หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึุกษา
2 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึุกษา
3 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึุกษา
4 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึุกษา
5 นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสาโรช จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเผดิมชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายรติกรณ์ แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มพูลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายนิยม เพชรผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางจิราพร หลานวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมธษพล คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายชิณกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสัญญา ภูผาผุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสาโรช จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายเผดิมชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายรติกรณ์ แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มพูลวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายนิยม เพชรผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางจิราพร หลานวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมธษพล คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายชิณกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายสัญญา ภูผาผุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายชิณกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
51 นายกวีภัทร ภูสมศรี ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
52 นายศรายุทธ เสนาวัง ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
53 นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
54 นายพลกฤษณ์ รินทรึก ครูโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
55 นายฉัตรชัย โอษะคลัง ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
56 นายภาณุพงค์ แสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
57 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
58 นายภาสกร เอกตาแสง ครูโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวกัญญา แมดเจริญ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
60 ว่าที่ ร.ต.จักรี อารมณ์สวะ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
61 นายอานนท์ คำสา ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
62 นายทองสุข วงษ์อนันท์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
63 นางสาวณัฐกานต์ ต่อมกระโทก ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
64 นางสาวณัฐมน จุรุเทียบ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
65 นายกริช ธีรางศุ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
66 นายศราวุฒิ พลตื้อ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางนริศรา ดอนพรทัน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางรติกรณ์ แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
72 นางปทิตตา ขัณฑ์ชลา ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
73 นางแก้วใจ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
74 นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
75 นางนภวรรณ ภูครองหิน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
76 นางนิภาพร ศรีสุภาพ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
77 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
78 นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายภูวดล ภูสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชร ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นางเอมอร บุญพิโย ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายกริช ธีรางศุ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คา ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายกฤตวิทย์ ชุมศรี ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางสาวอนุกูล ภูวิเศษ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางศิริพร ฉัตรศุภกุล ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางบรรดล ภูบานเช้า ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นางสาวณฐมน จุรุเทียบ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายศิรินทร บำรุงกุล ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูง ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายนรินทร์ พุดลา ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นายภูวดล ภูสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางพันทิพา เวียงเพิ่ม ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางกัญชฎา ภูหานาม ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางวรรณาภรณ์ สกุลซ้ง ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวมะลิวัลย์ ศรีบานชื่น ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางเดือนฉาย จงสมชัย ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางละเอียด ภูนิลวาลย์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางนัณฑณา นาตรีชน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวสิริมา ภวภูตานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
108 นายมณี ฉิมพลี ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
109 นางละเอียด ภูนิลวาลย์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
110 นายอรรณพ ภักดีชน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
111 นายเฉลิม ภูกันดาร ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
112 นางศวรรยา มณฑณพิศุทธิ์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
113 นายสาโรช จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายกริช ธีรางศุ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นายสุภชัย บุตรวงค์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
118 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
119 นายสลาวุฒิ พลตื้อ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
120 นางทิพพาพร ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
121 นางสาวพิมพร ผาพรหม ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
122 นางอรุณรัตน์ นาจันทอง ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
123 นายเจษฎา นาจันทอง รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
124 นางสาวรวิพร ไชยคำ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
125 นายชิณกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
126 นายสัญญา ภูผาผุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
127 นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
128 นางสาวสายทิพย์ อนุกูล ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
129 นางปฏิวัติ ไชยมาตร ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
130 นางสาววลีพร ศีลสมบูรณ์ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
131 นางสาวปริณทร ภูเทพคำ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
132 นายวัชรานนท์ ลาบึง ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
133 นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาว ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
134 นางสุวรี ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
135 นางณัฎยา ภาระโข ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
136 นางศิริรัตน์ ภูกระทาน ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
137 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
138 นายณัฐวรรษ กิจอินทรีย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
139 นางณิฐาพร บุญสรรค์ ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
140 นางบรรดล ภูบานเช้า ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
141 นางสาวณฐมน จุรุเทียบ ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
142 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
143 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
144 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
145 นายมนตรี ศรีแก้วก่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
146 นายรณกฤต กุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]