมืองโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางดุสิตา ศรีเมืองโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางดุสิตา ศรีเมืองโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางดุสิตา ศรีเมืองโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นายวินีย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยรัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
6. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยรัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ เพริดพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
6. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยรัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
6. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางสาวกัลยรัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissWang Jingโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
2. MissLu Jielineโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิสุดา ตลบหอมโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWang ๋Jingโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
2. Miss์Ni Shuyaโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิสุดา ตลบหอมโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. Mrs.Hiromi Abeโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางประเสริฐศรี แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. Mrs.Hiromi Abeโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางประเสริฐศรี แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายจักรี ชมภูศรีโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางเปรมฤดี เรืองไชยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี วงศ์ษรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ประธานกรรมการ
2. MissWang Jingโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. MissLu Jielineโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสุดา ตลบหอมโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางมยุรี วงศ์ษรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. MissWang Jingโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. Miss์Ni Shuyaโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสุดา ตลบหอมโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWei Ziyuโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
2. นางสาววิสุดา ตลบหอมโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางหฤทัย รังรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissQiu Lingyunโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
2. นางสาววิสุดา ตลบหอมโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางหฤทัย รังรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฐานัน พิมพ์สินโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ถาวร วรชินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ศิริเวินโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฐานัน พิมพ์สินโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ถาวร วรชินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐราณี สุดตะนาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ศิริเวินโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ เทียมทันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายกมล ละอองคำโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางเปรมฤดี เรืองไชยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเปรมฤดี เรืองชัยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
2. นางศิริพร ภูมิพันธ์ุโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางนิตยา คันธิยงค์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา คันธิยงค์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
2. นางเปรมฤดี เรืองชัยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริพร ภูมิพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชมภูพงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวัลย์ คงมั่นโรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ตาสาโรจน์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางธีมาพร ฮดบุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางวานสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวัลย์ คงมั่นโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสนิดาพร รอดไวโรงเรียนนามนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผินนภา โพธิ์มูลโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางธีมาพร ฮดบุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางปรารถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มั่นกิจโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสุพิษา คำสำลีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญก้านตงโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพชรมณียา ชุมชิตโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วรสารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย โพนตุแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายทองสัน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิสันต์ พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายจักรี แสนโยธาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวรจนา พันธ์นิลโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย โพนตุแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุริโยโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายทองสัน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายวิสันต์ พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายจักรี แสนโยธาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ เพ็ญธิสารโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทองสัน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนภาพร อัยวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพีรนันท์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรนันท์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ เพ็ญธิสารโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนภาพร อัยวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญก้านตงโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางรจนา พันธ์นิลโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปนัดดา บัวอาจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญก้านตงโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิสันต์ พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวนภาพร อัยวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายวิสัน พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร อัยวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพีรนันท์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วรสารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชัย บุญก้านตงโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรณิชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรรณ ศิลากัลย์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางปรางทิพย์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองสัน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญก้านตงโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรณิชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศรีรักษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ชินเทศโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ เจริญท้าวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
4. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศรีรักษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายองอาจ แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายอภิชาติ เจริญท้าวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศรีรักษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พิมพะนิตย์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล รุ่งนามาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายเข็มเรียน รังหอมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศรีรักษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล รุ่งนามาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต พิมพะนิตย์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายเข็มเรียน รังหอมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ คุ้มนายอโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสทิน สุธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางประเทือง ปาระภาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางรัตนพร เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุญเรือน พิศดูโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางคเณศ นนทารักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิตญานนท์ สร้อยชมภูโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางสมคิด คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ ผลภิญโญโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย ใชยฮะนิจโรงเรียนโนนคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพันพิละ อุทรักษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์ ขันมะจันทร์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา นามสง่าโรงเรียนโนนคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอก นาเมืองรักษ์โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์ ขันมะจันทร์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ฤทธิโรจน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ เดชพรรณาโรงเรียนโนนคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร รัตนศรีหาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางพัฒพงษ์ ทะรังศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธีรพล โพนตุแสงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ฤทธิโรจน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกฤษฎากร กรรณิการ์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร รัตนศรีหาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรดี เบญจประยูรศักดิ์โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสทิน สุธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ร่วมใจโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอรดี เบญจประยูรศักดิ์โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสทิน สุธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ร่วมใจโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา วรรณทองโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ฤาชัยรามโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางคเณศ นนทารักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร คำสำแดงโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา วรรณทองโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนัฐภรณ์ ภามาศโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางคเณศ นนทารักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสุภาพร คำสำแดงโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี ญาณประสงค์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมันตา จารุวรรณพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร หอมกลิ่นโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางพันพิลา อุทรักษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมันทนา อุดรบริบูรณ์โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี ญาณประสงค์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมันตา จารุวรรณพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพันพิลา อุทรักษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศศิธร หอมกลิ่นโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญวิษา มุละนันท์โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรา อุทโทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธรรมมา ทองนาคโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางรัตนพร เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุวรา อุทโทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธรรมมา ทองนาคโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางรัตนพร เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ จันทร์แหล่โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางลำยอง สกุลซ้งโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายสุจิตร นิลคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางธนาภรณ์ อุทัยแสงโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ จันทร์แหล่โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางลำยอง สกุลซ้งโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายสุจิตร นิลคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางธนาภรณ์ อุทัยแสงโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ จันทร์แหล่โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางลำยอง สกุลซ้งโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายสุจิตร นิลคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางธนาภรณ์ อุทัยแสงโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกงไทย ใจศิริโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกงไทย ใจศิริโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ กุดแถลงโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัฒชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา วรชินโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ปุนะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช สมศิริโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นายอดิศร จรนามนโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธัญญา คุณโพธิ์งามโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายดิฐพล กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]