รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินทร  นาระโท
 
1. นางอุมาพร  ภูศรีโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวรัชฎา  ศรีสุพัฒน์
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนัทธวุฒิ  บุตรคำ
 
1. นางรัตรดา  เหล่าสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวศิริวรรณ  เยี่ยมโกศรี
 
1. นางเกศนีย์  ภูทองนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมธษพล 1. เด็กหญิงชนาพร  ทิวาพัฒน์
 
1. นางสาวภิรมยา  แย่สมัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวจริยา  ภูจอมจิตร
 
1. นางอมรรัตน์  ภูจอมจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  คำทอง
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวธารนุทิพย์  เงาะปก
 
1. นางสุมาลี  มูลปลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงรัชดาพร  ละสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารีวัลย์  สมัครสมาน
 
1. นางพิณทอง  ศรีปัญญา
2. นางสาวสุภาพร  มุงคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธันยา  สิงห์เครือ
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วเฉลิม
3. นายอลงกรณ์  วิริยารมณ์บำรุง
 
1. นายก้องภพ  เกิดชูชื่น
2. นายสังคม  ภูขน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุพงศ์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ล้านพลแสน
 
1. นางบุญล้อม  ภูขามคม
2. นางสาววราภรณ์   อ้วนมะโฮง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นางสาวอธิติยา  ถิตย์ประเสริฐ
2. นางสาวอารีรัตน์  นาทองบ่อ
 
1. นางมณีวรรณ  พุดหล้า
2. นางพิศมัย  เฉลิมแสน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงถิรดา  สุขศรี
 
1. นางสาวปรียาณัฐ  ภูหงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายพงศ์ภิวัฒน์  บุญศิริกร
 
1. นายวสันต์  ภูคงคา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนุช  นิตยาชิต
2. เด็กหญิงพิยดา  พลตื้อ
3. เด็กหญิงอารียา  บุญเสริม
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. นางสาวรพีพร  หอมพิกุล
3. นางสาวสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางศรัญญา  บัวรัตน์
2. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  นามแสง
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  นรพัฒน์
3. เด็กหญิงพินทุอร  นาแพงสอน
 
1. นายมงคล  สายแวว
2. นางสาวศศิธร  แสนสิงห์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริณีย์  หนองภักดี
2. นางสาวนิภาพร  พิมนาม
3. นางสาวพรธิดา  ทองพรม
 
1. นางศรัญญา  บัวรัตน์
2. นางสาวรัชนี  วัฒโน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ประโสทะนัง
2. เด็กชายจิรายุส  ภูกองนาค
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
2. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชลันทร  โคตะวินนท์
2. นายณัฐวุฒิ  แพงด้วง
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาฤทธิ์
 
1. นางนิตญาพร  ขันซ้าย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปัญญา  ถาวร
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูชมศรี
2. เด็กชายนันทวุธ  ดูระภักดิ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  เนื่องกัลยา
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพัฒพงษ์  กุมสิน
2. นางสาวมยุรา  กันทะเชียร
3. นายวรเดช  อาจดวงดี
 
1. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
2. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ภูยอดนิล
2. นางสาวบุษบง  ผจงศิลป์
3. เด็กหญิงอรณี  ภูผาผุด
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  ภูสมพงษ์
2. นายวราวุฒิ  มุลตรีบุตร
3. นางสาวเนื้อน้อง  พลวงษา
 
1. นางสาวสุชาดา  พ่อไชยราช
2. นางชลธิชา  คำศิลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตา  ภูกองไชย
2. เด็กหญิงปภัสสร  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงพัชรพร  ภูผาหลวง
 
1. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร
2. นางประภัสศรี  ภิรมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เกษมสุข
2. นางสาวอาทิตยา  เหล่ายาว
3. นายอานนท์  จงมุม
 
1. นางประภัสศรี  ภิรมย์
2. นางบุษวรรณ  บุญแนน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญา  ดวนใหญ่
2. นางสาวภัสภรณ์  กิมัง
3. เด็กหญิงสิริพิชชา  กุมภวงค์
 
1. นางราตรี  ธรรมโหร
2. นางภควดี  ภูทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกรวรรณ  โปร่งไธสง
2. นายณัฐพล  มูลสาระ
3. นางสาวนัฐติกา  ไชยพิมูล
 
1. นายอนุราช  ภูเยี่ยมจิตร
2. นางสาวณัฏฐ์ชุดาธร  กินะรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  บูรณถาวรสม
2. เด็กชายอัครพล  พินิจการ
 
1. นางสาวอนงค์  บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายธรรมศักดิ์  ประณมศรี
2. นายไตรทศ  ราชสีทา
 
1. นางสาวจารุณ๊  ภูอาศัย
2. นางสาววิชุดา  ภูกองชนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายวรรณชัย  รามฤทธิ์
2. เด็กชายศาสตรา  คำประชม
 
1. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายศรนารายณ์  ชิตบุตร
2. เด็กชายสุธินันท์  ละครมูล
 
1. นายทนงศักดิ์  อำไพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาวรินทร์  ภูธาตุ
2. เด็กหญิงพัชรี  กุลชนะรงค์
3. เด็กหญิงยูคาริ  ภูลายสี
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พาภิรมย์
5. เด็กหญิงอคิรา  ทองโม้
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
2. นายทวี  จุปะมัดถา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุติพร  ภูพันนา
2. นางสาวชลธิชา  รื่นเริง
3. นางสาวดวงกมล  มาตราช
4. นางสาวศศิวิมล  กุลนอก
5. นางสาวสุพัดตรา  ต่อมิตร
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
2. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  ภูชมศรี
3. เด็กหญิงนัตตพร  ธารเพิ่ม
4. เด็กหญิงสิริรดา  พิณสา
5. เด็กหญิงโมรี  สามเมือง
 
1. นางวีณารัตน์  ราชสำเภา
2. นายสุรชาติ  ดวงประทุม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  ภูแช่มโชติ
2. นางสาวนฤณทิพย์  พรพนม
3. นายนาวิน  ภูทองเงิน
4. นางสาวพิยดา  นามวงษา
5. นายภาคิน  อันทะนัน
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
2. นายเชิดชัย  ภูเต้าทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกำพล  ภูถูกแสง
2. เด็กชายมงคล  ชัยนุรักษ์
3. เด็กชายศราวุธ  ประวันเต
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญฤทธิ์
5. เด็กชายไตรภพ  มุลตรีบุตร
 
1. นางสาววรินทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายรณยุทธ์  จำปาหาร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรารถนา  ปัดทุม
2. นายวันเฉลิม  เจริญวัย
3. นางสาวศิริตา  ภูงามดาว
4. นางสาวศิรินทิพย์  ปันทวังกูร
5. นายอดิศร  ภูกองไชย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์
2. นายนรินทร์  พุดลา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พัสดุ
 
1. นายพงศกร  จันทะเป้
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวมะปรางค์  พรมจารย์
 
1. นางสมเด็จ  เหล่าประชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายประวิทย์  วรรณทวี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มงคลนำ
 
1. นางนิภาพร  ศรีสุภาพ
2. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวพลอยไพรินทร์  เตชะทวีกุล
2. นายอดิศักดิ์  ภูชะหาร
 
1. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม
2. นางนิภาพร  ศรีสุภาพ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  ภูอุทัย
2. นางสาวจุรินทิพย์  แก้วไสย์
3. นางสาวชุดาพร  นารินนท์
4. นางสาวบุญญาพร  ศิริกุล
5. นางสาวมนัสยา  ภูพันนา
6. นางสาวรุ่งนภา  แท่นแก้ว
7. นางสาววรัญญา  ภูอุทัย
8. นางสาววีรพร  วิจารณ์ปรีชา
9. นางสาวอารียา  ดอนสะท้าน
10. นายเกรียงไกร  นาไชยเพ็ชร
 
1. นางสาวออมสิน  ภูผายาง
2. นางกัญชฎา  ภูหานาม
3. นางบุญพร้อม  ชื่นนิรันดร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ขันชา
2. เด็กชายคเชนทร์  ทองทุม
3. เด็กชายจตุพล  พิมพ์กาล
4. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีวิพันธ์
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูพันเว่อ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนพลแสน
7. เด็กชายทินกร  อาจดวงดี
8. เด็กชายธนวัฒน์  คำเฮา
9. เด็กชายธีรพันธ์  พันธุ์บุปผา
10. เด็กชายธีรศักดิ์  บุดสีสวย
11. เด็กชายพิชัยยุทธ  แสงดารา
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูอังคะ
13. เด็กชายวีรพล  พันธุ์บุปผา
14. เด็กชายศรัณย์พร  นวนทา
15. เด็กชายอาวุธ  ปักเข
 
1. นางฉวีวรรณ  พลกำแหง
2. นายจักรภพ  สุวรรณพฤกษ์
3. นางศิรินทร์รัตน์  โคตรสาขา
4. นายสมพร  เรืองแสน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธงชาย
2. นางสาวสุภาพร  ศรีสุพล
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นายธนา  พิชัยช่วง
2. นางสาวอ้อยใจ  ชินวัน
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีพวงมาลัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  สายแสน
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายอรรคเดช  พิมพ์บุตร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายนันทวัธ  เหมกุล
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  อัดโดดดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  พัสดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ภูกองไชย
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีชญา  ศรีอำคา
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  นามศิริ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สาระวัน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขจันทร์โท
 
1. นายพรชัย  จำปี
2. นายเฉลิม  ชารี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมาก
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ภูกองไชย
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายชิณวัตร  ภูช่างทอง
2. นายอนุวัฒน์  ศรีสุมาตย์
3. นายอาทิตย์  ชาติมนตรี
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ภูหวน
2. นายพรชัย  ภูกองสังข์
3. นายศุภชัย  ภูมาสี
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายศุภชัย   สอนพรม
 
1. สิบเอกสมโภชน์  สินคนารวีโรจน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายชินวัฒน์  แสนกั้ง
 
1. สิบเอกสมโภชน์   สินคนารวีโรจน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภูมิสายดร
2. เด็กหญิงจิรฐา  สีลอด
3. นางสาวชนิตา  มูลพานิชย์
4. นางสาวชาริณี  พลตื้อ
5. นางสาวณัชชา  ภูพานทอง
6. นางสาวณัฐฐาพร  ภูต้อม
7. เด็กชายณัฐพล  สุนทรเทวิน
8. นางสาวณัฐริกา   พลตื้อ
9. นางสาวปนัดดา  ขอนทอง
10. นายมนพชร  ไชยบัง
11. นายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
12. เด็กหญิงศิญาณี  ศรีโนรักษ์
13. นางสาวศิริประภา  ภูผาดวง
14. นางสาวศุภารัตน์  ภูอาศัย
15. นางสาวสิรินดา  ณป้อมเพชร
16. นางสาวสิริพร  วงศ์ละคร
17. นางสาวสุกัญญา  พิเศษฤทธิ์
18. นางสาวหนึ่งฤทัย  ต้นเตย
19. เด็กหญิงอารยา  หมันกำจัด
20. เด็กชายโชคทวี  มาตรา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ชินฤทธิ์
3. นางระพิณทอง  ไชยบัง
4. นางศุภาพรรณ  งอกโพธฺ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธงชัย  หาญโงน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ภูลายขาว
3. เด็กชายภูวนาถ  อินทลี
4. เด็กชายสุรเดช  ไกรพินิจ
5. เด็กหญิงอภิฤดี  ภูนารี
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลตื้อ
 
1. นายโกศล  ภูพลอย
2. นายวิทยา  ภูครองหิน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ทิลัย
2. นายธนัญชัย  เสฐแก้ว
3. นายภูมินทร์  พินิจ
4. นายยุทธชัย  วรนาม
5. นายรัฐพงศ์  ภูโดนสี
 
1. นายโกศล  ภูพลอย
2. นายวิทยา  ภูครองหิน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา   อาจดวงดี
2. เด็กชายจตุพล   ดอนปากเพ็ง
3. เด็กชายจักรกริช  ภูพันนา
4. เด็กหญิงทิราวรรณ   ทะสิงห์ฆาร
5. เด็กชายธนยศ   ภูพานทอง
6. นายธนวัฒน์  หมื่นพล
7. นายธนายุทธ   ไชยสีหา
8. เด็กหญิงนิภาพร   พากพรม
9. นางสาวน้ำทิพย์   เหมกุล
10. เด็กหญิงปรารถนา  เหมกุล
11. นายปิติกร   กินโนนกอก
12. เด็กหญิงมณีรัตน์   เหมกุล
13. เด็กชายมินธาดา   สีดาดวง
14. เด็กชายยุทธนา  ภูชัน
15. เด็กชายยุทธเนศ  ภูชัน
16. นายระติพงษ์   พิชัยช่วง
17. เด็กหญิงรัตนา   พิมโสดา
18. นางสาววรรณวิศา   ศรีไตรลืม
19. เด็กหญิงวราภรณ์   เหมกุล
20. เด็กหญิงวริสรา   สมน้อย
21. เด็กชายวาธี  ภูจอมแก้ว
22. นางสาววิจิตรา   วงษ์ปัญดิษฐ์
23. นางสาววิภาดา  สุริยะวงษ์
24. นายวีระยุทธ   สีลานุกูล
25. นายวุฒิชัย   ภูลายขาว
26. เด็กหญิงศศิกานต์   อาจดวงดี
27. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีนาค
28. เด็กหญิงศิรีธร   อาจดวงดี
29. เด็กชายศุภกฤต   ออละมาลี
30. นายสมชาย   อาจดวงดี
31. เด็กหญิงสุธิดา   ธนะศรี
32. นางสาวสุธิตา   เสาวกุล
33. นายหัสพล   ภูพานทอง
34. เด็กชายอรรถชัย   อาจดวงดี
35. เด็กหญิงอริษา   สายสุคนธ์
36. เด็กชายอาทิตย์   อาจดวงดี
37. เด็กชายอุกฤษ  ประโจทานัง
38. นายเกียรติศักดิ์   ค่ำจุล
39. เด็กหญิงเขมิกา   อาจดวงดี
40. นายไพโรจน์  วงษ์บุญธรรม
 
1. นายสถิตย์   ศรีบัวระบาล
2. นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล
3. นายสุรีพร  ศิรินามมนตรี
4. นายประยุทธ  คาวีวงศ์
5. นายประสาร  แสงพระจันทร์
6. นางจรัส  ภูปานนิล
7. นางสาวนุชรี  สุริสาร
8. นางบัวบาน  แสงพระจันทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
 
1. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์  ปัตเตย์
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงตะวัน  แสงแก้วประเสริฐ
 
1. นายศุภชัย  สุทธิประภา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวปนัดดา  ภูวงค์ผา
 
1. นางสาวรวิิพร  ไชยคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ศรีพลลา
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ถวิลคำ
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตุลรักษ์  ทลคร
 
1. นายกิจพัฒน์  อุ่นเรือน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายสุขวิทย์  กรีเทพ
 
1. นางศศิธร  ทอมสัน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กหญิงผกาวดี  กลางบุญเรือง
 
1. นางอมรรัตน์  มาตรา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  แก้วบุญมา
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  จันทคัด
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณอำไพ
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูสีน้ำ
2. เด็กหญิงจินตนา  นิลรักษา
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ญาณสว่าง
4. เด็กชายทินกร  ภูมิโคก
5. เด็กหญิงภคอร  ภูทอง
6. เด็กชายภวัต  ไชยยศ
7. เด็กหญิงวริยา  พงษ์ชะเกาะ
8. เด็กชายอนุทิน  ศรีสมศักดิ์
9. เด็กชายอรรถพร  เมืองมา
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาตรชัย
 
1. นายอัครเดช  จงสมชัย
2. นางสาวไพจิตร   บุดดา
3. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวจิรัชยา  แทนน้อย
2. เด็กชายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
3. เด็กชายญาณพัฒน์  วงศ์วิพัฒน์
4. นายณัฐ  กันพนม
5. นายดวงประเสริฐ  นันทวัน
6. เด็กหญิงธัญสินี  เพ็ชรสุข
7. เด็กชายปฐมพงษ์  ภูหงษ์แก้ว
8. นางสาวศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
9. นางสาวอาลีญา  ภูวิโคตร
10. เด็กหญิงอินทิรา  เทพสิงห์
 
1. นายอัครเดช  จงสมชัย
2. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
3. นางสาวไพจิตร   บุดดา
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ปรีดามนต์
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  สารผล
3. เด็กหญิงธิดาพร  โนนแดง
4. เด็กหญิงธีริศรา  พรมโนนศรี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงชำนิ
6. เด็กหญิงปริดา  กุดแถลง
7. เด็กหญิงปิยนุช  นาสอ้าน
8. เด็กหญิงพีรยา  โจษจันทร์
9. เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์ทรง
10. เด็กหญิงวริศรา  อินอุ่นโชติ
11. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญา
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นายปัญญา  เถาว์ชาลี
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูน้ำเย็น
2. นายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
3. นางสาวจิราพักตร์  จรทะผา
4. นางสาวธนัท  ศรีสุวอ
5. นางสาวสุธิดา  เปรินทร์
6. นางสาวเปรมกมล  ภูเด่น
 
1. นางเอมอร  บุญพิโย
2. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธ์
3. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
4. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูสีน้ำ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แทนน้อย
3. เด็กหญิงธัญสินี  เพ็ชรสุข
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตระการ
5. เด็กหญิงศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทะเรือง
7. เด็กหญิงอินทิรา  เทพสิงห์
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาตรชัย
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
2. นางสาวไพจิตร   บุดดา
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกชญาภา  สังฆะสอน
2. นางสาวกนกนิภา  อาษาวิเศษ
3. นางสาวจริยา  สระทองมืด
4. นางสาวชมภูนุช  นาจันทัด
5. นางสาวปภัสสร  ไชยชราแสง
6. นางสาวมธุรดา  บุดศรีทัด
7. นางสาวสุชาดา  ดอนกระจ่าง
8. นางสาวสุดาพร  พัสดร
9. นางสาวอาภาศิริ  กมลคร
10. นางสาวอาริยา  หาญเชิงชัย
11. นางสาวอินทุกานต์  สรรพโชติ
12. นางสาวเมธาวี  คำศิริ
 
1. นางภัทรียา  ภูพุทธา
2. นายสาโรช  จันทรบุตร
3. นายรณกฤต  กุมสิน
4. นายเกียรติยศ  ขุนทิพย์ทอง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขใส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนท์เพลีย
3. เด็กหญิงกิติญา  จีนแสง
4. เด็กหญิงจิรปภา  คำโนนม่วง
5. เด็กหญิงนารีนาถ  ภูครองทุ่ง
6. เด็กหญิงพรชิตา  ภูชม
7. นางสาวมนัสชนก  นับถือสุข
8. เด็กหญิงมาริสา  มาลาศรี
9. เด็กหญิงลลิตา  จำปาแดง
10. นางสาวศิรินภา  เสียงเย็น
11. เด็กหญิงสนิทพิมพ์  ประไกร
12. เด็กหญิงสรารัตน์  ขวัญเนตร์
13. เด็กหญิงสุนิสา  ทองพิลา
14. เด็กหญิงสุภาพร  ภูพานเพ็ชร
 
1. นางปวิณทร  ภูเทพคำ
2. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธ์
3. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
4. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
5. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นายกีรติ  ศรีชาติ
2. นางสาวกุลณัฐ  เตือนไธสง
3. นายชัชวาล  ดวงแล
4. นายชาญชัย  ภูกิ่งเงิน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยปาละ
6. นางสาวณิชากร  แสงงาม
7. นางสาวนิลาวรรณ  นาถาดทอง
8. นางสาวรพีพร  หาวิเชียร
9. นางสาวสกุลรัตน์  สาธุภาค
10. นายสุวพัฒน์  ศรีทะนนท์
11. นายอภิเษก   พิมพ์ดี
12. เด็กหญิงอาทิตยา  วงมะลัย
13. นายอาทิตย์  นาสะอ้าน
14. เด็กหญิงอิสริยา  แก้วปิก
 
1. นางธนภร  พยัคฆ์ทอง
2. นางสาวศรัญญา  ราชาสุข
3. นางสาวผจงจิตต์  จงกลรัตน์
4. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
5. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาวรัญ
2. นายกันตชาติ  แท่นจันทร์
3. นายจักรีภูเบศก์  แสนสุวรรณ
4. นายธีรนันท์  ภูครองทอง
5. นายวรเทพ  มาตรงามเมือง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชินฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยเอกพานิช  แสงเทพ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธีรพล  ภูกองไชย
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  อัศวภูมิ
 
1. MissLi  Bing
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยะประปา
 
1. นางสาวกัลยาณี  ภูมิเพ็ง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสุพิชญา  อยู่คุ้ม
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เอกอุก
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาววิสา  การสมเพียร
 
1. นางสาวรุจิรา  สารปรัง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชารีพัชร  นนยะโส
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวลูกตาล  อินทะลี
2. นายสหรัฐ  ทองพิลา
3. นางสาวอรอนงค์  ภูครองหิน
4. นางสาวอินทิรา  โสภาที
5. นางสาวเดือนเต็ม  ภูชื่นแสง
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
2. MissํYun  Hyojin
 
100 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวประภัทศร  ภูคาม
2. นางสาวพรสวรรค์  ภูคาม
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายทนัญชัย  ประดับศรี
3. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วลอย
4. นายปริญญา  ภูจักรเพ็ชร
5. นายฤทธิพร  นาชัยฤทธิ์
6. เด็กชายวีระยุทธ  โพธิ์มี
7. เด็กชายวุฒิพงศ์  ภูกองไชย
8. เด็กชายสิริภัทร  โคคำ
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
2. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
3. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นายนันทวัฒน์  สิงสุธรรม
2. นายพัฒนพงษ์  ภูบัวดวง
3. นางสาวยุวดี  ยศคำลือ
4. นายอนุสรณ์  คำพรมมา
5. นายอภิรัตน์  ภูครองทุ่ง
6. นายโกมินทร์  ศรีสุขุม
 
1. จ.ส.ต.ถวัลย์  จันทะรัง
2. นางยุวดี  จันทะรัง
3. นายวัชรินทร์  ราชฤทธิ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชุดาพร  นารินทร์
2. นายธนภัทร  เดชมานนท์
3. นายนวัชกร  ทับชา
4. นายนัชชา  ภูครองนาค
5. นายนิภัทร์  วงค์กาฬสินธุ์
6. นางสาวปิยนุช  วันฤกษ์
7. นางสาวพรฤทัย  รูปสิงห์
8. นายรัฐพล  โคกกลาง
9. นายวิโรจน์  สุระเสียง
10. นางสาวศิรินทิพย์  ปันทวังกูล
 
1. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา
2. นางพัตวรรณ  มูลเอก
3. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์   อินทร์เรืองศรี
2. นายฐิติกร   ภูสง่า
3. นางสาวดวงสมร   จุนทะกัน
4. นายธนากร   สอนเสน
5. นางสาวอัมรา  เกตุบุตร
 
1. นางนพพร  ศรีมงคล
2. นางสาวจันธิมาศ  มาตรา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภูลายยาว
2. เด็กหญิงนัยนา  กระสังข์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุดดีคำ
 
1. นางอุ่นเรือน  ช่างนอก
2. นายสวาท  ภูอยู่เย็น
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  บุตรวงค์
2. นางสาวพรทิพย์  ภูบุญอบ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วสีขาว
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางสาวศุภัทรษร  ภูครองพลอย
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ดีแก่นทราย
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สมบัติเกิด
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์ทองดี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  มาพล
2. เด็กชายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์ทองดี
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปักเขมะยัง
2. นางสาวรุ่งไพลิน  มาตรา
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์ทองดี
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายชนดล  เสนากิจ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิศนุ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์ทองดี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  ประทุม
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์ทองดี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภูกาสอน
2. เด็กชายสุริโยทัย  ทะไกรเนตร
 
1. นายชินพงศ์  คำยุธา
2. นางนิรัญดา  ภูโอบ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายรชฏ  บุตรวงศ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สามารถ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวสายทิพย์  วิชาทา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทักษี
2. เด็กชายศราวุธ  จำปาไชย์
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายณัฐพงษ์  เทพาโส
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์สวัสดิ์  ลวงงาม
2. นางสาวมินตรา  บังวัด
 
1. นางนิรัญดา  ภูโอบ
2. นายนรนนท์  รัตนนนท์ไชย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธารกร  แก้วสุระ
2. นางสาววรัญญา  ไกรพินิจ
 
1. นายรัชฎา  ปัททุม
2. นายอมรฤทธิ์  เนื่องลา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ชมภูพื้น
2. นายปรัชญา  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายวชิระ  อุดมรัตน์
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายขวัญชัย  รัตนเพลิด
2. เด็กหญิงนริศรา  ธงหาร
3. เด็กหญิงโศรดา  ภูดานุ
 
1. นายอานนท์  คำสา
2. นางสาวจิรนุช  ช่างหล่อ
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวนัฐกุล  แก้วภิรมย์
2. นางสาวปาริชาติ  ภูครองแถว
3. นางสาวพรสุดา  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวณิชญาภรณ์  สีสัน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  ลาบุตร
2. นางสาวฐิตาภา  วินิจกุล
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภูกองสังข์
2. เด็กชายธนกร  ภูชมชวน
3. เด็กชายธนวัฒน์  เติมภักดี
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชิณวัฒน์  พรมมาไว
2. นายศิริวัฒน์  ศรีอรัญ
3. นายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นายวัชรานนท์  ลาบึง
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรทิปณ์  ศักดิวงษ์
2. เด็กชายทีฆทัศน์  ภูประวิง
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ภูแก้ว
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นายวัชรานนท์  ลาบึง
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร์  นันทารักษ์
2. นายสหัสวรรษ  วงศ์เย็น
3. นายสาธิต  เกลี้ยงรส
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตยศญ์  ภูมิช่วง
2. เด็กชายนครินทร์  จำนงนิตย์
3. เด็กชายพสิษฐ์  ภูชนะ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายคิศนุ  บุญประเสริฐ
2. นายอดิศักดิ์  สิงห์ชอม
3. นายอภิเดช  ภูน้ำทอง
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นาจันทอง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  รักคำมี
2. นายปวริศ  ชูศรีสิทธิ์
3. นายอิทธิพล  หมื่นกุล
 
1. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
2. นายอุทัย  น้อยตาแสง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายพัทธนันท์  มูลเอก
2. นายพิพัฒน์  ต้นกันยา
3. นายศราวุธ  ภูมาสี
 
1. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
2. นายทวี  พรมมา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุตา  พรมนาม
2. เด็กหญิงไขนภา  ภานุรักษ์
3. เด็กหญิงไขแสง  ภานุรักษ์
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางสาวผจงจิตต์  จงกลรัตน์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกิตติพศ  สีหาเนตร
2. นางสาวศิริดา  ภูห้องใสย
3. นายเสริมศักดิ์  โนพา
 
1. นายบรรจงศักดิ์  อุปพงษ์
2. นายอัฐพงษ์  ภูพานเพชร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พิญญารักษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเสริฐ
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  ไชยพรม
4. เด็กหญิงศิรินภา  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  พันภักดี
6. เด็กชายไชยวัฒน์  วิเศษชู
 
1. นางมัณฑนา  เขตชมภู
2. ดร.ทวี  พรมมา
3. นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  ภูแข็ง
2. นางสาวชลธิชา  ไตรพันธ์
3. นายนัฐพล  โคกกลาง
4. นางสาวประกายเพชร  ชัยนาม
5. นางสาวพิมพ์พัส  ภูอ่อนโสม
6. นางสาวเขมิกา  ใหม่คามิ
 
1. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
3. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรสุมา   ชุ่มเชื้อ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เศรษฐกิจ
3. เด็กหญิงเกวลิน  จิตเรณู
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางเพ็ญทิพย์  กุดแถลง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มุละสิวะ
2. นางสาวกุลสตรี  โคตรตะ
3. นายธวัชชัย  ภูพันเว่อ
 
1. นางชลธิชา  คำศิลา
2. นางสาวมุขดา  สีมี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิเดช  เขียวผาบ
2. เด็กชายอัครพล  ไพโรจน์
3. เด็กชายอัษฏา  ภูกะฐิน
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายธนาดร  อิศาสตร์
2. นายนัทธวุฒิ  จรทะผา
3. นายวรวัฒน์  ศรีโยธา
 
1. นางสาวกัญจนา  แข็งฤทธิ์
2. นางอุดม  คัสสามารถ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิตา  เหมกุล
2. เด็กหญิงนิตยา  โสพันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทับทิม
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นางรัชนีกร  โทหารวงษ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  ภูชมศรี
2. นางสาวพิยดา  สายเลน
3. นายสุทธวีร์  รุ่งรัตน์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นางรัชนีกร  โทหารวงษ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา  มากหลาม
2. นางสาวปนัดดา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงแพรทอง  สอดโคกสูง
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางนิรัญดา  ภูโอบ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นายธนากร  ภูตาโก
2. นางสาวพรพฤกษา  วงศ์จีน
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางศิริรัตน์  ภูกระทาน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองพิลา
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ภูถมศรี
3. เด็กหญิงแอนนา  วินัชวงค์
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวนลินี  ภูแม่น้ำ
2. นางสาววรรณวิสา  พันแสง
3. นายวัชรพงษ์  ภูชะหาร
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ภูกาบเพชร
2. นางสาวพรพิมล  โสวพันธุ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  ศรีไสย
2. นางสาวพศิกา  ภูต้อม
3. นางสาวพิมพิศา  ภูกาบเพ็ชร
 
1. นายจำเนียร  ภูตีกา
2. นางสาวมุขดา  สีมี
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ศิริเย็น
2. เด็กชายวรชิต  ภูแข็งหมอก
3. เด็กหญิงวิชุอร  เวียงนนท์
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ขุนเทพ
2. นายพีระพล  ศรีเอ
3. นางสาวอรณี  ชนะบุญ
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นายณัฐพงษ์  โสพันขัน
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายสุรินทร  ยศสุนทร
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ภูเหล่าม่วง
2. เด็กชายปารวี  จันทร์ภิรมณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  อารมณ์สวะ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิภูมิ  ผาละโพธิ์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภัทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวัฒนกานต์  ภูนาหา
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นายอรรณพ  นาถมทอง
 
1. นางทิพาพร   นาแถมเงิน
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  นวลฉวี
 
1. นายวัฒนกานต์  ภูนาหา
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  นระแสน
 
1. นายวัฒนกานต์  ภูนาหา
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สีทาหล่อน
 
1. นางทิพาพร   นาแถมเงิน
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพงศ์  กอนคอน
 
1. นายวัฒนกานต์  ภูนาหา