หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 6 16 7
2 003 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 33 95 55
3 004 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 12 14 14
4 006 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 58 115 84
5 011 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 38 77 58
6 012 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 90 251 157
7 013 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 9 19 15
8 014 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 12 57 20
9 015 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 62 171 113
10 016 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 19 26 21
11 018 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 33 49 40
12 017 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 79 203 123
13 001 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 10 13 13
14 019 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 40 80 51
15 007 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 28 59 40
16 005 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 30 82 53
17 030 โรงเรียนกิตติรวี 9 15 14
18 010 โรงเรียนมัธยมธษพล 32 58 46
19 029 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 16 30 22
20 028 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 0 0 0
21 027 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 0 0 0
22 026 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 16 26 23
23 031 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 4 8 7
24 008 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 21 29 26
25 009 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 10 15 13
26 022 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 0 0 0
27 023 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 0 0 0
28 024 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 0 0 0
29 020 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 0 0 0
30 021 โรงเรียนลำปาววิทยาคม 0 0 0
31 025 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 0 0 0
รวม 667 1508 1015
2523

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]