หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิณทอง ศรีปัญญาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีพร นาสวาสดิ์โรงเรียนเพชรผ่องพรรณกรรมการ
3. นางอุมาพร ภูศรีโสมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางกฤติยา ศรีสุพัฒน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อุดมนิวิโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพิณทอง ศรีปัญญาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีพร นาสวาสดิ์โรงเรียนเพชรผ่องพรรณกรรมการ
3. นางอุมาพร ภูศรีโสมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางกฤติยา ศรีสุพัฒน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อุดมนิวิโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางบัวบาน แสงพระจันทร์โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอกโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร โทหารวงษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตรดา เหล่าสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเกศนีย์ ภูทองนาคโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชมดงโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ขูรูรักษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย บุญรอดโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาวโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสังคม ภูขนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย บุญรอดโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาวโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสังคม ภูขนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทองเพชร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ช่างนอกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงศักดฺิ์ ภูเก้าแก้วโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี มูลปลาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางคำฟ้า นาสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางทองเพชร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ช่างนอกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงศักดฺิ์ ภูเก้าแก้วโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี มูลปลาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางคำฟ้า นาสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอนุกูล ภูวิเศษโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอนุกูล ภูวิเศษโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางบุุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี จุปะมัดถาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางบุุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี จุปะมัดถาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ภูคงคาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สุทาธรรมโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางปทิตตา ขัณฑ์ชลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร คำพะวงศ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ศิรินามมนตรีโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลกำแหงโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนกอร ภูนาสูงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ภูพานทองโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกนกอร ภูนาสูงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ภูพานทองโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา บัวรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางเดือนฉาย จงสมชัยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา บัวรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางเดือนฉาย จงสมชัยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกฤติมา วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางกฤติมา วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอร่าม ปัดทุมโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภราดร โพธิ์แท่นโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางสาวเกวลิน ชาวนาฮีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอร่าม ปัดทุมโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภราดร โพธิ์แท่นโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นางสาวเกวลิน ชาวนาฮีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แจ่มปรีขาโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกพานิช แสงเทพโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางบรรดล ภูบานเช้าโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีสงครามโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ศรีหาตาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนันฑณา นาตรีชนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ภูอาศัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร ทอมสันโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ไชยมาตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ภูอาศัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร ทอมสันโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ไชยมาตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทิพย์ กุดแถลงโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรกริสต์ เหมือนนาดอนโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภัสศรี ภิรมย์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญทิพย์ กุดแถลงโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรกริสต์ เหมือนนาดอนโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภัสศรี ภิรมย์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ ชินฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุราช ภูเยี่ยมจิตรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลีพร ศีลสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ ชินฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุราช ภูเยี่ยมจิตรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลีพร ศีลสมบูรณ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ บุตรวงศ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา บุญสิทธิ์โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดุลย์ ทุมมาดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอนงค์ บุตรวงศ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุญสิทธิ์โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดุลย์ ทุมมาดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ อำไพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คนใจบุญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดฺิ์ อำไพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คนใจบุญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโกศล ภูบุญเติมโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต จุลสอนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เรืองเจริญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายโกศล ภูบุญเติมโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต จุลสอนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เรืองเจริญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวีณารัตน์ ราชสำเภาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวีณารัตน์ ราชสำเภาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ดวงประทุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ ดวงประทุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมเด็จ เหล่าประชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน นนทะคำจันทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศกร จันทะเป้โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายศิรินทร บำรุงกุลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมเด็จ เหล่าประชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน นนทะคำจันทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศกร จันทะเป้โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายศิรินทร บำรุงกุลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทองหลาง เหล่าลาภะโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปพิชญา อุฒาพยับโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายปรีดา ม่วงจันอัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรินทรา สุจิตตกุลโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางเบณจมาศ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิราวัณย์ พันธุขันธ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางพวงเพชร บุญคำโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ พุดลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร แก้วผลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางกัญชฎา ภูหานามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายมานะ จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนัทพงษ์ ตระการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายสยาม ภูสุดสูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร ธรรมโหรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายมณฑล ภูผิวเดือนโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ ภักดีชนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ อัศวภูมิโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชา ภูทองกลมโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ศรีพวงมาลัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดฺิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดฺิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางธันญณัญช์ มีดินดำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นายพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ แสงใสโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม๊กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายธรรมนูญ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายธรรมนูญ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายธรรมนูญ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรณกฤต กุมสินโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุขดา สีมีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี ฉายจรัสโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรณกฤต กุมสินโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุขดา สีมีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี ฉายจรัสโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรณกฤต กุมสินโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุขดา สีมีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี ฉายจรัสโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรณกฤต กุมสินโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุขดา สีมีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี ฉายจรัสโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม๊กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริมงคล มุระดาโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์กรรมการ
3. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุชาดา ดีวันรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายธรรมนูญ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุดศรีโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพิศุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เหล่าสะพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ นามโสโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายมนต์ชัย ไวมาตย์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissYun Hyojinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายมนต์ชัย ไวมาตย์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissYun Hyojinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายมนต์ชัย ไวมาตย์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissํYun Hyojinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวโฉมสุรางค์ เหล่าหมวดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi bingโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววริศรา อุทัยชัยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายมนต์ชัย ไวมาตย์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissํYun ็Hyojinโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายลิขิต พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง อันอาสาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายลิขิต พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง อันอาสาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางธิษณภัช สินสมบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร ศรีมงคลโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคุณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ คำสุรีย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญ คุ้มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมัย ภูชาบุตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญ คุ้มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมัย ภูชาบุตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนุช ช่างหล่อโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนุช ช่างหล่อโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เกษมาลาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เรืองไธสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิรัญดา ภูโอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ คำดีราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ พลตื้อโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
3. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ มิมาชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ มิมาชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพีรพัฒน์ จิณรักษ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวสวัตดี ภูนาวังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันธิมาศ มาตราโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุภชัย บุตรวงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ ภูโทถ้ำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ ภูโทถ้ำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สีแก้วก่ำโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทฉราพร แก้วสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำเพชร สุจิตตกุลโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สีแก้วก่ำโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทฉราพร แก้วสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำเพชร สุจิตตกุลโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สกลใต้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ภูปาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สกลใต้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ภูปาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชัยวิรัฒน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชัยวิรัฒน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชัยวิรัฒน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายชัยวิรัฒน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประพิทธ์ โยมศรีเคนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา ทิพย์เสถียรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพันทิพา เวียงเพิ่มโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประพิทธ์ โยมศรีเคนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา ทิพย์เสถียรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพันทิพา เวียงเพิ่มโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ภูกระทานโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางมัณฑนา เขตชมภูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ภูกระทานโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางมัณฑนา เขตชมภูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางธิษณภัช สินสมบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร ศรีมงคลโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายศิลปพัทธ์ แก้วมงคุณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภุชพงษ์ แสงสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุรชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรถสิทธิ์ คำสุริย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร บุตรดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนากานต์ ภูนาหาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]